Nyhetsbrev fra Vox Publica: Konstruksjonen av Magnus Carlsen

Hvordan mediene gjorde sjakkgeniet til idrettshelt. Andre temaer: Regjeringsslitasje, helsekø-retorikk og mediehistorie.

Nye artik­ler
Sports­man­nen i dress: Kon­struk­sjo­nen av Mag­nus Carlsen
Norsk pop­ulær­presse har bidratt sterkt til kon­struk­sjo­nen av Mag­nus Carlsen som sports­fenomen. VG plasser­er sjakkmesteren i rollen som en utpreget maskulin idrettshelt. Av Robert Graff Bakkevold

#indyref: Sosiale medi­er ga skjevt inntrykk av folkemeningen
Foran folkeavstemnin­gen i Skot­t­land nådde sosiale medi­er nye høy­der i syn­lighet og inn­fly­telse, men de bidro også til å skape et skjevt inntrykk av hold­nin­gene til uavhengighet. Av Bri­an McNair

Med­borg­er­pan­elet
Reg­jer­ingssli­tas­je
Pop­u­lar­iteten til reg­jeringer synker i takt med leng­den de sit­ter, også i Norge. Av Mikael Poul Johannesson

Poli­tisk PR
Helsekøens retorikk
Er poli­tisk reklame­film bare ein under­hal­dande inter­esse­mag­net, eller kan dei også formi­dle over­ty­dande argu­men­tasjon? Av John Mag­nus R. Dahl

Offent­lighetens historie
Biografi­er i offent­lighet­shis­to­rien: Fer­nan­da Nissen
Jour­nal­ist, skribent, kul­tur­formi­dler og poli­tik­er Fer­nan­da Nis­sen hadde en aktiv og mang­foldig rolle i utviklin­gen av den norske offent­ligheten i tiårene før og etter 1900. Av Jostein Gripsrud

Peil­ing
Birth of a nation – ein rasis­tisk klas­sikar fyller hundre
Kan ein film som er hemn­ingslaust rasis­tisk sam­stun­des vere eit meis­ter­verk? Av Asb­jørn Grønstad

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­book.

Hilsen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen