Nyhetsbrev fra Vox Publica: Konstruksjonen av Magnus Carlsen

Hvordan mediene gjorde sjakkgeniet til idrettshelt. Andre temaer: Regjeringsslitasje, helsekø-retorikk og mediehistorie.

Nye artik­ler
Sports­man­nen i dress: Kon­struk­sjo­nen av Mag­nus Carl­sen
Norsk popu­lær­pres­se har bidratt sterkt til kon­struk­sjo­nen av Mag­nus Carl­sen som sports­fe­no­men. VG plas­se­rer sjakk­mes­te­ren i rol­len som en utpre­get mas­ku­lin idretts­helt. Av Robert Graff Bakke­vold

#indyref: Sosia­le medi­er ga skjevt inn­trykk av folke­me­nin­gen
Foran folke­av­stem­nin­gen i Skott­land nåd­de sosia­le medi­er nye høy­der i syn­lig­het og inn­fly­tel­se, men de bidro også til å ska­pe et skjevt inn­trykk av hold­nin­ge­ne til uav­hen­gig­het. Av Bri­an McNair

Med­bor­ger­pa­ne­let
Regje­rings­sli­ta­sje
Popu­la­ri­te­ten til regje­rin­ger syn­ker i takt med leng­den de sit­ter, også i Nor­ge. Av Mikael Poul Johan­nes­son

Poli­tisk PR
Helse­kø­ens reto­rikk
Er poli­tisk reklame­film bare ein under­hal­dan­de inter­esse­mag­net, eller kan dei også for­mid­le over­ty­dan­de argu­men­ta­sjon? Av John Mag­nus R. Dahl

Offent­lig­he­tens his­to­rie
Bio­gra­fi­er i offent­lig­hets­his­to­ri­en: Fer­nan­da Nis­sen
Jour­na­list, skri­bent, kul­tur­for­mid­ler og poli­ti­ker Fer­nan­da Nis­sen had­de en aktiv og mang­fol­dig rol­le i utvik­lin­gen av den nors­ke offent­lig­he­ten i tiåre­ne før og etter 1900. Av Jostein Grips­rud

Pei­ling
Birth of a nation – ein rasis­tisk klas­si­kar fyl­ler hund­re
Kan ein film som er hem­nings­laust rasis­tisk sam­stun­des vere eit meis­ter­verk? Av Asbjørn Grøn­stad

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­bo­ok.

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen