Digital perfeksjonisme

Noen refleksjoner om nettpublisering, utløst av et lite ikon.

For kort tid siden vil den obser­van­te Vox Pub­li­ca-leser ha lagt mer­ke til en sub­til end­ring hos oss. På ste­der som nett­le­se­rens start­side og adresse­vin­du duk­ket det opp et lite «VP»-bilde – et favi­con. Stør­rel­sen varie­rer med enhe­ten bru­ke­ren leser oss med. På en iPad, for eksem­pel, lyser VP-iko­net godt opp på hjem-skjer­men. Uten et defi­nert favi­con vel­ger nett­le­se­ren en stan­dard­løs­ning iste­den­for, som ofte er lite pen.

Der­med var enda en bit i pre­sen­ta­sjo­nen av den digi­ta­le pub­li­ka­sjo­nen lagt på plass. Det er et tem­me­lig stort pus­le­spill etter hvert, men det gir også mer mening enn noen gang tid­li­ge­re å til­stre­be per­fek­sjon i digi­tal pub­li­se­rings­virk­som­het. I web­bens barn- og ung­dom var for eksem­pel val­get av skrift­ty­per (fon­ter) stort sett gitt på for­hånd – man var hen­vist til et lite sett stan­dard­fon­ter som alle nett­le­se­re støt­tet. Det var i det hele tatt begren­se­de mulig­he­ter for å lage et gjen­nom­ar­bei­det design­ut­trykk.

Spe­si­elt utvik­lin­gen av respon­s­iv webde­sign – nå stan­dard på alle nye nett­ste­der – har skapt helt nye betin­gel­ser. De sis­te åre­ne har vi opp­levd en blomst­ring av webde­sign, anta­ke­lig over­skyg­get av all opp­merk­som­he­ten som er blitt utvik­lin­gen av apper for mobil og nett­brett til del. Sann­he­ten er at gode, gam­le world wide web er pene­re og mer bru­ker­venn­lig enn noen gang. Det går an å få til vak­re og funk­sjo­nel­le detal­jer, og det er ikke len­ger noen grunn til at digi­ta­le pub­li­ka­sjo­ner ikke skal kun­ne måle seg med tryk­te.

Vox Publicas nye favicon.

Vox Pub­li­cas nye favi­con.

Et av mine favo­ritt­ek­semp­ler er ord­de­ling (ved linje­skift). Her kan en dag­lig fin­ne styg­ge feil i papir­avi­ser. I Vox Pub­li­ca har siden sis­te rede­sign for to år siden brukt pro­gram­ut­vi­del­sen wp-Typo­grap­hy for Word­Press. Den­ne gjør utro­lig nok nes­ten ald­ri feil i delin­gen av ord. Funk­sjo­nen blir spe­si­elt vik­tig i en respon­s­iv design der spalte­bred­den vil avhen­ge av bru­ke­rens skjerm. Med wp-Typo­grap­hy ser skrift­bil­det all­tid (vel, nes­ten) jevnt og pent ut.

Dagens ver­sjon av Vox Pub­li­ca er alt­så alle­re­de to år gam­mel. Siden lan­se­rin­gen har vi job­bet med diver­se jus­te­rin­ger og for­bed­rin­ger. Eksem­pel­vis fun­ge­rer bil­der bed­re enn i star­ten (ska­le­res rik­tig for uli­ke skjer­mer) og vi har fun­net gode løs­nin­ger for inter­ak­tiv gra­fikk.

Men to år er fort­satt lang tid for en digi­tal pub­li­ka­sjon, og vi vur­de­rer nå design­for­bed­rin­ger, blant annet en opp­frisk­ning av for­si­den.

I mel­lom­ti­den nyter vi synet av det nye favi­co­net.

TEMA

V

ox Publ
ica

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen