Digital perfeksjonisme

Noen refleksjoner om nettpublisering, utløst av et lite ikon.

For kort tid siden vil den obser­vante Vox Pub­li­ca-leser ha lagt merke til en sub­til endring hos oss. På sted­er som net­tle­serens start­side og adres­sevin­du dukket det opp et lite “VP”-bilde – et fav­i­con. Stør­relsen vari­er­er med enheten bruk­eren leser oss med. På en iPad, for eksem­pel, lyser VP-ikonet godt opp på hjem-skjer­men. Uten et defin­ert fav­i­con vel­ger net­tle­seren en stan­dard­løs­ning ist­e­den­for, som ofte er lite pen.

Dermed var enda en bit i pre­sen­tasjo­nen av den dig­i­tale pub­likasjo­nen lagt på plass. Det er et tem­melig stort pusle­spill etter hvert, men det gir også mer mening enn noen gang tidligere å tilstrebe per­fek­sjon i dig­i­tal pub­lis­er­ingsvirk­somhet. I webbens barn- og ung­dom var for eksem­pel val­get av skrift­typer (fonter) stort sett gitt på forhånd – man var hen­vist til et lite sett stan­dard­fonter som alle net­tle­sere støt­tet. Det var i det hele tatt begrensede muligheter for å lage et gjen­no­mar­bei­det designuttrykk.

Spe­sielt utviklin­gen av respon­siv web­de­sign – nå stan­dard på alle nye nettst­ed­er – har skapt helt nye betingelser. De siste årene har vi opplevd en blom­string av web­de­sign, antake­lig over­skygget av all opp­merk­somheten som er blitt utviklin­gen av apper for mobil og net­tbrett til del. Sannheten er at gode, gam­le world wide web er penere og mer bruk­er­vennlig enn noen gang. Det går an å få til vakre og funksjonelle detal­jer, og det er ikke lenger noen grunn til at dig­i­tale pub­likasjon­er ikke skal kunne måle seg med trykte.

Vox Publicas nye favicon.

Vox Pub­li­cas nye favicon.

Et av mine favorit­tek­sem­pler er ord­del­ing (ved lin­jeskift). Her kan en daglig finne stygge feil i papi­ravis­er. I Vox Pub­li­ca har siden siste redesign for to år siden brukt pro­gra­mutvidelsen wp-Typog­ra­phy for Word­Press. Denne gjør utrolig nok nesten aldri feil i delin­gen av ord. Funksjo­nen blir spe­sielt vik­tig i en respon­siv design der spal­te­bred­den vil avhenge av bruk­erens skjerm. Med wp-Typog­ra­phy ser skrift­bildet alltid (vel, nesten) jevnt og pent ut.

Dagens ver­sjon av Vox Pub­li­ca er alt­så allerede to år gam­mel. Siden lanserin­gen har vi job­bet med diverse jus­teringer og forbedringer. Eksem­pelvis fun­ger­er bilder bedre enn i starten (skaleres rik­tig for ulike skjer­mer) og vi har fun­net gode løs­ninger for inter­ak­tiv grafikk. 

Men to år er fort­satt lang tid for en dig­i­tal pub­likasjon, og vi vur­der­er nå design­forbedringer, blant annet en oppfriskn­ing av forsiden.

I mel­lomti­den nyter vi synet av det nye faviconet.

TEMA

V

ox Publ
ica

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen