1 av 3 usikre på partivalg

Det er mange velgere å vinne i valgkampen.

Den­ne vår­en spur­te vi våre panel­del­ta­ke­re hvor sik­re de var på hvil­ket par­ti de skul­le stem­me ved kom­mune­val­get til høs­ten. Den kon­kre­te spørs­måls­ord­ly­den som gikk til 1548 av pane­lets del­ta­ke­re var:

«Noen har en vel­dig klar mening om hvil­ket par­ti de kom­mer til å stem­me på ved lokal­val­get til høs­ten. And­re har ikke gjort seg opp noen mening enda. I hvil­ken grad er du sik­ker på hvil­ket par­ti du kom­mer til å ende opp med å stem­me på?»

Svar­ska­la­en gikk fra 0–10, der null var «helt sik­ker» og 10 var «helt usik­ker». Så man­ge som 28 pro­sent — fle­re enn en av fire — var helt sik­ker på hva de skul­le stem­me i kom­mune­val­get. Den­ne ande­len av vel­ger­ne er bed­re kjent som «grunn­fjel­let»; de som ikke lar noe rok­ke ved sitt parti­valg.

I den and­re enden av ska­la­en fin­ner vi at nes­ten en av 10 er helt usik­re på hvil­ket par­ti de skal stem­me på. I stør­rel­se er de vesent­lig mind­re enn grunn­fjel­let, men det er like­vel man­ge nok vel­ge­re til å kun­ne spil­le en avgjø­ren­de rol­le i sam­men­set­nin­gen av kom­mune­sty­re­ne rundt om i lan­det. Om vi tar med alle som er mer usik­re enn sik­re (alt­så som har svart en av ver­di­ene fra 6–10), ser vi at en tredje­del av pane­lets respon­den­ter er mer usik­re enn sik­re på hvil­ket par­ti de skal stem­me på.

Det kan alt­så vir­ke som at det er man­ge vel­ge­re å vin­ne under­veis i valg­kam­pen, og mye å kjem­pe for for par­ti­ene.

Studerer velgere under og etter valgkampen

Norsk med­bor­ger­pa­nel sam­ar­bei­der med leden­de valg­fors­ke­re ved Insti­tutt for sam­funns­forsk­ning og UNI Rese­arch Rok­kan­sen­te­ret med for­mål å kart­leg­ge om og hvor­dan valg­kamp­pe­rioden påvir­ker vel­ger­nes hold­nin­ger og parti­pre­fe­ran­ser. Et utvalg av pane­lets del­ta­ke­re skal sva­re på tre under­sø­kel­ser: Den førs­te går nå i star­ten av valg­kam­pen, den and­re midt i valg­kam­pen, og den tred­je like etter val­get. Ved å spør­re de sam­me per­sone­ne om igjen på fle­re uli­ke tids­punkt, får vi for­hå­pent­lig ver­di­full inn­sikt i hvil­ke pro­ses­ser vel­ger­ne gjen­nom­går når de bestem­mer seg for om de skal stem­me, og i så fall for hvil­ket par­ti.

Ett av tema­ene vi øns­ker å stu­de­re, er hvor mye den uttryk­te usik­ker­he­ten hos vel­ger­ne lar seg redu­se­re der­som vi leg­ger til bak­grunns­in­for­ma­sjon som tid­li­ge­re parti­valg og sosia­le bak­grunns­va­ri­ab­ler. Ved å føl­ge respon­den­te­ne i valg­kam­pen, kan vi også iden­ti­fi­se­re når de «tuner inn» på val­get og til­eg­ner seg rele­vant infor­ma­sjon gjen­nom poli­tis­ke debatt­pro­gram­mer, menings­må­lin­ger og lik­nen­de.

TEMA

V

algkamp

47 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen