1 av 3 usikre på partivalg

Det er mange velgere å vinne i valgkampen.

Denne våren spurte vi våre pan­eldeltakere hvor sikre de var på hvilket par­ti de skulle stemme ved kom­muneval­get til høsten. Den konkrete spørsmål­sor­d­ly­den som gikk til 1548 av pan­elets deltakere var: 

“Noen har en veldig klar mening om hvilket par­ti de kom­mer til å stemme på ved lokalval­get til høsten. Andre har ikke gjort seg opp noen mening enda. I hvilken grad er du sikker på hvilket par­ti du kom­mer til å ende opp med å stemme på?”

Svarskalaen gikk fra 0–10, der null var “helt sikker” og 10 var “helt usikker”. Så mange som 28 pros­ent — flere enn en av fire — var helt sikker på hva de skulle stemme i kom­muneval­get. Denne ande­len av vel­gerne er bedre kjent som “grun­n­f­jel­let”; de som ikke lar noe rokke ved sitt partivalg. 

I den andre enden av skalaen finner vi at nesten en av 10 er helt usikre på hvilket par­ti de skal stemme på. I stør­relse er de vesentlig min­dre enn grun­n­f­jel­let, men det er likev­el mange nok vel­gere til å kunne spille en avgjørende rolle i sam­menset­nin­gen av kom­munestyrene rundt om i lan­det. Om vi tar med alle som er mer usikre enn sikre (alt­så som har svart en av ver­di­ene fra 6–10), ser vi at en tred­jedel av pan­elets respon­den­ter er mer usikre enn sikre på hvilket par­ti de skal stemme på.

Det kan alt­så virke som at det er mange vel­gere å vinne under­veis i val­gkam­p­en, og mye å kjempe for for partiene. 

Studerer velgere under og etter valgkampen

Norsk med­borg­er­pan­el samar­bei­der med ledende val­gforskere ved Insti­tutt for sam­funns­forskn­ing og UNI Research Rokkansen­teret med for­mål å kart­legge om og hvor­dan val­gkamp­pe­ri­o­den påvirk­er vel­gernes hold­ninger og par­tiprefer­anser. Et utvalg av pan­elets deltakere skal svare på tre under­søkelser: Den første går nå i starten av val­gkam­p­en, den andre midt i val­gkam­p­en, og den tred­je like etter val­get. Ved å spørre de samme per­son­ene om igjen på flere ulike tid­spunkt, får vi forhåpentlig verdi­full innsikt i hvilke pros­ess­er vel­gerne gjen­nomgår når de bestem­mer seg for om de skal stemme, og i så fall for hvilket parti.

Ett av temaene vi ønsker å stud­ere, er hvor mye den uttryk­te usikker­heten hos vel­gerne lar seg redusere der­som vi leg­ger til bak­grunnsin­for­masjon som tidligere parti­valg og sosiale bak­grunnsvari­abler. Ved å følge respon­den­tene i val­gkam­p­en, kan vi også iden­ti­fis­ere når de “tuner inn” på val­get og tileg­n­er seg rel­e­vant infor­masjon gjen­nom poli­tiske debattpro­gram­mer, meningsmålinger og liknende.

TEMA

V

algkamp

48 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen