Ny serie om medievitenskap og retorikk

Podkast-intervjuer med gjesteforelesere ved Institutt for informasjons- og medievitenskap.

I for­bin­del­se med kur­set MEVI349: Stra­te­gisk kom­mu­ni­ka­sjon spil­ler Reto­rikk­grup­pen ved Insti­tutt for infor­ma­sjons- og medie­vi­ten­skap inn en serie mini-inter­vju­er med gjeste­fore­le­se­re som kom­mer på besøk. Det blir også inter­vju­er med and­re spen­nen­de folk som gjes­ter and­re spen­nen­de fag.

Inter­vju­ene blir pub­li­sert fort­lø­pen­de under nav­net Medie­sam­funn. Medie­sam­funn var opp­rin­ne­lig en arran­ge­ments­se­rie på Lit­te­ra­tur­hu­set i Ber­gen, og podkas­ten er dens ånde­li­ge etter­føl­ger.

Tre epi­so­der er pub­li­sert til nå:

Du fin­ner Medie­sam­funn på Sound­cloud, på Podbean, og på iTu­nes eller i podcast-appen.

capture_4

Medie­sam­funn er en ny podkast om Medie­vi­ten­skap (Logo: Andreas Knag-Dani­el­sen).

TEMA

R

etorikk

102 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen