Nyhetsbrev fra Vox Publica: Netthets mot kvinner

Rosabloggerne kan ikke overlates til seg selv i kampen mot hets og trusler. Andre saker: Langslet og NRK-monopolet, Bowie og utdanning.

Nye artik­ler:
Hatet mot rosabloggerne
Hets og trusler mot kvin­nelige blog­gere er et varsku til sam­fun­net. Ofr­er vi ros­ablog­gernes tryg­ghet, ofr­er vi vår egen. Av Mag­ni Olaug Fuglerud

Retorikkbloggen:
Les. Lær, reis! Sjur Holsens min­nepris 2016
På Vest­land­skon­fer­ansen (28/1) delte jeg ut Sjur Holsens min­nepris til en velfort­jent vin­ner. Her er tal­en jeg holdt. Begrun­nelsen er utviklet sam­men med de to andre jury-medlem­mer: Trine Eil­ert­sen og Gard Steiro. Av Jens E. Kjeldsen

Offent­lighetens historie
Lars Roar Langslet – NRK-monopo­lets banemann
Alle minne­ar­tik­lene etter Lars Roar Lang­slet nev­ner at det var han som gjorde slutt på NRK-monopo­let, men ingen har så langt for­klart hvor­dan han gikk frem da han gjen­nom­førte en av norsk medie­his­to­ries vik­tigste beslut­ninger. Av Hen­rik G. Bastiansen

Peil­ing
Et poli­tisk per­spek­tiv på David Bowie
På alle sidene pressen har lev­ert om David Bowie man­gler et helt sen­tralt per­spek­tiv på man­nen og kun­sten hans: Et kul­tur- og utdan­ningspoli­tisk. Jeg skal kort prøve å pre­sen­tere et slikt per­spek­tiv her, og vise hvor­for det er vik­tig. Av Jostein Gripsrud

Poli­tisk PR
Kul­tur­jour­nal­is­tikkens muligheter
Pod­kast: Hvem er det egent­lig som hør­er på P2? Ida Ander­sen i sam­tale med P2s kanal­sjef Ole Jan Larsen

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­book.

Hilsen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen