Nyhetsbrev fra Vox Publica: Netthets mot kvinner

Rosabloggerne kan ikke overlates til seg selv i kampen mot hets og trusler. Andre saker: Langslet og NRK-monopolet, Bowie og utdanning.

Nye artik­ler:
Hatet mot rosa­b­log­ger­ne
Hets og trus­ler mot kvin­ne­li­ge blog­ge­re er et var­sku til sam­fun­net. Ofrer vi rosa­b­log­ger­nes trygg­het, ofrer vi vår egen. Av Mag­ni Olaug Fugle­rud

Reto­rikk­blog­gen:
Les. Lær, reis! Sjur Hol­sens minne­pris 2016
På Vest­lands­kon­fe­ran­sen (28/1) del­te jeg ut Sjur Hol­sens minne­pris til en vel­for­tjent vin­ner. Her er talen jeg holdt. Begrun­nel­sen er utvik­let sam­men med de to and­re jury-med­lem­mer: Tri­ne Eilert­sen og Gard Steiro. Av Jens E. Kjeld­sen

Offent­lig­he­tens his­to­rie
Lars Roar Lang­slet – NRK-mono­po­lets bane­mann
Alle minne­ar­tik­lene etter Lars Roar Lang­slet nev­ner at det var han som gjor­de slutt på NRK-mono­po­let, men ingen har så langt for­klart hvor­dan han gikk frem da han gjen­nom­førte en av norsk medie­his­to­ries vik­tigste beslut­nin­ger. Av Hen­rik G. Bas­ti­an­sen

Pei­ling
Et poli­tisk per­spek­tiv på David Bowie
På alle side­ne pres­sen har levert om David Bowie mang­ler et helt sen­tralt per­spek­tiv på man­nen og kuns­ten hans: Et kul­tur- og utdan­nings­po­li­tisk. Jeg skal kort prø­ve å pre­sen­te­re et slikt per­spek­tiv her, og vise hvor­for det er vik­tig. Av Jostein Grips­rud

Poli­tisk PR
Kul­tur­jour­na­lis­tik­kens mulig­he­ter
Podkast: Hvem er det egent­lig som hører på P2? Ida Ander­sen i sam­ta­le med P2s kanal­sjef Ole Jan Lar­sen

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­bo­ok.

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen