Svekka europeisk vern for rasistiske og hatefulle ytringar

I avvi­sin­ga av ein kla­ge frå komi­ka­ren Dieudon­né M’Ba­la M’Ba­la held Den euro­pe­is­ke men­neske­retts­dom­sto­len fast på at for­nek­tin­gar av Holo­caust ikkje er ver­na av ytrings­fri­dom­men i EMK artik­kel 10. Avgjer­da inne­ber også i rea­li­te­ten ei svek­king av det folke­retts­le­ge ver­net til rasis­tis­ke og hate­ful­le ytringar.