Svekka europeisk vern for rasistiske og hatefulle ytringar

I avvisin­ga av ein klage frå komikaren Dieudon­né M’Bala M’Bala held Den europeiske men­neskeretts­dom­stolen fast på at fornek­tin­gar av Holo­caust ikkje er ver­na av ytrings­fridom­men i EMK artikkel 10. Avg­jer­da inneber også i realiteten ei svekking av det folk­erettslege ver­net til rasis­tiske og hate­fulle ytringar.