Hva skjedde?!

Alle barometrene pekte i feil retning: Meningsmålingene viste Clinton opp 3-4 prosentpoeng, Nate Silver ga Clinton 70% sjanse for å vinne, og prediksjonsmarkedene enda mer. Hvor gikk det galt?

Det er alt for tidlig å komme med noen defin­i­tive svar på dette spørsmålet, men jeg ønsker å dele min første tanke. Jeg ville ha beg­y­nt med å lete hos meningsmålin­gene, og deres utvalg av respon­den­ter. Meningsmålin­gene er vital infor­masjon som benyttes av de fleste andre barome­tre, og der­som disse er mis­visende får det føl­ger også for de andre.

Det kan­skje vanske­lig­ste med meningsmålinger i forbindelse med et valg er å spørre et utvalg som match­er den grup­pen av innbyg­gerne som fak­tisk går til stem­meurnene. Det er utfor­drende nok å finne ut av hvem som bor i USA og hvor­dan man når tak i dem. Enda verre er det å vur­dere sannsyn­ligheten for at de man plukker ut rep­re­sen­ter­er vel­ger­grup­per som fak­tisk bruk­er stem­meretten sin. Akku­rat når det gjelder å forut­si val­gre­sul­tatet er pop­u­lasjo­nen man ønsker å si noe om ikke innbyg­gerne som sådan, men de av innbyg­gerne som stem­mer. De som ikke stem­mer er irrel­e­vante i denne konkrete sammenhengen.

Haha - lurte meningsmålerne! Donald Trump under et valgkamparrangement i juni 2016.

Haha — lurte meningsmålerne! Don­ald Trump under et val­gkam­parrange­ment i juni 2016.

Vi vet av mye forskn­ing at det er de ressurssterke men­neskene som deltar i sam­fun­net. Med ressurssterke menes de som har mer enn gjen­nom­snit­tlige evn­er, nettverk og moti­vasjon som gjør dem i stand til å invol­vere seg (og bli involvert i) poli­tikk og sam­funnsliv. De som scor­er høyt på sosio-økonomiske vari­abler er også de som bruk­er stem­meretten sin. De er der­for også de som er de mest sannsyn­lige vel­gerne i et amerikan­sk presidentvalg.

Van­ligvis. Min første tanke er at man i etter­døn­nin­gene av Trump-seieren skal lete i val­gdeltakelsen for å se om det er andre grup­per som har deltatt i større grad enn tidligere. Det har vært sagt at Trump har stor støtte blant hvite innbyg­gere uten høyere utdan­ning. Dette er en gruppe som har ganske stort numerisk poten­siale til å påvirke valgut­fal­l­et der­som de blir mobilisert.

Det grunn­leggende spørsmålet når man gjen­nom­før­er en meningsmåling er å spørre seg om man har plukket ut et utvalg som *rep­re­sen­ter­er* pop­u­lasjo­nen man er inter­essert i. Jeg tror at det denne gan­gen var vanske­ligere enn van­lig å kunne svare ja på dette spørsmålet.

TEMA

M

eningsm
åling

9 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen