Hva skjedde?!

Alle barometrene pekte i feil retning: Meningsmålingene viste Clinton opp 3-4 prosentpoeng, Nate Silver ga Clinton 70% sjanse for å vinne, og prediksjonsmarkedene enda mer. Hvor gikk det galt?

Det er alt for tid­lig å kom­me med noen defi­ni­ti­ve svar på det­te spørs­må­let, men jeg øns­ker å dele min førs­te tan­ke. Jeg vil­le ha begynt med å lete hos menings­må­lin­ge­ne, og deres utvalg av respon­den­ter. Menings­må­lin­ge­ne er vital infor­ma­sjon som benyt­tes av de fles­te and­re baro­met­re, og der­som dis­se er mis­vi­sen­de får det føl­ger også for de and­re.

Det kan­skje vans­ke­ligs­te med menings­må­lin­ger i for­bin­del­se med et valg er å spør­re et utvalg som match­er den grup­pen av inn­byg­ger­ne som fak­tisk går til stem­me­ur­ne­ne. Det er utford­ren­de nok å fin­ne ut av hvem som bor i USA og hvor­dan man når tak i dem. Enda ver­re er det å vur­de­re sann­syn­lig­he­ten for at de man pluk­ker ut repre­sen­te­rer vel­ger­grup­per som fak­tisk bru­ker stem­me­ret­ten sin. Akku­rat når det gjel­der å for­ut­si valg­re­sul­ta­tet er popu­la­sjo­nen man øns­ker å si noe om ikke inn­byg­ger­ne som sådan, men de av inn­byg­ger­ne som stem­mer. De som ikke stem­mer er irre­le­van­te i den­ne kon­kre­te sam­men­hen­gen.

Haha - lurte meningsmålerne! Donald Trump under et valgkamparrangement i juni 2016.

Haha — lur­te menings­må­ler­ne! Donald Trump under et valg­kamp­ar­ran­ge­ment i juni 2016.

Vi vet av mye forsk­ning at det er de res­surs­ster­ke men­nes­ke­ne som del­tar i sam­fun­net. Med res­surs­ster­ke menes de som har mer enn gjen­nom­snitt­li­ge evner, nett­verk og moti­va­sjon som gjør dem i stand til å involve­re seg (og bli involvert i) poli­tikk og sam­funns­liv. De som sco­rer høyt på sosio-øko­no­mis­ke vari­ab­ler er også de som bru­ker stem­me­ret­ten sin. De er der­for også de som er de mest sann­syn­li­ge vel­ger­ne i et ame­ri­kansk pre­si­dent­valg.

Van­lig­vis. Min førs­te tan­ke er at man i etter­døn­nin­ge­ne av Trump-sei­e­ren skal lete i valg­del­ta­kel­sen for å se om det er and­re grup­per som har del­tatt i stør­re grad enn tid­li­ge­re. Det har vært sagt at Trump har stor støt­te blant hvi­te inn­byg­ge­re uten høy­ere utdan­ning. Det­te er en grup­pe som har gans­ke stort nume­risk poten­sia­le til å påvir­ke valg­ut­fal­let der­som de blir mobi­li­sert.

Det grunn­leg­gen­de spørs­må­let når man gjen­nom­fø­rer en menings­må­ling er å spør­re seg om man har pluk­ket ut et utvalg som *repre­sen­te­rer* popu­la­sjo­nen man er inter­es­sert i. Jeg tror at det den­ne gan­gen var vans­ke­li­ge­re enn van­lig å kun­ne sva­re ja på det­te spørs­må­let.

TEMA

M

eningsm
åling

9 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen