Marine Le Pen og Front nationals grenser

Reetab­ler­ing av grenser, drastisk reduk­sjon av innvan­dring og sikker­het­spoli­tikk: Under et val­gmøte med tusen­er av tilhen­gere i Paris denne uken gjen­nomgikk Marine Le Pen Front nation­als yndlingssak­er. Men en rekke hen­delser preget showet til led­eren av det ekstreme høyrepartiet.