Espen Søbye – Statistisk sentralbyrå og ideen om offisiell statistikk (podkast)

Er SSB i ferd med å svikte sin oppgave med å være infrastruktur for det offentlige ordskiftet? Er det for sent å snu? Foredrag av Espen Søbye.

Espen Søbye har nylig hevdet at Sta­tis­tisk sen­tral­byrå svik­ter en vik­tig opp­gave: å være infra­struk­tur for det offentlige ord­skiftet (Mor­gen­bladet nr. 1/5.–11. jan­u­ar 2018, abo.). 

Stri­den om Sta­tis­tisk sen­tral­byrå han­dler ikke først og fremst om Mey­er vs. Jensen, men om at Byrået har over­latt vik­tig sta­tis­tikkpro­duk­sjon til andre aktør­er eller at denne nå styres av «betalt etter­spørsel» og departe­mentenes behov. Dermed svekkes innsat­sen for å gjøre all­mennheten i stand til å kon­trollere mak­tutøv­ing og marked­sak­tør­er. Hvor­for er vi kom­met i denne situ­asjo­nen? Er det for sent å snu? Er Sta­tis­tisk sen­tral­byrå i dag i stand til å forsvare ideen om off­isiell statistikk? 

Espen Søbye, for­fat­ter, debat­tant og kri­tik­er, har med noen opphold vært ansatt i Sta­tis­tisk sen­tral­byrå siden 1985. Han har gitt ut en rekke arbei­der om sta­tis­tikk, blant annet Tal­lenes fortellinger (2001) og Folke­meng­dens beveg­else 1735–2014 (2014). Seinere i år kom­mer Fak­ta om olje, som han­dler om hvor­dan den kvar­talsvise invester­ingssta­tis­tikken ble til.

Søbye innledet om temaet på et møte arrangert av Forum for viten­skap og demokrati 15. feb­ru­ar 2018 i Bergen. Møteled­er: Tor Halvorsen.

Pod­kas­ten er pro­dusert av Ing­jald Pil­skog, post­dok­tor ved Uni Research Klima.

TEMA

S

tatisti
sk sent
ralbyrå

5 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen