Espen Søbye – Statistisk sentralbyrå og ideen om offisiell statistikk (podkast)

Er SSB i ferd med å svikte sin oppgave med å være infrastruktur for det offentlige ordskiftet? Er det for sent å snu? Foredrag av Espen Søbye.

Espen Søbye har nylig hev­det at Sta­tis­tisk sen­tral­byrå svik­ter en vik­tig opp­ga­ve: å være infra­struk­tur for det offent­li­ge ord­skif­tet (Mor­gen­bla­det nr. 1/5.–11. janu­ar 2018, abo.). 

Stri­den om Sta­tis­tisk sen­tral­byrå hand­ler ikke først og fremst om Mey­er vs. Jen­sen, men om at Byrå­et har over­latt vik­tig sta­ti­stikk­pro­duk­sjon til and­re aktø­rer eller at den­ne nå sty­res av «betalt etter­spør­sel» og depar­te­men­te­nes behov. Der­med svek­kes inn­sat­sen for å gjø­re all­menn­he­ten i stand til å kon­trol­le­re makt­ut­øving og mar­keds­ak­tø­rer. Hvor­for er vi kom­met i den­ne situa­sjo­nen? Er det for sent å snu? Er Sta­tis­tisk sen­tral­byrå i dag i stand til å for­sva­re ide­en om offi­si­ell statistikk? 

Espen Søbye, for­fat­ter, debat­tant og kri­ti­ker, har med noen opp­hold vært ansatt i Sta­tis­tisk sen­tral­byrå siden 1985. Han har gitt ut en rek­ke arbei­der om sta­ti­stikk, blant annet Tal­le­nes for­tel­lin­ger (2001) og Folke­meng­dens beve­gel­se 1735–2014 (2014). Sei­ne­re i år kom­mer Fak­ta om olje, som hand­ler om hvor­dan den kvar­tals­vise inves­te­rings­sta­ti­stik­ken ble til.

Søbye inn­le­det om tema­et på et møte arran­gert av Forum for viten­skap og demo­kra­ti 15. febru­ar 2018 i Ber­gen. Møte­le­der: Tor Halvorsen.

Podkas­ten er pro­du­sert av Ingjald Pil­skog, post­dok­tor ved Uni Rese­arch Klima.

TEMA

S

tatisti
sk sent
ralbyrå

5 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen