Moralens voktere: Fremskrittspartiet og kommentariatet

Den årlige medieundersøkelsen har gang på gang vist at journalister svært sjelden krysser av for Frp før de legger stemmeseddelen i valgurnen. Betyr dette at journalistene er særlig ute etter partiet i forbindelse med politiske skandaler?

Frem­skrittspar­ti­ets forhold til norske jour­nal­is­ter kan vanske­lig beskrives som rosen­rødt. Nylig gikk fisker­i­m­in­is­ter Per Sand­berg (Frp) ut på sin Face­book-side og kalte iTrom­sø-jour­nal­ist Jørn Myreng for en “drittsekk”. Sand­berg var ikke fornøyd med spørsmå­lene Myreng stilte under et intervju.

Dette var andre gang på under én uke at denne beteg­nelsen ble frem­satt mot en jour­nal­ist fra Frp-hold; bare noen dager før utkom tidligere arbei­dsmin­is­ter, Robert Eriks­son (Frp), med boken “Bare gjør det – tro­fast rebell for Siv og Erna”, hvor han beteg­net VGs jour­nal­ist Eirik Mosveen som en “hyene, idiot og drittsekk”.

“Grafsende” journalister

Den sen­este tids mishagsytringer fra Frp-hold er imi­dler­tid ikke nye av tiden. Snarere tvert imot har man opp igjen­nom årene sett at Frp ved flere anled­ninger har hevdet at medi­ene er ute etter dem. Denne pås­tanden er særlig blitt frem­satt i forbindelse med poli­tiske skandaler.

Under skan­dalis­erin­gen av Trond Birkedal i 2011, gikk par­tiled­er Siv Jensen og nes­tled­er Per Sand­berg hardt ut mot medi­ene og anklaget dem for å “grafse” og forhånds­dømme Birkedal (tv2.no 24.03.11). Medi­enes dekn­ing av Frp ble også gjen­stand for debatt i august 2011 da Frp-poli­tik­erne Aina Sten­ersen og Brage Bak­lien i en kro­nikk i Dagens Næringsliv (17.08.11) tok til ordet for en norsk ver­sjon av Fox News, som kunne bidra til å gi en mer bal­ansert dekn­ing av den poli­tiske høyres­i­den. I kro­nikken hevdet de blant annet at norsk presse er ven­stre­dreid i poli­tiske spørsmål, og at det føres en val­gkamp mot Frp i mediene.

Kri­tikken ble blant annet basert på den årlige medie­un­der­søkelsen, gjen­nom­ført av Respons Analyse på opp­drag fra Nordiske Mediedager, som viste at kun 1 pros­ent av norske jour­nal­is­ter ville stemt på Frp “der­som det var stort­ingsvalg i mor­gen”. Fra 2005–2016 har svarpros­en­ten til dette spørsmålet vari­ert fra 1 til 5 pros­ent. Man kan med andre ord trygt slå fast at norske jour­nal­is­ter svært sjelden krysser av for Frp før de leg­ger stemmesed­de­len i valgurnen.

Frp har ved gjentatte anledninger hevdet at mediene er ute etter dem. Faksimile nrk.no 22.09.11.

Frp har ved gjen­tat­te anled­ninger hevdet at medi­ene er ute etter dem. Fak­sim­i­le nrk.no 22.09.11.

Der­i­mot har Arbei­der­par­ti­et (30–43 %), Sosial­is­tisk Ven­strepar­ti (11–32 %), Ven­stre (6–20 %) og Høyre (10–24 %) vist seg som jour­nal­istenes favorittparti­er i peri­o­den 2005–2016. Den årlige medie­un­der­søkelsen har dermed vist seg å kaste vann på møl­la til forsmådde Frp-poli­tikere som hevder at medi­ene er ven­stre­drei­de. Men betyr jour­nal­istenes poli­tiske prefer­anser at medi­ene er særlig ute etter å ta partiet?

Er mediene ute etter Frp?

På bak­grunn av Frps spo­radiske, men like fullt gjen­tat­te, anklager om at “medi­ene er ute etter dem”, bestemte jeg meg for å under­søke hvorvidt man kan finne en ten­dens til at Frp-poli­tikere forskjells­be­han­dles sam­men­lignet med poli­tikere i Arbei­der­par­ti­et i forbindelse med poli­tiske skan­daler. Dette er tema for min mas­teropp­gave (se tek­st­boks). Jeg val­gte å under­søke prob­lem­still­in­gen innen­for kom­men­tar­jour­nal­is­tikken, da den er blant de mest sub­jek­tive uttrykk man vil finne i en avis.

Mas­ter om poli­tiske skandaler

  • Artikke­len tar utgangspunkt i for­fat­terens mas­teropp­gave, “Moralens vok­tere? En kval­i­ta­tiv analyse av poli­tisk kom­men­tar­jour­nal­is­tikk i Dag­bladet og VG i forbindelse med seks poli­tiske skan­daler.”
  • Faglit­ter­a­turen om poli­tiske skan­daler fremhold­er kom­men­ta­torenes moralske fordøm­melse som et særskilt kjen­netegn for mediedeknin­gen av poli­tiske skandaler.
  • Mas­teropp­gaven under­søk­er hvorvidt poli­tikere fra Frp blir kraftigere moral­sk fordømt enn poli­tikere fra Ap av kom­men­ta­torene i forbindelse med poli­tiske skandaler.
  • De under­søk­te skan­da­lene tyder på at det ikke alltid er Frp-poli­tik­ernes norm­brudd per se som blir kraftig fordømt, men heller det fak­tum at Frp som par­ti har hatt mange skan­daler, og at disse ved flere anled­ninger har blitt håndtert ved bruk av aggres­sive forsvarsstrategier.

Videre fant jeg det mest hen­sik­tsmes­sig å sam­men­ligne med Arbei­der­par­ti­et for­di det er det eneste par­ti­et innen­for den såkalte “ven­stre­blokken” på den poli­tiske høyre-ven­streak­sen i Norge som i stør­relsesor­den er sam­men­lign­bart med Frp. Frp har dessuten til stadighet påpekt medi­enes kobling til ven­stres­i­den, og da i særde­leshet Arbei­der­par­ti­et. Blant annet har Frps tidligere for­mann, Carl I. Hagen, siden 1980-tal­let ved flere anled­ninger omtalt NRK som “ARK – Arbei­der­par­ti­ets rikskringkasting”.

Seks politiske skandaler

Analy­sen baser­er seg på deknin­gen av seks poli­tiske skandaler.

Manuela Ramin-Osmund­sen (Ap) var barne- og likestill­ingsmin­is­ter da hun i 2008 val­gte å ikke for­lenge bar­neom­bud Rei­dar Hjer­manns åremål, men heller ansette juris­ten Ida Hjort Kra­by. Dette førte til speku­lasjon­er i medi­ene om hvorvidt det lå poli­tiske årsak­er bak avgjørelsen (VG 10.02.08). Da det kom frem opplysninger om at Osmund­sen hadde pri­vat omgang med det nye bar­neom­budet, beg­y­nte sak­en å utvikle seg til en skan­dale. Osmund­sen benek­tet pås­tandene om et nært kjennskap, men den påføl­gende uken kom det stadig ny infor­masjon i medi­ene om pri­vate sam­menkom­ster. Da det til slutt kom frem at Osmund­sen skulle ha løyet til daværende statsmin­is­ter, Jens Stoltenberg, om detal­jer i anset­telsespros­essen, ble hun nødt til å trekke seg fra still­in­gen (Vg.no 14.02.08).

I 2008 avs­lørte VG at stort­ingsrep­re­sen­tant Saera Khan (Ap) hadde så høye mobil­reg­ninger at stort­ing­spres­i­den­ten grep inn og krevde at hun måtte betale dem selv. Avs­lørin­gen var et ledd i at VG over en peri­ode hadde satt et kri­tisk søkelys på det de mente var man­glende åpen­het fra Stortinget, herun­der at Stortinget hem­me­ligholdt hvilke stort­ingsrep­re­sen­tan­ter som hadde fått varsel om for høye mobil­reg­ninger (VG 24.09.08). Khan ville først ikke avs­løre beløpet, og hevdet reg­nin­gene var høye for­di hun hadde ringt kjæresten sin som var spe­sial­sol­dat i utlandet. Dette ble dementert av Forsvaret. Til slutt kom det frem at hun hadde ringt spåkon­er for flere hun­dretusen kro­ner, og sak­en endte med at Khan ikke tok gjen­valg (Aftenposten.no 10.10.08).

Roger Inge­brigt­sen (Ap) var statssekretær og førstekan­di­dat på Troms Aps nom­i­nasjon­sliste til stort­ingsval­get da Arbei­der­par­ti­et sen­tralt i 2012 ble varslet om at Inge­brigt­sen på et tidligere tid­spunkt hadde hatt et forhold til en 17 år gam­mel jente i par­ti­et. Denne skan­dalen skiller seg fra de andre for­di Inge­brigt­sen selv gikk ut med avs­lørin­gen via sin Face­book-side. Han beklaget og trakk seg fra alle verv (Vg.no 30.11.12). Senere kom det frem at det var Ton­je Bren­na, som var sam­boer med Inge­brigt­sens motkan­di­dat Mar­tin Hen­rik­sen, som hadde varslet (Aftenposten.no 01.12.12). Deknin­gen av skan­dalen bar der­for preg av speku­lasjon­er om hvorvidt avs­lørin­gen var en plan­lagt drittpakke.

Trond Birkedal (Frp) ble i 2011 arrestert og mis­tenkt for å ha smug­fil­met unge gut­ter på badet sitt. Senere ble sik­telsen utvidet til å gjelde sek­suell omgang med en min­dreårig gutt (Dag­bladet 23.03.11). Frp-ledelsen nek­tet først kjennskap til sak­en, men senere kom det frem at de hadde kjent til pås­tandene mot Birkedal uten å varsle verken poli­ti­et eller gut­tens forel­dre (Vg.no 24.03.11). Par­ti­ets krise­hånd­ter­ing var dermed et sen­tralt ele­ment i denne skan­dalen. Birkedal ble senere dømt til syv måned­ers fengsel for disse forhold­ene (Vg.no 17.10.12).

VG avs­lørte i 2006 at stort­ingsrep­re­sen­tant og nes­tled­er i Frp, Per Sand­berg, ifølge flere stort­ingsrep­re­sen­tan­ter hadde vært syn­lig alko­holpåvir­ket på Stortingets taler­stol. Sand­berg innrøm­met selv at han hadde drukket tre ake­vitt og en øl på en juleavs­lut­ning, men benek­tet at han følte seg full. Sand­berg og Siv Jensen hevdet at han var utsatt for en svertekam­pan­je av anonyme stort­ingskol­leger og medi­ene (Vg.no 14.12.06). I peri­o­den som ful­gte ble Sand­bergs gam­le syn­der trukket frem på avisenes for­sider; skriver­ier om at han var dømt for råkjøring og for å ha skallet ned en asyl­søk­er på nach­spiel (Adressa.no 14.12.06). Skan­dalen døde ut etter en peri­ode, og Sand­berg beholdt sine verv.

I 2012 avs­lørte TV 2 at stort­ingsrep­re­sen­tant Bård Hok­srud (Frp) hadde brutt sexkjøp­sloven i forbindelse med en tur til Riga sam­men med tre FpU-poli­tikere. TV 2 hadde fått vite på forhånd at Hok­srud kan­skje kom til å bryte norsk lov under opphold­et, og ful­gte etter med skjult kam­era. Hok­srud innrøm­met og beklaget sak­en umid­del­bart, og trakk seg fra sine Frp-verv. Poli­ti­et­ter­forsknin­gen resul­terte i en bot på 25.000 kro­ner, og Hok­srud ble dermed den første nord­man­nen som ble bøte­lagt for sexkjøp i utlandet (Vg.no 25.09.11).

Man skal ikke lyge

Da lit­ter­a­turen vedrørende poli­tiske skan­daler fremhold­er kom­men­ta­torenes moralske fordøm­melse som et særskilt kjen­netegn for mediedeknin­gen av poli­tiske skan­daler, bestemte jeg meg for å benytte net­topp moralske eval­ueringer av poli­tik­ernes norm­brudd som et mål på eventuell forskjells­be­han­dling. I analy­sen av kom­men­tarar­tik­lene iden­ti­fis­erte jeg hvilke verdier som lå til grunn for de moralske evalueringene.

Disse ver­di­ene viste seg hov­ed­sake­lig å være all­men­n­men­neske­lige lev­ere­gler som de fleste vil kunne enes om og relatere til dagliglivet på tvers av kjønn, alder og sosial bak­grunn. Verdier som at man ikke skal lyge, at man skal ta ans­var for egne feil og ikke skylde på andre, og at man ikke skal mis­bruke andres tillit, ble gjen­nomgående brukt for å moralis­ere over poli­tik­ernes norm­brudd. Mar­tin Eide har tidligere skrevet om hvor­dan pop­ulæravisene all­men­n­men­neske­lig­gjør poli­tik­ernes norm­brudd i deknin­gen av poli­tiske skandaler:

Pop­ulær­jour­nal­is­tikken spiller gjerne en ledende rolle i formidlin­gen av skan­daler, og i all­men­n­mennske­lig­gjørin­gen av dem. Et melo­drama­tisk jour­nal­is­tisk reper­toar spiller seg i slike sak­er ut med stor kraft og tyde­lighet. Her er sterke følelser og rike dos­er med all­men­n­men­neske­lig patos og iden­ti­fikasjon­skraft. Her står hel­ter mot skurk­er, dyder mot laster, dåder mot udåder (Eide 2001: 23–24).

Moralis­erin­gen over brudd på all­men­n­men­neske­lige lev­ere­gler er et effek­tivt virkemid­del når pop­ulæravis­er per­son­ifis­er­er og drama­tis­er­er poli­tik­er­skan­daler som melo­dra­ma og såpe­opera. Dette får nem­lig — ifølge Esther Pol­lack — den virknin­gen at pub­likum føler seg indignert.

Når det for eksem­pel moralis­eres over at Manuela Ramin-Osmund­sen har løyet for og mis­brukt Jens Stoltenbergs tillit, er det lett å føle seg indign­ert på Stoltenbergs veg­ne. Det er med andre ord den per­son­lige moralen som står i fokus. Det ble også – særlig i skan­dalis­erin­gen av Osmund­sen – moralis­ert over generelle verdier som knyt­ter seg til men­neske­lige egen­skaper vedrørende fag og arbei­ds­felt, som for eksem­pel at ledere må være seg sitt ans­var bevisst.

Moralis­er­ing over verdier av en slik art hadde imi­dler­tid en mar­gin­al forekomst, sam­men­lignet med moralis­erin­gen over poli­tik­ernes per­son­lige karakter.

Forskjellsbehandling?

Blir så skan­dalis­erte poli­tikere fra Frem­skrittspar­ti­et kraftigere moral­sk fordømt enn skan­dalis­erte poli­tikere fra Arbei­der­par­ti­et? Svaret på dette er ja, men bildet er likev­el ikke entydig.

Manuela Ramin-Osmund­sen var den av Ap-poli­tik­erne som fikk kraftigst med­fart i form av at moralis­erin­gene – som var ret­tet både mot hennes per­son­lige karak­ter og hennes kom­petanse som poli­tik­er – tok form av å være et rent karak­ter­drap. I kjer­nen av kri­tikken sto hennes påståtte “løgn­er” og “svik” mot daværende statsmin­is­ter Jens Stoltenberg. Føl­gende moralske eval­ueringer er typiske for hvor­dan kom­men­ta­torene i VG og Dag­bladet trekker både hennes karak­ter og kom­petanse i tvil:

At hun forsøk­te å skjule det nære bån­det til Kra­by, vil for alltid henge ved henne. Hun vil alltid hefte for at hun er en per­son som ikke forteller hele sannheten (VG 14.02.08).

Stat­srå­den hadde fått lov til å svømme alene på dypt vann i flere dager, men til slutt var Stoltenberg nødt til å gripe inn og red­de henne inn på grun­na. Hun frem­sto likev­el ikke som ren­vas­ket (Dag­bladet 14.02.08).

Løgn sto også sen­tralt i kom­men­ta­torenes moralis­er­ing over Birkedal-sak­en, og dette til og med før det var avs­lørt at Frp-ledelsen fak­tisk hadde løyet om sitt kjennskap til saken:

Jensen [Siv] har selv en his­to­rie i en 10 år gam­mel sak. Den gang løy hun så det rant av henne om hva hun hadde visst om sex-skan­dalen i Tele­mark (VG nett 23.03.11).

Her er det inter­es­sant at VG moralis­er­er over løgn ved å vise til skan­dalis­erin­gen av Ter­je Søvik­nes. På denne måten bruk­er VG par­ti­ets his­to­rie og tidligere løgn­er til å legge rammene for en ny skan­dale, til tross for at det ennå ikke var avs­lørt at Frp-ledelsen hadde kjennskap til pås­tandene mot Trond Birkedal da disse moralske eval­uerin­gene ble frem­met. Da skapes det et bilde av Siv Jensen som en notorisk løgn­er, selv om man ikke ennå vet med sikker­het om hun har løyet i Birkedal-saken.

Da det kom frem at Jensen fak­tisk hadde løyet, ble det i liten grad moralis­ert over dette. Da skiftet kom­men­ta­torene fokus til moral­sk fordøm­melse av Frp-ledelsens ego­isme, i form av å sette sine egne inter­ess­er først. Føl­gelig ble det også fremholdt brudd på ver­diopp­fat­nin­gen om at man skal verne om de svake, da Frp frem­met sine egne inter­ess­er på bekost­ning av de unge gut­tene som mente seg mis­brukt av Trond Birkedal, for eksempel:

Hva gjorde ledelsen i lov- og orden­par­ti­et? Med Søvik­nes­sak­en i minne, gikk de grundig inn i sak­en? Tok de kon­takt med poli­ti­et? Nei, ikke engang med 15-årin­gens forel­dre. De val­gte å tro Birkedal på hans ord, mens 15-årin­gen ble over­latt til seg selv […] (Dag­bladet 26.03.11).

Det han­dler kun om å beskytte seg selv og par­ti­et. Par­ti­et virk­er vik­tigere enn unge men­nesker som kan ha opplevd noe vondt eller ekkelt i en Frp-sam­men­heng (VG 25.03.11).

I til­legg til å fordømme norm­brud­det blir også Frps egne verdier holdt imot dem. Da Frp har et sterkt sak­seier­skap til justispoli­tikk, og således omtales som “lov- og orden­par­ti­et”, vil det opp­fattes som svært klan­derverdig at et slikt par­ti unnlater å varsle om en alvorlig for­bry­telse. Man påpeker med andre ord et brudd på liv og lære.

Her kan det også synes som om kom­men­ta­torene hen­vis­er til mak­t­syke, i den for­stand at man lar målet hel­lige mid­lene. Frp blir frem­stilt som et par­ti som set­ter opp­slut­ning frem­for enkelt­men­neskers skjeb­ne. Det indik­eres alt­så at par­ti­et ikke er et folkets par­ti eller indi­vid­frem­mende par­ti, som Frp selv hevder å være, men snarere et sys­tem som ikke tar hen­syn til dem som befinner seg ned­er­st på rangsti­gen – i dette til­fel­let de unge gut­tene i FpU.

Løgn, løgn og atter løgn

Saera Khan (Ap) ble også tatt i løgn. Til tross for dette rettes moralis­erin­gen i svært liten grad mot Khans per­son og han­dlinger. Dette frem­står som under­lig etter­som de dyre tele­fon­reg­nin­gene til spåkon­er kan ans­es som mis­bruk av fel­lesskapets midler, hvilket ans­es som et svært alvorlig norm­brudd i velferdsstat­en Norge. Dette, sam­men med at løgn ifølge skan­dalelit­ter­a­turen ans­es som et av de mest alvorlige norm­brud­dene, gjør at man kunne for­ven­tet en kraftigere moral­sk fordøm­melse av Khan.

Faksimile av Trønder-Avisas forside (15.02.08) dagen etter at Jens Stoltenberg informerte om Manuela Ramin-Osmundsens avgang. I sin nye bok "Min historie" skriver Stoltenberg følgende om saken: "Det var over. Flere ganger hadde Manuela bedyret at hun hadde fortalt alt. Flere ganger kom det fram nye opplysninger. Jeg slo oppgitt fast at dette var veldig alvorlig, og at hun hadde fått mange muligheter til å fortelle. Hun beklaget og beklaget, men det hjalp ikke".

Fak­sim­i­le av Trøn­der-Avisas for­side (15.02.08) dagen etter at Jens Stoltenberg informerte om Manuela Ramin-Osmund­sens avgang. I sin nye bok “Min his­to­rie” skriv­er Stoltenberg føl­gende om sak­en: “Det var over. Flere ganger hadde Manuela bedyret at hun hadde for­t­alt alt. Flere ganger kom det fram nye opplysninger. Jeg slo oppgitt fast at dette var veldig alvorlig, og at hun hadde fått mange muligheter til å fortelle. Hun beklaget og beklaget, men det hjalp ikke”.

Til tross for dette, plasserte særlig Dag­bladet skan­dalen i en kon­tekst som unnskyldte norm­brud­det, da hun ble sam­men­lignet med “bank­folket som sendte ver­den ut i finan­skrisen”. Det var alt­så ikke så ille det Khan hadde gjort, målt opp mot disse bank­folkenes handlinger.

Heller ikke VG var særlig fordøm­mende over­for Khan, og plasserte skylden for norm­brud­det hos Stortingets prak­sis vedrørende man­glende åpen­het om stort­ingsrep­re­sen­tantenes mobil­reg­ninger. En mulig fork­lar­ing kan være at VG i lengre tid før avs­lørin­gen hadde satt søkelys på det de mente var man­glende åpen­het fra Stortinget, og at det ikke var Khans per­son VG var ute etter, men sys­temet som sådan.

En annen fork­lar­ing på at kom­men­ta­torene fordøm­mer samme norm­brudd – løgn – i ulik grad, lig­ger naturligvis i sak­enes alvorlighets­grad. Det er ikke vanske­lig å enes om at sek­suell omgang med en min­dreårig er mer alvorlig enn å ansette bek­jente, samt å ringe spåkon­er på skat­te­be­talernes reg­n­ing. Som Tor Midt­bø har påpekt: “Det er forskjell på å få kjeft og å havne i fengsel”, hvilket Birkedal gjorde i etterkant av avsløringene.

Den ulike graden av moral­sk fordøm­melse mot de oven­for nevnte poli­tik­ernes løgn­er kan også skyldes at Khan ikke var blant de mest syn­lige stort­ingsrep­re­sen­tan­tene, og en mar­gin­al poli­tisk skikkelse sam­men­lignet med Trond Birkedal og Manuela Ramin-Osmund­sen. Birkedal var der­i­mot ansett som et stjer­neskudd og et led­eremne for fremti­den. Han var den nye vinen i Frp, og man hadde store for­vent­ninger til hans poli­tiske kar­riere. Videre var Osmund­sen Norges første innvan­dr­erstat­sråd med utdan­nelse fra et fran­sk eli­te­u­ni­ver­sitet. Det var bred mediedekn­ing rundt hennes innset­telse som stat­sråd, noe som kan gjøre fall­høy­den ekstra stor. En min­is­ter­post har også høyere sta­tus enn det å sitte på Stortinget. Det kan fork­lare at medi­ene er mer fordøm­mende når stat­sråder tab­ber seg ut enn når stort­ingsrep­re­sen­tan­ter gjør det samme. En slik tolkn­ing vil være i tråd med Midt­bøs obser­vasjon om at en skan­dales omfang vil vokse pro­porsjon­alt med den skan­dalis­erte poli­tik­erens status.

I skan­dalis­erin­gen av Roger Inge­brigt­sen (Ap) fant man også de samme ten­densene til å fokusere på ytre oms­tendigheter som man gjorde i skan­dalis­erin­gen av Saera Khan. Kom­men­ta­torene moralis­erte hov­ed­sake­lig over mis­bruk av posisjon generelt og som sam­funnsprob­lem, og i min­dre grad over Inge­brigt­sen som per­son. Dette kan imi­dler­tid skyldes at denne sak­en kom i kjøl­van­net av flere lig­nende sak­er, samt at speku­lasjonene om hvorvidt dette var en plan­lagt drittpakke over­skygget selve normbruddet.

Man skal ta ansvar for egne feil og ikke skylde på andre

Videre var ver­di­ene om at man skal ta ans­var for egne feil og lære av dem, og at man ikke skal skylde på andre, særlig sen­trale i kom­men­ta­torenes moralske fordøm­melse av Frp-sak­ene. Disse relater­er seg til par­ti­ets krise­hånd­ter­ing, som gjen­nomgående blir vur­dert til å være dårlig, for eksempel:

Sist gang en Frp-prins falt for eget grep, gjorde par­tiledelsen vondt verre. Den håndterte sak­en så fatalt dårlig at par­ti­et lå nede i lengre tid (Dag­bladet 23.03.11).

Siv Jensen og hennes par­ti er igjen hjem­søkt av en sexskan­dale […] Det er knapt mulig en gang i teorien å håndtere det dårligere og mer uverdig enn hva Siv Jensen gjorde den gang (VG 22.03.11).

De moralske eval­uerin­gene er hen­tet fra Birkedal-sak­en, og igjen ser man hvor­dan par­ti­ets his­to­rie i form av dårlig krise­hånd­ter­ing i Søvik­nes-sak­en blir trukket inn for å legge rammene for en ny skan­dalis­er­ing. I både Birkedal- og Sand­berg-sak­en ble Frps krise­hånd­ter­ing gjen­stand for bety­delig moralis­er­ing, da par­ti­et i forbindelse med disse sak­ene gjorde bruk av en såkalt aggres­siv retorisk forsvarsstrate­gi, som innebær­er å benek­te kjennskap til sak­en eller skylde på andre, i disse til­fel­lene – mediene.

Faglit­ter­a­turen om poli­tiske skan­daler og krise­hånd­ter­ing fremhold­er vik­tigheten av å legge alle kort på bor­det, samt å komme med en ufor­be­hold­en unnskyld­ning. Man bør med andre ord legge seg pad­de­flat! Når Frp til stadighet tross­er en etablert sannhet eller norm om hvilken krises­trate­gi man bør velge i forbindelse med poli­tiske skan­daler, kan hånd­terin­gen dermed opp­fattes som amatørmessig.

Etter Bård Hok­sruds tur til Riga ble det imi­dler­tid val­gt en annen krises­trate­gi: Hok­srud kom med en ufor­be­hold­en unnskyld­ning umid­del­bart etter avs­lørin­gen om sexkjøpet i Riga. Dette kan synes å være årsak­en til at denne skan­dalen ble gjen­stand for en min­dre grad av fordøm­melse enn de andre Frp-skan­da­lene. Det ble under­streket at Frp hadde lært seg å håndtere sex-skan­daler bedre enn tidligere, men like fullt ble det moralis­ert over at par­ti­et hadde hatt mye å svare for.

Det er alt­så en tydelig ten­dens til at Frps his­to­rie, med hen­syn til organ­isatorisk pro­fesjon­alitet og ser­iøsitet, blir brukt for å prege, definere og ramme inn nye skan­daler. Dette var spe­sielt tydelig i skan­dalis­erin­gen som ful­gte Per Sand­bergs opp­tre­den på Stortingets taler­stol, da man så en lat­terlig­gjøring av Frps krisehåndtering:

Til dere som tror dette er dårlig hånd­ter­ing – dere tar helt feil. Dette er akku­rat det “Tobias i tår­net” har forut­sett: Masse opp­merk­somhet vil net­topp forsterke inntrykket av at det tråkkes på en som lig­ger nede. Et offer. Snart mar­tyr. Sym­pa­tien stiger – og vips en helt! Carl I. Hagen har gjort sine beste valg på denne måten (VG 15.12.06).

Dette under­strek­er også en annen ten­dens i mate­ri­alet, nem­lig at kom­men­ta­torene i større grad spiller på lat­terlig­gjøring og stereo­typ­i­er i forbindelse med Frp-skan­daler. Dette ser man til sam­men­lign­ing ikke i Ap-skandalene.

Det faktum at Frp ved flere anledninger har vært forbundet med politiske skandaler, ble kraftig moralsk fordømt av kommentatorene. Faksimile Dagbladet 23.03.11.

Det fak­tum at Frp ved flere anled­ninger har vært for­bun­det med poli­tiske skan­daler, ble kraftig moral­sk fordømt av kom­men­ta­torene. Fak­sim­i­le Dag­bladet 23.03.11.

En ond sirkel

Når Frp til stadighet anklager medi­ene for å være ute etter dem og for å “grafse” i skan­daler som ram­mer par­ti­et, sier de seg også indi­rek­te uenige i medi­enes pri­or­i­ter­ing av sak­ene som vik­tige og nyhetsverdi­ge. Sam­tidig betviles sen­trale jour­nal­is­tiske verdier, som sam­funnsop­p­dragets vak­t­bikkje­funksjon i form av å granske makten. 

Ved å gjøre dette, kaster de på mange måter bensin på bålet til indign­erte jour­nal­is­ter som men­er at det er deres rett og ans­var å granske mak­ten. Man får dermed en form for ond spi­ral der kom­men­ta­torene vil bli mer fordøm­mende jo mer Frp utfor­dr­er de jour­nal­is­tiske ver­di­ene. Dermed får Frp forster­ket sitt inntrykk av at medi­ene er ute etter dem, og medi­ene får i sin tur forster­ket sine neg­a­tive etablerte hold­ninger om at Frps krise­hånd­ter­ing er amatørmes­sig. Videre er det mye som tyder på at antallet Frp-skan­daler i seg selv bidrar til en kraftigere moral­sk fordøm­melse fra kommentatorene.

Det kan synes som om det man fra Frp-hold opp­fat­ter som usak­lig og uforholdsmes­sig sterk fordøm­melse sam­men­lignet med andre parti­er, eksem­pelvis Arbei­der­par­ti­et, fak­tisk kan bunne i en mis­forståelse. De under­søk­te skan­da­lene tyder på at det ikke alltid er Frp-poli­tik­ernes norm­brudd per se som blir kraftig fordømt, men heller det fak­tum at Frp som par­ti har hatt mange skan­daler, og at disse ved flere anled­ninger har blitt håndtert ved bruk av aggres­sive forsvarsstrategier.

I og med at den moralske fordøm­melsen av Manuela Ramin-Osmund­sen bar preg av å være et rent karak­ter­drap, er det ingen hold­epunk­ter for å antyde at kom­men­ta­torene som utgangspunkt vil være mildere i sin fordøm­melse mot Ap-poli­tikere enn Frp-poli­tikere. Der­i­mot ser man at krise­hånd­ter­ing, sak­ens alvorlighets­grad, sam­men med hvorvidt poli­tik­eren eller par­ti­et har vært for­bun­det med en skan­dale tidligere, har særlig stor betyd­ning for graden av moral­sk fordømmelse.

Ensomme ulver versus ukultur

Mens det moralis­eres særs lite over Arbei­der­par­ti­et og dets ledelse i Ap-skan­daler, blir alt­så Frem­skrittspar­ti­et og dets ledelse gjen­nomgående fordømt etter deres par­ti­his­torikk og krise­hånd­ter­ing. Dette er den mest fremtre­dende dis­tinksjo­nen jeg fant i mate­ri­alet vedrørende mulig forskjells­be­han­dling, sam­men med at kom­men­ta­torene har en større tilbøye­lighet til å spille på stereo­typ­i­er og lat­terlig­gjøring av Frp.

Det kan synes som om kom­men­ta­torene moralis­er­er over Ap-poli­tikere som “ensomme ulver” – som unntak som bekrefter en regel – snarere enn at man står over­for et partiproblem.

Mot­satt er det for Frp, hvor man stadig trekker inn par­ti­his­torikken og par­ti­et for øvrig, slik at det moralis­eres over en ukul­tur som gjelder for par­ti­et som sådan.

Kilder

Ander­sen, Ingunn og Mads A. Ander­sen (2008): Sam­tal­en som foran­dret alt. Vg.no 14.02.08.

Barstad, Stine, Gun­nar Mag­nus og Geir Salvesen (2008): - Khan ble ikke bedt om å trekke seg. Aftenposten.no 10.10.08.

Bon­gard, Therese (2008): Bar­neom­budet og stat­srå­den i samme nettverk. VG 10.02.08

Eide, Mar­tin (red.) (2001): “Jour­nal­is­tisk makt. Et opp­slag”, Til dag­sor­den! Jour­nal­is­tikk, makt og demokrati. Gylden­dal, Oslo.

Eikes­dal, Bar­bro (2011): Frp raste mot media. Tv2.no 24.03.11.

Flå­gen, Kari Tone, Bjørnar Tom­mel­stad, Lars M. Glomnes og Gunn Kari Hegvik (2011): Forsvar­er: — Birkedal diskuterte over­grep­san­klager med Frp-ledelsen. Vg.no 24.03.11.

Grøt­tum, Eva-Therese, Sigrid Helene Svend­sen og Lars Joakim Skarvøy (2012): Trond Birkedal dømt til sju måned­ers fengsel. Vg.no 17.10.12.

Jacob­sen, Frithjof (2011): “Gjorde ikke nok”, i VG 25.03.11.

Johansen, Anders Holth (2011): Jeg hadde oral­sex med Birkedal da jeg var 15 år. Dag­bladet 23.03.11.

Johansen, Mar­i­anne (2008): Saera Khan (Ap) hadde sky­høye mobil­reg­ninger – Må betale selv. VG 24.09.08

Kip­pernes, Geir Arne, Vidar Ener­stvedt, Anne Stine Sæther, Tom­my Brak­stad, Her­man Prein Moestue, Audun Sol­berg, Alf Bjarne Johnsen, Øyvind Engan og Math­ias Jør­gensen (2012): Roger Inge­brigt­sen innrøm­mer sek­suelt forhold til 17-åring. Vg.no 30.11.12.

Midt­bø, Mia Kristin (2006): Sand­bergs tidligere tab­ber. Adressa.no 14.12.06.

Midt­bø, Tor (2007): Skan­daler i norsk poli­tikk. Uni­ver­sitets­for­laget, Oslo.

Moe, Inge­borg og Geir Salvesen (2012): Ton­je Bren­na meldte fra om Inge­brigt­sen-sak­en. Aftenposten.no 01.12.12.

Moen, Elis­a­beth Skars­bø (2006): “Mobb Sand­berg”, i VG 15.12.06.

Moen, Elis­a­beth Skars­bø (2008): “Manue­las siste sjanse”, i VG 14.02.08.

Moen, Elis­a­beth Skars­bø (2011): “Sex, løgn og video­tape”, i VG 23.03.11.

Mosveen, Eirik (2011): “Ha det på badet”, i VG 22.03.11.

Nordiske Mediedager (2016): Medievan­er og hold­ninger. Under­søkelse blant jour­nal­is­ter 4.–29. feb­ru­ar 2016.

NTB (2011): Siv Jensen: Hok­srud-sak­en først og fremst en pri­vat­sak. Vg.no 25.09.11.

Pol­lack, Ester (2001): En studie i medi­er och brott. Insti­tu­tio­nen för jour­nal­is­tik, medi­er och kom­mu­nika­tion, Stock­holms Universitet.

Pol­lack, Ester (2008): “Medi­er och brott”, i Pär Anders Granhag og Sven Å. Chris­tians­son (red). Hand­bok i Rättsp­sykolo­gi. Liber, Stockholm.

Ryste, Camil­la (2006): Per Sand­berg syk­meldt. Vg.no 14.12.06.

Simon­sen, Marie (2008): “Manue­las tro­verdighet”, i Dag­bladet 14.02.08.

Simon­sen, Marie (2011): “Tid for skadekon­troll”, i Dag­bladet 23.03.11.

Simon­sen, Marie (2011): “Råtne epler”, i Dag­bladet 26.03.11.

Sten­ersen, Aina og Brage Bak­lien (2011): Norge trenger Fox news. Dagens Næringsliv 17.08.11.

Stoltenberg, Jens (2016) Min his­to­rie. Gylden­dal Norsk Forlag.

TEMA

F

remskri
ttspart
iet

25 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen