Kurdere utestenges systematisk fra Facebook

– Det er komisk at norsk-tyrkere og den tyrkiske staten ikke klarer å skille mellom frihetsforkjempere og terrorister, sier kurdisk aktivist Veman Linevai.

I kjøl­van­net av de tyrkiske mil­itære angrepene på området Afrin i Syr­ia er flere norsk-kur­dere blitt sper­ret ute fra sosiale medier.

Veman Linevai er kur­disk aktivist og har tre år bak seg som styreled­er for Kur­dis­tan Stu­dent Union. Hun har tidligere stud­ert fem år ved Uni­ver­sitetet i Bergen. Linevai sier at mange kur­diske aktivis­ter aktivt blir blokkert av Face­book. Selv er hun blitt sper­ret ute fra sin pri­vate Face­book-kon­to flere ganger denne måne­den. Sin første Face­book-pro­fil hadde hun hatt i flere år.

– Jeg hadde over 1000 ven­ner, og over halv­parten av disse var nord­menn, blant annet poli­tikere, akademikere, stu­den­ter og aktivis­ter, sier Linevai.

Den første pro­filen ble midler­tidig blokkert for­di hun, ifølge Face­book, ikke ful­gte sel­skapets standarder.

Andre profiler deaktivert

Etter at den første pro­filen ble midler­tidig deak­tivert, oppret­tet Linevai en ny pro­fil. Hun forteller at i løpet av 24 timer ble også denne pro­filen deak­tivert. Dette gjen­tok seg med tre andre pro­fil­er hun har oppret­tet de siste tre ukene.

Face­book fjern­er inn­legg med innhold koblet til PKK-led­eren Abdul­lah Öcalan (skjerm­bilde: Andam Aso)

– Det er ikke lenger mulig å opprette en Face­book-pro­fil i mitt eget navn, sier Linevai.

Den kur­diske aktivis­ten Fatih Dugan bekrefter at også hans pro­fil er blitt fjer­net fra Facebook.

– Jeg har hatt et bilde av den kur­diske led­eren vår Abdul­lah Öcalan på Face­book i tre år. Da Face­book oppdaget det, skrev de at det ikke var lov å dele bilder av ham, sier Dugan.

Etter denne hen­delsen ble Dugans pro­fil midler­tidig deak­tivert. Han kon­tak­tet Face­book og beklaget at han hadde delt bildet, og fikk pro­filen gjenopprettet.

Organisert rapportering?

Dugan hevder at det finnes ca. 40 000 falske pro­fil­er som rap­porter­er de kur­diske aktivistenes kon­to­er til Face­book. Linevai hevder at det er tyrkere bosatt i Norge som rap­porter­er aktivistene.

Norsk Tyrkisk foren­ing i Bergen er en poli­tisk uavhengig organ­isas­jon som rep­re­sen­ter alle som på en eller annen måte har tilknyt­ning til Tyrkia. Led­eren Murat Gencher kjente ikke til ankla­gene før Bymag tok kontakt.

Aktivis­ten Dugan men­er at det er et stort prob­lem at så mange mis­ter muligheten til å være på Facebook.

– Norge er et demokrati, og vi stol­er på demokrati­et. I Norge har vi også ytrings­fri­het, og nå mis­ter vi ret­ten til å ytre oss. Hadde jeg skrevet noe om Jens Stoltenberg, hadde ikke dette skjedd, sier han.

Gencher i Norsk Tyrkisk foren­ing sier at det kan hende noen uttrykker seg sterkt, og noen føler seg kren­ket av det, og det kan være der­for pro­fi­lene blir rapportert.

– Det tror jeg i så fall må være enkeltin­di­vider, og det tror jeg ikke er organ­is­ert. Så lenge man hold­er seg innen­for rime­lighetens grenser burde det være fritt fram for alle sine meninger, sier Gencher.

Peter Mün­ster er kom­mu­nikasjon­ss­jef for Face­book i Nor­den. Han skriv­er i en meld­ing til Bymag at deres regler gjelder for alle. Hvis noen over­skrid­er reg­lene gjen­tat­te ganger, risik­er­er man å bli blokkert.

«Innhold­et behøver ikke være ulovlig før vi tar det ned. Del­ing av for eksem­pel naken­het er også et brudd på våre regler. I til­legg tillater vi ikke forherligelse av kjente ter­ror­is­ter. Vi fjern­er kun innhold som over­skrid­er våre regler, som er offentlig tilgjen­gelige på Facebook.com/communitystandards,» skriv­er Münster.

Veman Linevai men­er at Face­book ikke tar hen­syn til hva som blir pub­lis­ert av aktivistene.

– Innhold­et til de kur­diske aktivis­tene innehold­er verken hat, rasisme, fas­cisme eller mob­bing, men ren kri­tikk mot den tyrkiske stat­en, hevder Linevai. 

Blir overvåket

Ner­i­na Weiss er forsker og Tyrkia-ekspert ved Fafo. Hun tror ikke det kun er bilder av den poli­tiske led­eren som gjør at pro­fi­lene blir rap­portert. Hun forteller at kur­derne vet at de blir overvåket av tyrkiske myn­digheter, og at kri­tiske uttalelser om det tyrkiske regimet også blir fjer­net fra Facebook.

Videre forteller hun at mange kur­dere ser på den kur­diske led­eren Abdul­lah Öcalan som en fri­hets­fork­jem­per (se fak­taboks ned­er­st i artikkelen).

Face­book fjern­er inn­legg med innhold koblet til PKK-led­eren Abdul­lah Öcalan (skjerm­bilde: Andam Aso)

– Mange kur­dere sam­men­lign­er ham med Nel­son Man­dela. En per­son som har satt kur­dernes ret­tigheter på dag­sor­de­nen. For mange er han det store ido­l­et som blant annet har løftet kvin­ner fram i sam­fun­net, sier Weiss.

På den andre siden er det mange tyrkere som er uenig og men­er at Öcalan er en ter­ror­ist, forteller Weiss. Öcalan, som sit­ter fengslet i Tyrkia, er grunn­leg­ger og led­er for PKK, som står på mange lands lis­ter over terrororganisasjoner.

Svært alvorlig

Pro­fes­sor Haci Akman ved Uni­ver­sitetet i Bergen, som selv er kur­der, men­er det er vanske­lig å bekrefte om det er tyrkere som rap­porter­er kur­dere til Face­book. Men der­som tyrkere virke­lig rap­porter­er kur­diske aktivis­ters pro­fil­er, men­er han det er problematisk.

– Face­book skal være et fritt rom for alle. Hvis noen bruk­er Face­book for å hin­dre del­ing av infor­masjon, er det svært alvorlig, sier Akman.

Den kur­diske aktivis­ten Andam Aso bekrefter at også han har fått flere pro­fil­er deak­tivert. Han forteller at han har gitt opp å lage Face­book-pro­fil­er for­di de blir slet­tet med en gang.

På lin­je med Linevai hevder også Aso at norsk-kur­derne ikke bry­ter med Face­books retningslinjer.

– Det vi skriv­er er helt lovlig. Vi skriv­er om det som foregår i Afrin, og da kom­mer det reak­sjon­er, sier Aso.

Aso hevder at Tyrkia job­ber effek­tivt for å øde­legge ytrings­fri­heten til kur­derne i Europa.

***

PKK og Abdullah Öcalan

Abdul­lah Öcalan er grunn­leg­geren av det kur­diske arbei­der­par­ti­et (PKK). PKK ble grunnlagt på 70-tal­let, og siden 80-tal­let har par­ti­et kjem­pet en ger­il­jakrig mot den tyrkiske stat­en. PKK har hatt baser i Syr­ia, Iran og Irak. PKK er inspir­ert av marx­is­men. Tidligere kjem­pet PKK for en egen kur­disk stat, men har siden slut­ten av 1990-tal­let endret kravene til kur­disk autono­mi innen­for tyrkiske grenser. Etter 11. sep­tem­ber 2001 ble PKK stem­plet som en ter­ro­ror­gan­isas­jon av bl.a NATO og EU.

Led­eren Abdul­lah Öcalan ble kastet ut av Syr­ia etter diplo­ma­tiske forhan­dlinger mel­lom Syr­ia og Tyrkia. I 1999 ble han tatt til fange i den greske ambas­saden i Nairo­bi og ført til Tyrkia, der han har sit­tet fengslet siden. Etter at Öcalan ble fengslet har han endret retorikk fra å forherlige kri­gen til å prøve å finne ulike fre­delige løs­ninger på kon­flik­ten. Öcalan har utar­bei­det et ide­ol­o­gisk kon­sept for demokrati, kvin­nefrigjøring og reli­gions­fri­het. (Kilde: Ner­i­na Weiss, Fafo).

***
(Red.anm: Opp­da­ter­ing 23. feb­ru­ar — sitatet fra Face­books kom­mu­nikasjon­ss­jef er noe utvidet.) 

TEMA

F

acebook

76 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen