Kurdere utestenges systematisk fra Facebook

– Det er komisk at norsk-tyrkere og den tyrkiske staten ikke klarer å skille mellom frihetsforkjempere og terrorister, sier kurdisk aktivist Veman Linevai.

I kjøl­van­net av de tyr­kis­ke mili­tæ­re angre­pe­ne på områ­det Afrin i Syria er fle­re norsk-kur­de­re blitt sper­ret ute fra sosia­le medi­er.

Veman Line­vai er kur­disk akti­vist og har tre år bak seg som styre­le­der for Kur­dis­tan Stu­dent Union. Hun har tid­li­ge­re stu­dert fem år ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen. Line­vai sier at man­ge kur­dis­ke akti­vis­ter aktivt blir blok­kert av Face­bo­ok. Selv er hun blitt sper­ret ute fra sin pri­va­te Face­bo­ok-kon­to fle­re gan­ger den­ne måne­den. Sin førs­te Face­bo­ok-pro­fil had­de hun hatt i fle­re år.

– Jeg had­de over 1000 ven­ner, og over halv­par­ten av dis­se var nord­menn, blant annet poli­ti­ke­re, aka­de­mi­ke­re, stu­den­ter og akti­vis­ter, sier Line­vai.

Den førs­te pro­fi­len ble mid­ler­ti­dig blok­kert for­di hun, iføl­ge Face­bo­ok, ikke fulg­te sel­ska­pe­ts stan­dar­der.

Andre profiler deaktivert

Etter at den førs­te pro­fi­len ble mid­ler­ti­dig deak­ti­vert, opp­ret­tet Line­vai en ny pro­fil. Hun for­tel­ler at i løpet av 24 timer ble også den­ne pro­fi­len deak­ti­vert. Det­te gjen­tok seg med tre and­re pro­fi­ler hun har opp­ret­tet de sis­te tre uke­ne.

Face­bo­ok fjer­ner inn­legg med inn­hold kob­let til PKK-lede­ren Abdul­lah Öcalan (skjerm­bil­de: Andam Aso)

– Det er ikke len­ger mulig å opp­ret­te en Face­bo­ok-pro­fil i mitt eget navn, sier Line­vai.

Den kur­dis­ke akti­vis­ten Fatih Dugan bekref­ter at også hans pro­fil er blitt fjer­net fra Face­bo­ok.

– Jeg har hatt et bil­de av den kur­dis­ke lede­ren vår Abdul­lah Öcalan på Face­bo­ok i tre år. Da Face­bo­ok opp­da­get det, skrev de at det ikke var lov å dele bil­der av ham, sier Dugan.

Etter den­ne hen­del­sen ble Dugans pro­fil mid­ler­ti­dig deak­ti­vert. Han kon­tak­tet Face­bo­ok og bekla­get at han had­de delt bil­det, og fikk pro­fi­len gjen­opp­ret­tet.

Organisert rapportering?

Dugan hev­der at det fin­nes ca. 40 000 fals­ke pro­fi­ler som rap­por­te­rer de kur­dis­ke akti­vis­te­nes kon­to­er til Face­bo­ok. Line­vai hev­der at det er tyr­ke­re bosatt i Nor­ge som rap­por­te­rer akti­vis­te­ne.

Norsk Tyr­kisk for­ening i Ber­gen er en poli­tisk uav­hen­gig orga­ni­sa­sjon som repre­sen­ter alle som på en eller annen måte har til­knyt­ning til Tyr­kia. Lede­ren Mur­at Gen­cher kjen­te ikke til ankla­ge­ne før Bymag tok kon­takt.

Akti­vis­ten Dugan mener at det er et stort pro­blem at så man­ge mis­ter mulig­he­ten til å være på Face­bo­ok.

– Nor­ge er et demo­kra­ti, og vi sto­ler på demo­kra­ti­et. I Nor­ge har vi også ytrings­fri­het, og nå mis­ter vi ret­ten til å ytre oss. Had­de jeg skre­vet noe om Jens Stol­ten­berg, had­de ikke det­te skjedd, sier han.

Gen­cher i Norsk Tyr­kisk for­ening sier at det kan hen­de noen uttryk­ker seg sterkt, og noen føler seg kren­ket av det, og det kan være der­for pro­fi­le­ne blir rap­por­tert.

– Det tror jeg i så fall må være enkelt­in­di­vi­der, og det tror jeg ikke er orga­ni­sert. Så len­ge man hol­der seg innen­for rime­lig­he­tens gren­ser bur­de det være fritt fram for alle sine menin­ger, sier Gen­cher.

Peter Müns­ter er kom­mu­ni­ka­sjons­sjef for Face­bo­ok i Nor­den. Han skri­ver i en mel­ding til Bymag at deres reg­ler gjel­der for alle. Hvis noen over­skri­der reg­le­ne gjen­tat­te gan­ger, risi­ke­rer man å bli blok­kert.

«Inn­hol­det behø­ver ikke være ulov­lig før vi tar det ned. Deling av for eksem­pel naken­het er også et brudd på våre reg­ler. I til­legg til­la­ter vi ikke for­her­li­gel­se av kjen­te ter­ro­ris­ter. Vi fjer­ner kun inn­hold som over­skri­der våre reg­ler, som er offent­lig til­gjen­ge­li­ge på Facebook.com/communitystandards,» skri­ver Müns­ter.

Veman Line­vai mener at Face­bo­ok ikke tar hen­syn til hva som blir pub­li­sert av akti­vis­te­ne.

– Inn­hol­det til de kur­dis­ke akti­vis­te­ne inne­hol­der ver­ken hat, rasis­me, fascis­me eller mob­bing, men ren kri­tikk mot den tyr­kis­ke sta­ten, hev­der Line­vai.

Blir overvåket

Neri­na Weiss er fors­ker og Tyr­kia-eks­pert ved Fafo. Hun tror ikke det kun er bil­der av den poli­tis­ke lede­ren som gjør at pro­fi­le­ne blir rap­por­tert. Hun for­tel­ler at kur­der­ne vet at de blir over­vå­ket av tyr­kis­ke myn­dig­he­ter, og at kri­tis­ke utta­lel­ser om det tyr­kis­ke regi­met også blir fjer­net fra Face­bo­ok.

Vide­re for­tel­ler hun at man­ge kur­de­re ser på den kur­dis­ke lede­ren Abdul­lah Öcalan som en fri­hets­for­kjem­per (se fakta­boks nederst i artik­ke­len).

Face­bo­ok fjer­ner inn­legg med inn­hold kob­let til PKK-lede­ren Abdul­lah Öcalan (skjerm­bil­de: Andam Aso)

– Man­ge kur­de­re sam­men­lig­ner ham med Nel­son Man­dela. En per­son som har satt kur­der­nes ret­tig­he­ter på dags­or­de­nen. For man­ge er han det sto­re ido­let som blant annet har løf­tet kvin­ner fram i sam­fun­net, sier Weiss.

På den and­re siden er det man­ge tyr­ke­re som er uenig og mener at Öcalan er en ter­ro­rist, for­tel­ler Weiss. Öcalan, som sit­ter fengs­let i Tyr­kia, er grunn­leg­ger og leder for PKK, som står på man­ge lands lis­ter over ter­ror­or­ga­ni­sa­sjo­ner.

Svært alvorlig

Pro­fes­sor Haci Akman ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen, som selv er kur­der, mener det er vans­ke­lig å bekref­te om det er tyr­ke­re som rap­por­te­rer kur­de­re til Face­bo­ok. Men der­som tyr­ke­re vir­ke­lig rap­por­te­rer kur­dis­ke akti­vis­ters pro­fi­ler, mener han det er pro­ble­ma­tisk.

– Face­bo­ok skal være et fritt rom for alle. Hvis noen bru­ker Face­bo­ok for å hind­re deling av infor­ma­sjon, er det svært alvor­lig, sier Akman.

Den kur­dis­ke akti­vis­ten Andam Aso bekref­ter at også han har fått fle­re pro­fi­ler deak­ti­vert. Han for­tel­ler at han har gitt opp å lage Face­bo­ok-pro­fi­ler for­di de blir slet­tet med en gang.

På lin­je med Line­vai hev­der også Aso at norsk-kur­der­ne ikke bry­ter med Face­bo­oks ret­nings­lin­jer.

– Det vi skri­ver er helt lov­lig. Vi skri­ver om det som fore­går i Afrin, og da kom­mer det reak­sjo­ner, sier Aso.

Aso hev­der at Tyr­kia job­ber effek­tivt for å øde­leg­ge ytrings­fri­he­ten til kur­der­ne i Euro­pa.

***

PKK og Abdullah Öcalan

Abdul­lah Öcalan er grunn­leg­ge­ren av det kur­dis­ke arbei­der­par­ti­et (PKK). PKK ble grunn­lagt på 70-tal­let, og siden 80-tal­let har par­ti­et kjem­pet en gerilja­krig mot den tyr­kis­ke sta­ten. PKK har hatt baser i Syria, Iran og Irak. PKK er inspi­rert av marx­is­men. Tid­li­ge­re kjem­pet PKK for en egen kur­disk stat, men har siden slut­ten av 1990-tal­let end­ret kra­ve­ne til kur­disk auto­no­mi innen­for tyr­kis­ke gren­ser. Etter 11. sep­tem­ber 2001 ble PKK stemp­let som en ter­ror­or­ga­ni­sa­sjon av bl.a NATO og EU.

Lede­ren Abdul­lah Öcalan ble kas­tet ut av Syria etter diplo­ma­tis­ke for­hand­lin­ger mel­lom Syria og Tyr­kia. I 1999 ble han tatt til fan­ge i den gres­ke ambas­sa­den i Nai­ro­bi og ført til Tyr­kia, der han har sit­tet fengs­let siden. Etter at Öcalan ble fengs­let har han end­ret reto­rikk fra å for­her­li­ge kri­gen til å prø­ve å fin­ne uli­ke fre­de­li­ge løs­nin­ger på kon­flik­ten. Öcalan har utar­bei­det et ideo­lo­gisk kon­sept for demo­kra­ti, kvinne­fri­gjø­ring og reli­gions­fri­het. (Kil­de: Neri­na Weiss, Fafo).

***
(Red.anm: Opp­da­te­ring 23. febru­ar — sita­tet fra Face­bo­oks kom­mu­ni­ka­sjons­sjef er noe utvi­det.)

TEMA

F

acebook

72 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen