Ukens medienyheter: Mediestøtte, mangfold og eierskap

Regjeringsforslag om Posten fryktes å svekke mediemangfoldet, Schibsted deles i to, Googles sensurerende søkemotor i Kina skaper intern splid, TVNorge mener TV 2 ikke er berettiget til statsstøtte og britiske undersøkelser viser at Netflix-tilbudet i Norge relativt sett er dårlig. Dette er ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

Tidal taper penger i Europa

Musikk­strøm­me­tje­nes­ten Tidal, som fram til 2015 het Wimp og var eid av Schib­sted, tap­te 28 mil­lio­ner kro­ner i Euro­pa i fjor. Tapet i Nor­ge var på 10,5 mil­lio­ner. Egen­ka­pi­ta­len i sel­ska­pet er tapt, men sty­ret mener like­vel det er grunn­lag for vide­re drift, siden eier­ne sprøy­ter inn nye pen­ger. Tidal har i 2018 etab­lert seg i Afri­ka, i sam­ar­beid med tele­sel­ska­pet MTN. Strøm­me­tje­nes­ten har etter avslø­rin­ger i Dagens Nærings­liv blitt beskyldt for omfat­ten­de juks med regist­re­ring av avspil­lin­ger, slik at enkel­te artis­ter har fått mer betalt enn de skul­le, på bekost­ning av and­re.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV
LES OM SATSINGEN I AFRIKA HER
LES OM TIDALS TOTALRESULTAT HER (19/09/2018)

Amedia kjøper håndballrettigheter

Ame­dia har inn­gått en ny avta­le med Nor­ges Hånd­ball­for­bund og Norsk Topp­hånd­ball om strøm­ming av hånd­ball. Ame­dias aviser skal sen­de 260 kam­per på øvers­te nivå – i til­legg til kam­per fra nivå to og tre. Ame­dias sports­til­bud på nett sam­les nå i por­ta­len Nor­ges­spor­ten.

LES MER HOS JOURNALISTEN (19/09/2018)

Oslo byråd innfører pressestøtte til lokalaviser

Byrå­det i Oslo øns­ker å opp­ret­te en ny til­skudds­ord­ning for lokal­avi­ser i Oslo fra og med 2019, og har satt av tre mil­lio­ner kro­ner til den nye presse­støtte­ord­nin­gen i sitt bud­sjett­for­slag for kom­men­de år. Støtte­ord­nin­gen er bereg­net for medi­er som dek­ker Oslo redak­sjo­nelt, og vil også gjel­de for gra­tis nett­avi­ser. Støt­ten skal opp­ford­re til mer kri­tisk lokal­jour­na­lis­tikk og bidra til å dek­ke de hvi­te flek­ke­ne på medie­kar­tet i Oslo-områ­det.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (19/09/2018)

Store kutt i Danmarks Radio

All­menn­kring­kas­te­ren Dan­marks Radio – Dan­marks NRK – må kut­te stort både i TV- og radio­virk­som­he­ten. Medie­for­li­ket mel­lom regje­rin­gen og Dansk Folke­par­ti inne­bæ­rer at sel­ska­pet må spa­re 20 pro­sent de nes­te fem åre­ne – en inn­spa­ring på nes­ten en mil­li­ard nors­ke kro­ner. Mel­lom 375 og 400 stil­lin­ger skal vekk, tre radio­ka­na­ler blir lagt ned og to TV-kana­ler slått sam­men.

LES MER HOS JOURNALISTEN (18/09/2018)

Lederskifte i Nordic Entertainment Group

Vegard Drog­seth over­tar for Mor­ten Aass som nor­ges­sjef for Nor­dic Enter­tain­ment Group (NENT), som består av blant annet TV 3, P4 og Via­play. NENT-grup­pen ble til da MTG tid­li­ge­re i år skil­te ut TV- og radio­ka­na­le­ne samt strøm­me­tje­nes­ter og pro­duk­sjons­sel­ska­per i et eget sel­skap. Det som i dag heter MTG foku­se­rer på e‑sport og spill. Mor­ten Aass tar job­ben som inn­holds­råd­gi­ver for NENT Groups kon­sern­sjef, Anders Jen­sen.

LES MER HOS KAMPANJE (18/09/2018)

Schibsted deles i to

Schib­sted mel­der at kon­ser­net skal deles i to, ved at den inter­na­sjo­na­le rubrikk­virk­som­he­ten skil­les ut som eget sel­skap og børs­no­te­res. Rolv Erik Ryss­dal skal lede det nye sel­ska­pet. De nor­dis­ke rubrikk­sel­ska­pe­ne – Finn.no, Blocket.no og Tori.fi – blir beholdt i Schib­sted sam­men med medie­hu­se­ne. Ny sjef for Schib­sted blir Kris­tin Sko­gen Lund, som der­med for­la­ter stil­lin­gen som direk­tør for NHO. Sko­gen Lund har tid­li­ge­re hatt fle­re leder­stil­lin­ger i kon­ser­net. Mens medie­hu­se­ne står for den størs­te omset­nin­gen, har Schib­steds over­skudd de sis­te åre­ne i stor grad kom­met fra rubrikk­virk­som­he­ten. Delin­gen kan bety at medie­hu­se­ne får et ster­ke­re leder­fo­kus.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV
LES SCHIBSTEDS ORIENTERING HER (18/09/2018)

Frykter postomlegging fører til nedlegging av 60 aviser

Der­som Stor­tin­get åpner for post­le­ve­ring annen­hver dag, risi­ke­rer nær­me­re en halv mil­lion nord­menn å mis­te til­gan­gen til papir­avi­sen. Rundt 15 pro­sent av lan­dets abon­ne­ments­avi­ser leve­res av Pos­tens bud. I en utred­ning har kon­su­lent­sel­ska­pet Copen­ha­gen Eco­no­mics ana­ly­sert det nors­ke medie­markedet, men utred­nin­gen kri­ti­se­res for å være svært man­gel­full. Iføl­ge sjef­re­dak­tør Ire­ne Hal­vor­sen i Natio­nen bur­de kon­se­kven­se­ne for blant annet medie­mang­fold og kon­kur­ranse­vrid­nin­ger vært ana­ly­sert i langt stør­re grad. Medie­be­drif­te­nes Lands­for­ening og Lands­la­get for lokal­avi­ser hev­der utred­nin­gen under­spil­ler kon­se­kven­se­ne en even­tu­ell post­om­leg­ging vil få for avis­bran­sjen og abon­nen­te­ne.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (18/09/2018)

TVNorge mener TV 2 ikke er berettiget til støtte

TVNor­ge (Dis­covery) har tid­li­ge­re kri­ti­sert regne­styk­ket TV 2 la til grunn for søk­na­den om støt­te som all­menn­kring­kas­ter. Den gang hand­let det om at TV 2 kun ope­rer­te med inn­tek­ter knyt­tet til seere i alders­grup­pen 20–49 år, en seer­grup­pe som ikke er i fler­tall under nyhets­sen­din­ge­ne. Nå har TV 2 reg­net på nytt og tatt med fle­re alders­grup­per inn i annonse­inn­tek­te­ne rundt nyhets­sen­din­ge­ne, men TVNor­ge mener fort­satt inn­tek­te­ne er bereg­net for lavt. Iføl­ge TVNor­ge går regne­styk­ket i pluss i ste­det for minus, noe som betyr at TV 2 ikke er beret­ti­get til støt­te.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (18/09/2018)

Mindre utvalg i norske Netflix

En under­sø­kel­se det bri­tis­ke sel­ska­pet Compa­ritech har gjort, viser at Net­flix’ til­bud til nors­ke bru­ke­re er dår­li­ge­re enn i man­ge and­re land. I Nor­ge er antall til­gjen­ge­li­ge tit­ler for eksem­pel halv­par­ten av til­bu­det i Japan. Sett ut fra abon­ne­ments­kost­na­der for­delt på antall til­bud­te tit­ler, kom­mer Nor­ge dår­ligst ut. Net­flix har svart på Digis omta­le av under­sø­kel­sen, uten at det er lett å bli noe klo­ke­re av det.

LES MER HOS DIGI (17/09/2018)

Time Magazine solgt – igjen

Det kjen­te nyhets­ma­ga­si­net Time Magazi­ne er igjen solgt, åtte måne­der etter at sis­te eier over­tok maga­si­net. Utgi­ver­sel­ska­pet Time Inc, som ble over­tatt av Mer­edith Corp i fjor, utgir i til­legg kjen­te tit­ler som For­tu­ne, Peop­le og Sports Illust­rated. Alle maga­si­ne­ne er lagt ut for salg, men bare Time har fått ny eier ennå. Kjø­pet føy­er seg inn i rek­ken av salg av kjen­te aviser og maga­si­ner i USA – gjer­ne til mil­li­ar­dæ­rer uten bak­grunn fra bran­sjen. Kjø­per av Time Magazi­ne er et ekte­par med bak­grunn fra Sili­con Val­ley.

LES MER HOS KAMPANJE
LES MER HOS NEW YORK TIMES (17/09/2018)

Google-ansatte sier opp i protest

En rek­ke Goog­le-ansat­te har sagt opp i pro­test mot sel­ska­pe­ts mang­len­de åpen­het om pro­sjek­tet «Dra­gon­fly» – søke­mo­to­ren som skal være til­pas­set Kinas øns­ke om sen­sur. Iføl­ge Tech Times skal den nye søke­mo­to­ren sty­re unna tema­er som den kine­sis­ke regje­rin­gen anser som sen­si­ti­ve; der­iblant demo­kra­ti, tale­fri­het og men­neske­ret­tig­he­ter.

LES MER HOS KAMPANJE (17/09/2018)

Vil stanse salget av filmparken på Jar

Pro­duk­sjo­nen av nors­ke TV-seri­er kan red­de film­par­ken på Jar. Sta­ten har i fle­re år prøvd å sel­ge film­par­ken, men uten å få kjø­pe­re. Begrun­nel­sen for sal­get har vært at film­par­ken er lite brukt, men nå er det full akti­vi­tet på grunn av inn­spil­lin­gen av nors­ke TV-seri­er. Film­par­ken ber der­for om at sal­get stan­ses.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN
LES OM FILMPARKEN HER (14/09/2018)

BBC med løsning for strømmeforsinkelser

Sports­sen­din­ger som sen­des live via strøm­me­tje­nes­ter har ofte pro­ble­mer med for­sin­kel­ser, og nett­seer­ne har eksem­pel­vis opp­levd at live-opp­da­te­rin­ger fra Twit­ter lig­ger foran det de selv ser på skjer­men. BBC har nå fun­net en måte å dele over­fø­rin­ge­ne i mind­re seg­men­ter som går ras­ke­re gjen­nom sende­sys­te­met, slik at hen­del­se­ne vises like raskt som på van­lig TV. Den spans­ke fot­ball­liga­en La Liga blir kun til­gjen­ge­lig via strøm­me­tje­nes­te i Nor­ge.

LES MER HOS JOURNALISTEN (14/09/2018)

Influencer Camilla Pihl starter nettmagasin

Blog­ger Camil­la Pihl skal i sam­ar­beid med Ven­tu­re Factory star­te nytt livs­stils­ma­ga­sin på nett. Pihl tar rol­len som redak­tør og får med seg to inn­holds­pro­du­sen­ter. Maga­si­net skal pub­li­se­res på blog­gen camillapihl.no, og vil ta form som en slags hybrid mel­lom blog­gen og et tra­di­sjo­nelt nett­ma­ga­sin.

LES MER HOS KAMPANJE (13/09/2018)

Fagpressen inngår avtale med Amedia om aID

De 214 med­lems­be­drif­te­ne i Fag­pres­sen kan nå vel­ge å slut­te seg til Ame­dias inn­log­gings­sys­tem aID etter at Fag­pres­sen og avis­kon­ser­net har inn­gått en ny avta­le. Fag­pres­sens admi­ni­stre­ren­de direk­tør, Per Brikt Olsen, mener avta­len er et vik­tig steg i pro­ses­sen fra papir­ba­ser­te blad­re­la­sjo­ner til den digi­ta­le medie­hver­da­gen.

LES MER HOS KAMPANJE (13/09/2018)

TEMA

S

chibste
d

21 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen