Ukens medienyheter: Mediestøtte, mangfold og eierskap

Regjeringsforslag om Posten fryktes å svekke mediemangfoldet, Schibsted deles i to, Googles sensurerende søkemotor i Kina skaper intern splid, TVNorge mener TV 2 ikke er berettiget til statsstøtte og britiske undersøkelser viser at Netflix-tilbudet i Norge relativt sett er dårlig. Dette er ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

Tidal taper penger i Europa

Musikkstrøm­met­jen­esten Tidal, som fram til 2015 het Wimp og var eid av Schib­st­ed, tapte 28 mil­lion­er kro­ner i Europa i fjor. Tapet i Norge var på 10,5 mil­lion­er. Egenkap­i­tal­en i sel­skapet er tapt, men styret men­er likev­el det er grunnlag for videre drift, siden eierne sprøyter inn nye penger. Tidal har i 2018 etablert seg i Afri­ka, i samar­beid med tele­sel­skapet MTN. Strøm­met­jen­esten har etter avs­løringer i Dagens Næringsliv blitt beskyldt for omfat­tende juks med reg­istrering av avspillinger, slik at enkelte artis­ter har fått mer betalt enn de skulle, på bekost­ning av andre.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV
LES OM SATSINGEN I AFRIKA HER
LES OM TIDALS TOTALRESULTAT HER (19/09/2018)

Amedia kjøper håndballrettigheter

Ame­dia har inngått en ny avtale med Norges Hånd­ball­for­bund og Norsk Top­phånd­ball om strøm­ming av hånd­ball. Ame­dias avis­er skal sende 260 kam­per på øver­ste nivå – i til­legg til kam­per fra nivå to og tre. Ame­dias sport­stil­bud på nett sam­les nå i por­tal­en Norgessporten.

LES MER HOS JOURNALISTEN (19/09/2018)

Oslo byråd innfører pressestøtte til lokalaviser

Byrådet i Oslo ønsker å opprette en ny tilskud­dsor­d­ning for lokalavis­er i Oslo fra og med 2019, og har satt av tre mil­lion­er kro­ner til den nye press­es­tøt­te­ord­nin­gen i sitt bud­sjet­tforslag for kom­mende år. Støt­te­ord­nin­gen er bereg­net for medi­er som dekker Oslo redak­sjonelt, og vil også gjelde for gratis net­tavis­er. Støt­ten skal opp­for­dre til mer kri­tisk lokaljour­nal­is­tikk og bidra til å dekke de hvite flekkene på mediekartet i Oslo-området.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (19/09/2018)

Store kutt i Danmarks Radio

All­mennkringkasteren Dan­marks Radio – Dan­marks NRK – må kutte stort både i TV- og radiovirk­somheten. Mediefor­liket mel­lom reg­jerin­gen og Dan­sk Folkepar­ti innebær­er at sel­skapet må spare 20 pros­ent de neste fem årene – en innspar­ing på nesten en mil­liard norske kro­ner. Mel­lom 375 og 400 still­inger skal vekk, tre radiokanaler blir lagt ned og to TV-kanaler slått sammen.

LES MER HOS JOURNALISTEN (18/09/2018)

Lederskifte i Nordic Entertainment Group

Veg­ard Drogseth over­tar for Morten Aass som norgess­jef for Nordic Enter­tain­ment Group (NENT), som består av blant annet TV 3, P4 og Viaplay. NENT-grup­pen ble til da MTG tidligere i år skilte ut TV- og radiokana­lene samt strøm­met­jen­ester og pro­duk­sjon­s­sel­skaper i et eget sel­skap. Det som i dag het­er MTG fokuser­er på e‑sport og spill. Morten Aass tar jobben som innhold­sråd­giv­er for NENT Groups kon­sern­sjef, Anders Jensen.

LES MER HOS KAMPANJE (18/09/2018)

Schibsted deles i to

Schib­st­ed melder at kon­ser­net skal deles i to, ved at den inter­nasjonale rubrikkvirk­somheten skilles ut som eget sel­skap og børsnoteres. Rolv Erik Ryss­dal skal lede det nye sel­skapet. De nordiske rubrikksel­skapene – Finn.no, Blocket.no og Tori.fi – blir beholdt i Schib­st­ed sam­men med mediehusene. Ny sjef for Schib­st­ed blir Kristin Sko­gen Lund, som dermed for­later still­in­gen som direk­tør for NHO. Sko­gen Lund har tidligere hatt flere led­er­still­inger i kon­ser­net. Mens mediehusene står for den største omset­nin­gen, har Schib­st­eds over­skudd de siste årene i stor grad kom­met fra rubrikkvirk­somheten. Delin­gen kan bety at mediehusene får et sterkere lederfokus.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV
LES SCHIBSTEDS ORIENTERING HER (18/09/2018)

Frykter postomlegging fører til nedlegging av 60 aviser

Der­som Stortinget åpn­er for postlev­er­ing annen­hver dag, risik­er­er nærmere en halv mil­lion nord­menn å miste til­gan­gen til papi­ravisen. Rundt 15 pros­ent av lan­dets abon­nementsavis­er leveres av Postens bud. I en utred­ning har kon­sulentsel­skapet Copen­hagen Eco­nom­ics analy­sert det norske medie­markedet, men utred­nin­gen kri­tis­eres for å være svært man­gel­full. Ifølge sje­fredak­tør Irene Halvors­en i Natio­nen burde kon­sekvensene for blant annet medie­mang­fold og konkur­ran­sevrid­ninger vært analy­sert i langt større grad. Mediebedriftenes Lands­foren­ing og Land­slaget for lokalavis­er hevder utred­nin­gen under­spiller kon­sekvensene en eventuell pos­tom­leg­ging vil få for avis­bran­sjen og abonnentene.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (18/09/2018)

TVNorge mener TV 2 ikke er berettiget til støtte

TVNorge (Dis­cov­ery) har tidligere kri­tis­ert reg­nestykket TV 2 la til grunn for søk­naden om støtte som all­mennkringkaster. Den gang han­dlet det om at TV 2 kun oper­erte med inntek­ter knyt­tet til seere i alder­s­grup­pen 20–49 år, en seer­gruppe som ikke er i fler­tall under nyhetssendin­gene. Nå har TV 2 reg­net på nytt og tatt med flere alder­s­grup­per inn i annon­sein­ntek­tene rundt nyhetssendin­gene, men TVNorge men­er fort­satt inntek­tene er bereg­net for lavt. Ifølge TVNorge går reg­nestykket i pluss i stedet for minus, noe som betyr at TV 2 ikke er berettiget til støtte.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (18/09/2018)

Mindre utvalg i norske Netflix

En under­søkelse det britiske sel­skapet Com­par­itech har gjort, vis­er at Net­flix’ tilbud til norske brukere er dårligere enn i mange andre land. I Norge er antall tilgjen­gelige titler for eksem­pel halv­parten av tilbudet i Japan. Sett ut fra abon­nementskost­nad­er fordelt på antall tilbudte titler, kom­mer Norge dårligst ut. Net­flix har svart på Digis omtale av under­søkelsen, uten at det er lett å bli noe klokere av det.

LES MER HOS DIGI (17/09/2018)

Time Magazine solgt – igjen

Det kjente nyhets­ma­gasinet Time Mag­a­zine er igjen sol­gt, åtte måned­er etter at siste eier over­tok mag­a­sinet. Utgi­versel­skapet Time Inc, som ble over­tatt av Mered­ith Corp i fjor, utgir i til­legg kjente titler som For­tune, Peo­ple og Sports Illus­trat­ed. Alle mag­a­sinene er lagt ut for salg, men bare Time har fått ny eier ennå. Kjøpet føy­er seg inn i rekken av salg av kjente avis­er og mag­a­sin­er i USA – gjerne til mil­liardær­er uten bak­grunn fra bran­sjen. Kjøper av Time Mag­a­zine er et ektepar med bak­grunn fra Sil­i­con Valley.

LES MER HOS KAMPANJE
LES MER HOS NEW YORK TIMES (17/09/2018)

Google-ansatte sier opp i protest

En rekke Google-ansat­te har sagt opp i protest mot sel­skapets man­glende åpen­het om pros­jek­tet «Drag­on­fly» – søke­mo­toren som skal være tilpas­set Kinas ønske om sen­sur. Ifølge Tech Times skal den nye søke­mo­toren styre unna temaer som den kine­siske reg­jerin­gen anser som sen­si­tive; deri­blant demokrati, tale­fri­het og menneskerettigheter.

LES MER HOS KAMPANJE (17/09/2018)

Vil stanse salget av filmparken på Jar

Pro­duk­sjo­nen av norske TV-serier kan red­de film­parken på Jar. Stat­en har i flere år prøvd å selge film­parken, men uten å få kjøpere. Begrun­nelsen for sal­get har vært at film­parken er lite brukt, men nå er det full aktivitet på grunn av inn­spillin­gen av norske TV-serier. Film­parken ber der­for om at sal­get stanses.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN
LES OM FILMPARKEN HER (14/09/2018)

BBC med løsning for strømmeforsinkelser

Sportssendinger som sendes live via strøm­met­jen­ester har ofte prob­le­mer med forsinkelser, og nettseerne har eksem­pelvis opplevd at live-opp­da­teringer fra Twit­ter lig­ger foran det de selv ser på skjer­men. BBC har nå fun­net en måte å dele over­førin­gene i min­dre seg­menter som går raskere gjen­nom sendesys­temet, slik at hen­delsene vis­es like raskt som på van­lig TV. Den spanske fot­bal­l­li­gaen La Liga blir kun tilgjen­gelig via strøm­met­jen­este i Norge.

LES MER HOS JOURNALISTEN (14/09/2018)

Influencer Camilla Pihl starter nettmagasin

Blog­ger Camil­la Pihl skal i samar­beid med Ven­ture Fac­to­ry starte nytt livsstils­ma­gasin på nett. Pihl tar rollen som redak­tør og får med seg to innhold­spro­dusen­ter. Mag­a­sinet skal pub­lis­eres på bloggen camillapihl.no, og vil ta form som en slags hybrid mel­lom bloggen og et tradis­jonelt nettmagasin.

LES MER HOS KAMPANJE (13/09/2018)

Fagpressen inngår avtale med Amedia om aID

De 214 medlems­bedriftene i Fag­pressen kan nå velge å slutte seg til Ame­dias innlog­gingssys­tem aID etter at Fag­pressen og aviskon­ser­net har inngått en ny avtale. Fag­pressens admin­istr­erende direk­tør, Per Brikt Olsen, men­er avtal­en er et vik­tig steg i pros­essen fra papir­baserte bladrelasjon­er til den dig­i­tale mediehverdagen.

LES MER HOS KAMPANJE (13/09/2018)

TEMA

S

chibste
d

21 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen