Vær Dristig-plakaten

Dristighet er en dyd – ikke vær feig og forsiktig.

Fire mas­ter­stu­den­ter i under­sø­ken­de jour­na­lis­tikk ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen står bak Vær Dris­tig-pla­ka­ten – en utford­ring til norsk pres­se. Les også inter­vju med de fire stu­den­te­ne.

***

Utfordring til norsk presse

1.1 Dris­tig jour­na­lis­tikk

Gjen­nom Vær Var­som-pla­ka­ten har pres­sen etab­lert vei­le­den­de prin­sip­per og førin­ger for sitt etis­ke vir­ke. Å avdek­ke kri­tikk­ver­di­ge for­hold i sam­fun­net, bidra til økt ytrings­fri­het og infor­ma­sjon er i kjer­nen av vårt sam­funns­opp­drag. Den­ne pla­ka­ten vil utford­re til en mer dris­tig jour­na­lis­tikk i norsk pres­se. Å være dris­tig inne­bæ­rer å løf­te jour­na­lis­tik­ken ved å være utford­ren­de, utra­di­sjo­nell og modig i metode­bruk, inn­hold, kilde­valg, og pre­sen­ta­sjon.

1.2 Hvor­for nå?

Pres­sen har fle­re utford­rin­ger, men tids­press og øko­no­mi er blant dem som set­ter størst dem­per på jour­na­lis­ters dris­tig­het. Vær Dris­tig-pla­ka­ten skal frem­me jour­na­lis­ters krea­ti­vi­tet og øns­ke om å utford­re og tes­te gren­se­ne til tross for det­te. I gode og dår­li­ge tider er dris­tig­het en del av pres­sens sam­funns­rol­le.

1.3 Nye bril­ler

Vær Dris­tig-pla­ka­ten er utfor­met av unge jour­na­lis­ter som har har tro på at våre menin­ger er ver­di­ful­le. Til tross for få år i bran­sjen er vi styr­ket av vår evne til å se og påvir­ke jour­na­lis­tik­ken på en nyska­pen­de måte.

Kildenettverk

2.1 Stift usann­syn­li­ge bekjent­skap

Kil­de­nett­ver­ket er et sterkt våpen i ditt jour­na­lis­tis­ke arse­nal. Unn­gå å bru­ke de sam­me kil­de­ne gang på gang; ofte kan den sis­te du øns­ker å snak­ke med være den bes­te til å skaf­fe deg nye per­spek­ti­ver, infor­ma­sjon og inn­sikt om sam­fun­net. Vær spe­si­elt bevisst på å slip­pe til kil­der som ikke er medie­van­te fra før.

2.2 Ikke la blå­ly­set blen­de

Våg å stil­le kri­tis­ke spørs­mål til nød­eta­ter som poli­ti og brann­ve­sen. Vær på vakt for infor­ma­sjon som kom­mer una­tur­lig sent i for­bin­del­se med ulyk­ker, bran­ner, volds­epi­so­der og and­re dra­ma­tis­ke hen­del­ser.

2.3 Stå opp mot sta­ten

Ikke gi deg om du får avslag på inn­syn, ta kam­pen! Press for­valt­nin­gen i spørs­mål som omhand­ler hva du som jour­na­list og bor­ger har rett på å vite og pub­li­se­re. Det hand­ler ikke bare om den enkel­te saken, men også å få defi­nert hva and­re kan få vite etter deg.

2.4 Ikke la deg sty­re

Vær mer kri­tisk til infor­ma­sjon som kom­mer fra medie­van­te kil­der. Vær bevisst på mani­pu­la­sjons­tek­nik­ker, gi mind­re rom for gene­rel­le svar, eller and­re for­søk på å sty­re det jour­na­lis­tis­ke menings­inn­hol­det.

2.5 Mel­lom­ledd er noe herk

Krev svar direk­te fra per­sonen som sit­ter på kunn­ska­pen du tren­ger. Om infor­ma­sjo­nen pas­se­rer gjen­nom fle­re ledd, frem­hev det­te i jour­na­lis­tik­ken din.

I redaksjonen

3.1 Se deg selv i spei­let

Sett et kri­tisk søke­lys både på deg selv og egen bran­sje, tør å si ifra om feil og mang­ler internt og i offent­lig­he­ten. Vær med på å ska­pe en ærlig kul­tur om pres­sens eksis­tens­grunn­lag, hvor­dan vi fun­ge­rer og hvor­for vi gjør det vi gjør.

3.2 Krev tid – og gi tid

Man­ge saker pub­li­se­res uten å ha blitt fer­dig bear­bei­det og uten å opp­fyl­le alle pres­sens kri­te­ri­er for kva­li­tet. Mot­ar­beid det kon­stan­te tids­pres­set ved å kre­ve mer tid fra ledel­sen på saker der du kjen­ner at det er behov. Som redak­tør, tør å sat­se på sto­re pro­sjek­ter, selv om resul­ta­tet ikke er gitt.

3.3 Gjør det du ikke kan – bli eks­pert

Våg å job­be med felt du ikke kan noe om fra før. Alle jour­na­lis­ter møter på saker og tema­er de har liten kunn­skap om. Vær ærlig om eget utgangs­punkt gjen­nom hele arbeids­pro­ses­sen. Tør å stil­le «dum­me» spørs­mål, om du ikke gjør det blir du i alle fall ikke sær­lig smar­te­re.

3.4 Gå mot strøm­men

Hold hodet kaldt. Ikke ta den etab­ler­te sann­he­ten for gitt. Vær eks­tra kri­tisk til infor­ma­sjon fra and­re redak­sjo­ner eller nyhets­by­rå­er som du selv ikke har gjen­nom­gått, også når det­te kan gjø­re deg upo­pu­lær i eller uten­for redak­sjo­nen.

3.5 Opp­søk fare

Våg å set­te deg selv i ukom­for­tab­le, ube­ha­ge­li­ge og far­li­ge situa­sjo­ner. Det er pres­sens ansvar å opp­søke og omta­le sam­funns­om­rå­der hvor vi ikke er øns­ket og mot­ar­bei­des, selv om dis­se utgjør en fare for liv og helse.

3.6 Bryt tabu­ene

Omta­le av selv­mord har gjen­nom­gått en dras­tisk opp­myk­ning de sis­te åre­ne, men det fin­nes ennå man­ge tabu­be­lag­te tema som jour­na­lis­ter vegrer seg for å skri­ve om. Våg å ta tak i det som er vondt, det som er skjult og det fler­tal­let ikke vil snak­ke om.

3.7 Ikke lag søppel­jour­na­lis­tikk

Den enkel­te med­ar­bei­der bør ha fri­het og mot til å leg­ge bort saker som har mis­tet sin nyhets­ver­di, og kun har som funk­sjon å fyl­le avi­sen eller sen­din­gen. Si ifra for å heve den jour­na­lis­tis­ke kva­li­te­ten.

Dristighet er en dyd – Ikke vær feig og forsiktig

Vær Dris­tig-pla­ka­ten

TEMA

P

resseet
ikk

11 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen