Vær Dristig-plakaten

Dristighet er en dyd – ikke vær feig og forsiktig.

Fire mas­ter­stu­den­ter i under­søk­ende jour­nal­is­tikk ved Uni­ver­sitetet i Bergen står bak Vær Dristig-plakat­en – en utfor­dring til norsk presse. Les også inter­vju med de fire stu­den­tene.

***

Utfordring til norsk presse

1.1 Dristig journalistikk 

Gjen­nom Vær Var­som-plakat­en har pressen etablert veile­dende prin­sip­per og føringer for sitt etiske virke. Å avdekke kri­tikkverdi­ge forhold i sam­fun­net, bidra til økt ytrings­fri­het og infor­masjon er i kjer­nen av vårt sam­funnsop­p­drag. Denne plakat­en vil utfor­dre til en mer dristig jour­nal­is­tikk i norsk presse. Å være dristig innebær­er å løfte jour­nal­is­tikken ved å være utfor­drende, utradis­jonell og modig i metode­bruk, innhold, kilde­valg, og presentasjon. 

1.2 Hvor­for nå? 

Pressen har flere utfor­dringer, men tid­spress og økono­mi er blant dem som set­ter størst dem­per på jour­nal­is­ters dristighet. Vær Dristig-plakat­en skal fremme jour­nal­is­ters kreativitet og ønske om å utfor­dre og teste grensene til tross for dette. I gode og dårlige tider er dristighet en del av pressens samfunnsrolle.

1.3 Nye briller 

Vær Dristig-plakat­en er utformet av unge jour­nal­is­ter som har har tro på at våre meninger er verdi­fulle. Til tross for få år i bran­sjen er vi styr­ket av vår evne til å se og påvirke jour­nal­is­tikken på en nyskapende måte.

Kildenettverk

2.1 Stift usannsyn­lige bekjentskap

Kildenettver­ket er et sterkt våpen i ditt jour­nal­is­tiske arse­nal. Unngå å bruke de samme kildene gang på gang; ofte kan den siste du ønsker å snakke med være den beste til å skaffe deg nye per­spek­tiv­er, infor­masjon og innsikt om sam­fun­net. Vær spe­sielt bevisst på å slippe til kilder som ikke er medievante fra før.

2.2 Ikke la blål­y­set blende

Våg å stille kri­tiske spørsmål til nøde­tater som poli­ti og bran­nvesen. Vær på vakt for infor­masjon som kom­mer unaturlig sent i forbindelse med ulykker, bran­ner, vold­sepisoder og andre drama­tiske hendelser.

2.3 Stå opp mot staten

Ikke gi deg om du får avs­lag på innsyn, ta kam­p­en! Press for­valt­nin­gen i spørsmål som omhan­dler hva du som jour­nal­ist og borg­er har rett på å vite og pub­lis­ere. Det han­dler ikke bare om den enkelte sak­en, men også å få defin­ert hva andre kan få vite etter deg.

2.4 Ikke la deg styre

Vær mer kri­tisk til infor­masjon som kom­mer fra medievante kilder. Vær bevisst på manip­u­lasjon­steknikker, gi min­dre rom for generelle svar, eller andre forsøk på å styre det jour­nal­is­tiske meningsinnholdet.

2.5 Mel­lom­ledd er noe herk

Krev svar direk­te fra per­so­n­en som sit­ter på kunnskapen du trenger. Om infor­masjo­nen passer­er gjen­nom flere ledd, fremhev dette i jour­nal­is­tikken din.

I redaksjonen

3.1 Se deg selv i speilet

Sett et kri­tisk søkelys både på deg selv og egen bran­sje, tør å si ifra om feil og man­gler internt og i offent­ligheten. Vær med på å skape en ærlig kul­tur om pressens eksis­tens­grunnlag, hvor­dan vi fun­ger­er og hvor­for vi gjør det vi gjør.

3.2 Krev tid – og gi tid

Mange sak­er pub­lis­eres uten å ha blitt fer­dig bear­bei­det og uten å opp­fylle alle pressens kri­terier for kvalitet. Motar­beid det kon­stante tid­spres­set ved å kreve mer tid fra ledelsen på sak­er der du kjen­ner at det er behov. Som redak­tør, tør å satse på store pros­jek­ter, selv om resul­tatet ikke er gitt.

3.3 Gjør det du ikke kan – bli ekspert

Våg å jobbe med felt du ikke kan noe om fra før. Alle jour­nal­is­ter møter på sak­er og temaer de har liten kunnskap om. Vær ærlig om eget utgangspunkt gjen­nom hele arbei­d­spros­essen. Tør å stille «dumme» spørsmål, om du ikke gjør det blir du i alle fall ikke særlig smartere.

3.4 Gå mot strømmen

Hold hodet kaldt. Ikke ta den etablerte sannheten for gitt. Vær ekstra kri­tisk til infor­masjon fra andre redak­sjon­er eller nyhets­byråer som du selv ikke har gjen­nomgått, også når dette kan gjøre deg upop­ulær i eller uten­for redaksjonen.

3.5 Opp­søk fare 

Våg å sette deg selv i ukom­fort­able, ube­hagelige og farlige situ­asjon­er. Det er pressens ans­var å opp­søke og omtale sam­funn­som­råder hvor vi ikke er øns­ket og motar­bei­des, selv om disse utgjør en fare for liv og helse.

3.6 Bryt tabuene 

Omtale av selv­mord har gjen­nomgått en drastisk opp­mykn­ing de siste årene, men det finnes ennå mange tabube­lagte tema som jour­nal­is­ter veg­r­er seg for å skrive om. Våg å ta tak i det som er vondt, det som er skjult og det fler­tal­let ikke vil snakke om.

3.7 Ikke lag søppeljournalistikk

Den enkelte medar­bei­der bør ha fri­het og mot til å legge bort sak­er som har mis­tet sin nyhetsver­di, og kun har som funksjon å fylle avisen eller sendin­gen. Si ifra for å heve den jour­nal­is­tiske kvaliteten.

Dristighet er en dyd – Ikke vær feig og forsiktig

Vær Dristig-plakat­en

TEMA

P

resseet
ikk

11 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen