Aksel Tjora: Universitetskamp

Aksel Tjora er redaktør for boka Universitetskamp. 30 akademikere skriver her om framveksten av en ekstern kontroll og en indre disiplinering som gradvis har begrenset universitetsdemokratiet, det kollegiale samholdet og den akademiske friheten.

Det såkal­te Aune-utval­get har nylig lagt fram en rek­ke for­slag om sty­ring og ledel­se. Tjo­ra spør hel­ler: Hva kan vi gjø­re for å styr­ke fag­fel­les­ska­pet i en tid pre­get av New Pub­lic Mana­ge­ment? Har ikke aka­de­mi­ker­ne evne til selv å bestem­me hva som er rele­vant kunn­skap? Hvor­dan bør uni­ver­si­te­te­ne orga­ni­se­res for å støt­te, ikke sty­re, det aka­de­mis­ke arbeid og det kol­le­gia­le fellesskapet?

Ansvar­lig for podcast: Ingjald Pil­skog

TEMA

D

emokrat
i

36 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen