Aksel Tjora: Universitetskamp

Aksel Tjora er redaktør for boka Universitetskamp. 30 akademikere skriver her om framveksten av en ekstern kontroll og en indre disiplinering som gradvis har begrenset universitetsdemokratiet, det kollegiale samholdet og den akademiske friheten.

Det såkalte Aune-utval­get har nylig lagt fram en rekke forslag om styring og ledelse. Tjo­ra spør heller: Hva kan vi gjøre for å styrke fagfel­lesskapet i en tid preget av New Pub­lic Man­age­ment? Har ikke akademik­erne evne til selv å bestemme hva som er rel­e­vant kunnskap? Hvor­dan bør uni­ver­sitetene organ­is­eres for å støtte, ikke styre, det akademiske arbeid og det kol­le­giale fellesskapet?

Ans­varlig for pod­cast: Ing­jald Pilskog

TEMA

D

emokrat
i

36 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen