Ukens medienyheter: Mobilforbud, Facebook Watch og bokbransjen

Nordmenn vil ha mobilforbud i skolen, Facebook Watch lanseres globalt, Tanum kutter årsverk og konserndirektør i Gjensidige blir ny toppsjef i mediekonsernet NHST. Dette er ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

Utvider fastprisperioden på bøker

Reg­jerin­gen med kul­tur­min­is­ter Trine Skei Grande i spis­sen ønsker å utvide fast­pris­or­d­nin­gen til å gjelde ett år fra bøkenes utgivelses­da­to. Ifølge dagens avtale kan ingen kanaler selge bøk­er med mer enn 12,5 pros­ent rabatt før 1. mai året etter utgivelses­da­to. Det nye forslaget vil med­føre at fast­prispe­ri­o­den blir lengre for to av tre bokut­givelser sam­men­lignet med i dag. Den norske For­fat­ter­foren­ing møter forslaget med stor jubel.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (29/08/2018)

Facebooks videokanal rulles ut globalt

Face­books videokanal, Face­book Watch, har vært tilgjen­gelig i USA det siste året. Nå skal tjen­esten lanseres glob­alt. Bib­lioteket består blant annet av egen­pro­duserte og innkjøpte TV-pro­duk­sjon­er – inklud­ert amerikanske Skam –, og vil også inklud­ere inter­ak­tive konkur­ranse­pro­gram­mer, quiz­er og meningsmålinger.

LES MER HOS KAMPANJE (29/08/2018)

Tjen­esten Face­book Watch vil snart lanseres glob­alt (skjer­mdump).

Hege Yli Melhus Ask ny toppsjef i NHST

Kon­serndi­rek­tør i Gjen­sidi­ge, Hege Yli Mel­hus Ask, blir ny topp­sjef i mediekon­ser­net NHST, og erstat­ter dermed Gun­nar Bjørkavåg som gikk av i jan­u­ar. NHST Media Group eier blant annet Dagens Næringsliv, Mor­gen­bladet og Mynewsdesk.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (27/08/2018)

Tanum kutter årsverk etter nedgangsperiode i bokbransjen

Et og et halvt år med nedgang i papirbok­salget har ført til at bokhan­dlerk­je­den Tanum kut­ter 40 årsverk. Kje­den, som i 2015 ble fusjon­ert med Cap­pe­len Damm, har i dag 18 fil­ialer. Pilene i den norske bok­bran­sjen har pekt nedover siden desem­ber 2016.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (27/08/2018)

BBC med egen satsing på korte faktavideoer

Gjen­nom BBC Ideas, en egen avdel­ing for korte fak­tafilmer, har den britiske all­mennkringkasteren pub­lis­ert i under­kant av 300 video­er. Avdelin­gen ble etablert da intern BBC-forskn­ing viste at vok­sne mel­lom 22 og 44 år var på jakt etter tankevekkende og fak­tabasert innhold i kort­for­mat. Den mest pop­ulære videoen per i dag har over 160 000 vis­ninger, og han­dler om døden sett fra per­spek­tivet til en lege med erfar­ing fra pal­lia­tiv (lin­drende) behandling.

LES MER HOS DIGIDAY (24/08/2018)

Antall digitalabonnenter fortsetter å øke

For fjerde kvar­tal på rad, har antallet rene dig­i­tale abon­nen­ter økt i Polaris Media. Vek­sten var på 69 pros­ent i årets andre kvar­tal, noe som føl­gelig gir økte abon­nementsin­ntek­ter for aviskon­ser­net. Også Dag­bladet opplever vekst. Avisen har nesten doblet antall abon­nen­ter på hal­van­net år, og har nå 60 000 dig­i­tale abon­nen­ter på Dag­bladet Pluss.

LES MER HOS KAMPANJE (24/08/2018)

Nordmenn vil ha mobilforbud i skolen

I under­søkelsen Klassekam­p­en har fått gjen­nom­ført om mobil­for­bud i skolen, svar­er hele 74 pros­ent av befolknin­gen at de ønsker et slikt for­bud. Frankrike har allerede inn­ført for­bud. Skol­er som har prøvd ut mobil­for­bud men­er at både skolemiljø og skolear­beid blir bedre.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (24/08/2018)

TEMA

U

tdannin
g

17 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen