Ukens medienyheter: Mobilforbud, Facebook Watch og bokbransjen

Nordmenn vil ha mobilforbud i skolen, Facebook Watch lanseres globalt, Tanum kutter årsverk og konserndirektør i Gjensidige blir ny toppsjef i mediekonsernet NHST. Dette er ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

Utvider fastprisperioden på bøker

Regje­rin­gen med kul­tur­mi­nis­ter Tri­ne Skei Gran­de i spis­sen øns­ker å utvi­de fast­pris­ord­nin­gen til å gjel­de ett år fra bøke­nes utgi­vel­ses­dato. Iføl­ge dagens avta­le kan ingen kana­ler sel­ge bøker med mer enn 12,5 pro­sent rabatt før 1. mai året etter utgi­vel­ses­dato. Det nye for­sla­get vil med­føre at fast­pris­pe­rioden blir leng­re for to av tre bok­ut­gi­vel­ser sam­men­lig­net med i dag. Den nors­ke For­fat­ter­for­ening møter for­sla­get med stor jubel.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (29/08/2018)

Facebooks videokanal rulles ut globalt

Face­bo­oks video­ka­nal, Face­bo­ok Watch, har vært til­gjen­ge­lig i USA det sis­te året. Nå skal tje­nes­ten lan­se­res glo­balt. Biblio­te­ket består blant annet av egen­pro­du­ser­te og inn­kjøp­te TV-pro­duk­sjo­ner – inklu­dert ame­ri­kans­ke Skam –, og vil også inklu­de­re inter­ak­ti­ve kon­kur­ranse­pro­gram­mer, quizer og menings­må­lin­ger.

LES MER HOS KAMPANJE (29/08/2018)

Tje­nes­ten Face­bo­ok Watch vil snart lan­se­res glo­balt (skjerm­dump).

Hege Yli Melhus Ask ny toppsjef i NHST

Kon­sern­di­rek­tør i Gjen­si­di­ge, Hege Yli Mel­hus Ask, blir ny topp­sjef i medie­kon­ser­net NHST, og erstat­ter der­med Gun­nar Bjørka­våg som gikk av i janu­ar. NHST Media Group eier blant annet Dagens Nærings­liv, Mor­gen­bla­det og Mynews­desk.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (27/08/2018)

Tanum kutter årsverk etter nedgangsperiode i bokbransjen

Et og et halvt år med ned­gang i papirbok­salget har ført til at bok­hand­ler­kje­den Tanum kut­ter 40 års­verk. Kje­den, som i 2015 ble fusjo­nert med Cap­pe­len Damm, har i dag 18 filia­ler. Pile­ne i den nors­ke bok­bran­sjen har pekt ned­over siden desem­ber 2016.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (27/08/2018)

BBC med egen satsing på korte faktavideoer

Gjen­nom BBC Ideas, en egen avde­ling for kor­te fak­ta­fil­mer, har den bri­tis­ke all­menn­kring­kas­te­ren pub­li­sert i under­kant av 300 video­er. Avde­lin­gen ble etab­lert da intern BBC-forsk­ning vis­te at voks­ne mel­lom 22 og 44 år var på jakt etter tanke­vek­ken­de og fakta­ba­sert inn­hold i kort­for­mat. Den mest popu­læ­re video­en per i dag har over 160 000 vis­nin­ger, og hand­ler om døden sett fra per­spek­ti­vet til en lege med erfa­ring fra pal­lia­tiv (lind­ren­de) behand­ling.

LES MER HOS DIGIDAY (24/08/2018)

Antall digitalabonnenter fortsetter å øke

For fjer­de kvar­tal på rad, har antal­let rene digi­ta­le abon­nen­ter økt i Polar­is Media. Veks­ten var på 69 pro­sent i årets and­re kvar­tal, noe som føl­ge­lig gir økte abon­ne­ments­inn­tek­ter for avis­kon­ser­net. Også Dag­bla­det opp­le­ver vekst. Avi­sen har nes­ten dob­let antall abon­nen­ter på halv­an­net år, og har nå 60 000 digi­ta­le abon­nen­ter på Dag­bla­det Pluss.

LES MER HOS KAMPANJE (24/08/2018)

Nordmenn vil ha mobilforbud i skolen

I under­sø­kel­sen Klasse­kam­pen har fått gjen­nom­ført om mobil­for­bud i sko­len, sva­rer hele 74 pro­sent av befolk­nin­gen at de øns­ker et slikt for­bud. Frank­ri­ke har alle­re­de inn­ført for­bud. Sko­ler som har prøvd ut mobil­for­bud mener at både skole­mil­jø og skole­ar­beid blir bed­re.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (24/08/2018)

TEMA

U

tdannin
g

17 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen