Hvorfor vi faller for falske nyheter og desinformasjon

Filosof Åsa Wikforss tar opp kampen mot "alternative fakta". I dette intervjuet forklarer hun hvordan postmodernisme, skolen og vår egen psykologi kan ha skyld i en tilsynelatende økt mottakelighet for desinformasjon.

Åsa Wik­forss er pro­fes­sor i teo­retisk filosofi ved Stock­holms uni­ver­sitet. Hun trodde aldri hun skulle skrive pop­ulærviten­skapelig, men etter val­gkam­p­en i USA og innset­telsen av Don­ald Trump som pres­i­dent, så hun seg nødt til å opp­klare en del grunn­leggende filosofiske spørsmål. I boken Alter­na­ti­va fak­ta: Om kun­skapen och dess fien­der skriv­er hun upre­ten­siøst og let­tle­selig om hva som gjør at vi fall­er for falske nyheter, og hvor­dan vi kan motvirke fenomenet.

Vox Pub­li­ca møtte Wik­forss til inter­vju i Bergen denne uken, der hun holdt fore­drag om temaet på et møte i Forum for viten­skap og demokrati.

Filosofi og fakta

Den første gan­gen begrepet “alter­na­tive fak­ta” dukket opp var i kjøl­van­net av pres­i­dent Trump og hans daværende pres­se­tals­mann Sean Spicers uttalelser om stør­relsen på pub­likum under innset­telsen av pres­i­den­ten. De hevdet at en innset­telse aldri tidligere hadde vært bevit­net av flere. Trumps senior­råd­giv­er, Kellyanne Con­way, fork­larte i et inter­vju med NBC at det Trump og Spicer gjorde, ikke var å tale usant, men å pre­sen­tere “alter­na­tive fak­ta”. Det provoserte Åsa Wikforss.

– Det finnes en slags rel­a­tivisme som har blitt tatt opp blant folk i all­mennheten.  Da har man ikke beskyt­telse mot sånne som Trump, dem­a­goger som lyver og desin­former­er, sier Åsa Wik­forss. (Foto: Helene Aske­land Thuen) 

– Det finnes jo ikke alter­na­tive fak­ta. Jeg kjen­ner fort­satt på at det er helt absurd, hvor mange merke­lige filosofiske pås­tander som dukker opp, hvilke merke­lige filosofiske teser man leg­ger fram, for å forsvare pres­i­den­tens løgn­er og falske pås­tander. Da blir jeg sint, og jeg kjen­ner at sånn kan vi ikke ha det. 

Som filosof er Wik­forss blant annet opp­tatt av epis­te­molo­gi, eller kunnskap­ste­ori. Hun men­er at filosofien kan hjelpe oss å bel­yse prob­lem­still­inger som har med spred­ning av falske nyheter å gjøre.

– Filosofien tror jeg kan gjøre to ting. Den kan fortelle om hva kunnskap er og hvor­dan kunnskap fun­ger­er, om evi­dens og sam­men­heng. Men filosofien er jo også et red­skap for å tenke klart. Den kan hjelpe deg å gjen­nom­skue dårlig argumentasjon.

Relativismen påvirker folk flest

For Wik­forss er det vik­tig å oppl­yse om at ideen om at kunnskap er noe som avhenger av per­spek­tiv­er, slik begrepet “alter­na­tive fak­ta” anty­der, i stedet for noe objek­tivt som finnes uten­for men­nes­ket, aldri har vært sen­tral i filosofien. Hun påpeker i sin bok at en liten minoritet av filosofer rik­tig­nok har stud­ert post­mod­ernistiske tenkere som kan sies å ha et per­spek­tivsyn på kunnskap, men at den store majoriteten av filosofer har beskjeftiget seg med andre tema. Hun skriv­er at post­mod­ernis­men heller har fått stor innvirkn­ing på andre fagom­råder. Hennes bekym­ring er at plassen den har fått, kan ha påvir­ket den offentlige diskursen.

Hør opp­tak fra Wik­forss’ pre­sen­tasjon på debattmøtet i Bergen i denne podkasten:

– Jeg tror jo ikke at for eksem­pel Trump er post­mod­ernist, han vet jo ingent­ing om det. Men jeg vet at høyreek­streme blog­gere som Mike Cer­novich har utnyt­tet post­mod­ernistiske måter å prate på for å dri­ve fram sin høyre­pop­ulis­tiske agen­da, ved å påpeke at det finnes ulike per­spek­tiv, og her er et annet per­spek­tiv. Jeg vet også at i USA utnyt­ter kristne fun­da­men­tal­is­ter den måten å snakke på for å dri­ve fram sin ide om at man skal under­vise om både Dar­win og skapelses­beretnin­gen, for­di det er bare ulike per­spek­tiv, og det finnes ingen per­spek­tiv som er bedre enn andre. Man kan alt­så utnytte den post­mod­erne diskursen for farlige standpunkt. 

– Og så finnes det ytterligere et prob­lem, som er hvor mye av det som har sil­dret ut til all­mennheten. Da tror jeg, i hvert fall i Sverige, at det finnes en slags rel­a­tivisme som har blitt tatt opp blant folk i all­mennheten. Det er et prob­lem. Da har man ikke beskyt­telse mot sånne som Trump, dem­a­goger som lyver og desinformerer.

Skolen kan forsterke kunnskapsrelativisme

Hun men­er at spe­sielt skolen kan være med på å forsterke en offentlig kunnskap­srel­a­tivisme. Både i den norske og den svenske skolen er den kon­struk­tivis­tiske ped­a­gogikken godt innar­bei­det. Den innebær­er et syn på kunnskap som noe som kon­strueres i men­nes­ket, i mot­set­ning til noe objek­tivt som finnes uten­for men­nes­ket og som men­nes­ket kan ta til seg. 

– En diskusjon forut­set­ter at man aksepter­er visse grunn­leggende regler for en debatt, for eksem­pel at man bryr seg om evi­dens og motar­gu­ment, sier Åsa Wik­forss. (Foto: C. Sturmark)

– Det er et prob­lem når en disi­plin, som for eksem­pel den ped­a­gogiske forsknin­gen, helt og hold­ent svel­ger en veldig radikal filosofisk teori, som de fleste filosofer ikke anser som sann. Det er helt ukri­tisk og det er ikke et viten­skapelig per­spek­tiv. Et prob­lem er jo at det har gått så mye ide­olo­gi i det. Det er så merke­lig, for­di spørsmålet om hvor­dan man best lær­er bort og hvor­dan innlæring fun­ger­er er empiriske spørsmål. Men det har blitt så ide­ol­o­gisk ladet at om man sier at tavle­un­dervis­ning fun­ger­er veldig bra, så blir folk opprørt for­di de tror at man har sagt noe veldig kon­ser­v­a­tivt og høyrevridd og autoritært. 

Faktisk.no kan virke mot sin hensikt

Wik­forss ønsker med sin bok og sine fore­drag også å gi prak­tiske råd om hva slags verk­tøy som er effek­tive i kam­p­en mot “alter­na­tive fak­ta”. Hun peker på at visse del­er av vår psykolo­gi og det hun kaller “kog­ni­tive skjevheter” får kon­sekvenser for hvor­dan vi tar imot infor­masjon og desin­for­masjon. Våre kog­ni­tive begren­sninger trenger der­for å bli imøtegått, blant annet for­di vi tar til oss infor­masjon som bekrefter våre over­be­vis­ninger, og overs­er infor­masjon som mot­si­er dem. 

Noen av våre største mediehus forsøk­er å bøte på dette og har gått sam­men om å lage tjen­esten faktisk.no, med et ønske om å bidra til “et fak­tabasert ord­skifte og en kon­struk­tiv sam­funns­de­batt”. De trekker fram pås­tander som har vært ytret i offent­ligheten, og fork­lar­er hvor­for de stem­mer eller ikke stem­mer. Etter å ha sett for­si­den til faktisk.no rea­ger­er Wikforss. 

– Det blir jo helt feil. De skriv­er desin­for­masjo­nen i over­skriften. Man vet fra forskn­ing at om man skal inn og fak­tas­jekke og kor­rigere så er det ekstremt vik­tig at man ikke løfter fram den falske pås­tanden. Om man sier at en viss pås­tand er fal­sk, så husker folk selve pås­tanden. Sånn er vi bare. Man vet da at om man skal fak­tas­jekke, skal man ikke løfte fram det falske, men man skal først fork­lare hva som er rik­tig. Og så skal man lenger nede fortelle hva folk har forsøkt å hevde om sak­en, så man får rik­tig bal­anse på det. Der gjorde media i USA feil under val­get. Da Trump kom med falske pås­tander, la man de falske pås­tandene i over­skriften, og det var ikke så smart.

Plattform for kontroversielle påstander?

Et etter hvert omdiskutert spørsmål er hvorvidt man skal vie plass i medi­ene til stem­mer som ikke forhold­er seg til etablert kunnskap. Noen men­er at man skal la være å gi kon­tro­ver­sielle per­son­er en plat­tform å spre menin­gene sine på, mens andre men­er dette fun­ger­er mot sin hen­sikt. For Wik­forss er begge vik­tige poenger.

– Det kom­mer an på emnet. Det finnes visse sak­er hvor man ikke trenger debatt. Man skal for eksem­pel ikke ta en debatt med holo­caust-fornek­tere. Visse ting vet vi, og om man over­hodet sier “la oss diskutere dette”, da er ikke det bare å gi en plat­tform, men man gir også inntrykk av at det finnes to sider, og det finnes argu­menter for og imot, og vi kan diskutere oss fram. Det er ingen diskusjon, det er det man kaller en fal­sk bal­anse. En diskusjon forut­set­ter at man aksepter­er visse grunn­leggende regler for en debatt, for eksem­pel at man bryr seg om evi­dens og motargument. 

– Sam­tidig finnes det jo risiko ved å si at man ikke skal diskutere sak­er. Risikoen er jo net­topp det at man sper på pop­ulis­tiske kon­spir­asjon­ste­ori­er, om eliten som forsøk­er å legge lokk på og dempe sannheten. Så jeg tror man kan gi plat­tform med for­nuft. Gjør man det, så må man sørge for at det blir en god debatt, at det ikke blir en polaris­ert og unyansert skrikekamp, men at man virke­lig trekker fram hvilke prob­lem som finnes ved disse posisjonene og nyanser­er tydelig. Men man skal være litt for­sik­tig, det tror jeg. 

Journalistikken må være motvekt mot sosiale medier

Det kan virke håpløst for jour­nal­is­tene og mediehusene å skulle tak­le prob­lem­still­in­gen på en måte som ivare­tar søken etter sannhet og et vik­tig opplysningsans­var, sam­tidig som en står over­for helt nye økonomiske utfor­dringer. Til jour­nal­is­tene har Wik­forss føl­gende oppfordring:

– Jour­nal­is­ter må jo forholde seg til at visse sak­er deles veldig mye, og at man da får større spred­ning og flere annon­sør­er. Det gjør at man ofte fristes til å pub­lis­ere klikk­agn og sen­sasjonelle greier. Det er en fris­telse jeg kan forstå, men som naturligvis er prob­lema­tisk. For det er vik­tig at jour­nal­is­tikken net­topp ikke er som sosiale medi­er, men at den er en motvekt, og at den er nyansert og kom­plis­ert og kor­rekt. Når man ser til for eksem­pel USA, så kan man se at The New York Times aldri har hatt så mange abon­nen­ter. Ser­iøs jour­nal­is­tikk er etter­trak­tet. Folk vil ha det, net­topp for­di det finnes så mye desin­for­masjon. Og jeg tror at på sett og vis så kom­mer ser­iøs, etablert jour­nal­is­tikk til å bli vik­tigere enn den noensinne har vært, for­di det er den eneste måten man kan forholde seg til at hele ver­den roper.

TEMA

F

alske n
yheter

20 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen