Er demokrati mulig i dag?

Kan demokratiet i Europa reddes i den formen vi kjenner fra nasjonalstaten? Er et føderalt EU en bedre løsning, eller finnes det et tredje alternativ? Dette skal det nye forskningsprosjektet RECON forsøke å svare på.

RECON – Recon­sti­tut­ing Democ­ra­cy in Europe, et stort, flerfaglig forskn­ing­spros­jekt om demokrati i Europa, lanseres 26.–27. jan­u­ar med en kon­fer­anse i Oslo. Pros­jek­tet som skal gå over fem år er et samar­beid mel­lom en rekke europeiske uni­ver­siteter, og koordineres av Are­na Sen­ter for europaforskn­ing ved Uni­ver­sitetet i Oslo. Led­er av pros­jek­tet pro­fes­sor Erik Odd­var Erik­sen pre­sen­ter­er her prob­lem­still­in­gene bak RECON.

Kan demokrati­et red­des i den for­men vi kjen­ner fra nasjon­al­stat­en, eller gjen­nom å utvikle EU til en føder­al­stat, eller finnes det et tred­je alternativ?

Spørsmålet RECON tar for seg er om demokrati er mulig i en tid hvor glob­alis­er­ing og avnasjon­alis­er­ing før­er til at nasjon­al­statene mis­ter han­dlingska­p­a­sitet, sam­tidig som det bygges opp insti­tusjon­er på over­nasjon­alt nivå som borg­erne eller deres rep­re­sen­tan­ter har liten inn­fly­telse over. Slik insti­tusjon­sopp­byg­ging er en måte å reg­ulere effek­tene av en grenseløs marked­søkono­mi på, men innebær­er også mer makt til uavhengige organ­er og rettslige sys­te­mer. I dag preges situ­asjo­nen føl­gelig ikke bare av avreg­u­ler­ing og lib­er­alis­er­ing, men også av over­nasjon­al rettslig­gjøring, teknokrati og økt makt til utøvende organ­er. Det er ekseku­tivene, byråkratene, ekspertene, dom­merne som reg­jer­er, ikke folkevalgte.

Berlaymont-bygningen i Brussel 15. desember 2006 (foto: EU-kommisjonen)


Berlay­mont-bygnin­gen i Brus­sel huser EU-kom­misjo­nen. Her pry­det i forbindelse med opp­taket av Roma­nia og Bul­gar­ia som nye medlem­mer ved årsskiftet. (foto: EU-kommisjonen).

Den økonomiske glob­alis­erin­gen og europeis­erin­gen av nasjon­al­statene har under­min­ert betingelsene for at borg­erne skal kunne styre seg selv gjen­nom poli­tikk og rett og spørsmålet er om disse kan gjenop­prettes på europeisk nivå. I Europa har inte­grasjon­spros­essene ført til et fler­nivå-sys­tem med styringsmekanis­mer på det regionale, nasjonale og over­nasjonale nivå. Her er det også forsøk med å bygge demokratiske insti­tusjon­er på over­nasjon­alt nivå. Dette eksper­i­mentet har ofte blitt anklaget for å med­føre mer økonomisk lib­er­al­isme. De fire fri­heter og konkur­ranselov­givnin­gen før­er til press på nasjonale ord­ninger og krav om avreg­u­ler­ing. Mange ser der­for den europeiske inte­grasjon­spros­essen mer som en del av prob­lemet enn som del av løsningen.

EU er en merke­lig hybrid uten his­torisk for­bilde. Det er uenighet om i hvilken ret­ning EU går og bør gå. Noen vil ha et sterkere over­nasjon­alt styringssys­tem, mens andre vil ha en svakere grad av over­nasjon­alitet. Hvilke imp­likasjon­er har de ulike synene for demokratisk styring? Hvor­dan kan betingelsene for demokrati gjenop­prettes? Her lanseres tre muligheter.

Alter­na­tiv 1: Ned­byg­ging av EU
Fra et demokratiper­spek­tiv er et syn­spunkt at folkestyret kan gjenop­prettes ved å redusere EU. Tankegan­gen er at demokrati bare er mulig på nasjon­al­statlig nivå. Føl­gelig vil demokrati­et i Europa kunne sikres ved å gjøre EU til en inter­nasjon­al organ­isas­jon eller et mel­lom­statlig, reg­u­la­torisk regime. Dette vil bety å bygge ned EU i sin nåværende form og gjøre det om til kun et instru­ment for nasjon­al­statene for å løse prob­le­mer som alle er enige om. I et slikt sys­tem vil det kunne være ulike tilknyt­nings­former, fra en han­del­sav­tale etter mod­ell av EØS-avtal­en i min­dre for­mat, til et samar­beid på andre områder som miljøpoli­tikk, forskn­ing, ener­gi, sikker­het. Norge er med i et slikt EU allerede gjen­nom EØS-avtal­en, gjen­nom Schen­gen og det poli­ti- og forsvarssamar­bei­det som har utviklet seg. Dette er en orden som vil være basert på statlig samar­beid uten bety­delig suv­eren­itet­savståelse. Her vil vi fort­satt ha å gjøre med et nasjonenes Europa.

Prob­lemet med denne mod­ellen av EU er at det vil bety ned­byg­ging av insti­tusjon­er og poli­tikkom­råder, noe som vil føre til dypt­gående endringer i Europa. Statene er så europeis­ert at de heller er medlemsstater enn nasjon­al­stater. De er så sam­men­vevd rettslig og poli­tisk at bort­fal­l­et av EU vil føre til radikale, for ikke å si, rev­o­lusjonære omkalfa­tringer. Sam­tidig vil det innebære så mange brutte løfter og knuste forhåp­ninger ved at han­dlingska­p­a­sitet på over­nasjon­alt nivå forsvin­ner, at dagens legit­i­masjon­sprob­lem vil for­tone seg som rene bagateller.

Alter­na­tiv 2: EU som føderalstat
Den andre muligheten er å gjøre EU til en føder­al­stat basert på en kollek­tiv iden­titet. Dette vil innebære å forsterke over­nasjon­aliteten i Europa ved å utvikle Kom­misjo­nen til en reg­jer­ing som er ans­varlig over­for et folke­val­gt par­la­ment og et inter­gov­ern­men­talt råd. Vi vil da se et Europas forente stater etter mod­ell av USA. Det vil innebære klarere kollek­tive anstren­gelser, med en felles skat­te- og sosialpoli­tikk, og med et felles forsvar, men også med klare kom­petanseavk­laringer. Det vil bety sikrere rettighetsvern.

Selv om det er stor opp­slut­ning om EUs men­neskerettighetschar­ter, så vis­er prob­lemet med å få ved­tatt kon­sti­tusjon­strak­tat­en at det er bety­delig mot­stand mot videre føder­alis­er­ing i mange medlemsstater. Det er sterke nasjonale tradis­jon­er både i gam­le og nye demokrati­er, noe så vel EUs bud­sjettprob­le­mer som debat­ten om utvidelsen av EU til Tyrkia vit­ner om. Nasjon­al­statene rep­re­sen­ter­er det største sol­i­daritetssikrende fel­lesskapet vi kjen­ner til. Slik sol­i­daritet veg­eter­er på en kollek­tiv iden­titet som igjen hvil­er på eksklusjon: Å ha noe felles, betinger at noe er eksklud­ert. Ikke bare er det vanske­lig å utvikle en slik iden­titet for­di det krev­er dan­nelsen av en offentlig sfære hvor borg­erne over hele Europa diskuter­er de samme ting, på samme tid under de samme rel­e­van­skri­terier. Prob­lemet med dette er at EU kan komme til å utvikle seg til en organ­isas­jon for eksklusjon på lik lin­je med nasjonalstatene.

Selv om EU er mer enn en inter­nasjon­al organ­isas­jon er den ikke en stat eller en føderasjon og slett ingen nasjon. Den man­gler en kollek­tiv iden­titet, et styring­shier­ar­ki og et tvangsap­pa­rat — den har liten evne til å sette makt bak sine lover. Den baser­er seg på samar­beid med medlemsstatene for iverk­set­ting av sine lover og direktiver.

Alter­na­tiv 3: Et post-nasjon­alt, kos­mopoli­tisk EU
En tred­je mulig måte å red­de demokrati­et i Europa på, er å gjøre EU til en post-nasjon­al union basert på kos­mopoli­tiske prin­sip­per. I denne mod­ellen ser ikke borg­erne seg kun som medlem­mer av et ter­ri­to­ri­um, men også som ver­dens­borg­ere med glob­alt ans­var. Dette er en mod­ell hvor EU ikke utvikler seg til en stat, men til en union basert på men­neskerettigheter og demokrati. Det er ikke snakk om å etablere en felles kollek­tiv europeisk iden­titet, men å søke prak­tiske løs­ninger på felles prob­le­mer gjen­nom prosedyr­ereg­ulert samhan­dling. Det vil være en orden som under­leg­ger seg folk­eretten for hånd­terin­gen av eksterne relasjon­er. Vi snakker her om en gen­uin nyskap­n­ing som er basert på transnasjonale arrange­menter som ikke rår over sterke sanksjon­s­mi­dler og som heller ikke før­er en aggres­siv inter­esse­poli­tikk utad. Her er det snakk om nettverksstyring gjen­nom friv­il­lige organ­isas­jon­er og part­ner­skap mel­lom pri­vate og statlige organ­isas­jon­er. Tesen er at “soft law”, delib­erasjon og kom­mu­nika­tiv makt utøver et press som tvinger de etablerte insti­tusjonene til å fat­te mer legit­ime beslutninger.

Monumentet for oppdagelser i Lisboa (foto: EU-kommisjonen)


Mon­u­mentet for oppdagelser i Lis­boa. (foto: EU-kommisjonen).

Men er en slik orden mulig og kan den bli demokratisk? Kan vi ha demokrati uten demokratiske insti­tusjon­er – uten egal­itære beslut­ningsstruk­tur­er? Mange hevder at poli­tiske insti­tusjon­er trenger både han­dlingska­p­a­sitet og “hard law” for å kunne fun­gere effek­tivt og skape likhet for loven. Det er bare slik vi også vil kunne holde mak­thav­erne ans­varlig. Videre vil ikke et styre­sett som ikke får gjort noe med de prob­lem­skapende kreftene være robust.

Europa har opp­nådd mye på kort tid. Spørsmålet er om vi med dette eksper­i­mentet ser en tred­je trans­for­masjon av demokrati­et til det over­nasjonale nivå – etter by- og nasjon­al­stat­en. Hvilke forestill­inger om deltakelse baser­er dette seg på? EU er en inter­es­sant nyskap­n­ing som søk­er etter en ny bal­anse mel­lom legit­imitet og effek­tivitet, mel­lom deltakelse og handlingskapasitet.

Det inter­nasjonale forskn­ing­spros­jek­tet RECON koordinert av en forskn­ings­gruppe ved Are­na Sen­ter for europaforskn­ing skal under­søke om demokrati­et kan over­leve glob­alis­erin­gen og i så til­felle, hvilke insti­tusjonelle mekanis­mer som mulig­gjør dette. Er folkestyre mulig bare i form av det rep­re­sen­ta­tive demokrati­et som vi kjen­ner fra nasjon­al­stat­en, eller finnes det andre muligheter? Vil EU bygge seg ned til en inter­nasjon­al organ­isas­jon, utvikle seg til en føder­al­stat, eller ser vi kimene til en his­torisk ny form for poli­tisk enhet?

Studiefelt
For å teste dette analy­ser­er vi pros­essen med å kon­sti­tusjon­alis­ere EU – gi EU en grunnlov — som har pågått i flere tiår nå. Videre under­søk­er vi det insti­tusjonelle kom­pleks på EU, medlemsstats- og regionalt/lokalt nivå med hen­syn til demokratisk legit­imitet. Hva sier reform­pros­essene oss om EUs utvikling og mulighetene for demokrati hin­sides nasjon­al­stat­en? Demokrati har å gjøre med borg­ernes deltakelse og opp­slut­ning, og RECON analy­ser­er der­for sivilt sam­funn og offentlig sfære i den europeiske konfigurasjonen.

Demokrati uten styringska­p­a­sitet er lite verdt, og vi under­søk­er evnen til kollek­tiv han­dling innen ulike poli­tikkom­råder som uten­riks- og sikker­het­spoli­tikk og sosial- og skat­tepoli­tikken i EU. Hva sier dette oss om EUs evne til effek­tiv han­dling og hvilke legit­imitet­sut­for­dringer er involvert? Hvis EU evn­er å skape en felles uten­rik­spoli­tikk og mil­itær kap­a­sitet, vil det svekke EUs muligheter til å han­dle ’human­itært’? Hva sier utvidelsespros­essene oss om mulighetene for en europeisk iden­titet og for beskyt­telse av minoriteter? Hva er utsik­tene til likestill­ing mel­lom kjønnene i et utvidet og trans­formert Europa?

Endelig under­søkes de eksterne effek­tene av EU på kon­solid­erin­gen av nye demokrati­er og på ver­denssys­temet (FN). Hvor­dan inter­ager­er de demokratiske struk­turene i EU med de markeds­drevne struk­turene i WTO? Her sam­men­lignes også EU med andre kom­plekse statlige sys­te­mer med hen­blikk på å få tak i det særeg­ne med den europeiske utvikling og etablere kunnskap om hvilke demokrati-teo­retiske lær­dom­mer som kan trekkes.

Sik­temålet er å iden­ti­fis­ere strate­gi­er for å reparere demokratiun­der­skud­det og styrke borg­ernes evne til deltakelse og selvstyring. Det gjelder å komme med forslag både til hvor­dan insti­tusjonelle og kon­sti­tusjonelle defek­ter kan bli rådd bot på og til hvor­dan sosial og kjønns­mes­sig ulikhet kan reduseres.

Fak­ta om RECON
Pros­jek­tet omfat­ter 20 part­nere i 12 europeiske land. Det får 5 mil­lion­er euro i støtte fra Kom­misjo­nen (total­bud­sjett ca. 12 mill eur0) og har en varighet på fem år.

Pros­jek­tet vil bestå av en rekke såkalte arbei­dspakker, blant annet:

 • Kon­sti­tusjonell utvikling
 • Rep­re­sen­tasjon og insti­tusjonell oppbygning
 • Ret­tfer­dighet, demokrati og likestilling
 • Sivil­sam­funn og offentlig sfære
 • Uten­riks- og sikkerhetspolitikk
 • EUs poli­tiske økonomi
 • Felles iden­titet og utvidelse
 • Glob­al transnasjon­alis­er­ing og demokratisering

RECON vil finan­sieres under EUs 6. ram­me­pro­gram for forskn­ing: Cit­i­zens and Gov­er­nance in a knowl­edge-based soci­ety. Part­nere i pros­jek­tet vil være:

 • Uni­ver­sitetet i Oslo (koor­di­na­tor)
 • Cen­ter of Polit­i­cal and Con­sti­tu­tion­al Stud­ies, Madrid
 • Eötvös Loránd Uni­ver­si­ty Budapest
 • Euro­pean Uni­ver­si­ty Institute
 • Freie Uni­ver­sität Berlin
 • Insti­tute of Soci­ol­o­gy of the Acad­e­my of Sci­ences Prague
 • Jagiel­lon­ian Uni­ver­si­ty Krakow
 • Johann Wolf­gang Goethe Uni­ver­si­ty Frankfurt
 • Lon­don School of Eco­nom­ics and Polit­i­cal Science
 • Queen’s Uni­ver­si­ty Belfast
 • Riga Grad­u­ate School of Law
 • Saban­ci Uni­ver­si­ty Istanbul
 • Uni­ver­sité libre de Bruxelles
 • Uni­ver­si­ty of Bremen
 • Uni­ver­si­ty of León
 • Uni­ver­si­ty of Reading
 • Vri­je Uni­ver­siteit Amsterdam
 • To part­nere for inklud­er­ing etter pros­jek­t­start (etter utlysninger)

TEMA

D

emokrat
i

36 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

 1. Jeg håper vi gis god anled­ning til å følge deres arbeid.
  Hvor havn­er deres forskningsresultater?
  Har noen “bestilt” dette arbeidet?
  Kan man idet min­ste være sikre på at det legges ut på nettet?
  Kan det tenkes et fjerde alter­na­tiv, for “EØS“land (og ikke medlem­s­land), hvor deres muligheter for nasjon­alt demokrati i en glob­al ver­den analyseres?

 2. Svar til ‘Predik­eren’
  Våre forskn­ingsre­sul­tatet er fritt tilgjen­gelig og blir løpende pub­lis­ert på vår nett­side:http://www.reconproject.eu/projectweb/portalproject/Publications.html
  Dette er ikke ‘bestilt’ arbeid. Vi har i mange år arbei­det med slike prob­lem­still­inger på ARENA, og så har vi lykkes i inter­nasjon­al konkur­ranse om forskn­ingspenger fra EU’s sjette rammeprogram.
  Når det gjelder siste spørsmål, så sto vi i spis­sen for et spe­sial­num­mer av Nytt Norsk Tidsskrift nr. 4. 2008 om Norge, EØS og demokrati­et. Der sto ditt siste spørsmål sen­tralt, Du kan også sjekke ARE­NAs pub­likasjon­er, se:http://www.arena.uio.no/publications/working-papers2009/index.xml finner du flere arbei­der om dette spørsmålet. se

til toppen