Journalister velger Wikipedia

Er det uproblematisk at Wikipedia er blitt norske journalisters favorittleksikon?

Når jour­nal­is­ter i norske avis­er skal sjekke fak­ta, går veien svært ofte innom Wikipedia. I løpet av 2006 passerte net­tlek­sikonet Kunnskaps­for­lagets Store Norske Lek­sikon som det mest siterte opp­slagsver­ket i lan­dets største avisredak­sjon­er (se fig­ur). Vox Pub­li­cas gjen­nom­gang av avis­arkivene vis­er at Wikipedia ble oppgitt som kilde 370 ganger i ni avis­er samt NTB i fjor. Store Norske Lek­sikon ble sitert som kilde 168 ganger.

2006 var på flere måter det defin­i­tive gjen­nom­brud­dsåret for Wikipedia i Norge. Bok­mål­sut­gaven doblet seg i omfang fra snaut 46.000 til over 92.000 artik­ler. Sist lørdag ble en vik­tig milepæl passert da artikkel num­mer 100.000 ble lagt ut. Nynorskut­gaven av Wikipedia har over 20.000 artikler.

Wikipedia er mer sitert enn Store Norske Leksikon i de største avisene (grafikk: Vox Publica)


Last ned tall­ma­te­ri­alet bak grafikken: Excel-for­mat.

Kildekri­tisk bruk – eller forbud?
Men bør jour­nal­is­ter bruke en fak­tabase som ikke pro­duseres etter klas­siske redak­sjonelle prin­sip­per? I Wikipedia er det fel­lesskapet av aktive bidragsytere som er både skriben­ter og redak­tør­er. Det er et hier­ar­ki av brukere, men ingen ans­varlig redak­tør som i pressen eller i Store Norske Lek­sikon. Med ujevne mel­lom­rom kom­mer da også artik­ler om feil i Wikipedia. Led­eren for redak­sjon­srådet i Store Norske, pro­fes­sor Trond Berg Erik­sen, advarte sist uke mot å bruke Wikipedia. Men tal­lene Vox Pub­li­ca har hen­tet inn tyder tvert imot på at Wikipedia blir mer og mer akseptert som kilde.

— Det er vik­tig å være kri­tisk til kildene uansett hva slags kilde det er snakk om. Når det gjelder Wikipedia, har vi som hov­e­dregel at vi ikke skal bruke det som eneste kilde. Vi skal bruke flere kilder når vi siter­er dem, sier nyhet­sredak­tør Kirsti Hus­by i Adresseavisen. 

Tal­lene vis­er bare de sak­ene der redak­sjonene opp­gir Wikipedia som kilde. Det er god grunn til å anta at svært mange jour­nal­is­ter også bruk­er Wikipedia til å sjekke opplysninger i forar­bei­det til artik­ler, uten at de ender opp med å sitere lek­sikonet i selve artikkelen.

— Det er vik­tig i avisredak­sjon­er og mediehus at vi har en klar opp­fat­ning om hva Wikipedia er og hvor­dan det lages, og behan­dler det som det det er, sier Husby.

Fra palestinere til guacamole
Jour­nal­is­ter bruk­er Wikipedia til hele spek­teret av sak­er. Det kan være en uten­rik­sar­tikkel om kristne palestinere, en pro­fil av Roger Fed­er­er eller en opp­skrift på gua­camole.

Wikipedia har etter hvert fått et godt ryk­te blant jour­nal­is­ter, tror førstea­manu­en­sis Svein Brurås ved Høgskolen i Vol­da. Sam­tidig men­er han jour­nal­is­ter bør behan­dle net­tlek­sikonet med forsiktighet. 

— En viss kildekri­tisk tilbake­hold­en­het er på sin plass. Ut fra et jour­nal­is­tikkfaglig syn­spunkt er det litt usikker­het knyt­tet til anonymiteten, sier Brurås. 

Til tross for at hver artikkel i Wikipedia har en redi­ger­ing­shis­torikk der endrin­gene som gjøres kan kon­trolleres, kan det være vanske­lig å finne ut nøyak­tig hvem som har skrevet hva. Mange av Wikipedias bidragsytere skriv­er under psevdonym.

Late eller flit­tige journalister?
Wikipedia er fritt tilgjen­gelig for alle net­tbrukere, en stor fordel i forhold til den abon­nements­baserte nettver­sjo­nen av Store Norske Lek­sikon. Men en annen fak­tor bidrar trolig også kraftig til den økende bruken av Wikipedia: sym­biosen med Google og andre søke­mo­tor­er. Wikipedia er fak­tisk num­mer tre på lis­ten over nettst­ed­er Google sender brukere videre til, ifølge hitwise.com.

Et Google-søk på nesten ethvert begrep vil nå returnere tre­ff i Wikipedia høyt oppe på den første siden. Dermed havn­er man fort i Wikipedia selv om det ikke nød­vendigvis var inten­sjo­nen i utgangspunk­tet. En bedagelig anlagt jour­nal­ist vil på denne måten kunne lette samvit­tigheten kjapt og gre­it, og slippe unna jak­ten på flere og kan­skje bedre kilder.

Nyhet­sredak­tør Kirsti Hus­by tror imi­dler­tid at jak­ten på fak­ta har blitt generelt styr­ket de siste årene. Net­tet har gjort det mulig å under­søke flere kilder, og jour­nal­is­tene føl­ger opp dette, men­er hun. — Wikipedia er ikke den eneste kilden til infor­masjon på nett. Nå har vi muligheten til å dobbelt­sjekke mange flere kilder, sier hun.

Et annet funn i avis­arkivene kan styrke denne opp­fat­nin­gen. Siterin­gen av Store Norske Lek­sikon har også økt i de årene som er under­søkt. Mens lek­sikonet ble sitert 63 ganger i 2002, ble det alt­så oppgitt som kilde 168 ganger i 2006. Det kan se ut til at jour­nal­is­tene har blitt generelt flink­ere til å bruke eller i hvert fall opp­gi leksikonkilder.

I svært mange av til­fel­lene er det i fak­tabokser som led­sager artik­ler at Wikipedia og Store Norske oppgis som kilde. Å sup­plere artik­lene med slike fak­taopp­still­inger er en bevisst prak­sis i Adres­sa-redak­sjo­nen, sier Kirsti Husby. 

— Vi job­ber mer med å få tak i fak­taop­plysninger for å gi leserne mer kon­tekst, sier hun.

Tred­je­hånd­skilde
Både Wikipedia og andre lek­si­ka bør først og fremst brukes som tred­je­hånd­skilder som kan gi jour­nal­is­ter kjapp og god bak­grunnsin­for­masjon, men­er Wikipedias pres­se­tals­mann Chris Nyborg. En av Wikipedias fordel­er er at lek­sikonet ikke har plass­be­gren­sninger. — Dermed kan vi gå mer i dyb­den enn andre lek­si­ka, sier Nyborg.

Han men­er Wikipedia er like nøyak­tig som andre lek­si­ka. Årsak­en til det er at selv om hvem som helst i prin­sip­pet kan legge inn feil­in­for­masjon, vil den bli ret­tet hur­tig. Og siden Wikipedia opp­dateres hele tiden, vil lek­sikonet være mer aktuelt – spe­sielt sam­men­liknet med papirleksika.

Imi­dler­tid har det ikke vært fore­tatt noen under­søkelser av kvaliteten på de norske Wikipedia-utgavene sam­men­liknet med for eksem­pel Store Norske Lek­sikon. Så lenge det er slik, vil spørsmålet om hvilken pub­likasjon som er mest etter­ret­telig bli hen­gende i luften.

Wikipedia hadde en ganske treg start i Norge. Det ble ikke noe fart på artikkel­pro­duk­sjo­nen før i 2004 (se fig­ur). Ved inngan­gen til det året var det drøyt 1.400 artik­ler i bok­mål­sut­gaven. Ett år senere var det over 15.000. De siste dagene har det vært et kap­pløp i Wikipedia-miljøet for å nå 100.000-grensen.

Bokmålsutgaven av Wikipedia nådde 100.000 artikler 24. februar 2007 (grafikk: Vox Publica)


Last ned tall­ma­te­ri­alet bak grafikken: Excel-for­mat.

Ifølge Wikipedias egne tall er det 37.000 bidragsytere til bok­mål­sut­gaven i dag. Men Chris Nyborg anslår at bare rundt 1 pros­ent av disse – 200–300 per­son­er – har gjort mesteparten av arbei­det med lek­sikonet. En slik fordel­ing mel­lom en liten, hardt arbei­dende kjerne og den store massen av bidragsytere er kjent også fra den engelske Wikipedia-utgaven.

Det finnes ingen over­sikt over hvor mange norske jour­nal­is­ter som bidrar til Wikipedia. Men Svein Brurås ser i hvert fall ingen ting prin­sip­ielt i veien for at de skulle kunne gjøre det. — Det høres ut som en god ide. Det er en pos­i­tiv tanke som lig­ger bak – at alle som sit­ter på kunnskap bør bidra, sier Brurås.

Om meto­den
Tal­lene på siteringer er brakt fram slik: Vi har søkt på frasene (kilde* AND wikipedia*) og (kilde* AND “store norske lek­sikon*”) i avis­arkivet Atekst. Vi har ikke hatt mulighet til å skille mel­lom bruk av de norske Wikipedia-utgavene og andre språkversjoner.

Vi har også under­søkt siter­ing av lek­sikonet Caplex. En svært høy andel av tre­f­fene der skriv­er seg imi­dler­tid fra en enkelt spalte i Adresseav­isen. Vi har der­for ikke tatt med dette lek­sikonet i den grafiske framstillingen.

TEMA

J

ournali
stikk

136 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

4 KOMMENTARER

  1. Store Norske Lek­sikon er som betalt­jen­este gjemt bak en pas­sor­d­vegg, og er der­for ikke tilgjen­gelig for søke­mo­tor­er som Google. Dermed får jour­nal­is­ter ingen tre­ff i SNL når de gjør research på net­tet. Det gjøre heller ikke de 99% befolknin­gen som heller ikke har abone­ment der. Norske Wikipedia er bygd opp fra 0 på fem år, mens Store Norske har vært bygd gjen­nom et århun­drede og fikk nylig 10 mil­lion­er i støtte fra Fritt ord.

  2. Olav Anders Øvrebø says:

    Akku­rat, det har store kon­sekvenser å legge en tjen­este bak pas­sord. Gjør en det, avskjær­er en seg også fra å delta i den store sam­tal­en på net­tet. Det gir ingen mening i å lenke til en tjen­este som er pas­sor­dbeskyt­tet, og lenker er vik­tige for å bli syn­lige i søke­mo­torene. Og søk er som kjent en av de vik­tig­ste meto­dene for å ori­en­tere seg på net­tet. Dette må være et tankeko­rs for Store Norske og mange andre. Enkelte avis­er har eksper­i­mentert med å legge mer av arkivet sitt åpent ut på web, for­di de ser at en økende andel av trafikken til net­tut­gaven kom­mer via søke­mo­tor­er og lenk­ing fra blog­ger og andre nettsider. Det er mulig at annons­esalg kan vise seg mer lønn­somt enn å ha arkivet som betaltjeneste.

  3. […] under­søkelse i 2006 viste at norske jour­nal­is­ter vel­ger Wikipedia når de skal søke infor­masjon på net­tet. Samme år ble Wikipedia for første gang det mest […]

  4. […] har skrevet en artikkel for Vox Pub­li­ca om den tiltak­ende bruken av Wikipedia blant jour­nal­is­ter. Det er mer å si om dette enn det var mulig å komme inn på i artikke­len. Ett aspekt berør­er jeg […]

til toppen