Hva mener forskerne om Wikipedia?

Vox Publica-serie: Norske forskere setter karakter på Wikipedia-artikler og diskuterer om fagmiljøer bør bidra til nettleksikonet.

Wiki­pe­dia har på kort tid blitt svært popu­lært. Nett­lek­si­ko­net der alle kan skri­ve artik­ler, er lett til­gjen­ge­lig. Det er blitt det vik­tigs­te opp­slags­ver­ket for man­ge. De nors­ke utga­ve­ne inne­hol­der til sam­men over 200.000 artik­ler. Men er kva­li­te­ten god nok? Bør fors­ke­re skri­ve og redi­ge­re Wiki­pe­dia-artik­ler for å høy­ne nivå­et? Er Wiki­pe­dia godt egnet til å brin­ge forsk­ning ut til offentligheten?

Dis­se spørs­må­le­ne øns­ker Vox Pub­li­ca å dra i gang en debatt om. Der­for har vi hen­vendt oss til en rek­ke nors­ke fors­ke­re på uli­ke fag­felt, og resul­ta­tet er en serie inter­vju­er og artik­ler som vi vil pub­li­se­re utover som­mer­en og høs­ten. Øko­nomi­pro­fes­sor Steinar Vag­stad er først ut. Vi håper selv­sagt at Vox Pub­li­cas lese­re også vil enga­sje­re seg i debatten.

Setter karakter på artikler

Ved siden av å stil­le fors­ker­ne noen av de sen­tra­le spørs­må­le­ne om Wiki­pe­dias kva­li­tet, bruks­må­ter og fors­ke­res rol­le, har vi også bedt dem set­te karak­ter på en artik­kel i nett­lek­si­ko­net. Artik­ke­len er valgt ut av Vox Pub­li­ca. Vi har lett etter artik­ler om sen­tra­le begre­per eller tema­er på den enkel­te fors­kers fag­felt. Fors­ker­ne har gitt karak­ter ut fra fire kri­te­ri­er: rik­tig­het, aktua­li­tet, full­sten­dig­het og for­ståe­lig­het. Det­te er de sam­me kri­te­ri­ene som ble brukt i en under­sø­kel­se maga­si­net Stern gjor­de av den tysk­språk­li­ge Wiki­pe­dia-ver­sjo­nen i fjor, der Wiki­pe­dia ble sam­men­lig­net med det mest kjen­te tys­ke lek­si­ko­net Brock­haus (se også Wiki­pe­dias omta­le). Vi har ikke hatt kapa­si­tet til å gjø­re en omfat­ten­de under­sø­kel­se, men håper fors­ker­nes karak­te­rer — med begrun­nel­se — vil være gode illust­ra­sjo­ner på noen av pro­blem­stil­lin­ge­ne Wiki­pe­dias popu­la­ri­tet reiser.

Wikipedia og forskerne - vignett. Ill: Håvard Legreid

Artik­kel­se­ri­en er en opp­føl­ging av et tema Vox Pub­li­ca tok opp i for­bin­del­se med lan­se­rin­gen av maga­si­net for snart to år siden. Den gang star­tet vi en sta­fett der fors­ke­re skul­le utford­re hver­and­re til å skri­ve Wiki­pe­dia-artik­ler. Det vis­te seg vans­ke­lig å få sta­fet­ten ordent­lig i gang, men tema­ene — Wiki­pe­dias kva­li­tet og fors­ke­res inn­sats — er minst like vik­tig i dag. Der­for angri­per vi spørs­må­le­ne igjen, nå med en litt annen meto­de. Årsa­ke­ne til at det gikk tregt med sta­fet­ten, er inter­es­san­te i seg selv å fin­ne ut av. Blant spørs­må­le­ne til fors­ker­ne, er hva de mener skal til for at fors­ke­re skal enga­sje­re seg i Wiki­pe­dia. Vi håper det vil kom­me fram en god del kon­kre­te forslag.

Bidrag til Forskningsdagene

Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen arbei­der også med and­re pro­sjek­ter knyt­tet til Wiki­pe­dia, og vil for­hå­pent­lig pre­sen­te­re dis­se noe sene­re på høs­ten. Sat­sin­gen er Vox Pub­li­cas bidrag til den nasjo­na­le fes­ti­va­len Forsk­nings­da­ge­ne, som går av sta­be­len 19.–28. sep­tem­ber. Vox Pub­li­cas Wiki­pe­dia-debatt er et av fle­re ini­tia­ti­ver i Ber­gen.

TEMA

W

ikipedi
a

31 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

4 KOMMENTARER

  1. […] Aka­de­mia nærer skep­sis og angst for Wiki­pe­dia. Det vil anta­ke­lig bli ytter­li­ge­re doku­men­tert etter­hvert som Vox Pub­li­ca pub­li­se­rer sine inter­vju­er med nors­ke aka­de­mi­ke­re og deres syn på nett­opp Wiki­pe­dia. Jeg vil­le bli over­ras­ket der­som første­mann ut, øko­nom Steinar Vag­stad, er ale­ne i sitt syn: Wiki­pe­dia kom­mer neden­fra og er en tum­le­plass for gla­de ama­tø­rer. Wiki­pe­dia er kan­skje for tid­kre­ven­de til at fors­ke­re bør bru­ke tid på det. Fors­ke­re bør kan­skje hel­ler bru­ke tiden sin til å for­mid­le kunn­skap på and­re fronter. […]

  2. […] Vox Pub­li­ca » Hva mener fors­ker­ne om Wiki­pe­dia? Vox Pub­li­ca lan­se­rer en inter­vju­se­rie om hva fors­ker­ne mener om Wiki­pe­dia. Hva gjør at så få fors­ke­re bru­ker Wiki­pe­dia til for­mid­ling av egen forsk­ning? (tags: aka­de­mia forsk­nings­for­mid­ling wikipedia) […]

  3. […] Det mest inter­es­san­te er ikke Wiki­pe­dia (ver­sus and­re kil­der) i år 2008, men i år 2020. Wiki­pe­dia 2020 er ikke bare noe som kom­mer, men noe vi ska­per. Kunn­skaps­sam­fun­net tren­ger åpen­bart en fri og åpen plat­form for kunn­skap i lek­si­kalsk form — og Wiki­pe­dia er fore­lø­pig det bes­te vi har. Res­sur­ser   https://voxpublica.no/2008/07/hva-mener-forskere-om-wikipedia/ […]

  4. […] Det fikk meg til å fun­de­re på om ikke meto­den kun­ne bru­kes på nors­ke artik­ler. Som den strå­len­de kro­nik­ken om fors­ke­re og Wiki­pe­dia i dagens Aften­pos­ten, der Olav Anders Øvre­bø og Tor­geir Uberg Nær­land opp­sum­me­rer inter­vju­se­ri­en de har hatt på Vox Pub­li­ca: Fors­ke­re må for­stå hvor vik­tig Wiki­pe­dia er blitt, og lære seg hvor­dan man gjør det bed­re. Eller lære stu­den­te­ne sine å gjø­re det. […]

til toppen