Hvorfor er det så lett å tro at remikskulturen ble skapt av nettet? Hvor kommer idealet om å «dele» og «delta» fra?

Det er en feilslutning at delekultur er noe som vokste frem sammen med internett. Det er bare distribusjonen som er blitt bedre.

Net­tet, og kan­skje sær­lig de såkalt sosia­le medie­ne, knyt­tes gjer­ne opp mot ver­di­er som å «dele» og «del­ta». Ord som åpen­het, enga­sje­ment, dia­log og gjen­nom­sik­tig­het. Jeg har lirt av meg lig­nen­de fra­ser i min kro­nikk om hva Twit­ter er og hvor­for folk gid­der å bru­ke det.

Ingen respekt for økonomien?

Det fin­nes en fore­stil­ling om at den yng­re gene­ra­sjo­nen, på grunn av net­tet, i stør­re grad enn tid­li­ge­re har mind­re respekt for opp­havs­ret­ten. At de for­ven­ter å kun­ne del­ta, og end­re på det de møter.

The values […] are radi­cal­ly dif­fe­rent form those embed­ded wit­hin the for­mal eco­no­my; they are values of recip­rocity and inter­de­pen­den­ce as oppo­sed to self-inte­rest, col­lecti­vism as oppo­sed to indi­vi­dua­lism, the impor­tan­ce of loyal­ty and a sen­se of ‘iden­tity’ or ‘belon­ging’ as oppo­sed to the prin­cip­le of for­ming ties on the basis of cal­cu­la­tion, mone­ta­ry or otherwise.

Høres kjent ut, eller hva? Men det­te er ikke en beskri­vel­se av remiks­kul­tur på nett. Det er slik Jeff Bis­hop og Paul Hog­get i 1986 beskrev sub­kul­tu­rel­le fel­les­skap orga­ni­sert rundt fel­les inter­es­ser (side 53, sitert i Jen­kins, 1992: 280).

Distribusjonen lurer oss

Det er ikke så rart at det fin­nes en fore­stil­ling om at den opp­vok­s­en­de gene­ra­sjo­nen i stør­re grad for­ven­ter å del­ta i dis­ku­sjo­nen. For dis­tri­bu­sjo­nen av de «remik­se­de» bidra­ge­ne er blitt betrak­te­lig enk­le­re tak­ket være net­tets sosia­le medi­er og sider for bru­ker­ge­ne­rert inn­hold, og det blir sta­dig enk­le­re å lage noe som ser bra og pro­fe­sjo­nelt ut.

Illust­ra­sjon: Flickr-bru­ker Sté­fan (by-nc-sa lisens) 

Men å tro at det­te var noe som kom på grunn av net­tet er både feil rent his­to­risk, og en tek­no­logi­de­ter­mi­nis­tisk til­nær­ming som sjel­dent gir sær­lig mat­nyt­tig ana­ly­se. (Digre­sjon som jeg vil utdy­pe i en sene­re blog­post: Jeg har pen­su­met fult av aka­de­mis­ke ana­ly­ser av net­tet som er bare 3–5 år gam­le, og like­vel er de så smerte­fullt på jor­det i sine frem­tids­spå­dom­mer at det gjør helt vondt.)

Det høres så kjent ut!

Uan­sett. Poen­get er at de som skri­ker høy­est om at«dagens ung­dom har ingen respekt for opp­havs­rett» kan­skje må fjer­ne orde­ne «dagens» og «ung­dom». (Når jeg ten­ker meg om, så kom­mer jeg ikke egent­lig på noen eksemp­ler på hvem som lik­som skal ha sagt det — så om jeg bare inn­bil­ler meg at noen går rundt å mener det­te, så rett på meg, og om du har noen eksemp­ler, så kom gjer­ne med det i kommentarfeltet!)

Jeg tyr til Hen­ry Jen­kins, som inn­til nylig var pro­fes­sor ved MIT. I 1992 kom han med boka Tex­tu­al Poa­chers: Tele­vi­sion Fans & Par­ti­ci­pa­tory Cul­tu­re. I det avslut­ten­de kapit­te­let, Recon­si­de­ring Fan­dom, ser Jen­kins på hva som kjenne­teg­ner fan­kul­tu­ren, og han peker på fem nivå­er av engasjement.

Jeg skip­pet over­set­tin­gen og har hel­ler klip­pet og limet. Dele­kul­tu­ren på nett kan sees i en litt stør­re kon­tekst når beskri­vel­se­ne av hva en gjeng med serie­ner­der drev med på 80-tal­let pas­ser så påfal­len­de godt på mye av det som i dag nett­opp omta­les som remiks­kul­tur:

 1. Recep­tion (s. 278)

  They view them mul­tip­le times […] to scu­ri­ti­nize meaning­ful details and to bring more and more of the series nar­ra­ti­ve under their con­trol. They trans­late the recep­tion process into soci­al inte­rac­tion with other fans. […] Making meaning invol­ves sha­ring, enun­cia­ting, and deba­ting meanings. For the fan, watch­ing the series is the begin­ning, not the end, of the process of media consumption.

 2. Inter­pre­ti­ve prac­tices (s. 278)

  Fan cri­tics work to resol­ve gaps, to explo­re excess details and undevel­o­ped poten­ti­als. This mode of inter­pre­ta­tion draws them far beyond the infor­ma­tion expli­cit­ly pre­sent and toward the con­struc­tion of a meta-text that is lar­ger, richer, more com­plex and inter­e­s­ting than the ori­gi­nal series. The meta-text is a col­la­bo­ra­ti­ve enter­pri­se; its con­struc­tion effaces the dis­tinc­tion betwe­en rea­der and wri­ter, ope­ning the pro­gram to appro­pria­tion by its audience.

 3. Con­su­mer acti­vism (s. 278–279)

  Fans are viewers who speak back to the networks and the pro­du­cers, who assert their right to make judgments and to express opi­nions about the devel­op­ment of favo­ri­te pro­grams. […] Fan respon­se is assu­med to be unre­pre­sen­ta­ti­ve of gene­ral pub­lic sen­ti­ment and the­re­fore unre­li­ab­le a a basis for deci­sions. The media con­glo­me­ra­tes do not want fans who make demands […] they want regu­lar viewers who accept what they are given and buy what they are sold.

 4. Cul­tural pro­duc­tion (s. 279–280)

  Their works appro­pria­te raw mate­ri­als from the com­mer­ci­al cul­tu­re but use them as the basis for the crea­tion of a con­tem­po­ra­ry folk cul­tu­re. Fan­dom gene­ra­tes its own gen­res and devel­ops alter­na­ti­ve insti­tu­tions of pro­duc­tion, dis­tri­bu­tion, exhi­bition, and consumption.

  […] fan crea­tion chal­len­ges the media industry’s claims to hold copy­rights on popu­lar nar­ra­ti­ves. […] Fan art as well stands as a stark con­trast to the self-inte­re­sted moti­va­tions of main­stre­am cul­tural pro­duc­tion; fan artists crea­te artworks to share with other fan fri­ends. […] Fan­dom gene­ra­tes sys­tems of dis­tri­bu­tion that reject pro­fit and broa­den access to its crea­ti­ve works.

  Fan­dom rec­og­nizes no cle­ar-cut line betwe­en artists and con­su­mers; all fans are poten­ti­al wri­ters whose talents need to be dis­covered, nur­tu­red, and pro­moted and who may be able to make a con­tri­bu­tion, how­e­ver modest, to the cul­tural wealth of the lar­ger community.

 5. Alter­na­ti­ve soci­al com­mu­ni­ty (s 280–283)

  Fans are often peop­le […] whose intel­lec­tu­al skills are not chal­len­ged by their pro­fes­sio­nal lives. […] try­ing to estab­lish a «week­end-only world» more open to crea­ti­vity and accepting of dif­fe­ren­ces, more con­cerned with human wel­fare than with eco­no­mic advan­ce. Non­com­mu­nal beha­vior is read neg­a­tive­ly, as a vio­la­tion of the soci­al con­tract that binds fans together and often beco­mes the focus of col­lecti­ve out­ra­ge. […] Fan­dom’s very exist­en­ce repre­sents a cri­ti­que of con­ven­tio­nal forms of con­su­mer cul­tu­re.

Noen eksempler

Det er ikke vans­ke­lig å fin­ne eksemp­ler på at fan­kul­tu­ren blomst­rer også på nett, og dét er det vel hel­ler ingen som lar seg over­ras­ke av, men vi kan jo nev­ne at du kan lage din egen ver­sjon av Star Wars, at ihuga fans lager et paral­lelt Twit­ter-uni­vers av Mad­Men-karak­te­re­ne, eller et bitte­litt eld­re eksem­pel med all den krea­ti­vi­te­ten som kom til syne rundt Sna­kes on A Pla­ne. Eller hva med The Hunt for Gol­lum, der fans rett og slett har laget en hel novelle­film med svært høy kva­li­tet, basert på Tol­ki­ens univers?

Mer påfal­len­de er det jo hvor man­ge lik­hets­trekk det er her til så mye av den kom­mu­ni­ka­sjo­nen som fore­går på de (sukk, såkal­te) sosia­le medie­ne, slik som blog­ger og Twit­ter. Eller er jeg på jordet?

For ikke å glemme…

Når paral­lel­len til fan­kul­tu­ren er truk­ket, så må jeg jo nev­ne Manu­el Cas­tells’ for­kla­ring på åpen­hets­kul­tu­ren på nett. I The Inter­net Galaxy, ser Cas­tells på kul­tu­rene på Inter­nett. Han ser fire kul­tu­rer som har vært med å for­me nettet:

 • den tek­no-meri­to­kra­tis­ke
 • hack­er­ne
 • the vir­tu­al com­mu­ni­ta­ri­an cul­tu­re (hva i all ver­den skal man over­set­te det til?)
 • entre­pre­nø­re­ne

Iføl­ge Cas­tells (og slik David Bell sam­men­fat­ter det i Cyber­cul­tu­re Theorists (2007: 85–86)) så må man, for å få sin kunn­skap aner­kjent, ha en vil­je til å dele ide­er og en åpen til­nær­ming. Det ser han som en arv fra Inter­netts kob­ling både til aka­de­mia (gjen­nom­sik­tig­het av resul­ta­ter, refe­re­ring) og til hack­er­kul­tu­ren (åpen kilde­kode, ‘infor­ma­tion wants to be free’ osv).

Og hva så?

Poen­get er bare at det er så lett å trek­ke kon­klu­sjo­nen om at ting man selv ikke har lagt mer­ke til før, må være helt nytt. Og da blir det lett å trek­ke kon­klu­sjo­nen om at det er tek­no­lo­gi­en som har gjort at dis­se tin­ge­ne oppsto.

Hvis du leser for eksem­pel And­rew Keen sin har­se­le­ring med net­tet, som er så ny som fra 2006, så føles den alle­re­de skrek­ke­lig utda­tert. Og mye av grun­nen til det er nok at han har hengt seg opp i teknologien.

Faren med det­te er det gir ana­ly­ser som har utro­lig kort varig­het, og de spå­dom­me­ne som måt­te kom­me om frem­ti­den blir lite mat­nyt­ti­ge. For (og det­te kan man jo også dis­ku­te­re vel­dig, vel­dig len­ge) det er slik at det er folk som for­mer tek­no­lo­gi­en, og ikke omvendt.

Følg meg på Twit­ter som @idaAa, eller sjekk ut min per­son­li­ge blogg.

TEMA

S

osiale
medier

66 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

8 KOMMENTARER

 1. Du har jo rett, sam­ti­dig som det ER en stor end­ring når til­gan­gen til remixer og remixing blir så eks­tremt mye høy­ere. Da Jen­kins skrev Tex­tu­al Poa­chers var det fort­satt en rela­tivt sær greie — du skul­le enten del­ta på StarTrek con­ven­tions eller være godt inne i nett­ver­ket som send­te VHS-tei­per til hver­and­re for å i det hele tatt vite om at remix video­er av favo­ritt­se­ri­en din fan­tes, langt mind­re lage dine egne.

  Net­tet og digi­ta­le medi­er har gjort remixer så mye mer til­gjen­ge­li­ge (ALLE har sett en på YouT­ube) og langt let­te­re å lage selv, og det er klart at det betyr noe for kul­tu­ren vår. Når 26% av ame­ri­kans­ke ten­årin­ger har pub­li­sert en remix de selv har laget (Pew Inter­net, 2007) så har det en gans­ke annen påvirk­ning på vår kul­tur enn at noen få StarTrek fans remixer video­er, selv om selve remixen kan­skje lig­ner. I en helt nypub­li­sert artik­kel om poli­tis­ke remixer av Richard Edwards og Chuck Tryon skri­ver de at nett­opp det at remixer så ofte inspi­re­rer til vide­re remixer (av sam­me inn­hold, av lig­nen­de inn­hold — som svar til remixen) er det som kan­skje er mest «empo­we­ring» for folk flest. Og der­som 26% av ten­årin­ger har pub­li­sert remixer så er det etter­hvert ikke evnen det står på lenger.

  Så ja, du har rett i at ver­ken remix eller dele­kul­tur er nytt, men det hjel­per kan­skje ikke like­vel — for det har ikke hatt en like stor inn­fly­tel­se på sam­fun­net vårt før det ble alle­manns­eie. Og *det* var det ikke før.

 2. Hei Jill!

  Helt og full­sten­dig enig med deg. (Selv om jeg lurer på hvor­dan spørs­må­let er blitt stilt når de får så høye tall som at 26% har laget en remiks — hvor­dan defi­ne­rer de det?)

  Og det er klart at nett­opp det at det blir mer syn­lig også end­rer innflytelsen.

 3. Gode inn­spill. Det er ikke mer enn 20 år siden vi kjøp­te opp­taks­kas­set­ter i utlan­det, for­di de nors­ke var så dyre — for­di det var kas­sett­av­gift på dem. Avgift lagt på for å for­de­le til opp­havs­menn som ikke fikk betalt pga piratkopiering. 

  «The art of Mixed Tapes» er jo udø­de­lig­gjort i Nick Horn­bys ‘High Fidelity’. 

  Men en liten ting: Du går rett fra «dele og del­ta» til å kon­sta­te­re at «dele» drei­er seg om å dele opp­havs­retts­be­skyt­tet verk (i remix). Men mye av delin­gen går jo i form av lin­ker — mao at man peker til ori­gi­na­le verk. 

  Jeff Jar­vis kom­men­ter­te i This Week in Goog­le (twit.tv) for noen uker siden at Bit.ly nå dis­tri­bu­erer fle­re lin­ker enn Goog­le news. Meste­par­ten av det­te for­mo­der jeg går til ori­gi­nalt stoff.

  Den­ne delin­gen fan­tes nok før også i form av vann­kjø­ler­dis­ku­sjo­ner mm — men defi­ni­tivt ikke i den grad vi i dag ser gjen­nom sosia­le medier.

 4. Ida, jeg fin­ner ikke nøy­ak­tig spørs­mål stilt om remix i den under­sø­kel­sen, men de skri­ver «Remixing has grown in popu­larity sin­ce our last sur­vey such that 26% of online teens now say they take mate­ri­al they find online — like songs, text, or ima­ges — and remix it into their own arti­s­tic crea­tion, up from 19% in 2004. Adults lag behind teens in this crea­ti­ve are­na; 17% of online ima­ges reported remixing con­tent.» Kan­skje det inklu­de­rer det å f.eks. set­te tekst på et bil­de man har fun­net eller and­re rela­tivt enk­le opp­ga­ver? Jeg tvi­ler på at 26% lager kom­pil­ser­te remix video­er — men kikk på YouT­ube så ser du at MANGE har lagt ut video­er med bil­der tatt fra ynd­lings­fil­men sin og musikk til — det er jo remixing det også, selv om det ikke er spe­si­elt este­tisk interessant.

 5. Carsten:«Du går rett fra “dele og del­ta” til å kon­sta­te­re at “dele” drei­er seg om å dele opp­havs­retts­be­skyt­tet verk (i remix).», skri­ver du.

  Hm, ja, det var nå ikke egent­lig helt det jeg men­te, så her har jeg uttrykt meg klø­ne­te. I bunn og grunn så føl­te jeg bare det var på sin plass å min­ne om at et visst tanke­sett som gjer­ne for­bin­des med net­tet — åpen­het; gjen­nom­sik­tig­het osv — har man jo hatt len­ge før nettet.

  «Den­ne delin­gen fan­tes nok før også i form av vann­kjø­ler­dis­ku­sjo­ner mm – men defi­ni­tivt ikke i den grad vi i dag ser gjen­nom sosia­le medier.»

  Ja nett­opp — det er et spørs­mål om dis­tri­bu­sjon, eller hva?

  Jill: Takk, det hør­tes rik­tig ut!

 6. Eg gjet­ta på at Jen­kins måt­te ha bru­ka Trek­kies som case, ja. Takk, Jill.

  Eg tyk­kjer Cas­tells også ute­let dei ikkje-tek­nis­ke fan­sa som først bru­ka Use­net, epost­lis­ter og IRC til fan­ak­ti­vi­te­tar, og der­igjen­nom var med på å for­me nett­kul­tu­ren. Med mind­re det er det han mei­ner med «vir­tu­al com­mu­ni­ta­ri­an cul­tu­re». Full­sten­dig kast­bart omgrep e.m.m.

  Men det eg had­de å mei­ne om delings- og remiks­kul­tur i dag, var å påpei­ke kor sjel­dan munn­lege over­le­ve­rin­gar av folk­lo­re blir trekt fram som før-opp­havs­retts­le­ge suksessar.

 7. Du er sjølv­sagt inne på noko inter­es­sant her, men som folk­lo­rist så stus­sar eg all­tid litt når eg les om remix og dele­kul­tur, der folk bru­kar kul­tur­pro­dukt på sine eig­ne pre­miss. For enten det no gjeld skild­rin­gar av nymo­tens ide­ar som sosia­le ide­ar, eller eld­re ana­ly­ser frå medie­vit­ska­pen, så er det eit ele­ment som for­svinn totalt.

  Det er det fak­tum at det­te langti­frå er noko nytt. Det­te er det men­nes­ke all­tid har gjort. Det­te er sta­tus quo. Kon­sept som opp­havs­rett og lik­nan­de er rela­tivt nye ting, i for­hold til kor­leis men­nes­ke all­tid har brukt og omfor­ma kul­tu­rel­le uttrykk og til­pas­sa dei sine behov.

  For ein folk­lo­rist, så er det­te eit av kjenn­teik­na ved men­nes­ke­leg aktivitet.

  På den and­re sida så er vi folk­lo­ris­tar snart ein utdøydd rase *sukk*

til toppen