Studiegjeld ved avsluttet utdanning: alle tallene

Ny serie i Vox Publica: Vi publiserer dataene bak aktuelle nyhetssaker.

En av nyhets­sa­kene som har fått mest opp­merk­som­het i dag, er Aften­pos­tens opp­slag om «kraf­tig vekst i stu­die­lån». Artik­ke­len foku­se­rer blant annet på en økning i gjen­nom­snitts­stu­den­tens gjeld til Sta­tens låne­kasse ved avslut­tet utdan­ning.

Som mange andre nyhe­ter, byg­ger denne på data hen­tet fra en offent­lig virk­som­het, i dette til­felle Låne­kas­sen (for ordens skyld, artik­ke­len har også andre kil­der!). Fram­over vil vi i den nye Vox Pub­lica-serien «Aktu­elt data­sett» se nær­mere på slike data­kilde­ba­serte nyhe­ter. Hvor­dan løser mediene sakene, og hva kunne even­tu­elt vært gjort anner­le­des? Hva med data­kil­dene, har data­ei­e­ren gjort dem til­gjen­ge­lig for videre­bruk på rik­tig måte? Hen­sik­ten er blant annet å skape mer inter­esse for utvik­lin­gen av data­dre­vet jour­na­lis­tikk. Inspi­ra­sjon er sær­lig hen­tet fra The Guar­di­ans Data­b­log.

Et sen­tralt data­sett i Aften­pos­tens artik­kel er «Gjen­nom­snitts­gjeld ved avslut­tet utdan­ning». Aften­pos­ten har truk­ket ut tall fra fire år (1989, 1999, 2004, 2009) og pub­li­sert i et søyle­dia­gram. Det bør imid­ler­tid være inter­es­sant for mange å se på hele data­set­tet, som er pub­li­sert i html-for­mat på Låne­kas­sens nett­sted (se også øvrig låne­kasse­sta­ti­stikk).

Dette data­set­tet går bare til­bake til 1994 (Aften­pos­ten har fått litt spe­sial­ser­vice og fått ut tal­let for 1989). Det er kolon­nen «Høy­ere utdan­ning» med beløp omreg­net til 2009-krone­verdi som bru­kes. Det er tyde­lig at øknin­gen det vink­les på har fun­net sted de siste fire årene. I peri­oden 1994–2005 økte fak­tisk ikke gjen­nom­snitts­gjel­den ved avslut­tet utdan­ning i det hele tatt. Fra 2005 til 2009 har øknin­gen vært på drøyt 9 pro­sent — så blir det et tolk­nings­spørs­mål om det er rik­tig å kalle dette «eks­plo­sivt».

Html-tabel­lene Låne­kas­sen til­byr her er ikke et godt for­mat for den som vil jobbe videre med tal­lene. Offent­lig sek­tors data­kil­der bør abso­lutt pub­li­se­res i et ned­last­bart og redi­ger­bart for­mat, som et mini­mum i et regne­ark (se vår «bruks­an­vis­ning»). Vi har hen­tet ut denne tabel­len og pub­li­sert den som et Google-regne­ark:

Offent­lige virk­som­he­ter bør være klar over at offent­lig­hets­lo­ven gir jour­na­lis­ter og andre mulig­het til å kreve data utle­vert i «alle eksis­te­rende for­ma­ter». Et skred av inn­syns­be­gjæ­rin­ger kan fore­byg­ges ved å pub­li­sere data i rik­tige for­ma­ter.

  • Hva kan du gjøre med disse data­ene? Har du ideer til visu­ali­se­ring eller sam­men­stil­ling med andre data­kil­der?

Vi har også gjort infor­ma­sjon om data­set­tet til­gjen­ge­lig via data­kilde­por­ta­len no.ckan.net. Alle kan også bidra til denne over­sik­ten ved å legge ut infor­ma­sjon om data­kil­der der. 

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

KOMMENTÉR

Skriv en kommentar

Bidra til god debatt - skriv under fullt navn. Se våre kommentarregler.

Abonner på kommentarer
til toppen