Statsgjeld og budsjettdata i Europa: visualisert og til nedlasting

Redningspakke for Irland, flere euroland kan stå for tur -- her er noen nøkkeldata for europeisk økonomi.

Kri­sen i flere av euro­lan­de­nes stats­fi­nan­ser er dag­lig hoved­sa­ker i nyhe­tene, senest i går da EUs finans­mi­nistre ble enig om stør­rel­sen og inn­ret­nin­gen på red­nings­pak­ken for Irland.

Nyhets­ar­tik­ler og tv-saker om euro­lan­de­nes øko­no­miske pro­ble­mer er natur­lig nok spek­ket med tall og data som det kan være vans­ke­lig nok å holde styr på for eks­per­tene. Da er det fint for oss andre å kunne stu­dere nøk­kel­tall i ro og mak. 

Goog­les Pub­lic Data Explo­rer er et pro­sjekt hvor data­ei­ere sam­ar­bei­der med Google om å visu­ali­sere vik­tige data­sett. Gra­fen under viser utvik­lin­gen i bud­sjett­un­der- og over­skudd for «krise­lan­dene» Hel­las, Irland, Por­tu­gal og Spa­nia 1995–2009, sam­men­lig­net med EU som hel­het og Norge (som pro­sent av brutto­na­sjo­nal­pro­dukt). Beveg mar­kø­ren over lin­jene for å se tall for enkeltår.Gå inn på over­sikts­si­den for å se visu­ali­se­rin­ger også av utvik­lin­gen i stats­gjeld i samme peri­ode. Du kan selv­sagt velge ut andre land enn jeg har gjort her.

Data­ene bak gra­fik­ken er fore­lø­pig ikke direkte til­gjen­ge­lig fra denne Google-siden, men dette er noe det jobbes med. Imid­ler­tid er disse data­ene til­gjen­ge­lig i mange for­ma­ter direkte fra kil­den, som her er Euro­stat:

(Ideen til saken hen­tet hos Blog about Stats).

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

KOMMENTÉR
  1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Vox Pub­lica, Offent­lige data. Offent­lige data said: Stats­gjeld og bud­sjett­data i Europa: visu­ali­sert og til ned­las­ting: Red­nings­pakke for Irland, flere euro­land kan… http://bit.ly/fj797e […]

Skriv en kommentar

Bidra til god debatt - skriv under fullt navn. Se våre kommentarregler.

Abonner på kommentarer
til toppen