Russland dømt

Den 18. januar ble Russland dømt i den europeiske menneskerettighetsdomstolen for bruk av tortur mot to tsjetjenere.

Tor­tur i avhør og fengs­ling uten dom er en kjent sak i Tsje­tsje­nia, men det­te er førs­te gang Russ­land er dømt. Russ­land ble dømt for brudd på artik­kel 3 om tor­tur og artik­kel 5 om fengs­ling uten dom i den euro­pe­is­ke men­neske­ret­tig­hets­kon­ven­sjon.

Rus­sis­ke mili­tæ­re skal vil­kår­lig ha arres­tert to tsje­tsjens­ke brød­re i april 2000 og sene­re sys­te­ma­tisk mis­hand­let og tor­tu­rert brød­re­ne i feng­se­let Tsjernokozovo.

Met­te Risa, Aften­pos­tens kor­re­spon­dent i Mosk­va skri­ver: «Brød­re­ne ble len­ket til en stol og slått, fikk elekt­ris­ke støt på for­skjel­li­ge deler av krop­pen, ble slått med flas­ker og for­søkt kvalt med tape og plastposer…»

Du kan lese mer om brød­re­nes skjeb­ne i Aften­pos­tens artik­kel om saken.

TEMA

M

enneske
rettigh
eter

52 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen