2017: “Falske nyheter” og valgkamp

Valgkampen foran stortingsvalget, debattene om "falske nyheter", sosiale medier og offentlighet og de politiske omveltningene i Frankrike er temaer som preget Vox Publicas innhold og mest leste artikler i 2017.

Val­gkam­p­en val­gte vi å dekke med to hov­ed­grep: Vi så spe­sielt på val­go­matenes – og dermed net­tjour­nal­is­tikkens – rolle, og vi analy­serte i en serie blog­ginn­legg bildene/fotografiene som preget val­gkam­p­en.

Val­go­matene er blitt et vik­tig tilbud for nettme­di­ene, og de bruk­er en god del ressurs­er på å utforme dem. Vi ba tre redak­sjon­er – NRK, VG og Aften­posten – om å fortelle om de redak­sjonelle val­gene som lå bak. Svei­n­ung Arne­sen kom­menterte val­go­matenes begren­sninger fra et statsviten­skapelig perspektiv.

Falske nyheter – “fake news” – ble et begrep i forbindelse med den amerikanske val­gkam­p­en. Vi beg­y­nte deknin­gen vår med en begrep­sopp­klar­ing, som også ble vår mest leste artikkel i 2017. Vi forsøk­te så å nærme oss temaet sannhet og kvalitet i en offent­lighet sterkt påvir­ket av sosiale medi­er. Analy­sen av Con­dorcets jury­te­o­rem og sannhet på net­tet burde få enhver Face­book-bruk­er til å tenke seg om. Videre så vi spe­sielt på hvor­dan folk i sti­gende grad får sine nyheter fra sosiale medi­er, og på de såkalte nyhet­sun­nvikernes mediediett.

Offent­lighetens til­stand i bredere for­stand ble tatt opp fra flere vin­kler: En talekonkur­ranse skal gjøre ung­dom bedre i stand til å delta i sam­funns­de­bat­ten. Vi pre­sen­terte en studie av hate­fulle ytringer og kon­sekvenser for offent­ligheten. Og vi drøftet utviklin­gen i folks til­fred­shet med det norske demokrati­et.

Vi ønsker alltid å ta opp noen av de vik­tig­ste inter­nasjonale strømnin­gene innen demokrati og ytrings­fri­het i Vox Pub­li­ca. I 2017 sat­set vi spe­sielt på den franske pres­i­dent­val­gkam­p­en. I et av Europas største land skjed­de det store omvelt­ninger i par­tisys­temet. En kan­di­dat fra en nyop­pret­tet lib­er­al poli­tisk beveg­else sto mot en høyre­pop­ulis­tisk kan­di­dat i det som ble kalt et skjeb­nevalg for Europa. Vi gikk i en serie artik­ler inn i de ulike par­tienes og kan­di­datenes pro­gram­mer på en grundig måte, og sup­plerte dermed de bredere norske medi­enes Frankrike-dekning.

I 2017 startet vi en ny blogg fra pros­jek­tet “Forum for viten­skap og demokrati” ved Uni­ver­sitetet i Bergen. Forumets arrange­menter blir her doku­mentert i en serie podkaster.

De fem mest leste artiklene i 2017

Kris­tine Holmelid: “Fake news” – hva er problemet?
Ingrid Aarseth Johan­nessen: Det ordentlige jeg og det mor­somme jeg: Unge jen­ter på Instagram
Solveig Ruud: Val­go­mat – et vanske­lig puslespill
Øyvind Engan, Oda Ler­aan Skjetne og Tom Byer­moen: Der­for lagde vi en super­enkel val­go­mat i VG
Jens E. Kjeld­sen: Hva ser du?

Takk til alle som har abon­nert på vårt nyhets­brev og bidratt til å spre og diskutere artik­lene våre på Twit­ter og Face­book i 2017.

TEMA

V

ox Publ
ica

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen