2017: «Falske nyheter» og valgkamp

Valgkampen foran stortingsvalget, debattene om "falske nyheter", sosiale medier og offentlighet og de politiske omveltningene i Frankrike er temaer som preget Vox Publicas innhold og mest leste artikler i 2017.

Valg­kam­pen valg­te vi å dek­ke med to hoved­grep: Vi så spe­si­elt på valg­o­ma­te­nes – og der­med nett­jour­na­lis­tik­kens – rol­le, og vi ana­ly­ser­te i en serie blogg­inn­legg bildene/fotografiene som pre­get valg­kam­pen.

Valg­o­ma­te­ne er blitt et vik­tig til­bud for nett­me­die­ne, og de bru­ker en god del res­sur­ser på å utfor­me dem. Vi ba tre redak­sjo­ner – NRK, VG og Aften­pos­ten – om å for­tel­le om de redak­sjo­nel­le val­ge­ne som lå bak. Svein­ung Arne­sen kom­men­ter­te valg­o­ma­te­nes begrens­nin­ger fra et stats­vi­ten­ska­pe­lig per­spek­tiv.

Fals­ke nyhe­ter – «fake news» – ble et begrep i for­bin­del­se med den ame­ri­kans­ke valg­kam­pen. Vi begyn­te dek­nin­gen vår med en begreps­opp­kla­ring, som også ble vår mest les­te artik­kel i 2017. Vi for­søk­te så å nær­me oss tema­et sann­het og kva­li­tet i en offent­lig­het sterkt påvir­ket av sosia­le medi­er. Ana­ly­sen av Condor­cets juryteo­rem og sann­het på net­tet bur­de få enhver Face­bo­ok-bru­ker til å ten­ke seg om. Vide­re så vi spe­si­elt på hvor­dan folk i sti­gen­de grad får sine nyhe­ter fra sosia­le medi­er, og på de såkal­te nyhets­unn­vi­ker­nes medie­di­ett.

Offent­lig­he­tens til­stand i bre­de­re for­stand ble tatt opp fra fle­re vink­ler: En tale­kon­kur­ran­se skal gjø­re ung­dom bed­re i stand til å del­ta i sam­funns­de­bat­ten. Vi pre­sen­ter­te en stu­die av hate­ful­le ytrin­ger og kon­se­kven­ser for offent­lig­he­ten. Og vi drøf­tet utvik­lin­gen i folks til­freds­het med det nors­ke demo­kra­ti­et.

Vi øns­ker all­tid å ta opp noen av de vik­tigs­te inter­na­sjo­na­le strøm­nin­ge­ne innen demo­kra­ti og ytrings­fri­het i Vox Pub­li­ca. I 2017 sat­set vi spe­si­elt på den frans­ke pre­si­dent­valg­kam­pen. I et av Euro­pas størs­te land skjed­de det sto­re omvelt­nin­ger i parti­sys­te­met. En kan­di­dat fra en nyopp­ret­tet libe­ral poli­tisk beve­gel­se sto mot en høyre­po­pu­lis­tisk kan­di­dat i det som ble kalt et skjebne­valg for Euro­pa. Vi gikk i en serie artik­ler inn i de uli­ke par­ti­enes og kan­di­da­te­nes pro­gram­mer på en grun­dig måte, og sup­pler­te der­med de bre­de­re nors­ke medie­nes Frank­ri­ke-dek­ning.

I 2017 star­tet vi en ny blogg fra pro­sjek­tet «Forum for viten­skap og demo­kra­ti» ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen. Foru­mets arran­ge­men­ter blir her doku­men­tert i en serie podkas­ter.

De fem mest leste artiklene i 2017

Kris­ti­ne Hol­me­lid: «Fake news» – hva er pro­ble­met?
Ing­rid Aar­seth Johan­nes­sen: Det ordent­li­ge jeg og det mor­som­me jeg: Unge jen­ter på Insta­gram
Solveig Ruud: Valg­omat – et vans­ke­lig pus­le­spill
Øyvind Engan, Oda Leraan Skjet­ne og Tom Byer­moen: Der­for lag­de vi en super­en­kel valg­omat i VG
Jens E. Kjeld­sen: Hva ser du?

Takk til alle som har abon­nert på vårt nyhets­brev og bidratt til å spre og dis­ku­te­re artik­le­ne våre på Twit­ter og Face­bo­ok i 2017.

TEMA

V

ox Publ
ica

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen