Vil slippe folket løs på de levende bildene

Jon Hoem har en utfordring til NRK, Odin, Filminstituttet og andre offentlige aktører: Slutt med å låse inne video og film. Legg ut mer aktuelt og historisk materiale til nedlasting og gjenbruk. Og undervisning og folkelig kreativitet vil blomstre.

Med større utbre­delse av bred­bånd­stil­gang kom gjen­nom­brud­det også for lev­ende bilder på net­tet. En av dem som ivrig føl­ger utviklin­gen, er Jon Hoem — både som pros­jek­tled­er ved Høgskolen i Bergens Mediesen­ter og som skribent og blog­ger. Hoem er særlig opp­tatt av mulighetene til­gang til pro­duk­sjon, redi­ger­ing og dis­tribusjon av video skaper på områder som utdan­ning og kulturformidling.

Eksem­pelvis kan video brukt i skolen revi­talis­ere under­vis­ning, men­er Hoem, og tar utgangspunkt i en tenkt oppgave:

Skjermbilde fra Jens Stoltenbergs første pressekonferanse, opptak på Odin.dep.no.


Skjerm­bilde fra Jens Stoltenbergs første pressekon­fer­anse, opp­tak på Odin.dep.no.

— Ta statsmin­is­teren. NRK gjør opp­tak av nyt­tårstal­en, og det finnes et opp­tak av Stoltenbergs første pressekon­fer­anse på Odin. Så har du opp­gave i sam­funnsfag: Sier han det samme nå som han gjorde høsten 2005? Det å gå igjen­nom statsmin­is­terens erk­læringer som tekst, tror jeg er en opp­gave som de fleste ung­dom­mer på ung­domsskolen og videregående skole vil se mørkt på, sier Hoem. Men det ville stille seg annerledes hvis opp­gaven er å lage en fem min­ut­ters ver­sjon av tal­ene som video, men­er han.

— Du vil nød­vendigvis måtte — om ikke sette deg inn i det, så vil du i hvert fall få en viss kjennskap til hva det går i, ellers vil det være umulig for deg å lage et fem min­ut­ters utdrag. Men det forut­set­ter igjen at mate­ri­alet er ned­last­bart og redi­ger­bart og at du får lov til å lage en ny versjon.

Og det er net­topp her det gjerne but­ter. Verken NRK eller departe­mentenes nettst­ed Odin har lagt til rette for denne for­men for kreativ og ped­a­gogisk gjen­bruk. Til tross for at målet med Odin åpen­bart er å informere befolknin­gen om reg­jerin­gens gjøren og laden, har man val­gt å “streame” pressekon­fer­anser, ikke la brukere laste dem ned i et åpent for­mat. Tilsvarende løs­ning er for øvrig val­gt for arkivopp­tak­ene av stort­ingsmøter og ‑høringer.

For­nuftig bruk læres best i praksis
NRK har på sin side nylig beg­y­nt med pod­kast­ing av enkelte TV-sendinger, noe som innebær­er at sendin­gene kan lastes ned som fil­er. Men gjen­bruk er det foreløpig ikke tenkt på – tvert imot advares det om at “uau­toris­ert lenk­ing, videre­føring eller kopier­ing er ulovlig.”

Frykt for at elever kan komme til å bruke video­ma­te­ri­alet til å lage uønskede “verk” bør ikke skremme NRK, skolev­er­ket eller andre fra å legge til rette for gjen­bruk, men­er Hoem. Net­topp å lære bort for­nuftig omgang med kilde­ma­te­ri­ale, form og innhold må være en vik­tig opp­gave for skoleverket.

— Skal du lære det, må du ha til­gang til mate­ri­alet på en sånn måte at du fak­tisk kan grise ordentlig med det. Så lær­er du kan­skje i femteklasse at nei, det var ikke så lurt det der å klippe sam­men hakeko­rs og norsk flagg. Når du gjør det, så får du i hvert fall erfart at en del måter å fortelle med bilder på får folk til å rea­gere. Det er jo det skolen langt på vei skal lære oss, å håndtere infor­masjon på for­nuftige måter og omsette det til kunnskap. Det å omsette bilde­in­for­masjon til kunnskap implis­er­er også å redi­gere det, hvis en føl­ger reson­nementet mitt. Du lær­er ikke nok om medi­er bare ved å se på det, du må også bruke det.

Holde kul­tur­ar­ven levende
Hoems andre eksem­pel gjelder his­torisk film­ma­te­ri­ale. I en artikkel skrevet for Vox Pub­li­ca kri­tis­er­er han at Norsk filmin­sti­tutt sel­ger vis­ninger av eldre filmer på net­tet, selv om den opphavs­rettslige ver­ne­ti­den for filmene er gått ut.

— Vi står i en situ­asjon nå hvor en gjen­nom ini­tia­tiv­er som Google Video, YouTube og dess like, ser at et ganske stort film­ma­te­ri­ale av gam­mel film pub­lis­eres, særlig gam­mel doku­men­tarfilm som har falt i det fri. Mens vi ikke har de samme mulighetene i forhold til norsk mate­ri­ale. For å ivare­ta, fornye og holde kul­tur­ar­ven ved like må den hele tiden tas tak i og ristes i, noen må hele tiden forholde seg til den og gjøre den aktuell. Men det skjer ikke når en dri­ver og pakker ting bort og skal ha den sen­trale kon­trollen over formidlin­gen hele tiden, sier Hoem.

Tilgjen­gelig­gjøring kan utløse engas­je­ment og innsats fra inter­esserte brukere, fremhold­er han. Et eksem­pel er Rik­sarkivets erfaringer med friv­il­liges innsats i Dig­i­ta­larkivet. Mange er vil­lige til å bidra hvis de vet at det ikke er noen i den andre enden som skal tjene penger på det, men­er han.

— Akku­rat det samme ville opplagt vært til­felle i forhold til gam­melt film­ma­te­ri­ale. Det å kunne skrive hva som er bak­grunnshis­to­rien til en liten snutt i en gam­mel fil­mavis — det er klart det er mange men­nesker, kan­skje ikke minst eldre, som fak­tisk har kunnskap om hva som skjed­de, og kan til­føre ekstra infor­masjon. Poten­sialet til å få til sånne ting er der når innhold­et er åpent tilgjen­gelig. Men det forsvin­ner langt på vei når man leg­ger streng kon­troll på til­gang og gjenbruk.

Hva blir pub­lic ser­vice på nettet?
Dette reson­nementet henger sam­men med spørsmålet om hva NRKs rikholdige TV- og radioarkiv skal brukes til. Mens to tre­del­er av radioarkivet er dig­i­talis­ert, har en knapt beg­y­nt på TV-arkivet. Finan­sierin­gen av dette løftet er ikke avk­lart. Men det er heller ikke klart hvor mye av mate­ri­alet – om noe – som vil bli gjort fritt tilgjen­gelig for ned­last­ing og gjenbruk.

— Å kreve en åpen­het til alt, det er ikke særlig real­is­tisk. Men å ha åpen­het til NRKs nyhets­ma­te­ri­ale for­di det er lisens­fi­nan­siert, og åpen­het til gam­melt mate­ri­ale for­di det er falt i det fri og til syvende og sist også pro­dusert med våre skat­te­penger, det hadde vært en bra sak, både utdan­ningsmes­sig og kul­tur­poli­tisk sett, sier Hoem.

Et under­liggende prob­lem er at pub­lic ser­vice-opp­draget ikke er godt nok defin­ert når det gjelder NRKs nett-tilbud. Men net­topp å gi gratis innhold til folket ville bidra til å legit­imere lisen­sor­d­nin­gen, men­er Hoem. – Nå er man litt der at “vi vil ikke gi så mye tilbake for vi vil helst selge det tilbake igjen”, sier han.

NRK har også kom­mer­sielle inter­ess­er, og frykt for å tape mulige inntek­ter fra salg av arkiv­ma­te­ri­ale kan ligge bak motvil­je mot å gjøre så mye som mulig tilgjen­gelig. Men kan en ikke se for seg at NRK kan få i pose og sekk – at mye opp­merk­somhet rundt et åpent net­tarkiv kan dri­ve sal­get av for eksem­pel DVD-er?

— Prob­lemet er at man ikke gjør begge del­er. Det å kunne se gam­le fil­mavis­er i litt lav kvalitet på nett, så finner jeg at det var spen­nende, og så kjøper jeg DVD med full pakke på videok­valiteten, ville sikkert vært inter­es­sant. Det ene utelukker ikke det andre.

Les også:

TEMA

N

RK

96 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. BBC gjen­nom­førte i fjor et pilot­pros­jekt med å tilgjen­geligjøre filmk­lipp, tv-pro­gram­mer, radio-pro­gram­mer og bilder på sine nettsider under en Cre­ative Com­mons-lisens. Pilot-pros­jek­tet er nå avs­lut­tet og er etter hva jeg forstår under eval­uer­ing. Jeg håper og tror NRK føl­ger med på eval­ueringa, for det er dette som er fremti­da for lisens­fi­nan­sierte tv-kanaler. Det blir vanske­ligere og vanske­ligere å forsvare NRK-lisensen jo lenger NRK nek­ter å gjøre sine fan­tastiske arkiv­er tilgjen­gelig for folk.

    Når jeg job­ba med særemne i norsk på videregående så fant jeg mange flotte inter­vjuer med for­fat­teren jeg skreiv om på NRKs nett-tv. Prob­lemet var at det bare var svært korte klipp!

    Det vis­er seg at om tv-kana­lene ikke er sitt ans­var bevisst så vil pub­likum ta sak­en i egne hen­der. På Youtube og Google­V­ideo finner jeg et mylder av tv-doku­mentar­er, tv-debat­ter og tv-pro­gram­mer med til tider givende diskusjon­er blant brukerne.

    Om NRK (og forsåvidt også TV2 som har ei enda verre nett-tv løs­ning enn NRK) ikke snart kom­mer på banen så spiller dei seg selv langt utafor sidelin­ja. (pod­kast pros­jek­tet deres er forsåvidt veldig flott! Men jeg skulle gjerne sett at NRK klarte å diskutere seg fram til ei løs­ning med TONO/IFPI angående musikken så jeg kan få Har­ald Are Lund på øret ;-))

til toppen