Let’s Talk European

Vi kan bare ska­pe en euro­pe­isk offent­lig­het på to måter: gjen­nom det engels­ke språ­ket og gjen­nom inter­nett, skri­ver grunn­leg­ge­ren av nett­ste­det signandsight.com.

 

Folk og røvere på det digitale markedet

Hvis tek­no­lo­gi bru­kes til å inn­snev­re rom­met for ska­pen­de virk­som­het, er det grunn til bekym­ring, skri­ver jus­pro­fes­sor Olav Tor­vund i et svar til Jon Hoem. Vi står foran en lang peri­ode med ukla­re gren­ser for lov­lig site­ring og gjenbruk.