Med filmlerretet som øyeåpner

Bergen Internasjonale Filmfestival byr på hele 23 dokumentarfilmer som tar opp brudd på menneskerettighetene.

– Doku­men­tars­jan­geren er et sterkt virkemid­del, både emosjonelt og intellek­tuelt, sier Therese Jeb­sen, daglig led­er i Rafto­huset. Men­neskerettighet­shuset har for første gang gått sam­men med Bergen Inter­nasjonale Film­fes­ti­val (BIFF) for å forme et eget under­pro­gram, Check­points. Gjen­nom en rekke filmer laget av inter­nasjon­alt anerk­jente regis­sør­er, bel­y­ses brudd på men­neskerettighetene i forskjel­lige del­er av ver­den. BIFF åpnet 17. okto­ber og var­er en uke.

Hviterus­sisk diktatur
Raftos­tif­telsens egen­pro­duserte “Belaru­sian Waltz” er åpn­ings­fil­men til det nye side­pro­gram­met. Skildrin­gen av per­for­mancekun­st­neren Alexan­der Pushkins oppo­sisjon mot det hviterus­siske dik­taturet ble denne uka nomin­ert til Den europeiske film­prisen 2007 i kat­e­gorien for doku­men­tarfilmer, og er Jeb­sens hjer­te­barn på programmet.

Fra filmen Belarusian Waltz.

Fra fil­men Belaru­sian Waltz.

– Hviterus­s­land er nær sagt nabolan­det vårt, men mange vet ikke hvor­dan forhold­ene fak­tisk er der, påpeker hun. — Forhåpentligvis vil samar­bei­det med BIFF føre til at bevis­s­theten omkring men­neskerettighetssi­tu­asjo­nen blir høynet.

Etablert are­na
Fes­ti­valled­er Tor Fos­se har vært ans­varlig for å plukke ut hvilke filmer som skal vis­es for bergen­spub­likumet. For å hente inspi­rasjon, har han sam­men med Rafto­huset blant annet besøkt fes­ti­va­lene One World i Pra­ha og Watch Docs: Human Rights in Film i Warsza­wa. Disse er ene og alene viet doku­men­tarfilmer om men­neskerettigheter, og har vært nyt­tige samar­bei­dspart­nere. Jeb­sen er imi­dler­tid fornøyd med å være et del­pro­gram i en større festival.

– Bergen er en liten by i forhold til disse, så for oss har det vært en god løs­ning å kunne dra nytte av det etablerte appa­ratet rundt BIFF. Vår utfor­dring har vært å finne en are­na for å få disse filmene ut til et pub­likum. Det tror jeg vi lykkes med gjen­nom dette samarbeidet.

USAs feil­slåtte demokra­tis­er­ing av Irak er blant temaene som bel­y­ses, i til­legg til rev­o­lusjo­nen som aldri kom­mer i Hviterus­s­land. Søp­pel­sam­lere i Buenos Aires, folke­mordet i Dar­fur-regio­nen, Litvi­nenko-sak­en og Hugo Chávez’ styring av Venezuela blir også skil­dret i de utval­gte doku­men­tarfilmene. Jeb­sen men­er de har fått til et svært vari­ert pro­gram, og håper på den måten å nå fram til mange.

Opp­tur for dokumentarsjangeren 
Jeb­sen ønsker også at pub­likum skal få øynene opp for doku­men­tarfil­men som sjanger.

– Dette er et område hvor det har skjedd mye i løpet av de siste årene, hevder Rafto­husets leder.

– Tidligere hadde gjerne men­neskerettighets­filmer sterkt innhold, men lav kvalitet som følge av dårlig økono­mi, sier hun. Dette har nå bedret seg, blant annet ved at Insti­tusjo­nen Fritt Ord har bidratt med økonomisk drah­jelp til prosjekter.

Årets nye under­pro­gram mark­er­er starten på et lang­varig samar­beid mel­lom film­fes­ti­valen og Rafto­huset. Jeb­sen men­er de har fått en god start med et sterkt pro­gram, og håper Check­points vil bli etablert som en vik­tig og tydelig del av BIFF. Hun har tro på at doku­mentarene kan skape en reak­sjon hos publikum.

– Doku­men­tarfil­men er et medi­um som appellerer til mange sanser. I til­legg gir det konkret kunnskap, og kan på den måten virke holdningsskapende.

Hun pre­sis­er­er likev­el at tanken bak Check­points ikke er å være moraliserende.

– Mitt håp er at de sterke inntrykkene vil føre til økt engas­je­ment for menneskerettigheter.

Artikkelfor­fat­teren stud­er­er jour­nal­is­tikk ved Uni­ver­sitetet i Bergen.

TEMA

F

ilm

18 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen