En humanitær løsning for Georgia

Hen­synet til sikker­het, men­neskerettigheter og fre­delig samek­sis­tens bør veie tyn­gre enn prin­sip­per om nasjon­al selvbestem­melse når kon­flik­ter om uavhengighet skal løs­es, skriv­er Mary Kaldor om Georgia-krisen.