Viktig kunnskapsfellesskap

Selve del­ta­kel­sen i fel­les­ska­pet Wiki­pe­dia er kan­skje like vik­tig som kunn­ska­pen som pre­sen­te­res, mener første­ama­nu­en­sis i medie­vi­ten­skap Jens Elme­lund Kjeldsen.

 

– Lite viktig for egen formidling

Når det gjel­der for­mid­ling, er det vik­ti­ge­re for meg å del­ta i den fort­lø­pen­de sam­funns­de­bat­ten i aviser og tids­skrif­ter enn å bidra til Wiki­pe­dia, sier filo­sof Lars Fr. H. Svendsen.

 

En humanitær løsning for Georgia

Hen­sy­net til sik­ker­het, men­neske­ret­tig­he­ter og fre­de­lig sam­ek­sis­tens bør veie tyng­re enn prin­sip­per om nasjo­nal selv­be­stem­mel­se når kon­flik­ter om uav­hen­gig­het skal løses, skri­ver Mary Kal­dor om Georgia-krisen.