Britisk krim-kart lansert

Ny tjeneste lar brukere sammenligne lovbrudd i politidistrikter landet over.

Nylig rap­por­ter­te vi her om bri­te­nes langt frem­skred­ne pla­ner for et ordent­lig fri­slipp av offent­lig sek­tors data. Den­ne uken ble en ny tje­nes­te lan­sert på et inter­es­sant sam­funns­om­rå­de — kri­mi­na­li­tet.

Cri­me Map­per gir bru­ker­ne mulig­he­ten til å ori­en­te­re seg i kri­mi­nal­sta­ti­stik­ken til sitt politi­dis­trikt. Man kan også sam­men­lig­ne kri­mi­na­li­tets­ni­vå­et i uli­ke dis­trik­ter og se på utvik­lin­gen innen­for uli­ke typer for­bry­tel­ser.

Tje­nes­ten vir­ker for­nuf­tig lagt opp, selv om kart­vis­nin­gen ikke ser så opp­ly­sen­de ut for meg. For øvrig er det RSS-feed, slik at bru­ke­re kan føl­ge med på ny infor­ma­sjon som blir lagt ut om dis­trik­te­ne de er inter­es­sert i (e‑post-vars­ling had­de også vært nyt­tig). Og data for hvert dis­trikt kan las­tes ned i csv-for­mat, slik at utvik­le­re kan arbei­de vide­re med dem.

Nest­sje­fen i NPIA, en orga­ni­sa­sjon laget for å effek­ti­vi­se­re poli­ti­et, sier det­te om mål­set­tin­gen med tje­nes­ten:

Fear of cri­me is known to out­strip the rea­li­ty. The cri­me map will give peop­le the facts about local cri­me and what for­ces are doing about it. It is cru­ci­al way of impro­ving the efforts to tack­le local cri­me, sin­ce com­mu­nities that are involved in poli­cing help redu­ce cri­me and bring more offen­ders to jus­tice.

Det skal bli spen­nen­de å se om det­te fak­tisk blir effek­ten. For­hå­pent­lig vil det bli gjort en eva­lu­e­ring etter en tid for å se hvor­dan tje­nes­ten fak­tisk blir brukt. En neg­a­tiv reak­sjon kom fra eien­doms­bran­sjen, som fryk­ter at offent­lig­gjø­rin­gen av «sen­sa­sjons­pre­ge­de» data om kri­mi­na­li­tet vil få en uøns­ket effekt på bolig­pris­ut­vik­lin­gen.

Det vir­ker uan­sett som poli­ti­et her har valgt å ikke gå helt ned på kvar­tals­nivå (enn si til koor­di­nat­nivå) i sted­fes­tin­gen av hver enkelt for­bry­tel­se. Der­med kan man ikke lage kart som i det berøm­te krim­kar­tet over Chi­ca­gos nabo­lag, laget av tje­nes­ten Eve­ryBlock (se vårt inter­vju med grün­de­ren av tje­nes­ten).

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen