Britisk krim-kart lansert

Ny tjeneste lar brukere sammenligne lovbrudd i politidistrikter landet over.

Nylig rap­porterte vi her om britenes langt frem­skredne plan­er for et ordentlig fris­lipp av offentlig sek­tors data. Denne uken ble en ny tjen­este lansert på et inter­es­sant sam­funn­som­råde — kriminalitet.

Crime Map­per gir bruk­erne muligheten til å ori­en­tere seg i krim­i­nal­sta­tis­tikken til sitt poli­tidis­trikt. Man kan også sam­men­ligne krim­i­nalitet­snivået i ulike dis­trik­ter og se på utviklin­gen innen­for ulike typer forbrytelser.

Tjen­esten virk­er for­nuftig lagt opp, selv om kartvis­nin­gen ikke ser så oppl­y­sende ut for meg. For øvrig er det RSS-feed, slik at brukere kan følge med på ny infor­masjon som blir lagt ut om dis­trik­tene de er inter­essert i (e‑post-varsling hadde også vært nyt­tig). Og data for hvert dis­trikt kan lastes ned i csv-for­mat, slik at utviklere kan arbei­de videre med dem.

Nest­sje­fen i NPIA, en organ­isas­jon laget for å effek­tivis­ere poli­ti­et, sier dette om målset­tin­gen med tjen­esten:

Fear of crime is known to out­strip the real­i­ty. The crime map will give peo­ple the facts about local crime and what forces are doing about it. It is cru­cial way of improv­ing the efforts to tack­le local crime, since com­mu­ni­ties that are involved in polic­ing help reduce crime and bring more offend­ers to justice.

Det skal bli spen­nende å se om dette fak­tisk blir effek­ten. Forhåpentlig vil det bli gjort en eval­uer­ing etter en tid for å se hvor­dan tjen­esten fak­tisk blir brukt. En neg­a­tiv reak­sjon kom fra eien­doms­bran­sjen, som fryk­ter at offentlig­gjørin­gen av “sen­sasjon­spregede” data om krim­i­nalitet vil få en uøns­ket effekt på boligprisutviklingen.

Det virk­er uansett som poli­ti­et her har val­gt å ikke gå helt ned på kvar­tal­snivå (enn si til koor­di­nat­nivå) i sted­festin­gen av hver enkelt for­bry­telse. Dermed kan man ikke lage kart som i det berømte krimkartet over Chica­gos nabo­lag, laget av tjen­esten Every­Block (se vårt inter­vju med grün­deren av tjenesten).

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen