Sitatrett og monopol

NRK og sitatretten -- Larsen og Nærlands svar på NRKs første replikk.

I vårt inn­legg i DN 6. jan­u­ar uttryk­te vi først, på veg­ne av den frie offentlige mening­sutvek­sling, glede over at Mauseth-sak­en kan bidra til å tydelig­gjøre sita­tret­tens rekke­v­id­de. Dette vil ikke NRKs juridiske direk­tør Olav A. Nyhus være med på. 

For NRK er sita­tret­ten allerede enty­dig: Gjeldende rett er ifølge ham nem­lig slik NRK prak­tis­er­er rege­len i dag. Dette er selvsagt en rimelig posisjon å inn­ta som aktør i en pågående rettssak, men ikke i en upar­tisk analyse av en juridisk regel som både er uklar, omstridt og med svak rettslig stan­dard i Norge. 

Nyhus oppl­yser om at NRK skiller mel­lom “eksterne pro­fesjonelle aktør­er”, som ans­es som kom­mer­sielle, og ikke-kom­mer­sielle aktør­ers gjen­bruk. For først­nevnte tar NRK “markedsmes­sige pris­er” for lisen­sier­ing av klipp. Hva slags marked er dette? NRK oper­erer ikke i et fritt marked for arkivk­lipp, men er monop­o­list. Der­for set­ter de, som Nyhus skriv­er, prisene som de vil. Og er det ikke slik, som både TV 2 og våre infor­man­ter i doku­men­tarfilm­bran­sjen har hevdet, at NRK er prisle­dende på arkivk­lipp i Norge? 

Videre anty­der Nyhus at vi argu­menter­er for å gi doku­men­tarfilm­skapere en utvidet adgang til NRKs arkiv­er utover sita­tret­ten. Det gjør vi selvsagt ikke. Vårt poeng er at deres adgang bør være i tråd med det Bor­gart­ing lag­mannsrett framhev­er som sita­tret­tens hov­ed­be­grun­nelse; hen­synet til den frie offentlige mening­sutvek­sling. Dette prin­sip­pet må vel gjelde uavhengig av om aktøren er kom­mer­siell eller ikke? 

Artikke­len ble først pub­lis­ert i Dagens Næringsliv 13. jan­u­ar 2010.

TEMA

N

RK

96 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen