Sitatrett og monopol

NRK og sitatretten -- Larsen og Nærlands svar på NRKs første replikk.

I vårt inn­legg i DN 6. janu­ar uttryk­te vi først, på veg­ne av den frie offent­li­ge menings­ut­veks­ling, gle­de over at Mau­seth-saken kan bidra til å tyde­lig­gjø­re sitat­ret­tens rekke­vid­de. Det­te vil ikke NRKs juri­dis­ke direk­tør Olav A. Nyhus være med på.

For NRK er sitat­ret­ten alle­re­de enty­dig: Gjel­den­de rett er iføl­ge ham nem­lig slik NRK prak­ti­se­rer rege­len i dag. Det­te er selv­sagt en rime­lig posi­sjon å inn­ta som aktør i en pågå­en­de retts­sak, men ikke i en upar­tisk ana­ly­se av en juri­disk regel som både er uklar, omstridt og med svak retts­lig stan­dard i Nor­ge.

Nyhus opp­ly­ser om at NRK skil­ler mel­lom «eks­ter­ne pro­fe­sjo­nel­le aktø­rer», som anses som kom­mer­si­el­le, og ikke-kom­mer­si­el­le aktø­rers gjen­bruk. For først­nevn­te tar NRK «mar­keds­mes­si­ge pri­ser» for lisen­sie­ring av klipp. Hva slags mar­ked er det­te? NRK ope­re­rer ikke i et fritt mar­ked for arkiv­klipp, men er mono­po­list. Der­for set­ter de, som Nyhus skri­ver, pri­se­ne som de vil. Og er det ikke slik, som både TV 2 og våre infor­man­ter i doku­men­tar­film­bran­sjen har hev­det, at NRK er pris­le­den­de på arkiv­klipp i Nor­ge?

Vide­re anty­der Nyhus at vi argu­men­te­rer for å gi doku­men­tar­film­ska­pe­re en utvi­det adgang til NRKs arki­ver utover sitat­ret­ten. Det gjør vi selv­sagt ikke. Vårt poeng er at deres adgang bør være i tråd med det Bor­gar­ting lag­manns­rett fram­he­ver som sitat­ret­tens hoved­be­grun­nel­se; hen­sy­net til den frie offent­li­ge menings­ut­veks­ling. Det­te prin­sip­pet må vel gjel­de uav­hen­gig av om aktø­ren er kom­mer­si­ell eller ikke?

Artik­ke­len ble først pub­li­sert i Dagens Nærings­liv 13. janu­ar 2010.

TEMA

N

RK

93 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen