Spadens navn

Hva med å legge en skatt på tv-distributører som øremerkes landets kommersielle allmennkringkaster?

Nytt­års­af­ten gikk TV 2s kon­se­sjon som all­menn­kring­kas­ter ut. Nå arbei­des det hardt i Kul­tur­de­par­te­men­tet med årets kan­skje vik­tigs­te medie­po­li­tis­ke spørs­mål: Hvor­dan beva­re kom­mer­si­elt all­menn­kring­kas­tings-tv i Nor­ge?

Medie­po­li­tikk hand­ler som kul­tur­po­li­tikk ellers egent­lig om hvor­dan sta­ten iva­re­tar det Ytrings­fri­hets­kom­mi­sjo­nen i sin tid kal­te dens ”infra­struk­tur­an­svar” i for­hold til offent­lig­he­ten: Sta­ten skal se til at vil­kå­re­ne lig­ger til ret­te for reell ytrings- og infor­ma­sjons­fri­het. Mang­fold og kva­li­tet skal kjenne­teg­ne mest mulig av medie- og kul­tur­til­bu­det.

Det er alt­så klart legi­timt å intro­du­se­re eller end­re lover og reg­ler som diver­se aktø­rer i medi­er og kul­tur­liv må for­hol­de seg til hvis en med det­te bed­rer offent­lig­he­tens demo­kra­tis­ke infra­struk­tur. Hvis det tje­ner det over­ord­ne­de målet best, kan man selv­føl­ge­lig også bestem­me seg for å gjø­re ingen­ting, alt­så over­late et områ­de til mar­keds­kref­te­ne og seg selv.

Men hvis man sier man vil over­late noe til mar­ke­det, kan man vans­ke­lig sam­ti­dig si at sta­ten skal fast­set­te hva mar­ke­det skal si.

TV 2 har i det aller mes­te av sin his­to­rie vært strå­len­de butikk for sine eiere

Kul­tur­de­par­te­men­tets ledel­se prø­ver seg like­vel nå med den­ne typen poli­tisk akro­ba­tikk. Kon­kret drei­er det seg om at TV 2 vil ha mer pen­ger av kabel­sel­ska­pe­ne for at sel­ska­pet skal gå med på å bli dis­tri­bu­ert til alle kab­le­de hjem. Som all­menn­kring­kas­tings­kon­se­sjo­nær var TV 2 en ’must carry’-kanal som kabel­sel­ska­pe­ne ikke vil­le beta­le stort for å for­mid­le — de måt­te jo inklu­de­re TV 2 i til­bu­det sitt uan­sett.

Nå er det duket for kon­flikt om hva som er rik­tig pris på TV 2s kana­ler. Iføl­ge Dagens Nærings­liv øns­ker TV 2 seg cir­ka 250 mil­lio­ner i året — sær­lig om en skal fort­set­te med pro­gram­pro­fil omtrent som før. Depar­te­men­tet har så sagt at det­te vil de over­late til aktø­re­ne selv — pri­sen for TV 2‑sendingene skal fast­set­tes på ”mar­keds­mes­si­ge vil­kår”. Men hvis TV 2 ikke er for­nøyd med pri­sen, skal den fast­set­tes av en form for stat­lig nemnd! Det er for­ståe­lig at TVNor­ges sjef Harald Strøm­me und­ret seg i DN: ”Hvor­dan man skal defi­ne­re en mar­keds­pris i et mar­ked der mar­keds­me­ka­nis­men er fjer­net, er for meg et ube­svart spørs­mål”.

Bak­grun­nen for det­te, er utlys­nin­gen i fjor høst av en ny, fem-årig kon­se­sjon for kom­mer­si­elt fjern­syn med vis­se all­menn­kring­kas­tings­for­plik­tel­ser — nå visst­nok kalt ”en avta­le som for­mid­lings­plik­tig all­menn­kring­kas­ter”. Trond Gis­ke bekjent­gjor­de utlys­nin­gen sam­me dag som han for­lot Kul­tur­de­par­te­men­tet. TV 2 had­de, med A‑pres­se- og Arbei­der­par­ti-man­nen Alf Hild­rum i spis­sen, dre­vet lobby­virk­som­het i lang tid for å bed­re sine ram­me­vil­kår — i god tid før kon­se­sjo­nen gikk ut. Inn­tek­te­ne har blitt bety­de­lig redu­sert i finans­krise­ti­der og det er diver­se sky­er i hori­son­ten.

Luse­kof­te-kom­mer­sia­lis­me i kom­bi­na­sjon med jour­na­lis­tisk pro­duk­sjon på høyt nivå

TV 2 har i det aller mes­te av sin his­to­rie vært strå­len­de butikk for sine eiere

, etter­som de var enes­te kanal som kun­ne til­by adgang til prak­tisk talt alle lan­dets hus­stan­der. De opp­nåd­de det­te pri­vi­le­gi­et, ’a licen­se to print money’, ved, i prin­sip­pet, å etter­kom­me noen få, løse­li­ge inn­hold­skrav og et krav om å ha hoved­kon­tor i Ber­gen. Nå, etter digi­ta­li­se­rin­gen av bakke­net­tet, i et land smekk­fullt av kab­ler og para­bol­an­ten­ner, er det man­ge kana­ler som kan til­by det­te. Og det helt uten poten­si­elt for­tje­neste­hem­men­de for­plik­tel­ser. Kon­kur­ran­sen mel­lom de kom­mer­si­el­le kana­le­ne er har­de­re enn noen gang.

Hvor­for sat­ser da TV 2 ikke bare på kraf­ten i vare­mer­ket de har opp­ar­bei­det over snart 20 år, blå­ser i kon­se­sjon og for­hand­ler med Tele­nor og Get ”på mar­keds­mes­si­ge vil­kår»? Da vil­le de kun­ne bru­ke pro­duk­sjons­ma­ski­ne­ri­et sitt ute­luk­ken­de på hel­kom­mer­se pro­gram og dess­uten leg­ge ned alt i Ber­gen, en loka­li­se­ring man­ge har trodd bare er en dyr for­plik­tel­se.

Hoved­for­kla­rin­gen må være at TV 2 ikke er sik­re på at de vil­le få en pris nær den de øns­ker seg fra kabel­sel­ska­pe­ne. Å sva­re på lave pris­til­bud ved å nek­te å være med i ett eller fle­re kabel­nett, vil­le bety tap av hundre­tu­se­ner av seere og der­med bety­de­lig fall i reklame­inn­tek­te­ne. Nå vil sel­ska­pet alt­så at sta­ten skal garan­te­re at de opp­når det de selv mener er mar­keds­mes­si­ge vil­kår, selv om mar­ke­det, et par kabel­sel­ska­per, mener noe annet.

Men fle­re for­hold kan spil­le inn. All­menn­kring­kas­ter­rol­len har gitt et klart skil­le mel­lom TV 2 og and­re kom­mer­si­el­le kana­ler i Nor­ge. Pro­gram­pro­fi­len og kana­lens hal­vof­fi­si­el­le sta­tus (konge­pa­ret var ikke involvert i ver­ken TV3s eller TVNor­ges åpnings­pro­gram­mer) har betydd mye for sel­ska­pe­ts vare­merk­e­iden­ti­tet og gene­rell good­will for eksem­pel i poli­tis­ke kret­ser. Det­te har det også en klar kom­mer­si­ell ver­di å opp­rett­hol­de.

Dess­uten kan verdi­stand­punkt av ikke-øko­no­misk art internt i TV 2 ha betyd­ning: Hild­rum og svært man­ge av hans med­ar­bei­de­re vil sik­kert gjer­ne fort­set­te å pro­du­se­re kva­li­tets­jour­na­lis­tikk som i alle fall i blant vil kos­te mer enn den brin­ger inn. Og da tren­ger de en øko­no­misk buf­fer and­re reklame­ka­na­ler ikke har.

Ende­lig er det klart at Ber­gen kom­mu­ne og en rek­ke poli­ti­ke­re fra byen, inklu­dert en davæ­ren­de for­svars­mi­nis­ter, job­bet hardt for å behol­de TV 2 i byen. Sel­ska­pet er blitt svært vik­tig for både nærings­struk­tur, kul­tur­liv og utdan­nings­sek­tor. En flyt­ting vil­le etter­latt et bety­de­lig tom­rom på dis­se og and­re områ­der.

…en mini­mal til­leggs­li­sens til styr­king av all­menn­kring­kas­tings-til­bu­det

Hva en had­de som loka­le lokke­mid­ler, vet jeg ikke. Men sen­tralt ble det tro­lig ymtet om vis­se garan­ter­te til­leggs­inn­tek­ter som pre­mie for under­teg­nel­se (og over­hol­del­se?) av en ny kon­se­sjon. Det er ikke bare i Ber­gen et kon­se­sjons­fritt, hel­kom­mer­si­elt TV 2 vil­le etter­late et tom­rom. Kana­lens luse­kofte­kom­mer­sia­lis­me i kom­bi­na­sjon med jour­na­lis­tisk pro­duk­sjon på høyt nivå og til­leggs­ka­na­le­ne de har fått for lite ros for — nyhets­ka­na­len og den utmer­ke­de film­ka­na­len — er vik­ti­ge for en sunn øko­lo­gi i det nors­ke tv-uni­ver­set. Det­te tror jeg er en vur­de­ring Kul­tur­de­par­te­men­tet og stor­tings­po­li­ti­ke­re flest vil dele.

Men hvor­for skal det poli­tis­ke målet om å behol­de TV 2 omtrent som før opp­nås ved en ”mar­keds­løs­ning” som ikke er en mar­keds­løs­ning — om en i det hele kan snak­ke om et reelt fun­ge­ren­de mar­ked her? Kan en ikke i ste­det leg­ge en skatt på kabel­sel­ska­per og kan­skje and­re dis­tri­bu­tø­rer som er øre­mer­ket lan­dets kom­mer­si­el­le all­menn­kring­kas­ter og som inn­brin­ger rundt reg­net 250 mil­lio­ner i året? Dis­tri­bu­tø­re­ne vil nok vite å ta pen­ge­ne igjen fra pub­li­kum. Slik inn­fø­res ad omvei­er en mini­mal til­leggs­li­sens til styr­king av all­menn­kring­kas­tings­til­bu­det i lan­det, vil noen si. Men det er en øre­mer­ket skatt på tv-dis­tri­bu­sjon. En spa­de er sta­dig en spa­de.

Artik­ke­len ble først pub­li­sert i Dagens Nærings­liv 30. janu­ar 2010.

TEMA

A

llmennk
ringkas
ting

65 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] Spa­dens navn Hva med å leg­ge en skatt på tv-dis­tri­bu­tø­rer som øre­mer­kes lan­dets kom­mer­si­el­le all­menn­kring­kas­ter? Av Jostein Grips­rud […]

til toppen