Lag din egen utviklingsindeks

Norge topper FNs utviklingsindeks, men dataene forteller mye mer -- og du kan legge til dine egne.

FNs Human Devel­op­ment Report for 2010 er ute. Nors­ke medi­ers dek­ning er pre­get av en viss fan­tasi­løs­het: Nor­ge er «ver­dens bes­te land å bo i»igjen.

Men utvik­lings­rap­por­ten er atskil­lig mer spen­nen­de enn dek­nin­gen skul­le til­si. FNs utvik­lings­pro­gram (UNDP) har gjort en ypper­lig jobb med pre­sen­ta­sjon og for­mid­ling av indi­ka­to­rer og data (synd at de nors­ke medie­ne med få unn­tak ikke len­ker til nett­ste­det). Ikke bare fin­ner bru­ke­ren alle lis­ter og indi­ka­to­rer grun­dig beskre­vet. Du kan også set­te sam­men din egen utvik­lings­in­deks og gi de uli­ke indi­ka­to­re­ne en annen vekt enn det som lig­ger til grunn i UND­Ps ver­sjon. Det­te er et suve­rent peda­go­gisk verk­tøy. Det gir en helt annen, umid­del­bar for­stå­el­se av hvor­dan indek­sen er skrudd sam­men når man selv kan end­re de under­lig­gen­de indi­ka­to­re­ne.

UNDP sam­ler data fra svært man­ge områ­der til sin rap­port, men det er et begren­set utvalg indi­ka­to­rer for helse, utdan­ning og inn­tekt som lig­ger til grunn for indek­sen der Nor­ge top­per. Jeg valg­te å leg­ge til indi­ka­to­ren for bære­kraf­tig utvik­ling, og krys­set av for to av data­set­te­ne — CO2-utslipp per inn­byg­ger og øko­lo­gis­ke føl­ger av for­bruks­møns­ter. Jeg ga CO2-utslip­pe­ne størst vekt:

Velg og vrak i data­set­te­ne.

Det­te skjøv ikke Nor­ge ned fra topp-plas­sen, men inklu­de­rin­gen av miljø­data flyt­tet Tysk­land opp fra 10. til 2. plass. USA falt fra 4. til 30. plass! (En svak­het er at det ikke fin­nes data for alle land i alle data­set­te­ne. Ved valg av enkel­te indi­ka­to­rer blir der­med lis­ten for kort til at det gir sær­lig mening. På min lis­te var det igjen 117 land).

Men det stop­per ikke der. UNDP gir deg også mulig­he­ten til å las­te opp dine egne data­sett, slik at du kan leg­ge til dis­se, vek­te dem mot UNDP-data­ene og lage en enda mer til­pas­set indeks. Her er det sto­re mulig­he­ter for både medi­er, orga­ni­sa­sjo­ner og akti­vis­ter til å lage indek­ser og ran­ge­rin­ger på områ­der de er spe­si­elt inter­es­sert i.

UNDP gjør mer som var­mer data­jour­na­lis­tens hjer­te: Data­ene kan las­tes ned i regne­ark­for­mat. De har også et verk­tøy for å set­te sam­men data­sett som du så kan eks­por­te­re (den­ne tje­nes­ten er nede i skri­ven­de stund).

PS: Guar­di­ans Data­b­log har en god sak om rap­por­ten, der de peker på at UNDP i år har inklu­dert en alter­na­tiv indeks jus­tert for ulik­het.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Vox Pub­li­ca, Offent­li­ge data. Offent­li­ge data said: Lag din egen utvik­lings­in­deks: Nor­ge top­per FNs utvik­lings­in­deks, men data­ene for­tel­ler mye mer — og du kan leg… http://bit.ly/c0IP7y […]

til toppen