Lag din egen utviklingsindeks

Norge topper FNs utviklingsindeks, men dataene forteller mye mer -- og du kan legge til dine egne.

FNs Human Devel­op­ment Report for 2010 er ute. Norske mediers dekn­ing er preget av en viss fan­tasiløshet: Norge er “ver­dens beste land å bo i”igjen.

Men utviklingsrap­porten er atskil­lig mer spen­nende enn deknin­gen skulle tilsi. FNs utvikling­spro­gram (UNDP) har gjort en ypperlig jobb med pre­sen­tasjon og formidling av indika­tor­er og data (synd at de norske medi­ene med få unntak ikke lenker til nettst­edet). Ikke bare finner bruk­eren alle lis­ter og indika­tor­er grundig beskrevet. Du kan også sette sam­men din egen utviklingsin­deks og gi de ulike indika­torene en annen vekt enn det som lig­ger til grunn i UNDPs ver­sjon. Dette er et suv­er­ent ped­a­gogisk verk­tøy. Det gir en helt annen, umid­del­bar forståelse av hvor­dan indek­sen er skrudd sam­men når man selv kan endre de under­liggende indikatorene.

UNDP sam­ler data fra svært mange områder til sin rap­port, men det er et begrenset utvalg indika­tor­er for helse, utdan­ning og inntekt som lig­ger til grunn for indek­sen der Norge top­per. Jeg val­gte å legge til indika­toren for bærekraftig utvikling, og krys­set av for to av dataset­tene — CO2-utslipp per innbyg­ger og økol­o­giske føl­ger av for­bruksmøn­ster. Jeg ga CO2-utslip­pene størst vekt:

Velg og vrak i datasettene.

Dette skjøv ikke Norge ned fra topp-plassen, men inklud­erin­gen av miljø­da­ta fly­t­tet Tysk­land opp fra 10. til 2. plass. USA falt fra 4. til 30. plass! (En svakhet er at det ikke finnes data for alle land i alle dataset­tene. Ved valg av enkelte indika­tor­er blir dermed lis­ten for kort til at det gir særlig mening. På min liste var det igjen 117 land).

Men det stop­per ikke der. UNDP gir deg også muligheten til å laste opp dine egne datasett, slik at du kan legge til disse, vek­te dem mot UNDP-dataene og lage en enda mer tilpas­set indeks. Her er det store muligheter for både medi­er, organ­isas­jon­er og aktivis­ter til å lage indekser og rangeringer på områder de er spe­sielt inter­essert i.

UNDP gjør mer som varmer data­jour­nal­is­tens hjerte: Dataene kan lastes ned i reg­n­ear­k­for­mat. De har også et verk­tøy for å sette sam­men datasett som du så kan eksportere (denne tjen­esten er nede i skrivende stund).

PS: Guardians Dat­a­blog har en god sak om rap­porten, der de peker på at UNDP i år har inklud­ert en alter­na­tiv indeks justert for ulikhet.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. […] This post was men­tioned on Twit­ter by Vox Pub­li­ca, Offentlige data. Offentlige data said: Lag din egen utviklingsin­deks: Norge top­per FNs utviklingsin­deks, men dataene forteller mye mer — og du kan leg… http://bit.ly/c0IP7y […]

til toppen