Hjernevask, bloggstøtte og Charta 08 mest lest i 2010

En liten årsrapport fra redaksjonen i Vox Publica.

Inn­holds­mes­sig var Vox Pub­li­ca i 2010 pre­get av to redak­sjo­nel­le sat­sin­ger: Vi har skre­vet mye om medie­støt­te og om offent­li­ge data og jour­na­lis­tikk.

I debat­ten om medie­støt­te var vi spe­si­elt opp­tatt av å løf­te fram nytenk­ning om hvor­dan stats­støt­ten til medi­er og jour­na­lis­tikk kan inn­ret­tes i fram­ti­den. Eksemp­ler på det­te er Jar­le Møens for­slag om skatte­fra­drag for redak­sjo­ner og en drøf­ting av beho­vet for støt­te til digi­tal nyska­ping. Etter at medie­støtte­ut­val­gets utred­ning ble pre­sen­tert før jul, vil debat­ten anta­ke­lig sky­te fart. Vi vil bidra til den­ne også i 2011.

Inter­es­sen for data­kil­de­nes rol­le i jour­na­lis­tikk økte kraf­tig i 2010, og vi har bidratt gjen­nom man­ge inn­legg på Fak­ta først. Et eksem­pel er en over­sikt over nyhets­ap­pli­ka­sjo­ner i inn- og utland og etab­le­ring av data­kilde­por­ta­len no.ckan.net.

I høst var vi glad over å øns­ke Pål Hivand vel­kom­men som en del av Vox Pub­li­ca med blog­gen Ad:varsel. Hivand fikk støt­te av Fritt Ord til å utvik­le blog­gen vide­re.

Sat­sin­gen på blogg­for­ma­tet fort­set­ter alt­så, og som i 2009 var Reto­rikk­blog­gen den mest les­te enkelt­sek­sjo­nen i maga­si­net.

De fem mest leste artiklene i 2010

Hjerne­vask: Hvor­for frem­står Lorent­zen og Ege­land dum­me?, av Jens E. Kjeld­sen.
Fritt Ord gir mil­lio­ner til blog­ger, av Olav A. Øvre­bø.
Char­ta 08 — norsk over­set­tel­se av det kine­sis­ke demo­kra­ti­ma­ni­fes­tet.
NRK mang­ler nett­s­tra­te­gi, av Sven Egil Omdal.
Reto­rikk og munt­lig frem­fø­ring i sko­len, av Jens E. Kjeld­sen.

Totalt had­de Vox Pub­li­ca 61460 besøk (visits) og 103889 side­vis­nin­ger i 2010 (kil­de: Goog­le Ana­ly­tics).

Slik fant lesere fram til Vox Publica i 2010

  • 49 pro­sent kom fra len­ker på and­re nett­ste­der.
  • 32 pro­sent kom via søke­mo­to­rer.
  • 18 pro­sent kom direk­te til for­si­den.

TEMA

V

ox Publ
ica

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Nils Naas. Nils Naas said: RT @voxpubl: Ny artik­kel: Hjerne­vask, blogg­støt­te og Char­ta 08 mest lest i 2010 http://bit.ly/dQS7sN […]

til toppen