Norweld: Skryter av eget juks

Selskapet Norweld Control Service AS ble tatt for å jukse med kontrollene av fuelsystemet på OSL Gardermoen. Men fremdeles oppgir Norweld nettopp dette famøse oppdraget som referanse på sine nettsider.

I 2007 vars­let NDT-tek­ni­ker Pål Sten­stad om fik­ti­ve og man­gel­ful­le kon­trol­ler av rør­led­nin­ger, sveise­skjø­ter og  far­lig hånd­te­ring av radio­ak­tivt mate­ria­le ved Nor­weld Con­trol Ser­vice AS.

Han sa blant annet fra om at Nor­weld had­de unn­latt å tes­te driv­stoff­rør på OSL Gar­der­moen, som med­før­te at OSL Gar­der­moen så seg nødt til å sten­ge hele sys­te­met inn­til ny kon­troll er gjen­nom­ført. Vars­lin­gen med­før­te repre­sa­li­er og gjen­gjel­del­ser fra Nor­weld mot Sten­stad, som gikk til sak mot sel­ska­pet.

Sten­stad fikk med­hold i Lag­manns­ret­ten om at Nor­weld ulov­lig had­de utsatt Sten­stad for gjen­gjel­del­ser som føl­ge av vars­lin­gen. I lag­manns­ret­ten ble det ført bevis for juks og man­gel­ful­le kon­trol­ler fra Nor­welds side. Kon­troll- og ser­ti­fi­se­rings­or­ga­net For­ce Tech­no­lo­gy Cer­ti­fi­ca­tion AS (FTC) kon­klu­der­te med at Nor­weld sys­te­ma­tisk utfør­te man­gel­ful­le kon­trol­ler, blant annet på OSL Gar­der­mo­ens fuel­sys­tem:

FTC mener på basis av de fore­tat­te under­sø­kel­ser at NCS gjen­nom sitt avde­lings­kon­tor i Oslo har dre­vet med gra­ve­ren­de juks i faget. Det er avdek­ket en dår­lig fag­lig kom­pe­tan­se samt en svært dår­lig fag­lig etikk.

Hvor­dan skal man da for­stå at Nor­weld selv bru­ker nett­opp den­ne saken som et refe­ranse­pro­sjekt på sine nett­si­der?

Fak­si­mi­le av Nor­welds nett­side janu­ar 2011

TEMA

V

arsling

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen