Norweld: Skryter av eget juks

Selskapet Norweld Control Service AS ble tatt for å jukse med kontrollene av fuelsystemet på OSL Gardermoen. Men fremdeles oppgir Norweld nettopp dette famøse oppdraget som referanse på sine nettsider.

I 2007 varslet NDT-tekniker Pål Sten­stad om fik­tive og man­gel­fulle kon­troller av rørled­ninger, sveis­eskjøter og  farlig hånd­ter­ing av radioak­tivt mate­ri­ale ved Nor­weld Con­trol Ser­vice AS.

Han sa blant annet fra om at Nor­weld hadde unnlatt å teste dri­vstof­frør på OSL Gar­der­moen, som med­førte at OSL Gar­der­moen så seg nødt til å stenge hele sys­temet inntil ny kon­troll er gjen­nom­ført. Varslin­gen med­førte repre­salier og gjeng­jeldelser fra Nor­weld mot Sten­stad, som gikk til sak mot selskapet.

Sten­stad fikk med­hold i Lag­mannsret­ten om at Nor­weld ulovlig hadde utsatt Sten­stad for gjeng­jeldelser som følge av varslin­gen. I lag­mannsret­ten ble det ført bevis for juks og man­gel­fulle kon­troller fra Nor­welds side. Kon­troll- og ser­ti­fis­er­ing­sor­ganet Force Tech­nol­o­gy Cer­ti­fi­ca­tion AS (FTC) kon­klud­erte med at Nor­weld sys­tem­a­tisk utførte man­gel­fulle kon­troller, blant annet på OSL Gar­der­moens fuel­sys­tem:

FTC men­er på basis av de fore­tat­te under­søkelser at NCS gjen­nom sitt avdel­ingskon­tor i Oslo har drevet med grav­erende juks i faget. Det er avdekket en dårlig faglig kom­petanse samt en svært dårlig faglig etikk.

Hvor­dan skal man da forstå at Nor­weld selv bruk­er net­topp denne sak­en som et refer­anse­pros­jekt på sine nettsider?

Fak­sim­i­le av Nor­welds nett­side jan­u­ar 2011

TEMA

V

arsling

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen