Deler data og kart om katastrofen i Japan

Harvard-institutt ber alle om bidrag til portal med geodata og kart om naturkatastrofen i Japan.

Målet med Japan Sen­dai Eart­hqua­ke Data Por­tal er å let­te hjelpe­ar­bei­det ved å sam­le mest mulig gode data og kart om Japan, jord­skjel­vet, tsu­na­mi­en og øde­leg­gel­se­ne. Ini­tia­tiv­ta­ker er Cen­ter for Geo­grap­hic Ana­ly­sis ved Har­vard.

Her er noe av det som alle­re­de fin­nes på por­ta­len:

  • Data­kil­der: Shape-filer som viser Japans kyst­lin­je, admi­ni­stra­ti­ve gren­ser, kjerne­kraft­an­legg, steds­navn, vei­nett. Dess­uten pdf- og jpg-filer med plan for strøm­ut­kob­ling, skade­vur­de­ring, red­nings­pla­ner.
  • Web ser­vices og web­si­der med kart i man­ge vari­an­ter, bl.a også med video, foto­gra­fi­er, twe­ets.

Har du data eller kart du tror kan være til nyt­te? Ini­tia­tiv­ta­ker­ne ber om at du tar kon­takt og sen­der dem mate­ria­let:

If you have geos­pa­ti­al data about the eart­hqua­ke impacted regions (such as satel­li­te ima­ges, aeri­al pho­tos, GIS data sets, or other data files that bear loca­tio­nal refe­ren­ces) before or after the March 11th eart­hqua­ke, please con­si­der sha­ring them through this por­tal. To con­tri­bute data­sets to the por­tal, please email us to obtain the Secu­re FTP login infor­ma­tion: chgis@fas.harvard.edu.

Utsnitt av kart over kjerne­kraft­ver­ket i Fukus­hi­ma. Klikk for full ver­sjon (ill: Geos­pa­ti­al Info Aut­hority of Japan)

Se også tid­li­ge­re blogg­inn­legg om kata­stro­fen i Japan og data om jord­skjelv på datakilder.no. OBS: Alle kan leg­ge inn infor­ma­sjon om data­kil­der på den­ne nett­si­den.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. Jenns stoltenberg says:

    atom?

til toppen