Ukens medienyheter: TV 2, Discovery og nye Facebook-avsløringer

Amedia og Polaris kjøper seg inn i Faktisk, Discovery øker fortjenesten, Fredrik Skavlan migrerer til TV 2 og nye Facebook-avsløringer har blitt avduket. Dette er ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

Apple vil ha slutt på Facebook-sporing

Face­book har kun­net reg­istrere alle nettsider man har vært på der­som nettsi­den har benyt­tet seg av Face­books like- eller delek­napp, uavhengig om man har trykket på knap­pen eller ikke. Slik kjennskap til bruk­eres net­this­torikk er gull verdt for annon­sørene. Nå vil Apple ta grep, og lanser­er et anti­sporingssys­tem i den nye utgaven av Safari. Det tar form som et pop­up-vin­du som gir brukerene mulighet til å nek­te Face­book å benytte cook­ies og sam­le inn andre typer nettside­da­ta når man surfer på nettet.

LES MER HOS THE VERGE (06/06/2018)

Facebook delte data med kinesiske selskaper

Det kine­siske tek­nol­o­gisel­skapet Huawei er blant de 60 sel­skapene Face­book har delt bruk­er­da­ta med det siste tiåret. Det vekker opp­sikt etter­som Huawei er ansett som en sikker­het­strussel av den amerikanske etter­ret­ningst­jen­esten på grunn av sel­skapets tette bånd til kine­siske myn­digheter. Face­book skal også ha delt data med ytterligere tre andre kine­siske sel­skaper. Face­book skal ha plan­er om å avs­lutte samar­bei­det med Huawei denne uken.

LES MER HOS THE NEW YORK TIMES (06/06/2018)

Fox får kjøpe Sky

Britiske myn­digheter har brukt lang tid på å vur­dere om mediemogulen Rupert Mur­dochs sel­skap 21st Cen­tu­ry Fox skal få kon­troll over det britiske TV-sel­skapet Sky. Nå har myn­dighetene gitt grønt lys for kjøpet, på betingelse av at nyhet­skanalen Sky News blir sol­gt. Bak­grun­nen for beslut­nin­gen er Mur­dochs store poli­tiske inn­fly­telse i Storbri­tan­nia gjen­nom avisene han eier. Sam­tidig ønsker Mur­doch å selge 21st Cen­tu­ry Fox til Dis­ney, mens Com­cast – kabelk­jem­pen som eier det amerikanske TV-nettver­ket NBC og Uni­ver­sal Stu­dios – har lagt inn konkur­rerende bud både på 21st Cen­tu­ry Fox og på Sky.

LES MER HOS GUARDIAN
LES MER HOS THE VARIETY (06/06/2018)

På bak­grunn av Rupert Mur­dochs poli­tiske inn­fly­telse forhin­dres opp­kjøpet av kanalen Sky News.

Bodø Nu ekspanderer med ny nettavis i Mosjøen

Bodø Nu lanser­er ny avis i Mosjøen, som skal dekke Vef­sn og tre nabokom­muner. Avisen får navnet Vef­sn No, og blir søster­avis av Bodø Nu og Rana No. Redak­tør blir Pål Lek­nes Hanssen, som fra tidligere har lang erfar­ing fra avisen Helgelendingen.

LES MER HOS MEDIER24 (06/06/2018)

Unge og høytlønnede er mest digitale

Ifølge den årlige under­søkelsen «IT i prak­sis» er det de unge og høytlønnede som er mest dig­i­tale. Unge nord­menn med høy inntekt og utdan­nelse er generelt mest fornøyd med det offentliges dig­i­tale tilbud. 28 pros­ent av de spurte har der­i­mot ikke kom­mu­nis­ert med det offentlige dig­i­talt, og det er særlig nord­menn over 60 år som i liten grad kom­mu­nis­er­er dig­i­talt. Ifølge statsmin­is­ter Erna Sol­berg kom­mer dig­i­talis­erin­gen til å være krevende for sam­fun­net og en rekke enkelt­men­nesker. Under­søkelsen er et samar­beid mel­lom IKT-Norge, Ram­bøll og Visma.

LES MER HOS DIGI (05/06/2018)

Discovery kaprer rettigheter til ledende golfturnering

Dis­cov­ery-kon­ser­net har kjøpt ret­tighetene til ver­dens ledende pro­fesjonelle golf­turner­ing, PGA Tour, for 2 mil­liarder dol­lar. Ret­tighetene gjelder alle plat­tformer i en peri­ode på 12 år, i hele ver­den utenom USA, og inklud­er­er vis­ning i Norge. Dis­cov­ery og PGA Tours skal også samar­bei­de om en egen strøm­met­jen­este hvor turner­in­gene skal vis­es. Dis­cov­ery sit­ter fra før med de europeiske ret­tighetene til som­mer- og vin­ter-OL i 2018–2024.

LES MER HOS KAMPANJE
LES MER HOS BROADCASTING & CABLE (05/06/2018)

Dis­cov­ery har kjøpt ret­tighetene til ver­dens ledende pro­fesjonelle golf­turner­ing, PGA Tour.

Skavlan går til TV 2

Etter 20 år hos NRK, tar Fredrik Skavlan med seg talk­showet sitt til TV 2 etter at sist­nevnte la inn høyest bud. Pro­gram­met skal sendes lineært på TV 2s hov­ed­kanal fredager, men blir også en vik­tig del av TV 2 Sumos dig­i­tale innholdssats­ing, ifølge kanaldirek­tør Trygve Røn­nin­gen. TV 2 har store ambisjon­er om å utvikle og utvide Skavlan-uni­ver­set digitalt.

LES MER HOS VG (05/06/2018)

Ny Facebook-avsløring: Delte persondata med 60 selskaper

Mer enn 60 utviklersel­skaper, deri­blant Apple, Microsoft og Sam­sung, har hatt til­gang til per­son­op­plysnin­gene til flere mil­lion­er Face­book-brukere og deres ven­ner, etter å ha inngått datadel­ingsav­taler med Face­book i løpet av det siste tiåret. Det avs­lør­er The New York Times. Enkelte av sel­skapene har hatt til­gang til sivil­sta­tus, religiøst og poli­tisk ståst­ed samt deltakelse på arrange­menter. Face­book hevder datadelin­gen er i tråd med deres avtale med USAs Fed­er­al Trade Com­mis­sion (FTC) og løftene til bruk­erne. I tiden etter Cam­bridge Ana­lyt­i­ca-skan­dalen har Face­book-sjef Mark Zucker­berg inn­ført for­bud mot at utviklere kan sam­le inn infor­masjon om bruk­ernes ven­ner, men har unngått å nevne fritaket for sel­skaper som lager mobil­er, net­tbrett og annen maskinvare.

LES MER HOS NRK (04/06/2018)

TV 2 og Canal Digital midlertidig enige

TV 2 og Canal Dig­i­tal har forhan­dlet om en ny avtale for dis­tribusjon av TV 2s kanaler. Mens TV 2 ønsker seg bedre betal­ing fra Canal Dig­i­tal – med hen­vis­ning til at andre TV-dis­trib­utør­er betaler mer – ønsker Canal Dig­i­tal seg mer råderett over innhold­et dig­i­talt. Det kan virke som Canal Dig­i­tal ser for seg en rolle à la Net­flix, hvor dis­trib­utøren står fritt til å hente fram anbe­falt innhold, vise deg hva du har sett på tidligere osv. Dette mot­set­ter TV 2 seg på det sterkeste. De to aktørene har kom­met til en midler­tidig avtale, men skal bruke lengre tid på de vanske­lig­ste spørsmålene.

LES MER HOS MEDIER24
LES MER HOS KAMPANJE (04/06/2018)

Amedia og Polaris Media blir medeiere i Faktisk

Aviskon­sernene Ame­dia og Polaris Media går inn på eier­si­den i fak­tas­jekk­t­jen­esten Fak­tisk sam­men med oppret­terne VG, Dag­bladet, NRK og TV 2. Dermed får Fak­tisk ytterligere to mil­lion­er kro­ner i årlig drift. Ifølge styreled­er Hel­je Sol­berg er tjen­esten nå økonomisk sikret frem til år 2020.

LES MER HOS JOURNALISTEN (04/06/2018)

Discoverys TV-kanaler økte med 24 prosent

Dis­cov­erys TV-kanaler i Norge kapret seere og økte den sam­lede marked­sande­len fra 17 til 21 pros­ent i peri­o­den jan­u­ar-mai i år. Både OL og Elite­se­rien ga klart økte seer­tall. I samme peri­ode gikk NRKs andel tilbake fra 43 til 37 pros­ent. Marked­sandel­er bereg­nes av den totale seer­tiden i peri­o­den. I 2018 inklud­er­er seer­tal­lene også nett-TV på alle plattformer.

LES MER HOS MEDIER24 (01/06/2018)

Med blant annet OL-ret­tigheter i boks øker Dis­cov­erys TV-kanaler sin sam­lede marked­sandel i Norge.

60 har måttet gå i Discovery Norge

I siste nedbe­man­ningsrunde i mai , mis­tet ti per­son­er jobben i Dis­cov­ery Net­works Nor­way – sel­skapet som dri­ver TVNorge med søsterkanaler. Den norske delen av Dis­cov­ery har kut­tet rundt 60 still­inger siden 2016, har Kam­pan­je reg­net seg fram til. De fleste kut­tene har skjedd innen­for lineær-TV-delen. Tillitsval­gt er bekym­ret for at nedbe­man­nin­gen vil fortsette.

LES MER HOS KAMPANJE (01/06/2018)

30 millioner til “Bokåret 2019”

Kul­tur­min­is­teren har bevil­get 30 mil­lion­er til mark­erin­gen av 500-årsju­bileet for den første norske tryk­te boken. Pen­gene skal for­valtes av Nasjon­al­bib­lioteket, og jubileet skal blant annet mark­eres gjen­nom arrange­menter i regi av bib­liotekene. Folke­bib­liotekene kan søke om støtte til «500 arrange­menter i 500 bib­liotek­er» for å fremme leselyst.

LES MER HOS BOK365
LES MER HOS NASJONALBIBLIOTEKET (30/05/2018)

TEMA

F

acebook

76 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen