Ukens medienyheter: TV 2, Discovery og nye Facebook-avsløringer

Amedia og Polaris kjøper seg inn i Faktisk, Discovery øker fortjenesten, Fredrik Skavlan migrerer til TV 2 og nye Facebook-avsløringer har blitt avduket. Dette er ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

Apple vil ha slutt på Facebook-sporing

Face­bo­ok har kun­net regist­re­re alle nett­si­der man har vært på der­som nett­si­den har benyt­tet seg av Face­bo­oks like- eller dele­kna­pp, uav­hen­gig om man har tryk­ket på kna­ppen eller ikke. Slik kjenn­skap til bru­ke­res nett­his­to­rikk er gull verdt for annon­sø­re­ne. Nå vil Apple ta grep, og lan­se­rer et antispo­rings­sys­tem i den nye utga­ven av Safa­ri. Det tar form som et popup-vin­du som gir bruke­rene mulig­het til å nek­te Face­bo­ok å benyt­te cookies og sam­le inn and­re typer nett­side­data når man sur­fer på net­tet.

LES MER HOS THE VERGE (06/06/2018)

Facebook delte data med kinesiske selskaper

Det kine­sis­ke tek­no­logi­sel­ska­pet Hua­wei er blant de 60 sel­ska­pe­ne Face­bo­ok har delt bru­ker­data med det sis­te tiåret. Det vek­ker opp­sikt etter­som Hua­wei er ansett som en sik­ker­hets­trus­sel av den ame­ri­kans­ke etter­ret­nings­tje­nes­ten på grunn av sel­ska­pe­ts tet­te bånd til kine­sis­ke myn­dig­he­ter. Face­bo­ok skal også ha delt data med ytter­li­ge­re tre and­re kine­sis­ke sel­ska­per. Face­bo­ok skal ha pla­ner om å avslut­te sam­ar­bei­det med Hua­wei den­ne uken.

LES MER HOS THE NEW YORK TIMES (06/06/2018)

Fox får kjøpe Sky

Bri­tis­ke myn­dig­he­ter har brukt lang tid på å vur­de­re om medie­mo­gu­len Rupert Mur­d­ochs sel­skap 21st Cen­tury Fox skal få kon­troll over det bri­tis­ke TV-sel­ska­pet Sky. Nå har myn­dig­he­te­ne gitt grønt lys for kjø­pet, på betin­gel­se av at nyhets­ka­na­len Sky News blir solgt. Bak­grun­nen for beslut­nin­gen er Mur­d­ochs sto­re poli­tis­ke inn­fly­tel­se i Stor­bri­tan­nia gjen­nom avi­se­ne han eier. Sam­ti­dig øns­ker Mur­d­och å sel­ge 21st Cen­tury Fox til Dis­ney, mens Com­cast – kabel­kjem­pen som eier det ame­ri­kans­ke TV-nett­ver­ket NBC og Uni­ver­sal Stu­dios – har lagt inn kon­kur­re­ren­de bud både på 21st Cen­tury Fox og på Sky.

LES MER HOS GUARDIAN
LES MER HOS THE VARIETY (06/06/2018)

På bak­grunn av Rupert Mur­d­ochs poli­tis­ke inn­fly­tel­se for­hind­res opp­kjø­pet av kana­len Sky News.

Bodø Nu ekspanderer med ny nettavis i Mosjøen

Bodø Nu lan­se­rer ny avis i Mosjø­en, som skal dek­ke Vefsn og tre nabo­kom­mu­ner. Avi­sen får nav­net Vefsn No, og blir søs­ter­avis av Bodø Nu og Rana No. Redak­tør blir Pål Lek­nes Hans­sen, som fra tid­li­ge­re har lang erfa­ring fra avi­sen Hel­ge­len­din­gen.

LES MER HOS MEDIER24 (06/06/2018)

Unge og høytlønnede er mest digitale

Iføl­ge den årli­ge under­sø­kel­sen «IT i prak­sis» er det de unge og høyt­løn­ne­de som er mest digi­ta­le. Unge nord­menn med høy inn­tekt og utdan­nel­se er gene­relt mest for­nøyd med det offent­li­ges digi­ta­le til­bud. 28 pro­sent av de spur­te har der­imot ikke kom­mu­ni­sert med det offent­li­ge digi­talt, og det er sær­lig nord­menn over 60 år som i liten grad kom­mu­ni­se­rer digi­talt. Iføl­ge stats­mi­nis­ter Erna Sol­berg kom­mer digi­ta­li­se­rin­gen til å være kre­ven­de for sam­fun­net og en rek­ke enkelt­men­nes­ker. Under­sø­kel­sen er et sam­ar­beid mel­lom IKT-Nor­ge, Ram­bøll og Vis­ma.

LES MER HOS DIGI (05/06/2018)

Discovery kaprer rettigheter til ledende golfturnering

Dis­covery-kon­ser­net har kjøpt ret­tig­he­te­ne til ver­dens leden­de pro­fe­sjo­nel­le golf­tur­ne­ring, PGA Tour, for 2 mil­li­ar­der dol­lar. Ret­tig­he­te­ne gjel­der alle platt­for­mer i en peri­ode på 12 år, i hele ver­den uten­om USA, og inklu­de­rer vis­ning i Nor­ge. Dis­covery og PGA Tours skal også sam­ar­bei­de om en egen strøm­me­tje­nes­te hvor tur­ne­rin­ge­ne skal vises. Dis­covery sit­ter fra før med de euro­pe­is­ke ret­tig­he­te­ne til som­mer- og vin­ter-OL i 2018–2024.

LES MER HOS KAMPANJE
LES MER HOS BROADCASTING & CABLE (05/06/2018)

Dis­covery har kjøpt ret­tig­he­te­ne til ver­dens leden­de pro­fe­sjo­nel­le golf­tur­ne­ring, PGA Tour.

Skavlan går til TV 2

Etter 20 år hos NRK, tar Fred­rik Skav­lan med seg talk­show­et sitt til TV 2 etter at sist­nevn­te la inn høy­est bud. Pro­gram­met skal sen­des line­ært på TV 2s hoved­ka­nal fre­da­ger, men blir også en vik­tig del av TV 2 Sumos digi­ta­le inn­holds­sat­sing, iføl­ge kanal­di­rek­tør Tryg­ve Røn­nin­gen. TV 2 har sto­re ambi­sjo­ner om å utvik­le og utvi­de Skav­lan-uni­ver­set digi­talt.

LES MER HOS VG (05/06/2018)

Ny Facebook-avsløring: Delte persondata med 60 selskaper

Mer enn 60 utvik­ler­sel­ska­per, der­iblant Apple, Micro­soft og Sam­sung, har hatt til­gang til per­son­opp­lys­nin­ge­ne til fle­re mil­lio­ner Face­bo­ok-bru­ke­re og deres ven­ner, etter å ha inn­gått data­de­lings­av­ta­ler med Face­bo­ok i løpet av det sis­te tiåret. Det avslø­rer The New York Times. Enkel­te av sel­ska­pe­ne har hatt til­gang til sivil­sta­tus, reli­giøst og poli­tisk stå­sted samt del­ta­kel­se på arran­ge­men­ter. Face­bo­ok hev­der data­de­lin­gen er i tråd med deres avta­le med USAs Federal Tra­de Com­mis­sion (FTC) og løf­te­ne til bru­ker­ne. I tiden etter Cam­brid­ge Ana­ly­ti­ca-skan­da­len har Face­bo­ok-sjef Mark Zucker­berg inn­ført for­bud mot at utvik­le­re kan sam­le inn infor­ma­sjon om bru­ker­nes ven­ner, men har unn­gått å nev­ne fri­ta­ket for sel­ska­per som lager mobi­ler, nett­brett og annen maskin­vare.

LES MER HOS NRK (04/06/2018)

TV 2 og Canal Digital midlertidig enige

TV 2 og Canal Digi­tal har for­hand­let om en ny avta­le for dis­tri­bu­sjon av TV 2s kana­ler. Mens TV 2 øns­ker seg bed­re beta­ling fra Canal Digi­tal – med hen­vis­ning til at and­re TV-dis­tri­bu­tø­rer beta­ler mer – øns­ker Canal Digi­tal seg mer råde­rett over inn­hol­det digi­talt. Det kan vir­ke som Canal Digi­tal ser for seg en rol­le à la Net­flix, hvor dis­tri­bu­tø­ren står fritt til å hen­te fram anbe­falt inn­hold, vise deg hva du har sett på tid­li­ge­re osv. Det­te mot­set­ter TV 2 seg på det ster­kes­te. De to aktø­re­ne har kom­met til en mid­ler­ti­dig avta­le, men skal bru­ke leng­re tid på de vans­ke­ligs­te spørs­må­le­ne.

LES MER HOS MEDIER24
LES MER HOS KAMPANJE (04/06/2018)

Amedia og Polaris Media blir medeiere i Faktisk

Avis­kon­ser­ne­ne Ame­dia og Polar­is Media går inn på eier­si­den i fakta­sjekk­tje­nes­ten Fak­tisk sam­men med opp­ret­ter­ne VG, Dag­bla­det, NRK og TV 2. Der­med får Fak­tisk ytter­li­ge­re to mil­lio­ner kro­ner i årlig drift. Iføl­ge styre­le­der Hel­je Sol­berg er tje­nes­ten nå øko­no­misk sik­ret frem til år 2020.

LES MER HOS JOURNALISTEN (04/06/2018)

Discoverys TV-kanaler økte med 24 prosent

Dis­coverys TV-kana­ler i Nor­ge kap­ret seere og økte den sam­le­de mar­keds­an­de­len fra 17 til 21 pro­sent i peri­oden janu­ar-mai i år. Både OL og Elite­se­ri­en ga klart økte seer­tall. I sam­me peri­ode gikk NRKs andel til­ba­ke fra 43 til 37 pro­sent. Mar­keds­an­de­ler bereg­nes av den tota­le seer­ti­den i peri­oden. I 2018 inklu­de­rer seer­tal­le­ne også nett-TV på alle platt­for­mer.

LES MER HOS MEDIER24 (01/06/2018)

Med blant annet OL-ret­tig­he­ter i boks øker Dis­coverys TV-kana­ler sin sam­le­de mar­keds­an­del i Nor­ge.

60 har måttet gå i Discovery Norge

I sis­te ned­be­man­nings­run­de i mai , mis­tet ti per­soner job­ben i Dis­covery Networks Nor­way – sel­ska­pet som dri­ver TVNor­ge med søs­ter­ka­na­ler. Den nors­ke delen av Dis­covery har kut­tet rundt 60 stil­lin­ger siden 2016, har Kam­pan­je reg­net seg fram til. De fles­te kut­te­ne har skjedd innen­for line­ær-TV-delen. Til­lits­valgt er bekym­ret for at ned­be­man­nin­gen vil fort­set­te.

LES MER HOS KAMPANJE (01/06/2018)

30 millioner til «Bokåret 2019»

Kul­tur­mi­nis­te­ren har bevil­get 30 mil­lio­ner til mar­ke­rin­gen av 500-års­ju­bi­le­et for den førs­te nors­ke tryk­te boken. Pen­ge­ne skal for­val­tes av Nasjo­nal­bi­blio­te­ket, og jubi­le­et skal blant annet mar­ke­res gjen­nom arran­ge­men­ter i regi av biblio­te­ke­ne. Folke­bi­blio­te­ke­ne kan søke om støt­te til «500 arran­ge­men­ter i 500 biblio­te­ker» for å frem­me lese­lyst.

LES MER HOS BOK365
LES MER HOS NASJONALBIBLIOTEKET (30/05/2018)

TEMA

F

acebook

70 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen