Ny blogg skal vise at “muslimer ikke er én pakke”

Med OpplysteMuslimer.no vil Walid al-Kubaisi sprenge grenser for ytringsfrihet.

I feb­ru­ar startet for­fat­teren Walid al-Kubaisi bloggen OpplysteMuslimer.no, der både mus­limer og ikke-mus­limer inviteres til å skrive. I start­fasen er debat­ten om hijab blant temaene som har vært tatt opp.

Al-Kubaisi men­er debat­tene om og deknin­gen av islam og mus­limer i den norske offent­ligheten er domin­ert av rep­re­sen­tan­ter for organ­is­erte islamis­ter og religiøse. Siden sekulære og “opplyste” mus­limer ikke er organ­is­erte, er de i langt min­dre grad rep­re­sen­tert i offent­ligheten, lyder reson­nementet. OpplysteMuslimer.no skal være en motvekt og vise at “mus­limer ikke er én pakke”, som al-Kubaisi for­mulerer det. Al-Kubaisi, som i høst skapte debatt med en tv-doku­men­tar om de egyp­tiske Mus­lim­brø­drene, lover at OpplysteMuslimer.no skal være et forum der en kan snakke åpent om tabube­lagte emn­er. Nettst­edet var et av pros­jek­tene som ble tildelt støtte under Fritt Ords blogg-utlysning i fjor.

Vox Pub­li­ca har inter­vjuet al-Kubaisi via e‑post om hans nye prosjekt.

Vox Pub­li­ca: Hvor­for har du tatt ini­tia­tiv til denne bloggen?
Al-Kubaisi: “Bloggen er et ståst­ed for mus­limer som skiller seg fra dem som er rep­re­sen­tert offentlig. Her kan vi diskutere emn­er som betrak­tes som tabu i offentlig media. Media er stapp­full med tabuem­n­er. De vil skape et bilde av oss som religiøse vesen­er som ikke kan frigjøre oss fra tradis­jonelle dok­triner. Det vil si at vi er religiøse vesen­er som ikke kan sam­men­lik­nes med nord­menn. Vi søk­er tryg­ghet i fel­lesskapet. Nord­menn finner tryg­ghet i indi­vidu­ell identitet.

Dette er en hold­ning som skaper men­tal seg­regering.  I det mus­limske miljøet fins utrolig mange stem­mer som set­ter pris på livet i Norge og del­er med nord­menn den demokratiske tilbudspakke, jeg men­er verdi­pakken: demokrati­et, reli­gions­fri­het, ytrings­fri­heten og men­neskerettigheter. Disse har ikke sam­lingsst­ed for sine tanker og meninger. Bloggen opplystemuslimer.no er sam­lingsst­ed for disse tanker og meninger.”

Hvem står bak?
“Bloggen er et pros­jekt som jeg lenge har tenkt på. Jeg søk­te støtte fra Fritt Ord, og sam­let skriben­ter og andre engas­jerte per­son­er. Det er mange som støt­ter meg og som er begeistret for bloggen, både av nord­menn og innvan­drere. Jeg er redak­tør, og min jobb er å sortere, pub­lis­ere, legge inn­leggene på net­tet og invitere folk til å skrive.”

Hva må en gjøre for å kunne skrive for Opplyste Muslimer?
“Å skrive for oss, er veldig lett. Inn­legget kan sendes med foto. Om emnet er inter­es­sant og rel­e­vant, pub­lis­eres det. Nord­menn kan engas­jere seg med emn­er som hijab, islam, rasisme og inte­grering. Vi har også sans for refuserte artik­ler som bry­ter med tabuer. Dette er en blogg både for nord­menn og innvan­drere. Alle kan kom­mentere. Alle kan skrive innlegg.”

På bloggen er det pub­lis­ert et man­i­fest for organ­isas­jo­nen Mus­limer mot islamisme. Kan du si litt om hvem som er med her?
“Det beg­y­nte for noen år siden; Islamis­tene og religiøse folk er organ­is­ert. Sekulære og opplyste mus­limer er ikke organ­is­ert, rett og slett for­di de ikke har noe behov for å organ­is­ere seg for å kjempe for religiøse inter­ess­er. De er medlem­mer av norske organ­isas­jon­er og iden­ti­fis­er­er seg ikke religiøst, men som individer.

Jeg og mange andre har tenkt på denne situ­asjo­nen, og bestemte oss for å skape en poli­tisk ramme i form av et man­i­fest som man­er til organ­is­er­ing av mus­limene som er imot islamis­tene. Vi job­ber med sak­en og vil i løpet av kort tid erk­lære organ­isas­jo­nen offentlig.”

Hvor­for er en blogg som Opplyste Mus­limer nødvendig?
“Det er vik­tig å skape skille mel­lom en mus­lim og en islamist. Dette gjelder men­nesker som er mus­limer ut av geografisk tilhørighet eller kul­turell iden­titet, så vel som mus­lim­fødte ateis­ter eller opplyste mus­limer som men­er at islam i den mus­limske ver­den ikke kan over­føres automatisk.

De religiøse stem­mer er i Norge blitt rep­re­sen­tan­ter for hele det mus­limske miljøet. Abid Raja snakker om reli­gion. Usman Rana har en klar fanatisk stemme basert på islamistisk diskurs som før­er til selv­val­gt seg­regering. Stat­en, som trenger å fylle innvan­dr­ernes ståst­ed, fant en religiøs organ­is­ert rep­re­sen­tasjon. Det er en stor del av innvan­dr­ermiljø som er opplyste og sekulære, og som ikke ønsker å bli betrak­tet som en del av den religiøse grup­pen. Der­for tenk­te vi å skape en ramme hvor de kan ha sin egen indi­vidu­elle iden­titet og sam­tidig samar­bei­de med andre for å bek­jempe denne situ­asjo­nen. Dette er alt­så en blogg som pre­sen­ter­er andre stem­mer for offent­ligheten. Bloggen ble fra de første artik­ler møtt av nord­menn som et kjærkom­ment bidrag. Dette er en blogg som bek­jem­per for­dom­mer ved å vise at mus­limer ikke er én pakke, ikke alle er fanatikere, og i likhet med nord­menn har de et avs­lap­pet forhold til reli­gion, tror på inte­grering og er åpne for de gode verdier sam­fun­net server­er dem.”

Hva slags type innhold vil man finne på bloggen?
“Det som er aktuelt og rel­e­vant av kul­tur, reli­gion, islam, inte­grering. Vi kan ta opp samme emn­er som i offentlige media, men synet og innhold­et er friere enn det som fremmes mel­lom tabu­grenser. Vi sprenger grenser for ytrings­fri­het, unntatt de etiske regler som kol­lid­er­er med norsk lov.”

Hvor­for tror du blogg er et medi­um som kan bære bud­skapet til Opplyste Muslimer?
“Det er en blogg uten abon­nement som er tilgjen­gelig for alle, og i til­legg kan man kom­mentere og svare og delta i dialogen.”

For to år siden fikk vi i Vox Pub­li­ca utført en under­søkelse blant norske redak­tør­er om bl.a. ytrings­fri­het. Der sa 77 pros­ent av redak­tørene at det var blitt vanske­ligere å ytre seg kri­tisk om reli­gion etter Muhammed-karika­turene. Er det etter din mening blitt vanske­ligere eller let­tere å nå fram med reli­gion­skri­tikk i medi­ene i de siste par årene?
“Reli­gion­skri­tikk red­det Europa fra mid­de­lalderens reli­gion­s­makt og er en europeisk tradis­jon som har vært med på å red­de men­nes­ket fra for­tiden. Dette er knyt­tet til ytrings­fri­het. Etter karikaturteg­nin­gene har norske redak­tør­er blitt skremt. Man kan snakke om ube­grun­net frykt noen ganger, eller frykt basert på for­dom­mer. Denne over­drevne skrem­sel har skadet utviklin­gen av den mus­limske minoritet og integreringen.

Reak­sjonene på karikaturteg­nin­gene var en poli­tisk han­dling, ikke religiøs reak­sjon. Men dessverre har vi opplevd en begrenset ytrings­fri­het. Dette er et uttrykk for offentlige for­dom­mer mot oss mus­limer. En feig reak­sjon. Jeg er klar over situ­asjo­nen. Det ble også kjørt kam­pan­jer mot reli­gion­skri­tikk som sam­men­liknet det med islam­fo­bi, religiøst hat eller rasisme, og krenkelse av religiøse følelser. Kam­pan­jen er blitt kjørt inter­nasjon­alt. FNs men­neskerettighet­sråd har med sitt ved­tak 21. mars satt en endelig stop­per for de lang­varige forsøkene på å få rådet til å hin­dre reli­gion­skri­tiske ytringer.  Men hvorvidt påvirk­er dette norske redak­tør­er, når de ser islamis­men på frem­marsj i Europa, i Nord-Afri­ka og i Midtøsten? Nord­menn er sin egen rase. Jeg vil tro at det er svært vanske­lig å endre hold­ninger hos nord­menn på kort sikt.

Men vår blogg opplystemuslimer.no er ikke påvir­ket av offent­lighet. Vi kjør­er en mål­ret­tet kamp mot alle hin­dringer av ytrings­fri­het og reli­gion­skri­tikk som reli­gions­fri­het og menneskerettigheter.”

TEMA

O

ffentli
ghet

91 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen