Ny blogg skal vise at «muslimer ikke er én pakke»

Med OpplysteMuslimer.no vil Walid al-Kubaisi sprenge grenser for ytringsfrihet.

I febru­ar star­tet for­fat­te­ren Walid al-Kubai­si blog­gen OpplysteMuslimer.no, der både mus­li­mer og ikke-mus­li­mer invi­te­res til å skri­ve. I start­fa­sen er debat­ten om hijab blant tema­ene som har vært tatt opp.

Al-Kubai­si mener debat­te­ne om og dek­nin­gen av islam og mus­li­mer i den nors­ke offent­lig­he­ten er domi­nert av repre­sen­tan­ter for orga­ni­ser­te isla­mis­ter og reli­giø­se. Siden seku­læ­re og «opp­lys­te» mus­li­mer ikke er orga­ni­ser­te, er de i langt mind­re grad repre­sen­tert i offent­lig­he­ten, lyder reson­ne­men­tet. OpplysteMuslimer.no skal være en mot­vekt og vise at «mus­li­mer ikke er én pak­ke», som al-Kubai­si for­mu­le­rer det. Al-Kubai­si, som i høst skap­te debatt med en tv-doku­men­tar om de egyp­tis­ke Mus­lim­brød­re­ne, lover at OpplysteMuslimer.no skal være et forum der en kan snak­ke åpent om tabu­be­lag­te emner. Nett­ste­det var et av pro­sjek­te­ne som ble til­delt støt­te under Fritt Ords blogg-utlys­ning i fjor.

Vox Pub­li­ca har inter­vju­et al-Kubai­si via e‑post om hans nye pro­sjekt.

Vox Pub­li­ca: Hvor­for har du tatt ini­tia­tiv til den­ne blog­gen?
Al-Kubai­si: «Blog­gen er et stå­sted for mus­li­mer som skil­ler seg fra dem som er repre­sen­tert offent­lig. Her kan vi dis­ku­te­re emner som betrak­tes som tabu i offent­lig media. Media er stapp­full med tabu­em­ner. De vil ska­pe et bil­de av oss som reli­giø­se vese­ner som ikke kan fri­gjø­re oss fra tra­di­sjo­nel­le dok­tri­ner. Det vil si at vi er reli­giø­se vese­ner som ikke kan sam­men­lik­nes med nord­menn. Vi søker trygg­het i fel­les­ska­pet. Nord­menn fin­ner trygg­het i indi­vi­du­ell iden­ti­tet.

Det­te er en hold­ning som ska­per men­tal segre­ge­ring.  I det mus­lims­ke mil­jø­et fins utro­lig man­ge stem­mer som set­ter pris på livet i Nor­ge og deler med nord­menn den demo­kra­tis­ke til­buds­pak­ke, jeg mener verdi­pak­ken: demo­kra­ti­et, reli­gions­fri­het, ytrings­fri­he­ten og men­neske­ret­tig­he­ter. Dis­se har ikke sam­lings­sted for sine tan­ker og menin­ger. Blog­gen opplystemuslimer.no er sam­lings­sted for dis­se tan­ker og menin­ger.»

Hvem står bak?
«Blog­gen er et pro­sjekt som jeg len­ge har tenkt på. Jeg søk­te støt­te fra Fritt Ord, og sam­let skri­ben­ter og and­re enga­sjer­te per­soner. Det er man­ge som støt­ter meg og som er begeist­ret for blog­gen, både av nord­menn og inn­vand­re­re. Jeg er redak­tør, og min jobb er å sor­te­re, pub­li­se­re, leg­ge inn­leg­ge­ne på net­tet og invi­te­re folk til å skri­ve.»

Hva må en gjø­re for å kun­ne skri­ve for Opp­lys­te Mus­li­mer?
«Å skri­ve for oss, er vel­dig lett. Inn­leg­get kan sen­des med foto. Om emnet er inter­es­sant og rele­vant, pub­li­se­res det. Nord­menn kan enga­sje­re seg med emner som hijab, islam, rasis­me og inte­gre­ring. Vi har også sans for refu­ser­te artik­ler som bry­ter med tabu­er. Det­te er en blogg både for nord­menn og inn­vand­re­re. Alle kan kom­men­te­re. Alle kan skri­ve inn­legg.»

På blog­gen er det pub­li­sert et mani­fest for orga­ni­sa­sjo­nen Mus­li­mer mot isla­mis­me. Kan du si litt om hvem som er med her?
«Det begyn­te for noen år siden; Isla­mis­te­ne og reli­giø­se folk er orga­ni­sert. Seku­læ­re og opp­lys­te mus­li­mer er ikke orga­ni­sert, rett og slett for­di de ikke har noe behov for å orga­ni­se­re seg for å kjem­pe for reli­giø­se inter­es­ser. De er med­lem­mer av nors­ke orga­ni­sa­sjo­ner og iden­ti­fi­se­rer seg ikke reli­giøst, men som indi­vi­der.

Jeg og man­ge and­re har tenkt på den­ne situa­sjo­nen, og bestem­te oss for å ska­pe en poli­tisk ram­me i form av et mani­fest som maner til orga­ni­se­ring av mus­li­me­ne som er imot isla­mis­te­ne. Vi job­ber med saken og vil i løpet av kort tid erklæ­re orga­ni­sa­sjo­nen offent­lig.»

Hvor­for er en blogg som Opp­lys­te Mus­li­mer nød­ven­dig?
«Det er vik­tig å ska­pe skil­le mel­lom en mus­lim og en isla­mist. Det­te gjel­der men­nes­ker som er mus­li­mer ut av geo­gra­fisk til­hø­rig­het eller kul­tu­rell iden­ti­tet, så vel som mus­lim­fød­te ate­is­ter eller opp­lys­te mus­li­mer som mener at islam i den mus­lims­ke ver­den ikke kan over­fø­res auto­ma­tisk.

De reli­giø­se stem­mer er i Nor­ge blitt repre­sen­tan­ter for hele det mus­lims­ke mil­jø­et. Abid Raja snak­ker om reli­gion. Usman Rana har en klar fana­tisk stem­me basert på isla­mis­tisk dis­kurs som fører til selv­valgt segre­ge­ring. Sta­ten, som tren­ger å fyl­le inn­vand­rer­nes stå­sted, fant en reli­giøs orga­ni­sert repre­sen­ta­sjon. Det er en stor del av inn­vand­rer­mil­jø som er opp­lys­te og seku­læ­re, og som ikke øns­ker å bli betrak­tet som en del av den reli­giø­se grup­pen. Der­for tenk­te vi å ska­pe en ram­me hvor de kan ha sin egen indi­vi­du­el­le iden­ti­tet og sam­ti­dig sam­ar­bei­de med and­re for å bekjem­pe den­ne situa­sjo­nen. Det­te er alt­så en blogg som pre­sen­te­rer and­re stem­mer for offent­lig­he­ten. Blog­gen ble fra de førs­te artik­ler møtt av nord­menn som et kjær­kom­ment bidrag. Det­te er en blogg som bekjem­per for­dom­mer ved å vise at mus­li­mer ikke er én pak­ke, ikke alle er fana­ti­ke­re, og i lik­het med nord­menn har de et avslap­pet for­hold til reli­gion, tror på inte­gre­ring og er åpne for de gode ver­di­er sam­fun­net ser­ve­rer dem.»

Hva slags type inn­hold vil man fin­ne på blog­gen?
«Det som er aktu­elt og rele­vant av kul­tur, reli­gion, islam, inte­gre­ring. Vi kan ta opp sam­me emner som i offent­li­ge media, men synet og inn­hol­det er fri­ere enn det som frem­mes mel­lom tabu­gren­ser. Vi spren­ger gren­ser for ytrings­fri­het, unn­tatt de etis­ke reg­ler som kol­li­de­rer med norsk lov.»

Hvor­for tror du blogg er et medi­um som kan bære bud­ska­pet til Opp­lys­te Mus­li­mer?
«Det er en blogg uten abon­ne­ment som er til­gjen­ge­lig for alle, og i til­legg kan man kom­men­te­re og sva­re og del­ta i dia­lo­gen.»

For to år siden fikk vi i Vox Pub­li­ca utført en under­sø­kel­se blant nors­ke redak­tø­rer om bl.a. ytrings­fri­het. Der sa 77 pro­sent av redak­tø­re­ne at det var blitt vans­ke­li­ge­re å ytre seg kri­tisk om reli­gion etter Muham­med-kari­ka­tu­re­ne. Er det etter din mening blitt vans­ke­li­ge­re eller let­te­re å nå fram med reli­gions­kri­tikk i medie­ne i de sis­te par åre­ne?
«Reli­gions­kri­tikk red­det Euro­pa fra mid­del­al­de­rens reli­gions­makt og er en euro­pe­isk tra­di­sjon som har vært med på å red­de men­nes­ket fra for­ti­den. Det­te er knyt­tet til ytrings­fri­het. Etter kari­ka­tur­teg­nin­ge­ne har nors­ke redak­tø­rer blitt skremt. Man kan snak­ke om ube­grun­net frykt noen gan­ger, eller frykt basert på for­dom­mer. Den­ne over­drev­ne skrem­sel har ska­det utvik­lin­gen av den mus­lims­ke mino­ri­tet og inte­gre­rin­gen.

Reak­sjo­ne­ne på kari­ka­tur­teg­nin­ge­ne var en poli­tisk hand­ling, ikke reli­giøs reak­sjon. Men dess­ver­re har vi opp­levd en begren­set ytrings­fri­het. Det­te er et uttrykk for offent­li­ge for­dom­mer mot oss mus­li­mer. En feig reak­sjon. Jeg er klar over situa­sjo­nen. Det ble også kjørt kam­pan­jer mot reli­gions­kri­tikk som sam­men­lik­net det med islam­fo­bi, reli­giøst hat eller rasis­me, og kren­kel­se av reli­giø­se følel­ser. Kam­pan­jen er blitt kjørt inter­na­sjo­nalt. FNs men­neske­ret­tig­hets­råd har med sitt ved­tak 21. mars satt en ende­lig stop­per for de lang­va­ri­ge for­sø­ke­ne på å få rådet til å hind­re reli­gions­kri­tis­ke ytrin­ger.  Men hvor­vidt påvir­ker det­te nors­ke redak­tø­rer, når de ser isla­mis­men på frem­marsj i Euro­pa, i Nord-Afri­ka og i Midt­østen? Nord­menn er sin egen rase. Jeg vil tro at det er svært vans­ke­lig å end­re hold­nin­ger hos nord­menn på kort sikt.

Men vår blogg opplystemuslimer.no er ikke påvir­ket av offent­lig­het. Vi kjø­rer en mål­ret­tet kamp mot alle hind­rin­ger av ytrings­fri­het og reli­gions­kri­tikk som reli­gions­fri­het og men­neske­ret­tig­he­ter.»

TEMA

O

ffentli
ghet

89 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen