Ukens medienyheter: Statsstøtte, habilitet og PR

Discovery klager inn TV 2-avtalen til ESA, Norsk filminstitutt refses for habilitetsproblemer og nye undersøkelser viser at Saudi-Arabia betaler mediene rikelig for å sikre et godt omdømme i Vesten. Dette er ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

Saudi-Arabia betaler godt for omdømme i Vesten

En grans­king Guar­di­an har fore­tatt, viser at Sau­di-Ara­bia beta­ler en rek­ke medi­er og aktø­rer for å skaf­fe seg et godt omdøm­me i Ves­ten. Blant annet har avi­sa The Inde­pen­dent inn­gått en sam­ar­beids­av­ta­le med sel­ska­pet SRMG, som har nære bånd til den saudi­ara­bis­ke kron­prin­sen, om nett­avi­ser under Inde­pen­dent-nav­net i Midt-Østen. I fjor ble 30 % av avi­sa solgt til en saudi­ara­bisk for­ret­nings­mann. SMRG har også donert mid­ler til Tony Blairs stif­tel­se «Insti­tute for Glo­bal Chan­ge», og har betalt nett­ste­det Vice for video­er om Sau­di-Ara­bia som turist­mål. I til­legg står en rek­ke PR-byrå­er og poli­ti­ke­re på løn­nings­lis­ten.

LES MER HOS THE GUARDIAN
LES ENDA MER HOS THE GUARDIAN (23/10/2018)

Telenor vraker Canal Digital-merkevaren på kabel-TV

Frem til i dag har Canal Digi­tal bestått av både satel­litt-TV og kabel-TV. Nå blir der­imot kabel-TV en del av Tele­nor Nor­ge og sel­ska­pe­ts T‑We-uni­vers. Rundt 500 000 kun­der blir med på flytte­las­set. Canal Digi­tal-merke­va­ren skal frem­over kun bestå av satel­litt-TV.

LES MER HOS KAMPANJE (24/10/2018)

NJ og NR inn i prinsipiell sak om Lovdata

Nors­ke lover og for­skrif­ter er gra­tis til­gjen­ge­li­ge hos Lov­data, som er en stif­tel­se opp­ret­tet av Jus­tis­de­par­te­men­tet og juri­disk fakul­tet ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo. Stif­tel­sen er pålagt å finan­siere seg selv, og gjør det gjen­nom bru­ker­be­ta­ling som blant annet gir til­gang til avgjø­rel­ser i høy­este­rett. Lov­data har gått til sak mot nett­ste­det Rettspraksis.no for å ha pub­li­sert dom­mer fra Høy­este­rett som stif­tel­sen mener er las­tet ned fra deres mate­ria­le, mens jour­na­lis­te­ne bak Rettspraksis.no mener Høy­este­retts avgjø­rel­ser er offent­lig infor­ma­sjon. Jour­na­lis­te­ne får nå støt­te fra Norsk Jour­na­list­lag og Norsk Redak­tør­for­ening.

LES MER HOS JOURNALISTEN (24/10/2018)

DN og Morgenbladet med minus

NHST Media, som eier Dagens Nærings­liv og Mor­gen­bla­det, rap­por­te­rer om et under­skudd på 5,7 mil­lio­ner kro­ner så langt i 2018. Til­sva­ren­de resul­tat i 2017 var et over­skudd på 12 mil­lio­ner. Inn­tek­te­ne har økt sam­men­lig­net med 2017, spe­si­elt de digi­ta­le annonse­inn­tek­te­ne, men utgif­te­ne har økt mer, grun­net nye sat­sin­ger.

LES MER HOS KAMPANJE (23/10/2018)

Lokalradiolytting går ned – med unntak av i nord

Ande­len av befolk­nin­gen som hører på lokal­ra­dio har det sis­te halv­året gått svakt ned. Der­med er det slutt på veks­ten i lokal­ra­dio­lyt­ting som kom i kjøl­van­net av FM-sluk­kin­gen. Unn­ta­ket er i lan­dets tre nord­ligs­te fyl­ker. Her syn­ker lyt­ter­tal­le­ne for NRK, mens lokal­ra­dio frem­de­les opp­le­ver økte lyt­ter­tall. Lyt­ter­tal­le­ne er en del av Kan­tar Medias For­bru­ker & Media-under­sø­kel­se.

LES MER HOS JOURNALISTEN (23/10/2018)

Dobling av midlertidig ansatte i NRK

Siden 2015 har NRK dob­let antall mid­ler­ti­di­ge redak­sjo­nel­le års­verk. I år har all­menn­kring­kas­te­ren hatt i snitt 70 mid­ler­ti­di­ge redak­sjo­nel­le års­verk mot 34 års­verk i 2015. Iføl­ge NRKJ-nest­le­der Rolf Johan­sen utford­rer NRK arbeids­miljø­lo­ven i sin bruk av mid­ler­ti­dig arbeids­kraft. Det er Mari­en­lyst­di­vi­sjo­nen – og sær­lig sports­av­de­lin­gen – som bru­ker flest mid­ler­ti­di­ge.

LES MER HOS JOURNALISTEN (23/10/2018)

Forlag ut av Stordalen-samarbeid

Glo­ria For­lag, etab­lert av blant annet for­lags­ve­te­ra­nen Anne Gaa­thaug, går ut av for­lags­klyn­gen Petter Stor­da­len opp­ret­tet tid­li­ge­re i år. Stor­da­len vak­te opp­sikt da han inves­ter­te i Pilar For­lag, som igjen gikk inn med ande­ler i de nystar­te­de for­la­ge­ne Glo­ria og Capi­tana For­lag. Sist­nevn­te har best­sel­ger­for­fat­te­ren Jørn Lier Horst som del­ei­er, og har fått med to and­re popu­læ­re for­fat­te­re, Tom Ege­land og Tom Kris­ten­sen, på laget. Nå kjø­per Glo­ria For­lag ut Pilar, og fort­set­ter på egen kjøl.

LES MER HOS BOK 365
LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (22/10/2019)

Tidligere visestatsminister ny PR-sjef i Facebook

Nick Clegg, tid­li­ge­re leder for Libe­ral­de­mo­kra­te­ne og vise­stats­mi­nis­ter i Stor­bri­tan­nia, er Face­bo­oks nye vise­pre­si­dent for glo­bal PR-virk­som­het. At Clegg har valgt å gå til Face­bo­ok har vakt reak­sjo­ner i hjem­lan­det. Face­bo­oks pro­ble­ma­tis­ke rol­le i for­bin­del­se med poli­tis­ke valg og debat­ter er blant fak­to­re­ne som får fle­re til å rea­ge­re. I til­legg pekes det på Cleggs enor­me nett­verk og tid­li­ge­re til­gang til sik­ker­hets­gra­dert infor­ma­sjon. 

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (22/10/2018)

Nick Clegg, tid­li­ge­re leder for Libe­ral­de­mo­kra­te­ne og vise­stats­mi­nis­ter i Stor­bri­tan­nia, blir ny PR-sjef i Face­bo­ok. Foto: Libe­ral Democrats.

Norsk filminstitutt refses for habilitetsproblemer

Norsk film­in­sti­tutt, som hvert år deler ut rundt 600 mil­lio­ner kro­ner i offent­li­ge mid­ler, blir av Riks­re­vi­sjo­nen ref­set for mang­len­de ruti­ner for å sik­re habi­li­te­ten til kon­su­len­te­ne som sty­rer sto­re deler av insti­tut­tets beløp. Pro­duk­sjo­ner som søker støt­te får selv vel­ge én av to kon­su­len­ter som bedøm­mer søk­na­den. Riks­re­vi­sjo­nen mener insti­tut­tet i for dår­lig grad sik­rer at kon­su­len­te­ne tar avgjø­rel­ser på objek­tivt grunn­lag. Det kom­mer frem i Riks­re­vi­sjo­nens årli­ge revi­sjon- og kon­troll­rap­port.

LES MER HOS NRK (19/10/2018)

Flere satser på TV-produksjon

Kam­pen om seer­ne mel­lom TV-kana­ler og strøm­me­tje­nes­ter er også en kamp om attrak­tivt inn­hold. Lokalt inn­hold og ikke minst TV-seri­er er i vin­den, og fle­re kas­ter seg nå inn i kam­pen om opp­dra­ge­ne – også sel­ska­per som først og fremst har pro­du­sert reklame­film. Sam­ti­dig hal­ve­rer pro­duk­sjons­sel­ska­pet War­ner Bros. Nor­ge den fas­te sta­ben.

LES MER HOS KAMPANJE (19/10/2018)

Netflix: Bare 2 prosent er norsk

Et pålegg fra EU om minst 30 pro­sent lokalt inn­hold i inter­na­sjo­na­le strøm­me­tje­nes­ter er på trap­pe­ne. Kon­su­lent­sel­ska­pet Medi­avi­sion har under­søkt hvor­dan det står til hos de størs­te strøm­me­tje­nes­te­ne i Nor­den i dag, og avstan­den til EUs krav er stor. Iføl­ge Medi­avi­sions under­sø­kel­se er bare 2 pro­sent av til­bu­det hos Net­flix i Nor­ge norsk. For Sve­ri­ge og Dan­mark er ande­le­ne på 4 pro­sent.

LES MER HOS MEDIAVISION (19/10/2018)

Discovery klager inn TV 2‑avtalen til ESA

TV 2s avta­le med sta­ten, som inne­bæ­rer støt­te på inn­til 675 mil­lio­ner kro­ner i løpet av fem år, er klagd inn til til­syns­or­ga­net Esa av TV Nor­ge-eier Dis­covery. Iføl­ge Espen Sko­land i Dis­covery Networks bry­ter TV 2‑avtalen med EØS-reg­le­ne for stats­støt­te. Han viser til TV 2s model­ler for føring av inn­tek­ter på nyhe­ter, som får nyhe­ter til å vir­ke lite lønn­somt. 

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (19/10/2018)

Faktisk.no søker millionbeløp i statsstøtte

Fakta­sjekk­tje­nes­ten Faktisk.no, som eies av de størs­te medie­hu­se­ne i Nor­ge, har søkt om stats­støt­te på til sam­men 39 mil­lio­ner kro­ner. Faktisk.no øns­ker drifts­til­skudd på 18 mil­lio­ner fra Kul­tur­de­par­te­men­tet og pro­sjekt­støt­te fra Kunn­skaps­de­par­te­men­tet på 21 mil­lio­ner kro­ner. Mid­le­ne er tenkt å for­de­les over tre år, og skal blant annet bru­kes til utvik­ling av under­vis­ningsopp­legg om kilde­kri­tikk på ung­doms­skole­nivå.

LES MER HOS KAMPANJE (19/10/2018)

Papir fortsatt hovedinntektskilden i Amedia

Selv om avis­kon­ser­net Ame­dia har sat­set kraf­tig på digi­ta­li­se­ring av aviser og abon­ne­men­ter, kom­mer fort­satt 75 pro­sent av inn­tek­te­ne fra papir­ut­ga­ven av kon­ser­nets 63 lokal­avi­ser. Antal­let papir­abon­nen­ter fal­ler jevnt år for år, noe som påvir­ker øko­no­mi­en neg­a­tivt, siden de gir mer inn­tek­ter enn de digi­ta­le abon­nen­te­ne. Redu­sert post­le­ve­ring kan der­for ram­me avi­se­ne hardt. Goog­le og Face­bo­ok stik­ker av med sto­re deler av det digi­ta­le annonse­mar­ke­det. For å møte utford­rin­ge­ne har Ame­dia måt­tet redu­se­re beman­nin­gen med totalt 567 ansat­te.

LES MER HOS JOURNALISTEN (18/10/2018)

Twitter offentliggjør millioner av troll-tweets

Falsk og mani­pu­la­tiv infor­ma­sjon på Twit­ter har de sis­te åre­ne vært brukt til å påvir­ke den poli­tis­ke debat­ten i USA. Nå har Twit­ter offent­lig­gjort et arkiv på over 10 mil­lio­ner twe­ets fra rus­sis­ke og irans­ke troll­kon­to­er. Arki­vet base­rer seg på 3800 kon­to­er knyt­tet til rus­sis­ke Inter­net Rese­arch Agency i åre­ne 2013 til 2018, i til­legg til en rek­ke Iran-baser­te kon­to­er. Der­med får fors­ke­re og and­re inter­es­ser­te en gyl­len mulig­het til å ana­ly­se­re hvor­dan sli­ke fals­ke kam­pan­jer fun­ge­rer og spres.

LES MER HOS THE GUARDIAN (18/10/2018)

Meløy­avisa og Framtia slår seg sammen

I 2019 slås de to lokal­avi­se­ne Meløy­avisa og Fram­tia sam­men til én avis. Avi­se­ne dek­ker Nord­land-kom­mu­ne­ne Mel­øy, Gilde­skål og Rød­øy, og har vært kon­kur­ren­ter de sis­te 10 åre­ne. Den nye avi­sen vil få nytt navn.

LES MER HOS MEDIER24 (18/10/2018)

TEMA

N

RK

93 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen