Ukens medienyheter: Statsstøtte, habilitet og PR

Discovery klager inn TV 2-avtalen til ESA, Norsk filminstitutt refses for habilitetsproblemer og nye undersøkelser viser at Saudi-Arabia betaler mediene rikelig for å sikre et godt omdømme i Vesten. Dette er ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

Saudi-Arabia betaler godt for omdømme i Vesten

En gransk­ing Guardian har fore­tatt, vis­er at Sau­di-Ara­bia betaler en rekke medi­er og aktør­er for å skaffe seg et godt omdømme i Vesten. Blant annet har avisa The Inde­pen­dent inngått en samar­bei­d­sav­tale med sel­skapet SRMG, som har nære bånd til den saudi­ara­biske kro­n­prin­sen, om net­tavis­er under Inde­pen­dent-navnet i Midt-Østen. I fjor ble 30 % av avisa sol­gt til en saudi­ara­bisk for­ret­nings­mann. SMRG har også don­ert midler til Tony Blairs stif­telse «Insti­tute for Glob­al Change», og har betalt nettst­edet Vice for video­er om Sau­di-Ara­bia som tur­ist­mål. I til­legg står en rekke PR-byråer og poli­tikere på lønningslisten.

LES MER HOS THE GUARDIAN
LES ENDA MER HOS THE GUARDIAN (23/10/2018)

Telenor vraker Canal Digital-merkevaren på kabel-TV

Frem til i dag har Canal Dig­i­tal bestått av både satel­litt-TV og kabel-TV. Nå blir der­i­mot kabel-TV en del av Telenor Norge og sel­skapets T‑We-univers. Rundt 500 000 kun­der blir med på fly­t­te­las­set. Canal Dig­i­tal-merke­varen skal fre­mover kun bestå av satellitt-TV.

LES MER HOS KAMPANJE (24/10/2018)

NJ og NR inn i prinsipiell sak om Lovdata

Norske lover og forskrifter er gratis tilgjen­gelige hos Lov­da­ta, som er en stif­telse oppret­tet av Justis­de­parte­mentet og juridisk fakul­tet ved Uni­ver­sitetet i Oslo. Stif­telsen er pålagt å finan­siere seg selv, og gjør det gjen­nom bruker­be­tal­ing som blant annet gir til­gang til avgjørelser i høyesterett. Lov­da­ta har gått til sak mot nettst­edet Rettspraksis.no for å ha pub­lis­ert dom­mer fra Høyesterett som stif­telsen men­er er lastet ned fra deres mate­ri­ale, mens jour­nal­is­tene bak Rettspraksis.no men­er Høyesteretts avgjørelser er offentlig infor­masjon. Jour­nal­is­tene får nå støtte fra Norsk Jour­nal­ist­lag og Norsk Redaktørforening.

LES MER HOS JOURNALISTEN (24/10/2018)

DN og Morgenbladet med minus

NHST Media, som eier Dagens Næringsliv og Mor­gen­bladet, rap­porter­er om et under­skudd på 5,7 mil­lion­er kro­ner så langt i 2018. Tilsvarende resul­tat i 2017 var et over­skudd på 12 mil­lion­er. Inntek­tene har økt sam­men­lignet med 2017, spe­sielt de dig­i­tale annon­sein­ntek­tene, men utgiftene har økt mer, grun­net nye satsinger.

LES MER HOS KAMPANJE (23/10/2018)

Lokalradiolytting går ned – med unntak av i nord

Ande­len av befolknin­gen som hør­er på lokalra­dio har det siste halvåret gått svakt ned. Dermed er det slutt på vek­sten i lokalra­di­olyt­ting som kom i kjøl­van­net av FM-slukkin­gen. Unntaket er i lan­dets tre nordlig­ste fylk­er. Her synker lyt­ter­tal­lene for NRK, mens lokalra­dio fremde­les opplever økte lyt­ter­tall. Lyt­ter­tal­lene er en del av Kan­tar Medias For­bruk­er & Media-undersøkelse.

LES MER HOS JOURNALISTEN (23/10/2018)

Dobling av midlertidig ansatte i NRK

Siden 2015 har NRK doblet antall midler­tidi­ge redak­sjonelle årsverk. I år har all­mennkringkasteren hatt i snitt 70 midler­tidi­ge redak­sjonelle årsverk mot 34 årsverk i 2015. Ifølge NRKJ-nes­tled­er Rolf Johansen utfor­dr­er NRK arbei­dsmiljøloven i sin bruk av midler­tidig arbei­d­skraft. Det er Marienlyst­di­visjo­nen – og særlig sport­savdelin­gen – som bruk­er flest midlertidige.

LES MER HOS JOURNALISTEN (23/10/2018)

Forlag ut av Stordalen-samarbeid

Glo­ria For­lag, etablert av blant annet for­lagsvet­er­a­nen Anne Gaathaug, går ut av for­lagsklyn­gen Pet­ter Stordalen oppret­tet tidligere i år. Stordalen vak­te opp­sikt da han investerte i Pilar For­lag, som igjen gikk inn med andel­er i de nys­tart­ede for­la­gene Glo­ria og Cap­i­tana For­lag. Sist­nevnte har best­sel­ger­for­fat­teren Jørn Lier Horst som deleier, og har fått med to andre pop­ulære for­fat­tere, Tom Ege­land og Tom Kris­tensen, på laget. Nå kjøper Glo­ria For­lag ut Pilar, og fort­set­ter på egen kjøl.

LES MER HOS BOK 365
LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (22/10/2019)

Tidligere visestatsminister ny PR-sjef i Facebook

Nick Clegg, tidligere led­er for Lib­er­aldemokratene og vis­es­tatsmin­is­ter i Storbri­tan­nia, er Face­books nye visepres­i­dent for glob­al PR-virk­somhet. At Clegg har val­gt å gå til Face­book har vakt reak­sjon­er i hjem­lan­det. Face­books prob­lema­tiske rolle i forbindelse med poli­tiske valg og debat­ter er blant fak­torene som får flere til å rea­gere. I til­legg pekes det på Cleg­gs enorme nettverk og tidligere til­gang til sikker­hets­gradert informasjon. 

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (22/10/2018)

Nick Clegg, tidligere led­er for Lib­er­aldemokratene og vis­es­tatsmin­is­ter i Storbri­tan­nia, blir ny PR-sjef i Face­book. Foto: Lib­er­al Democrats.

Norsk filminstitutt refses for habilitetsproblemer

Norsk filmin­sti­tutt, som hvert år del­er ut rundt 600 mil­lion­er kro­ner i offentlige midler, blir av Rik­sre­visjo­nen ref­set for man­glende ruti­n­er for å sikre habiliteten til kon­sulen­tene som styr­er store del­er av insti­tut­tets beløp. Pro­duk­sjon­er som søk­er støtte får selv velge én av to kon­sulen­ter som bedøm­mer søk­naden. Rik­sre­visjo­nen men­er insti­tut­tet i for dårlig grad sikr­er at kon­sulen­tene tar avgjørelser på objek­tivt grunnlag. Det kom­mer frem i Rik­sre­visjo­nens årlige revisjon- og kontrollrapport.

LES MER HOS NRK (19/10/2018)

Flere satser på TV-produksjon

Kam­p­en om seerne mel­lom TV-kanaler og strøm­met­jen­ester er også en kamp om attrak­tivt innhold. Lokalt innhold og ikke minst TV-serier er i vin­den, og flere kaster seg nå inn i kam­p­en om opp­dra­gene – også sel­skaper som først og fremst har pro­dusert reklame­film. Sam­tidig halver­er pro­duk­sjon­s­sel­skapet Warn­er Bros. Norge den faste staben.

LES MER HOS KAMPANJE (19/10/2018)

Netflix: Bare 2 prosent er norsk

Et pålegg fra EU om minst 30 pros­ent lokalt innhold i inter­nasjonale strøm­met­jen­ester er på trap­pene. Kon­sulentsel­skapet Medi­av­i­sion har under­søkt hvor­dan det står til hos de største strøm­met­jen­estene i Nor­den i dag, og avs­tanden til EUs krav er stor. Ifølge Medi­av­i­sions under­søkelse er bare 2 pros­ent av tilbudet hos Net­flix i Norge norsk. For Sverige og Dan­mark er ande­lene på 4 prosent.

LES MER HOS MEDIAVISION (19/10/2018)

Discovery klager inn TV 2‑avtalen til ESA

TV 2s avtale med stat­en, som innebær­er støtte på inntil 675 mil­lion­er kro­ner i løpet av fem år, er klagd inn til tilsyn­sor­ganet Esa av TV Norge-eier Dis­cov­ery. Ifølge Espen Skoland i Dis­cov­ery Net­works bry­ter TV 2‑avtalen med EØS-reg­lene for statsstøtte. Han vis­er til TV 2s mod­eller for føring av inntek­ter på nyheter, som får nyheter til å virke lite lønnsomt. 

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (19/10/2018)

Faktisk.no søker millionbeløp i statsstøtte

Fak­tas­jekk­t­jen­esten Faktisk.no, som eies av de største mediehusene i Norge, har søkt om statsstøtte på til sam­men 39 mil­lion­er kro­ner. Faktisk.no ønsker drift­stil­skudd på 18 mil­lion­er fra Kul­tur­de­parte­mentet og pros­jek­t­støtte fra Kunnskaps­de­parte­mentet på 21 mil­lion­er kro­ner. Mid­lene er tenkt å forde­les over tre år, og skal blant annet brukes til utvikling av under­vis­ning­sop­p­legg om kildekri­tikk på ungdomsskolenivå.

LES MER HOS KAMPANJE (19/10/2018)

Papir fortsatt hovedinntektskilden i Amedia

Selv om aviskon­ser­net Ame­dia har sat­set kraftig på dig­i­talis­er­ing av avis­er og abon­nementer, kom­mer fort­satt 75 pros­ent av inntek­tene fra papirut­gaven av kon­ser­nets 63 lokalavis­er. Antallet papirabon­nen­ter fall­er jevnt år for år, noe som påvirk­er økonomien neg­a­tivt, siden de gir mer inntek­ter enn de dig­i­tale abon­nen­tene. Redusert postlev­er­ing kan der­for ramme avisene hardt. Google og Face­book stikker av med store del­er av det dig­i­tale annon­se­markedet. For å møte utfor­drin­gene har Ame­dia måt­tet redusere beman­nin­gen med totalt 567 ansatte.

LES MER HOS JOURNALISTEN (18/10/2018)

Twitter offentliggjør millioner av troll-tweets

Fal­sk og manip­u­la­tiv infor­masjon på Twit­ter har de siste årene vært brukt til å påvirke den poli­tiske debat­ten i USA. Nå har Twit­ter offentlig­gjort et arkiv på over 10 mil­lion­er tweets fra rus­siske og iranske trol­lkon­to­er. Arkivet baser­er seg på 3800 kon­to­er knyt­tet til rus­siske Inter­net Research Agency i årene 2013 til 2018, i til­legg til en rekke Iran-baserte kon­to­er. Dermed får forskere og andre inter­esserte en gyllen mulighet til å analy­sere hvor­dan slike falske kam­pan­jer fun­ger­er og spres.

LES MER HOS THE GUARDIAN (18/10/2018)

Meløy­avisa og Framtia slår seg sammen

I 2019 slås de to lokalavisene Meløy­avisa og Fram­tia sam­men til én avis. Avisene dekker Nord­land-kom­munene Meløy, Gildeskål og Rødøy, og har vært konkur­renter de siste 10 årene. Den nye avisen vil få nytt navn.

LES MER HOS MEDIER24 (18/10/2018)

TEMA

N

RK

96 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen