Nyhetsbrev uke 13

Analyseprogram, online-retorikk og kvalitetsindeks for nettdebatter.

I de siste artik­lene på Vox Pub­li­ca skriv­er Erik Knud­sen om et nytt analy­se­pro­gram som kan avdekke net­tavis­ers pri­or­i­teringer, mens Joachim Wid­mann skriv­er om Tysk­lands nye president.

Les også nye inn­legg på våre blog­ger: På Retorikkbloggen tar Jens Kjeld­sen for seg online-retorikk, og på bloggen Ytring på nett skriv­er Dag Elge­sem om en kvalitetsin­deks for vur­der­ing av nettde­bat­ter. I det nyeste inn­legget på Virk­somme ord tar Hanne Ris­myhr for seg his­torik­er Jacob Sten­ersen Worm-Müller sine nedteg­nelser om inflasjon og barkebrød.

Husk også å sjekke Ago­rakalen­deren for aktuelle arrange­menter om demokrati og ytrings­fri­het. Ons­dag 18. april inviter­er Civi­ta til frokost­møte og bok­lanser­ing med temaet “Ytrings­fri­het for rasis­ter?” på Cafe Chris­tia­nia, og tors­dag 19. april arran­geres sem­i­nar om val­gets ram­mer med Audun Bey­er på Insti­tutt for infor­masjons- og medieviten­skap ved UiB. Besøk Ago­rakalen­deren for å få en full over­sikt over alle arrange­menter, og du kan selv også enkelt bli medlem av kalen­deren og legge inn arrange­menter der.

Vox Pub­li­ca opp­dater­er også jevn­lig sin lenke­sam­ling ”Aktuelle lenker”. Her kan man finne mye inter­es­sant om inter­nasjon­al og norsk utvikling på våre temafelt. Et par eksem­pler fra de siste dagene: vl.no skriv­er om Det mosaiske trossam­funn som krev­er at krim­inelt jøde­hat reg­istr­eres, og stateofthemedia.org pre­sen­ter­er sin årlige rap­port om jour­nal­is­tikk i USA.

For å lese artiklene

Analy­se­pro­gram avdekker net­tavisenes prioriteringer 
Nyutviklet pro­gram­vare åpn­er nye muligheter for forskn­ing på net­tavisjour­nal­is­tikk. Av Erik Knudsen.

Tysk­lands nye pres­i­dent: Prin­sipp­fast og misforstått
I Joachim Gauck får Tysk­land en uavhengig og prin­sipp­fast pres­i­dent, men bildet de fleste tyskere har av ham stem­mer ikke med virke­ligheten. Av Joachim Widmann.

Retorikkbloggen
Online-retorikk
Online-retorikk fly­t­ter mak­ten fra avsenderen til mot­tageren. Men avsenderen tar den tilbake. Av Jens Elmelund Kjeldsen.

Ytring på nett
En kvalitetsin­deks for vur­der­ing av nettdebatter

Med kri­terier for usak­lighet som utgangspunkt vil vi måle kvalitet i nettde­bat­ter. Av Dag Elgesem.

Virk­somme ord
Harde år i håpløshetens tegn
I lys av våre finan­skrise­tider: His­torik­er Jacob Sten­ersen Worm-Müller om inflasjon, ekstreme vær­forhold, Napoleon­skrig og barke­brød. Av Hanne Rismyhr.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Vi vil også benytte sjansen til å ønske alle våre lesere en rik­tig god påske.

Hilsen Vox Publica-redaksjonen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen