Nyhetsbrev uke 13

Analyseprogram, online-retorikk og kvalitetsindeks for nettdebatter.

I de sis­te artik­le­ne på Vox Pub­li­ca skri­ver Erik Knud­sen om et nytt ana­lyse­pro­gram som kan avdek­ke nett­avi­sers prio­ri­te­rin­ger, mens Joa­chim Wid­mann skri­ver om Tysk­lands nye pre­si­dent.

Les også nye inn­legg på våre blog­ger: På Reto­rikk­blog­gen tar Jens Kjeld­sen for seg online-reto­rikk, og på blog­gen Ytring på nett skri­ver Dag Elge­sem om en kva­li­tets­in­deks for vur­de­ring av nett­de­bat­ter. I det nyes­te inn­leg­get på Virk­som­me ord tar Hanne Ris­myhr for seg his­to­ri­ker Jacob Ste­ner­sen Worm-Mül­ler sine ned­teg­nel­ser om infla­sjon og barke­brød.

Husk også å sjek­ke Agora­ka­len­de­ren for aktu­el­le arran­ge­men­ter om demo­kra­ti og ytrings­fri­het. Ons­dag 18. april invi­te­rer Civi­ta til fro­kost­møte og bok­lan­se­ring med tema­et «Ytrings­fri­het for rasis­ter?» på Cafe Chris­tia­nia, og tors­dag 19. april arran­ge­res semi­nar om val­gets ram­mer med Audun Bey­er på Insti­tutt for infor­ma­sjons- og medie­vi­ten­skap ved UiB. Besøk Agora­ka­len­de­ren for å få en full over­sikt over alle arran­ge­men­ter, og du kan selv også enkelt bli med­lem av kalen­de­ren og leg­ge inn arran­ge­men­ter der.

Vox Pub­li­ca opp­da­te­rer også jevn­lig sin lenke­sam­ling ”Aktu­el­le len­ker”. Her kan man fin­ne mye inter­es­sant om inter­na­sjo­nal og norsk utvik­ling på våre tema­felt. Et par eksemp­ler fra de sis­te dage­ne: vl.no skri­ver om Det mosa­is­ke tros­sam­funn som kre­ver at kri­mi­nelt jøde­hat regist­re­res, og stateofthemedia.org pre­sen­te­rer sin årli­ge rap­port om jour­na­lis­tikk i USA.

For å lese artik­le­ne

Ana­lyse­pro­gram avdek­ker nett­avi­se­nes prio­ri­te­rin­ger
Nyut­vik­let pro­gram­vare åpner nye mulig­he­ter for forsk­ning på nett­avis­jour­na­lis­tikk. Av Erik Knud­sen.

Tysk­lands nye pre­si­dent: Prin­sipp­fast og mis­for­stått
I Joa­chim Gau­ck får Tysk­land en uav­hen­gig og prin­sipp­fast pre­si­dent, men bil­det de fles­te tys­ke­re har av ham stem­mer ikke med vir­ke­lig­he­ten. Av Joa­chim Wid­mann.

Reto­rikk­blog­gen
Online-reto­rikk
Online-reto­rikk flyt­ter mak­ten fra avsen­de­ren til mot­ta­ge­ren. Men avsen­de­ren tar den til­ba­ke. Av Jens Elme­lund Kjeld­sen.

Ytring på nett
En kva­li­tets­in­deks for vur­de­ring av nett­de­bat­ter

Med kri­te­ri­er for usak­lig­het som utgangs­punkt vil vi måle kva­li­tet i nett­de­bat­ter. Av Dag Elge­sem.

Virk­som­me ord
Har­de år i håp­løs­he­tens tegn
I lys av våre finans­krise­ti­der: His­to­ri­ker Jacob Ste­ner­sen Worm-Mül­ler om infla­sjon, eks­tre­me vær­for­hold, Napo­le­ons­krig og barke­brød. Av Hanne Ris­myhr.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Vi vil også benyt­te sjan­sen til å øns­ke alle våre lese­re en rik­tig god påske.

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen