Ny bok: datastøttet journalistikk

Espen Andersen viser hvorfor programmering som journalistisk metode har gullalderen foran seg.

NRKs data­jour­na­list­guru Espen Ander­sen gav nylig ut boken Data­støt­tet jour­na­lis­tikk på IJ/Cappelen Damm med støt­te fra pres­sens fag­lit­te­ra­tur­fond. Boken til­byr 200 sider lett­lest stoff om data­bruk i nors­ke redak­sjo­ner mel­lom to myke perm­er. Ander­sen er inklu­de­ren­de og skrem­mer for­mo­dent­lig ikke bort sine lese­re med kom­pli­ser­te form­ler og avan­sert nota­sjon, slik an del tek­no­logi­bø­ker kan gjø­re. Boken pas­ser fint for presse­folk i arbeid, så vel som medi­er og kom­mu­ni­ka­sjon-stu­den­ter og lave­re grads uni­ver­si­tets- og høy­skole­stu­den­ter. Det er en intro­duk­sjons­bok, og den for­ven­ter ikke at du kan noe om data­be­hand­ling fra før. Ander­sen for­kla­rer tek­no­lo­gis­ke begrep og viser fram meto­der og tek­no­lo­gi­er, men slip­per ald­ri målet ut av synet: de gode his­to­rie­ne i data­sam­lin­ge­ne.

Mar­tin Eide skri­ver i blogg­pos­ten om boken Hva er jour­na­lis­tikk at:

Det mang­ler begrun­ne­te for­slag til en jour­na­lis­tisk kanon. Det syv­en­de bud er det­te: Du skal vel­ge dine for­bil­der med omhu. Et godt for­bil­de er et fyr­tårn, ikke en havn.

Inn­led­nings­vis er det omris­set av just det­te Ander­sen teg­ner, caser å strek­ke seg etter — caser som har struk­ket jour­na­lis­tik­ken, ved bruk av tek­no­lo­gi. Slik guides vi trygt og kyn­dig inn i stof­fet med et håp om engang å avdek­ke og avslø­re med hjelp av data­jour­na­lis­tikk.

Espen Andersen - datastøttet journalistikk

Espen Ander­sen — Data­støt­tet jour­na­lis­tikk

Ingen­ting i boken står uten kon­tekst. Når vi lærer om nor­ma­li­se­ring av data­ba­ser og maskin­les­ba­re for­ma­ter er det for­di vi skal lære hvor­dan man fin­ner de bes­te sko­le­ne eller bran­ner i verne­ver­di­ge hus. Case­ne dri­ver boken fram­over. Det er ikke bare tek­nik­ker og resul­ta­ter, det er spen­nen­de his­to­ri­er og eksemp­ler som viser hvor­for pro­gram­me­ring som jour­na­lis­tisk meto­de har gull­al­de­ren foran seg.

Som skole­verk inne­hol­der boken mer enn kun «slik gjør du det»-stoff, men går også gjen­nom tema­er som etikk, offent­lig­hets­lo­ven og pro­blem­stil­lin­ger rundt til­gang og avslag på inn­syns­be­gjæ­rin­ger. Jour­na­lis­tikk er både tek­nisk og sosi­alt, og pro­ses­sen slik den for­kla­res tar høy­de for både men­nes­ker og maski­ner.

I bokens inn­led­ning leser vi at Ander­sen hel­ler vil gå rett på sak og ikke for­enk­le, for så å for­ven­te at de som føler for det hel­ler goog­ler seg fram til mer kunn­skap under­veis. De bite­ne vi ikke tren­ger å goog­le er lett­fat­te­lig til­gjen­ge­lig, og viser de over­ord­ne­de lin­je­ne. Som med data­jour­na­lis­tikk­hånd­bo­ken spa­res det på de aller mest tek­nis­ke detal­je­ne. Det­te har Ander­sen løst ved å leg­ge til avan­ser­te tema­er mot slut­ten av boken. Der lærer vi om data­ty­per, å skri­ve en skjerm­skra­per og å «inter­vjue» et data­sett med SQL. To helt sen­tra­le meto­der som kan bru­kes i utal­li­ge pro­sjek­ter og fag­om­rå­der.

Det fin­nes ingen kon­kur­ren­ter til den­ne boken akku­rat nå. Både Digi­tal spor­hund av de Lan­ge Kofo­ed & Sel­mer-Ned­re­lid og Vagt­hund i viden­sam­fun­det av Mul­vad, Swit­hun og Svith er utda­ter­te. Den­ne typen bøker har kort leve­tid, men i de kom­men­de åre­ne antar jeg den­ne vil være å fin­ne i man­ge skole­sek­ker og presse­bag­ger i Nor­ge. Det­te er data­jour­na­lis­tikk i 2013, men nok også noen år inn i fram­ti­den.

Selv om Ander­sen har man­ge caser å vise til, og lærer oss noe vik­tig ved hver enes­te én, så er boken plut­se­lig slutt. En tek­no­log leser den­ne boken på få timer. For­hå­pent­lig­vis vil jour­na­lis­ter og stu­den­ter kose seg med den len­ger og gra­ve dype­re i meto­der og mulig­he­ter – for her blir vi pre­sen­tert for fram­ti­dens grav­en­de jour­na­lists leve­brød.

TEMA

D

atajour
nalisti
kk

31 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen