Ny bok: datastøttet journalistikk

Espen Andersen viser hvorfor programmering som journalistisk metode har gullalderen foran seg.

NRKs data­jour­nal­ist­gu­ru Espen Ander­sen gav nylig ut boken Datastøt­tet jour­nal­is­tikk på IJ/Cappelen Damm med støtte fra pressens faglit­ter­atur­fond. Boken tilbyr 200 sider let­tlest stoff om data­bruk i norske redak­sjon­er mel­lom to myke per­mer. Ander­sen er inklud­erende og skrem­mer for­mod­entlig ikke bort sine lesere med kom­plis­erte form­ler og avansert notasjon, slik an del teknologibøk­er kan gjøre. Boken pass­er fint for presse­folk i arbeid, så vel som medi­er og kom­mu­nikasjon-stu­den­ter og lavere grads uni­ver­sitets- og høyskolestu­den­ter. Det er en intro­duk­sjons­bok, og den for­ven­ter ikke at du kan noe om data­behan­dling fra før. Ander­sen fork­lar­er tek­nol­o­giske begrep og vis­er fram metoder og teknolo­gi­er, men slip­per aldri målet ut av synet: de gode his­to­riene i datasamlingene. 

Mar­tin Eide skriv­er i blog­g­posten om boken Hva er jour­nal­is­tikk at:

Det man­gler begrun­nete forslag til en jour­nal­is­tisk kanon. Det syvende bud er dette: Du skal velge dine for­bilder med omhu. Et godt for­bilde er et fyrtårn, ikke en havn.

Innled­ningsvis er det omris­set av just dette Ander­sen teg­n­er, cas­er å strekke seg etter — cas­er som har strukket jour­nal­is­tikken, ved bruk av teknolo­gi. Slik guides vi trygt og kyn­dig inn i stof­fet med et håp om engang å avdekke og avs­løre med hjelp av datajournalistikk.

Espen Andersen - datastøttet journalistikk

Espen Ander­sen — Datastøt­tet journalistikk

Ingent­ing i boken står uten kon­tekst. Når vi lær­er om nor­malis­er­ing av data­bas­er og maskin­les­bare for­mater er det for­di vi skal lære hvor­dan man finner de beste sko­lene eller bran­ner i vern­everdi­ge hus. Casene dri­ver boken framover. Det er ikke bare teknikker og resul­tater, det er spen­nende his­to­ri­er og eksem­pler som vis­er hvor­for pro­gram­mer­ing som jour­nal­is­tisk metode har gul­lalderen foran seg. 

Som skolev­erk innehold­er boken mer enn kun “slik gjør du det”-stoff, men går også gjen­nom temaer som etikk, offent­lighet­sloven og prob­lem­still­inger rundt til­gang og avs­lag på innsyns­begjæringer. Jour­nal­is­tikk er både teknisk og sosialt, og pros­essen slik den fork­lares tar høyde for både men­nesker og maskiner.

I bokens innled­ning leser vi at Ander­sen heller vil gå rett på sak og ikke foren­kle, for så å for­vente at de som føler for det heller googler seg fram til mer kunnskap under­veis. De bitene vi ikke trenger å google er let­tfat­telig tilgjen­gelig, og vis­er de overordnede lin­jene. Som med data­jour­nal­is­tikkhånd­bo­ken spares det på de aller mest tekniske detal­jene. Dette har Ander­sen løst ved å legge til avanserte temaer mot slut­ten av boken. Der lær­er vi om datatyper, å skrive en skjermskrap­er og å “inter­vjue” et datasett med SQL. To helt sen­trale metoder som kan brukes i utal­lige pros­jek­ter og fagområder.

Det finnes ingen konkur­renter til denne boken akku­rat nå. Både Dig­i­tal sporhund av de Lange Kofoed & Selmer-Nedrelid og Vagth­und i viden­sam­fun­det av Mul­vad, Swith­un og Svith er utdaterte. Denne typen bøk­er har kort lev­etid, men i de kom­mende årene antar jeg denne vil være å finne i mange skole­sekker og presse­bag­ger i Norge. Dette er data­jour­nal­is­tikk i 2013, men nok også noen år inn i framtiden. 

Selv om Ander­sen har mange cas­er å vise til, og lær­er oss noe vik­tig ved hver eneste én, så er boken plut­selig slutt. En teknolog leser denne boken på få timer. Forhåpentligvis vil jour­nal­is­ter og stu­den­ter kose seg med den lenger og grave dypere i metoder og muligheter – for her blir vi pre­sen­tert for framti­dens gravende jour­nal­ists levebrød.

TEMA

D

atajour
nalisti
kk

31 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen