Skepsis til politisk fjernsynsreklame

Kun 27 prosent av befolkningen er positive til politisk reklame på fjernsyn i ny undersøkelse

Her på Vox Pub­li­ca har vi tid­li­ge­re omtalt det nors­ke for­bu­det mot poli­tisk reklame­film:

Les: De litt for­bud­te fil­me­ne

Les: Poli­tisk fjern­syns­re­kla­me i Nor­ge

Debat­ten rundt poli­tisk rekla­me i leven­de bil­der på fjern­syn har pågått i et tiår, og argu­men­ta­sjo­nen for og mot et for­bud har i stor grad gjen­tatt seg. Under­sø­kel­ser av dis­se argu­men­te­ne viser at den­ne typen rekla­mer ofte har et dår­lig ryk­te i offent­lig debatt.

År 2000: TV2 sensurerer sin egen sending av reklame for Sykepleierforbundet.

År 2000: TV2 sen­su­re­rer sin egen sen­ding av rekla­me for Syke­plei­er­for­bun­det.

Det kan vir­ke som om det­te ryk­tet i stor grad går igjen hos opi­nio­nen: I en under­sø­kel­se gjen­nom­ført av TNS Gal­lup på opp­drag fra Fritt Ord, viser det seg at kun 27 pro­sent av befolk­nin­gen mener at poli­tisk rekla­me på fjern­syn bur­de være lov. Under­sø­kel­sen kan du lese i sin hel­het her.

I under­sø­kel­sen vir­ker det som om det er vel­ge­re som støt­ter par­ti­ene Høy­re, Frem­skritts­par­ti­et, Kris­te­lig Folke­par­ti og Venst­re som er den grup­pen som er mest entu­si­as­tisk for å til­la­te poli­tisk fjern­syns­re­kla­me. Det­te kan sies å har­mo­ne­re godt også poli­tisk — blant annet Høy­re har tatt til orde for å til­la­te det­te ved en rek­ke anled­nin­ger — også før stor­tings­valg­kam­pen i 2013. Kris­te­lig Folke­par­ti der­imot, har tid­li­ge­re stemt mot å til­la­te det­te.

De som later til å være mest kjø­li­ge når det kom­mer til å til­la­te sli­ke bud­skap på fjern­syn er vel­ge­re som støt­ter Miljø­par­ti­et de Grøn­ne, Sen­ter­par­ti­et og Sosia­lis­tisk Venstre­par­ti. Arbei­der­par­ti­et og Rødt befin­ner seg midt mel­lom de to grup­pe­ne — 20 pro­sent av både Arbei­der­par­ti­et og Rødt sine vel­ge­re synes at poli­tisk fjern­syns­re­kla­me bur­de være lov. Det må alli­ke­vel nev­nes at det er begren­set hva mate­ria­let i en slik spørre­un­der­sø­kel­se kan for­tel­le oss om hva vel­ger­ne til de uli­ke par­ti­ene mener. Grun­nen er at antal­let spur­te blir svært lite når det deles opp etter par­ti. Eksem­pel­vis er antal­let som har opp­gitt at de vil­le stemt på Rødt bare 14 styk­ker. Sli­ke tall kan man ikke trek­ke for sik­re slut­nin­ger av.

Kilde: Ytringsfrihetsbarometeret 2013, TNS Gallup på oppdrag fra Fritt Ord.

Andel som er del­vis eller helt enig i påstan­den «Det bør være lov med poli­tisk TV-rekla­me i Nor­ge», delt opp etter hvil­ket par­ti de øns­ker å stem­me på (Kil­de: Ytrings­fri­hets­baro­me­te­ret 2013, TNS Gal­lup).

TVNor­ge har tid­li­ge­re gitt bort gra­tis reklame­tid til poli­tis­ke par­ti­er, og kring­kas­tet dis­se. Kana­len annon­ser­te sent i 2012 at de øns­ker å utford­re det nors­ke for­bu­det ved å sel­ge rekla­me til par­ti­ene i 2013. Det blir spen­nen­de å se om noen par­ti­er øns­ker å benyt­te seg av det­te til­bu­det i den kom­men­de valg­kam­pen. Med tan­ke på at en såpass stor del av befolk­nin­gen er lun­ken, eller mot sli­ke rekla­mer, kan det hen­de at vel­ger­ne vil rea­ge­re neg­a­tivt frem­for posi­tivt på å få poli­ti­ker­ne i direk­te tale via fjern­syns­skjer­men.

TEMA

V

algkamp

47 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen