Skepsis til politisk fjernsynsreklame

Kun 27 prosent av befolkningen er positive til politisk reklame på fjernsyn i ny undersøkelse

Her på Vox Pub­li­ca har vi tidligere omtalt det norske for­budet mot poli­tisk reklamefilm:

Les: De litt for­budte filmene

Les: Poli­tisk fjern­syn­sreklame i Norge

Debat­ten rundt poli­tisk reklame i lev­ende bilder på fjern­syn har pågått i et tiår, og argu­men­tasjo­nen for og mot et for­bud har i stor grad gjen­tatt seg. Under­søkelser av disse argu­mentene vis­er at denne typen reklamer ofte har et dårlig ryk­te i offentlig debatt.

År 2000: TV2 sensurerer sin egen sending av reklame for Sykepleierforbundet.

År 2000: TV2 sen­sur­erer sin egen send­ing av reklame for Sykepleierforbundet.

Det kan virke som om dette ryk­tet i stor grad går igjen hos opin­io­nen: I en under­søkelse gjen­nom­ført av TNS Gallup på opp­drag fra Fritt Ord, vis­er det seg at kun 27 pros­ent av befolknin­gen men­er at poli­tisk reklame på fjern­syn burde være lov. Under­søkelsen kan du lese i sin hel­het her.

I under­søkelsen virk­er det som om det er vel­gere som støt­ter par­tiene Høyre, Frem­skrittspar­ti­et, Kris­telig Folkepar­ti og Ven­stre som er den grup­pen som er mest entu­si­astisk for å tillate poli­tisk fjern­syn­sreklame. Dette kan sies å har­monere godt også poli­tisk — blant annet Høyre har tatt til orde for å tillate dette ved en rekke anled­ninger — også før stort­ingsval­gkam­p­en i 2013. Kris­telig Folkepar­ti der­i­mot, har tidligere stemt mot å tillate dette.

De som lat­er til å være mest kjølige når det kom­mer til å tillate slike bud­skap på fjern­syn er vel­gere som støt­ter Miljø­par­ti­et de Grønne, Sen­ter­par­ti­et og Sosial­is­tisk Ven­strepar­ti. Arbei­der­par­ti­et og Rødt befinner seg midt mel­lom de to grup­pene — 20 pros­ent av både Arbei­der­par­ti­et og Rødt sine vel­gere synes at poli­tisk fjern­syn­sreklame burde være lov. Det må allikev­el nevnes at det er begrenset hva mate­ri­alet i en slik spør­re­un­der­søkelse kan fortelle oss om hva vel­gerne til de ulike par­tiene men­er. Grun­nen er at antallet spurte blir svært lite når det deles opp etter par­ti. Eksem­pelvis er antallet som har oppgitt at de ville stemt på Rødt bare 14 stykker. Slike tall kan man ikke trekke for sikre slut­ninger av.

Kilde: Ytringsfrihetsbarometeret 2013, TNS Gallup på oppdrag fra Fritt Ord.

Andel som er delvis eller helt enig i pås­tanden “Det bør være lov med poli­tisk TV-reklame i Norge”, delt opp etter hvilket par­ti de ønsker å stemme på (Kilde: Ytrings­fri­hets­barom­e­teret 2013, TNS Gallup).

TVNorge har tidligere gitt bort gratis reklametid til poli­tiske parti­er, og kringkastet disse. Kanalen annon­serte sent i 2012 at de ønsker å utfor­dre det norske for­budet ved å selge reklame til par­tiene i 2013. Det blir spen­nende å se om noen parti­er ønsker å benytte seg av dette tilbudet i den kom­mende val­gkam­p­en. Med tanke på at en såpass stor del av befolknin­gen er lunken, eller mot slike reklamer, kan det hende at vel­gerne vil rea­gere neg­a­tivt frem­for pos­i­tivt på å få poli­tik­erne i direk­te tale via fjernsynsskjermen.

TEMA

V

algkamp

48 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen