“Hvad rager det os?” Retorikken i stemmerettskampen

Historiske taler framført av skuespillere og forskerperspektiver på retorikk da stemmerettsjubileet ble markert på Stortinget.

På Stortinget ble hun­dreårs­da­gen for kvinnestem­meretten mark­ert med taler og fore­drag 11. juni. Etter ini­tia­tiv fra Berit von der Lippe (BI) og Johan Tøn­nes­son (UiO) møttes poli­tikere og forskere i den gam­le Lagt­ingssalen. Der ble det gitt inntrykk av argu­men­tasjo­nen for og mot, med utdrag fra his­toriske taler fram­ført av skue­spillere fra Nation­althe­atret, og med retorikk-faglige kom­mentar­er. Deretter skilte poli­tikere og forskere lag. Mens statsmin­is­teren og par­tiled­erne talte i stort­ingssalen, inviterte von der Lippe og Tøn­nes­son, som dagen før hadde lansert sin nye bok Retorikken i kam­p­en om kvinnestem­meretten, til forskerseminar.

Tøn­nes­son belyste mannlige poli­tik­eres syn­spunk­ter på kvinnestem­merett for hun­dre år siden. Skue­spillerne Anders Rom­mel­hoff, Bern­hard Arnø og Kai Rem­low sør­get for at både tilhen­gere (Wex­elsen) og mot­standere (Heuch, Malm) fikk komme til orde.

Anders Johan­sen, fra Virk­somme ord-pros­jek­tet ved Info­me­dia, talte om poli­tiske ret­tig­he­ter og reto­risk med­borg­er­skap. Han tok utgangs­punkt i Camil­la Col­letts tale til den norske kunst­ner­kret­sen i München, 17. mai 1877, “Hvad rager det os?”, som for anled­nin­gen ble levende­gjort av Laila Goody.

Skuespillerne Laila Goody, Cecilie Lundsholt, Petronella Barker og Elisabet Topp i lagtingssalen under arrangementet om stemmerettsjubileet 11. juni 2013 (foto: Stortinget. CC:by-nd)

Skue­spillerne Laila Goody, Cecilie Lund­sholt, Petronel­la Bark­er og Elis­a­bet Topp i lagt­ingssalen under arrange­mentet om stem­merettsju­bileet 11. juni 2013 (foto: Stortinget. CC:by-nd)

(Inn­legget ble opp­datert 8. juli 2013).

TEMA

R

etorikk

104 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen