«Hvad rager det os?» Retorikken i stemmerettskampen

Historiske taler framført av skuespillere og forskerperspektiver på retorikk da stemmerettsjubileet ble markert på Stortinget.

På Stor­tin­get ble hundre­års­da­gen for kvinne­stem­me­ret­ten mar­kert med taler og fore­drag 11. juni. Etter ini­tia­tiv fra Berit von der Lip­pe (BI) og Johan Tøn­nes­son (UiO) møt­tes poli­ti­ke­re og fors­ke­re i den gam­le Lag­tings­sa­len. Der ble det gitt inn­trykk av argu­men­ta­sjo­nen for og mot, med utdrag fra his­to­ris­ke taler fram­ført av skue­spil­le­re fra Natio­nal­thea­tret, og med reto­rikk-fag­li­ge kom­men­ta­rer. Der­et­ter skil­te poli­ti­ke­re og fors­ke­re lag. Mens stats­mi­nis­te­ren og parti­le­der­ne tal­te i stor­tings­sa­len, invi­ter­te von der Lip­pe og Tøn­nes­son, som dagen før had­de lan­sert sin nye bok Reto­rik­ken i kam­pen om kvinne­stem­me­ret­ten, til fors­ker­se­mi­nar.

Tøn­nes­son belys­te mann­li­ge poli­ti­ke­res syns­punk­ter på kvinne­stem­me­rett for hund­re år siden. Skue­spil­ler­ne Anders Rom­mel­hoff, Bern­hard Arnø og Kai Rem­low sør­get for at både til­hen­ge­re (Wexel­sen) og mot­stan­de­re (Heuch, Malm) fikk kom­me til orde.

Anders Johan­sen, fra Virk­somme ord-pro­sjek­tet ved Info­me­dia, tal­te om poli­tiske ret­tig­he­ter og reto­risk med­bor­ger­skap. Han tok utgangs­punkt i Camil­la Col­letts tale til den nors­ke kunst­ner­kret­sen i Mün­chen, 17. mai 1877, «Hvad rager det os?», som for anled­nin­gen ble levende­gjort av Lai­la Goody.

Skuespillerne Laila Goody, Cecilie Lundsholt, Petronella Barker og Elisabet Topp i lagtingssalen under arrangementet om stemmerettsjubileet 11. juni 2013 (foto: Stortinget. CC:by-nd)

Skue­spil­ler­ne Lai­la Goody, Ceci­lie Lunds­holt, Petro­nel­la Bar­ker og Eli­sa­bet Topp i lag­tings­sa­len under arran­ge­men­tet om stem­me­retts­ju­bi­le­et 11. juni 2013 (foto: Stor­tin­get. CC:by-nd)

(Inn­leg­get ble opp­da­tert 8. juli 2013).

TEMA

R

etorikk

103 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen