Amerikanske tilstander!

Er norsk politikk i ferd med å bli amerikanisert?

Da Jens Stol­ten­berg skul­le hol­de sin tale for par­ti­ets lands­møte før som­mer­en, lei­de han inn en tele­promp­ter, eller en manu­skript­ma­skin. Det­te er et tek­nisk hjelpe­mid­del som han van­lig­vis har for­be­holdt and­re anled­nin­ger, som for eksem­pel nytt­års­ta­len på fjern­syn. Tele­promp­te­ren erstat­ter det tra­di­sjo­nel­le papir­ma­nu­skrip­tet man­ge tale­re liker å ta med seg opp til podi­et. Frem­for å sta­dig tit­te ned i arke­ne sine, og der­med bry­te blikk-kon­tak­ten med pub­li­kum, kan man med det­te utsty­ret få talen sin pro­ji­sert opp på en eller fle­re skjer­mer, som pub­li­kum van­lig­vis ikke leg­ger mer­ke til.

Over­skrif­ten lot ikke ven­te på seg: «Lei­de inn Oba­ma-utstyr», kun­ne man lese i Aften­pos­ten, hvor bru­ken av utsty­ret også blir beskre­vet som et «knep».  Tele­promp­te­ren er imid­ler­tid ikke et nytt inn­slag blant nors­ke poli­ti­ke­re. Høy­res Rolf Prest­hus benyt­tet seg av sam­me typen utstyr i 1987 — til ster­ke reak­sjo­ner, og beskyld­nin­ger om juks, over­fla­disk­het og ame­ri­ka­ni­se­ring av poli­tik­ken. Det­te er bare to eksemp­ler. Tid­li­ge­re har jeg i den­ne blog­gen omtalt at man­ge av Arbei­der­par­ti­ets Face­bo­ok-rekla­mer kan min­ne mye om rekla­me­ne Oba­ma bruk­te i sin valg­kamp i 2008. Der­som Stol­ten­berg bru­ker Oba­ma-tek­nik­ker, og har Oba­ma-rekla­mer — betyr det at norsk poli­tikk er i ferd med å bli ame­ri­ka­ni­sert? Og hva vil det egent­lig si at noe blir ame­ri­ka­ni­sert?

Venstre: Hentet fra Barack Obamas Facebook-side. Høyre: Hentet fra Arbeiderpartiets Facebook-side. Klikk på bildet for større versjon.

Venst­re: Hen­tet fra Barack Oba­mas Face­bo­ok-side. Høy­re: Hen­tet fra Arbei­der­par­ti­ets Face­bo­ok-side. Klikk på bil­det for stør­re ver­sjon.

Amerikanisering — et dårlig begrep

Medie­fors­ke­ren Lars W. Nord, som blant annet har under­søkt hvor­dan svensk poli­tisk kom­mu­ni­ka­sjon for­and­rer seg og blir sta­dig mer pro­fe­sjo­na­li­sert, er en av dem som mener at man slett ikke bør bru­ke begre­pet ame­ri­ka­ni­se­ring. Det­te skyl­des at begre­pet i seg selv later til å anty­de en strøm av tren­der som kun går én vei: Fra USA til res­ten av ver­den. Med and­re ord beskri­ver ame­ri­ka­ni­se­rings­hy­po­te­sen at and­re land direk­te impor­te­rer ame­ri­kansk prak­sis i valg­kamp, om det­te så gjel­der utse­en­de og stil i reklame­fil­mer, per­son­fo­ku­sert poli­tikk, pro­fe­sjo­na­li­se­ring (bruk av spin-doc­tors og sys­te­ma­tis­ke spørre­un­der­sø­kel­ser blant vel­ger­ne), appell til følel­ser, neg­a­ti­vi­tet eller at en aspi­re­ren­de stats­le­der til­brin­ger mye av sin tid på eldre­hjem eller med sped­barn i hen­de.

 Det fore­går ingen direkte­im­port av ame­ri­kans­ke til­stan­der som vil rett­fer­dig­gjø­re ordet «ame­ri­ka­ni­se­ring».

Det­te er en for­fø­ren­de for­kla­ring. Men det er nok hel­ler slik at impul­ser hen­tet fra hele ver­den (inklu­dert USA) vil eksis­te­re hånd i hånd med loka­le tra­di­sjo­ner, lover og poli­tisk kul­tur. Det fore­går ingen direkte­im­port av ame­ri­kans­ke til­stan­der som vil rett­fer­dig­gjø­re bru­ken av ordet «ame­ri­ka­ni­se­ring».

Strømmen går mange veier

I ste­det fore­slår Nord at man benyt­ter seg av begre­pet «hybri­di­se­ring» — noe som vil til­si at man har med et blan­dings­pro­dukt å gjø­re. Helt kon­kret vil det­te si at impul­ser fra glo­bal valg­kamp blan­der seg med loka­le tra­di­sjo­ner, valg­lo­ver og den loka­le kul­tu­ren som fin­nes i lan­det. Det­te er en slags handle­vogn­mo­dell — hvor en pluk­ker med seg enkel­te ele­men­ter, og lar and­re være. Hvis man er enig i det­te, blir det feil å si at Nor­ge er ferd med å bli mer likt USA på grunn av at Arbei­der­par­ti­ets valg­kamp­ma­te­ri­ell for stor­tings­val­get 2013 lig­ner svært på mate­ri­el­let Oba­ma benyt­tet seg av i 2012. Nors­ke poli­tis­ke par­ti­er har nok stu­dert ame­ri­kansk valg­kamp nøye — og det er vel bare natur­lig å la seg inspi­re­re av svært suk­sess­ful­le kam­pan­jer. Men det betyr ikke at norsk poli­tisk kom­mu­ni­ka­sjon blir en kopi av den ame­ri­kans­ke.

Fra Norge til Australia?

Ordet glo­bal i defi­ni­sjo­nen oven­for er vik­tig. Det er nem­lig ikke bare Ame­ri­ka inspi­ra­sjo­nen og tren­de­ne kom­mer fra. Nor­ge lar seg nok påvir­ke like så mye av land som Sve­ri­ge, Dan­mark eller Stor­bri­tan­nia. For øvrig kan det godt hen­de at ide­er fra Nor­ge også pluk­kes opp i utlan­det. Under kan du se to reklame­fil­mer — den øvers­te er laget av Arbei­der­par­ti­et i 2012, og den under er laget av det aust­rals­ke arbei­der­par­ti­et i 2013. Hvem har inspi­rert hvem her? Her kan det vir­ke som om det aust­rals­ke søs­ter­par­ti­et har latt seg inspi­re­re av det nors­ke. Det lar seg ikke for­kla­re med ame­ri­ka­ni­se­rings­hy­po­te­sen.


Arbei­der­par­ti­et 2012: «Finans­kri­sen på 1–2‑3»


Aust­ra­li­an Labour Par­ty 2013: «The Federal Bud­get in 3 min­utes»

Only in Norway?

Da jeg under­søk­te nors­ke poli­tis­ke reklame­fil­mer i min mas­ter­opp­ga­ve, fant jeg ut at en kan fin­ne enkel­te trekk som i noen til­fel­ler kan min­ne om ame­ri­kans­ke reklame­fil­mer. Et eksem­pel kan være Ber­gen Høy­re, og deres flørt med en svært kjent reklame­film fra Ronald Rea­gan:

Men det­te var mest som unn­tak å reg­ne — først og fremst vir­ket det som om de nors­ke rekla­me­ne var nett­opp det­te: nors­ke. Resul­ta­ter av norsk poli­tisk kul­tur, reto­rikk og tra­di­sjon. Det­te er til­syne­la­ten­de til­fel­let når det kom­mer til Arbei­der­par­ti­ets svært popu­læ­re poli­tis­ke rekla­me: Taxi Stol­ten­berg, vist på par­ti­ets nett­si­der og YouT­ube. Den inter­na­sjo­na­le mot­ta­kel­sen av fil­men er inter­es­sant. Selve reklame­fil­men og Stol­ten­berg selv, får ros for å være både mor­som og fol­ke­lig, men like ofte ser en kom­men­ta­rer, eksem­pel­vis fra Stor­bri­tan­nia eller Tysk­land, om at «det­te kun­ne vår stats­le­der ald­ri gjort!».

Hentet fra Arbeiderpartiets Facebook-konto. Trykk for større versjon.

Hen­tet fra Arbei­der­par­ti­ets Face­bo­ok-side. Klikk på bil­det for stør­re ver­sjon.

Hentet fra Barack Obamas Facebookkonto. Trykk for større versjon.

Hen­tet fra Barack Oba­mas Face­bo­ok-side. Klikk på bil­det for stør­re ver­sjon.

Global overflate — lokalt innhold?

Nors­ke poli­ti­ke­re og par­ti­er lar seg alt­så inspi­re­re bredt av en rek­ke impul­ser fra hele ver­den, også fra USA. Men hva med TV 2 sin «Stats­mi­nis­ter­du­ell», som kan min­ne mye om pre­si­dent­de­batt­for­ma­tet fra USA? Bur­de man hel­ler snak­ke om at fjern­syns­ka­na­ler tvin­ger frem en viss poli­tisk kul­tur frem­for en annen, og at den man min­ne om USA? Sann­syn­lig­vis ikke. Fra stats­vi­ten­ska­pen hører en at euro­pe­isk poli­tikk sta­dig blir mer pre­si­dent­ak­tig. Stats­mi­nist­re­ne i de uli­ke lan­de­ne til­tar seg mer makt på bekost­ning av res­ten av det poli­tis­ke sys­te­met. Stats­mi­nist­re­nes kon­to­rer styr­kes. Her går kan­skje Nor­ge litt mot USA — men det gjør også res­ten av Euro­pa. Dess­uten er det også vik­tig å hus­ke at et debatt­for­mat ikke er avgjø­ren­de i seg selv. Det er rik­tig at det er noe unorsk over en «stats­mi­nis­ter­de­batt» — men inn­hol­det i sam­ta­le­ne mel­lom Jens og Erna er om noe utpre­get norsk — det hand­ler om norsk poli­tikk, nors­ke for­hold, og er utført med en gans­ke typisk norsk reto­rikk. Det­te er muli­gens noe som går igjen i de eksemp­le­ne jeg har sett på oven­for. Over­fla­ten min­ner om noe inter­na­sjo­nalt, men inn­hol­det er sær­pre­get lokalt.

TEMA

V

algkamp

47 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen