Folk finner nyhetene på nett – Facebook er viktig nyhetskilde

Som en konsekvens av mediebrukernes overgang til digitale plattformer, endres nyhetsvanene våre. Nettavisene overtar for papiravisene, og sosiale medier spiller en stadig større rolle for hvordan vi mottar nyheter.

Inter­netts sterke posisjon og utbre­delsen av smart­tele­fon­er har store kon­sekvenser for nyhetsvanene våre. Endrin­gene vis­er seg på flere måter: De norske avisenes nett- og mobi­lut­gaver vin­ner lesere på bekost­ning av papirut­gavene. Sam­tidig beg­yn­ner pub­likum nå i større grad å finne og kon­sumere nyheter hos uten­landske net­tak­tør­er som Face­book, som dermed blir vik­tige dis­tribusjon­skanaler for de norske mediene. 

Det er også vik­tige nyanser og forskjeller mel­lom lokal- og rik­sny­heter og mel­lom alder­s­grup­per. Papi­ravisen hold­er seg fort­satt godt som kilde for lokale nyheter, selv i den yng­ste alder­s­grup­pen. Når det gjelder innen- og uten­rik­sny­heter, har nettme­di­ene over­tatt som vik­tig­ste nyhetskilde.

Internett og mobil

På spørsmål om hvilke medi­er som er vik­tigst for å holde seg opp­datert på nyheter, svarte hele 74 pros­ent net­tavis­er, vis­er resul­tatene fra TNS Gallups under­søkelse Social Media Track­er ved utgan­gen av 2013. Papi­ravis­er kom­mer på en fjerde­plass – etter TV og radio.

Den samme tren­den ser vi i data fra under­søkelsen For­bruk­er & Media, i fordelin­gen av hva som er befolknin­gens vik­tig­ste nyhet­skilder. Ande­len som er helt enig i at Inter­nett er deres vik­tig­ste nyhet­skilde, er langt høyere enn for de andre medi­ene, men ser ut til å ha flatet ut i 2012. Noe av årsak­en til det kan være at mobilen er kom­met inn som plat­tform for mediebruk og nyhet­sop­p­da­teringer. Kur­ven for mobil peker klart oppover, og er i ferd med å passere avis og TV. 

Andel som er helt enig i at papiravis, TV, radio, Internett eller mobil er viktigste nyhetskilde 2003–2013, (prosent, 15 år+). Kilde: TNS Gallup (Forbruker & Media)

Andel som er helt enig i at papi­ravis, TV, radio, Inter­nett eller mobil er vik­tig­ste nyhet­skilde 2003–2013, (pros­ent, 15 år+). Kilde: TNS Gallup (For­bruk­er & Media)

Men innhold­et vi får til­gang til på mobilen er i stor grad net­tbasert. Dermed er skil­let mel­lom Inter­nett og mobil ikke et enten-eller. Inndelin­gene i mediekanaler og plat­tformer er i dag stadig mer prob­lema­tiske, for­di det ofte er snakk om samme innhold, formi­dlet via ulike kanaler eller på ulikt mot­takerut­styr, men på samme plattform. 

Smarttelefon allemannseie

Medieåret 2013–2014
Artikke­len er et bear­bei­det utdrag fra rap­porten «Medieåret 2013–2014» som er fritt tilgjen­gelig på Medienorges nettsider.

Mediebruk­ernes over­gang til Inter­nett som plat­tform har ikke minst sam­men­heng med net­tets muligheter for mobile løs­ninger. Både smart­tele­fon­er og net­tbrett spiller her en vik­tig rolle. Spe­sielt smart­tele­fo­nen har rev­o­lusjon­ert måten vi forhold­er oss til nyheter på, siden tele­fo­nen gjør nyheter tilgjen­gelig hvor som helst, så lenge man enten har et abon­nement på mobilt bred­bånd eller til­gang til trådløst nettverk. Smart­tele­fo­nen må i dag kunne reg­nes som alle­mann­seie, siden mer enn 80 pros­ent av befolknin­gen opp­gir å ha en smarttelefon.

Ifølge TNS Gallups Inter­net­trap­port 2013 har net­tbruken på mobil og net­tbrett nesten for­doblet seg i løpet av 2013. Mer enn halv­parten av besøkene på de nettst­e­dene som TNS Gallup måler trafikken til, kom­mer fra mobil eller net­tbrett. Smart­tele­fo­nen dominer­er med 37 pros­ent av besøkene, mens net­tbret­tene står for 15 prosent.

Flere leser nettavis enn papiravis

I 2013 viste mediebruk­sun­der­søkelsen Norsk mediebarom­e­ter for første gang at flere leser net­tavis enn papi­ravis en gjen­nom­snitts­dag. Sam­tidig går total avislesing – lesing av papir- eller net­tavis – svakt ned. I 2013 leste 76 pros­ent av oss én eller begge for­mer for avis en van­lig dag. 51 pros­ent leste papi­ravis, mens 52 pros­ent leste nettavis. 

Andel som har lest avis en gjennomsnittsdag 2001–2013, 9–79 år (prosent). Merk: Lesing av nett­avis inklu­de­rer lesing på mobil og nett­brett. Kilde: SSB (Norsk mediebarometer)

Andel som har lest avis en gjen­nom­snitts­dag 2001–2013, 9–79 år (pros­ent). Merk: Lesing av nett­avis inklu­de­rer lesing på mobil og nett­brett. Kilde: SSB (Norsk mediebarometer)

Men ser vi på leser­tal­lene for ulike avis­ti­tler, er bildet langt mer sam­men­satt. Det er nem­lig store forskjeller mel­lom ulike typer avis­er. For Dag­bladets del gikk net­tut­gavens leser­tall for­bi papi­ravisens allerede i 2006. Det samme skjed­de med VG i 2007. 

Når det gjelder abon­nementsavisene, og spe­sielt de min­ste lokalavisene, er bildet et ganske annet. For de største abon­nementsavisene har lesing av net­tut­gaven tatt igjen papirut­gaven, men denne utviklin­gen har gått langt sak­tere enn for løs­sal­gsavisene. En avis som Bergens Tidende fikk først i 2013 flere lesere på nett enn på papir. For mid­dels store og min­dre lokalavis­er er det fort­satt papirut­gaven som leses klart mest. 

Forhold­et mel­lom ulike avis­grup­pers leser­tall på nett og papir får vi bekreftet i resul­tatene fra under­søkelsen Social Media Track­er. På spørsmålet om hvor folk men­er de blir best informert om ulike typer nyheter, er fordelin­gene mel­lom papir og nett ganske forskjel­lige, avhengig av om det er riks­dekkende avis­er eller lokal- og region­avis­er det gjelder. 

Mens net­tavisene ran­geres klart først når det gjelder riks­dekkende nyheter, er bildet mot­satt for lokale nyheter. Der skår­er papirut­gaven høyest.

Mest tillit til «gamle» medier

Resul­tatene fra TNS Gallups Social Media Track­er vis­er også at selv om net­tavisene er første­val­get når vi skal holde oss opp­datert i nyhets­bildet, er det fort­satt de «gam­le» medi­ene som har mest tillit. Blant de medi­ene som vi har svært stor tillit til, troner radio på top­pen, med TV og papi­ravis på de neste plassene. Deretter kom­mer net­tavis­er og Face­book. Det innebær­er at det nyhetsme­di­et vi bruk­er mest – net­tavisen – er et av de vi har lavere tillit til.

Enda mer slående er dette i alder­s­grup­pen 15–29 år. Der er papi­ravisen det minst vik­tige nyhetsme­di­et, men den er til gjeng­jeld det medi­et flest har svært høy tillit til. Face­book kom­mer bak de tradis­jonelle medi­ene når det gjelder tillit, uansett alder.

Sosiale medier og nyhetsvaner

Målinger fra TNS Gallup vis­er at Face­book i siste kvar­tal 2013 hadde flere daglige brukere enn NRK1. NRK1 har i flere år tronet øverst på lis­ten over de mediekana­lene vi bruk­er mest, men må nå se seg slått av det amerikanske nettsamfunnet.

Face­book seil­er også opp som en konkur­rent om avisenes annon­sein­ntek­ter. Dette skyldes både den enorme pop­u­lar­iteten Face­book har opp­nådd, og muligheten Face­book gir annon­sørene for å tre­ffe utval­gte mål­grup­per. Men blant unge konkur­rerer Face­book også med avisene som nyhetskanal. 

Ifølge Social Media Track­er opp­gir 92 pros­ent i alder­grup­pen 15–29 år at de er innom Face­book daglig. Nesten en fjerd­edel er innom Face­book fem til ti ganger per dag. I samme alder­s­gruppe er det rundt 40 pros­ent som svar­er at de synes at Face­book er vik­tig å følge med på for å holde seg opp­datert på nyheter. Det innebær­er at Face­book skår­er høyere enn papiravisen. 

Siden avisene er de langt vik­tig­ste pro­dusen­tene av orig­i­nale nyheter, er det sannsyn­ligvis de som er kilden til mange av nyhetene bruk­erne får via Face­book. Men selv om avisene kan få trafikk til net­tut­gavene sine på denne måten, er det ikke sikkert at inntek­tene føl­ger med. Hov­edin­ntek­tene er for de fleste avis­er fort­satt knyt­tet til abon­nementsin­ntek­ter og annons­esalg i papi­ravisen, og for­di Face­book kan levere langt mer detal­jert infor­masjon om bruk­erne sine enn det avisene kan, er det fris­tende for annon­sørene å kjøpe annon­se­plass der i stedet. 

Bildet er et litt annet når det gjelder lokale nyheter. 48 pros­ent i alder­s­grup­pen 15–29 år men­er Face­book er vik­tig for å få lokale nyheter. Men lokalavisen skår­er her høyere. Over 60 pros­ent men­er den lokale papir- eller net­tavisen er blant de vik­tig­ste medi­ene hvis en vil holde seg informert om lokale forhold.

Ser vi på hele befolknin­gen under ett, men­er 22 pros­ent at Face­book er vik­tig for å holde seg opp­datert på nyheter. Men langt flere kvin­ner enn menn men­er Face­book er en vik­tig nyhet­skilde. Dette gjen­speil­er noe av forskjellen i kvin­ner og menns Face­book-bruk: Flere kvin­ner enn menn bruk­er Face­book daglig. 

Halvparten av Facebook-brukerne mottar nyhetstips hver uke

Siden nesten en fjerd­edel av befolknin­gen opp­gir at Face­book er vik­tig for å holde seg opp­datert på nyheter, er det inter­es­sant å vite hvor disse nyhetene kom­mer fra. Litt under halv­parten av Face­book-bruk­erne (av de som har brukt Face­book siste måned) har mot­tatt nyheter fra norske nettst­ed­er siste syv dager. Tilsvarende andel for Twit­ter er en tred­jedel. Det betyr at det er van­ligere å mot­ta norske nyheter blant Face­book-bruk­erne enn blant Twit­ter-bruk­erne. I til­legg er det langt flere som bruk­er Facebook. 

Det er flere måter en kan mot­ta nyheter på Face­book på: Bruk­erne kan mot­ta nyheter ved å følge ulike nettst­ed­er, slik at de automa­tisk får nyhet­sop­p­da­teringer, eller de kan mot­ta tips ved at ven­ner del­er nyheter. Resul­tatene fra under­søkelsen Social Media Track­er vis­er at det er 11 pros­ent av Face­book-bruk­erne som føl­ger Norges største net­tavis, VG.no. 4 pros­ent opp­gir at de føl­ger Dagbladet.no. Men hele 18 pros­ent opp­gir at de føl­ger en lokal eller region­al nettavis.

Tall fra TNS Gallups Scores, som måler trafikken på norske nettst­ed­er, under­byg­ger disse tal­lene. Trafikk­tal­lene vis­er at del­ing på Face­book spiller en forholdsmes­sig større rolle for trafikken til region- og lokalavis­er på nett, enn riks­dekkende net­tavis­er. I uke 50 i 2013 kom 2,5 pros­ent av trafikken til de riks­dekkende avisene fra Face­book, mens tilsvarende tall for regionale og lokale avis­er var 4,7 prosent.

I fjerde kvar­tal 2013 opp­ga rundt en fjerd­edel av Face­book-bruk­erne at de del­er nyheter fra norske nettst­ed­er minst én gang i uken. Spørsmålet gjaldt om man delte nyheter «ved å klikke ‘anbe­fal’ eller ‘lik­er’», og omfat­tet ikke del­ing av nyheter via meldinger til venner. 

Flest opp­gir at de del­er nyheter for­di det er sak­er som er inter­es­sante og engas­jer­er (69 pros­ent) eller for­di innhold­et er morsomt/underholdende (59 pros­ent). Det er omtrent samme resul­tat som det amerikanske Pew-insti­tut­tet fikk i sin under­søkelse av nyhets­bruk og sosiale medi­er i USA i 2013.

Det har vært mye snakk om at bruken av Face­book er i ferd med å gå ned, men tall for 2013 bekrefter ikke dette bildet. I siste kvar­tal 2013 opp­ga hele 30 pros­ent at de bruk­er Face­book mer enn for 12 måned­er siden. Vel halv­parten bruk­er Face­book omtrent like mye som før, mens bare 15 pros­ent bruk­er nettsam­fun­net min­dre enn for 12 måned­er siden. 

Sam­tidig er det verdt å merke seg at tre fjerd­edel­er av alle brukere er litt enig eller helt enig i at rekla­men på Face­book er irriterende.

Kilder:

TNS Gallup: Social Media Track­er II 2013, For­bruk­er & Media 2013, Interbuss
Sta­tis­tisk sen­tral­byrå: Norsk mediebarom­e­ter 2013
Mediebedriftenes Lands­foren­ing: Leser­tall norske aviser

TEMA

M

ediebru
k

15 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen