Nyhetsbrev fra Vox Publica uke 33: Stoltenbergs retorikk, den nye journalistikken

Den første partilederdebatten, journalistikkens raske endringstakt.

Med val­gkam­p­en på vei inn i sin avgjørende fase, analy­ser­er Jens E. Kjeld­sen den første par­tiled­erde­bat­ten fra retorisk per­spek­tiv: Hvor­for er kom­men­ta­torene enige om at Jens Stoltenberg vant manda­gens debatt?

Hyper­dis­tribusjon i sosiale medi­er, oppløs­ning av redak­sjonelle “pakker”, økt kildestyring: Sven Egil Omdal opp­sum­mer­er de tunge tren­dene som endr­er jour­nal­is­tikken. Og vi fort­set­ter deknin­gen av stem­merettsju­bileet: Johan Tøn­nes­son skriv­er om de heftige — manns­domin­erte — stort­ings­de­bat­tene om kvin­ners stemmerett.

Vi har også en spen­nende teknisk nyhet: Vox Pub­li­cas webans­varlige Håvar Skau­gen har utviklet ny funksjon­alitet som kobler temasi­dene våre — som den om høstens stort­ingsvalg — med rel­e­vante artik­ler i Wikipedia. Og vi har gjort koden tilgjen­gelig for alle som bruk­er pub­lis­er­ingsverk­tøyet Word­Press. Forhåpentlig kan vi senere i høst pre­sen­tere flere tilsvarende nyvinninger.

Nye artik­ler:
Den radikale uenighets retorikk: Tre mannsstem­mer fra Stortingets talerstol
Tale ved Stortingets mark­er­ing av hun­dreårsju­bileet for kvin­ners stem­merett. Av Johan Tønnesson.

Ny jour­nal­is­tikk for nye tider
Hjerte­sukket har vært hørt også på allmøter i store norske mediehus: Er det ikke snart slutt med foran­drin­gene? Vil ikke framti­den snart roe seg? Av Sven Egil Omdal.

Retorikkbloggen:
Kun­sten å rugge båten så alle sit­ter stille
Par­tiled­ernes retoriske utvek­sling i Aren­dal (12.08) viste hvor­for statsmin­is­ter Jens Stoltenberg ofte utropes til vin­ner av fjern­syns­de­bat­ter. Av Jens E. Kjeldsen.

Beta Pub­li­ca:
Vox Pub­li­ca gir noe tilbake til WordPress
Vox Pub­lica bidrar til Word­Press-sam­fun­net: Vi har laget en pro­gram­ut­vi­delse som match­er tema­si­dene våre med Wikipedia-artik­ler. Av Håvar Skaugen.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­book.

Hilsen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen