Nyhetsbrev fra Vox Publica uke 33: Stoltenbergs retorikk, den nye journalistikken

Den første partilederdebatten, journalistikkens raske endringstakt.

Med valg­kam­pen på vei inn i sin avgjø­ren­de fase, ana­ly­se­rer Jens E. Kjeld­sen den førs­te parti­le­der­de­bat­ten fra reto­risk per­spek­tiv: Hvor­for er kom­men­ta­to­re­ne eni­ge om at Jens Stol­ten­berg vant man­da­gens debatt?

Hyperdis­tri­bu­sjon i sosia­le medi­er, opp­løs­ning av redak­sjo­nel­le «pak­ker», økt kilde­sty­ring: Sven Egil Omdal opp­sum­me­rer de tun­ge tren­de­ne som end­rer jour­na­lis­tik­ken. Og vi fort­set­ter dek­nin­gen av stem­me­retts­ju­bi­le­et: Johan Tøn­nes­son skri­ver om de hef­ti­ge — manns­do­mi­ner­te — stor­tings­de­bat­te­ne om kvin­ners stem­me­rett.

Vi har også en spen­nen­de tek­nisk nyhet: Vox Pub­li­cas weban­svar­li­ge Håvar Skau­gen har utvik­let ny funk­sjo­na­li­tet som kob­ler tema­si­de­ne våre — som den om høs­tens stor­tings­valg — med rele­van­te artik­ler i Wiki­pe­dia. Og vi har gjort koden til­gjen­ge­lig for alle som bru­ker pub­li­se­rings­verk­tøy­et Word­Press. For­hå­pent­lig kan vi sene­re i høst pre­sen­te­re fle­re til­sva­ren­de nyvin­nin­ger.

Nye artik­ler:
Den radi­ka­le uenig­hets reto­rikk: Tre manns­stem­mer fra Stor­tin­gets taler­stol
Tale ved Stor­tin­gets mar­ke­ring av hundre­års­ju­bi­le­et for kvin­ners stem­me­rett. Av Johan Tøn­nes­son.

Ny jour­na­lis­tikk for nye tider
Hjerte­suk­ket har vært hørt også på all­mø­ter i sto­re nors­ke medie­hus: Er det ikke snart slutt med for­and­rin­ge­ne? Vil ikke fram­ti­den snart roe seg? Av Sven Egil Omdal.

Reto­rikk­blog­gen:
Kuns­ten å rug­ge båten så alle sit­ter stil­le
Parti­le­der­nes reto­ris­ke utveks­ling i Aren­dal (12.08) vis­te hvor­for stats­mi­nis­ter Jens Stol­ten­berg ofte utro­pes til vin­ner av fjern­syns­de­bat­ter. Av Jens E. Kjeld­sen.

Beta Pub­li­ca:
Vox Pub­li­ca gir noe til­ba­ke til Word­Press
Vox Pub­lica bidrar til Word­Press-sam­fun­net: Vi har laget en pro­gram­ut­vi­delse som match­er tema­si­dene våre med Wiki­pe­dia-artik­ler. Av Håvar Skau­gen.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­bo­ok.

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen