Biblioteksjefen — lokalsamfunnets debattleder?

Hvis det går som politikerne vil, skal bibliotekene bli et sentrum for åpen og kritisk samfunnsdebatt. Er biblioteksjef og kommuneledelse klare for det?

I juni 2013 ga Stortinget folke­bib­liotekene en ny rolle. Fra før har bib­liotekene hatt som opp­gave å fremme “opplysning, utdan­ning og annen kul­turell virk­somhet.” I for­målspara­grafen til folke­bib­liotekloven slås det nå også fast at de skal “være en uavhengig møteplass og are­na for offentlig sam­tale og debatt.”

Det er ingen liten ambisjon som sig­nalis­eres her. Offentlig menings­bry­t­ning, bruk av ytrings­fri­heten i prak­sis, er en bære­b­jelke i et lib­er­alt demokrati. Geir Ves­theim, som har fors­ket på bib­liotekpoli­tikkens his­to­rie, sier at endrin­gen skal gjøre bib­lioteket til et sen­trum for den åpne og kri­tiske offentlige sam­tal­en i kommunene.

— Det er et sig­nal i loven til bib­liotekene om å være aktive og syn­lige, om ikke å være red­de for å skape debatt og ta opp kon­tro­ver­sielle temaer. Poenget er at bib­liotekene skal legge til rette for og gjøre det mulig å føre en kri­tisk og demokratisk sam­funns­de­batt. De er en del av den insti­tusjonelle struk­turen for å få det til, sier Ves­theim, som er pro­fes­sor ved Høgskolen i Telemark.

Arena for debatt? Tromsø bibliotek.

Are­na for debatt? Trom­sø bibliotek.

Den nye blå reg­jerin­gen ful­gte i sitt stats­bud­sjett for 2014 opp loven­drin­gen med å bevilge 12 mil­lion­er kro­ner som skal gå til å utvikle folke­bib­liotekene som debattare­na. Bib­liotekene kan søke pros­jekt- og utviklingsmi­dler fra denne potten.

Opp­slut­nin­gen om loven­drin­gen er stor blant dem som må gjen­nom­føre den, bib­liotek­sje­fer og råd­menn (kom­munens øver­ste admin­is­tra­tive led­er). Ni av ti bib­liotek­sje­fer og råd­menn ser den som svært eller litt pos­i­tiv, vis­er en spør­re­un­der­søkelse gjen­nom­ført av tidsskriftet Bok og Bib­liotek. Sam­tidig men­er syv av ti bib­liotek­sje­fer og seks av ti råd­menn at kom­munen som bib­liotekets eier ikke er for­beredt på bib­liotekets nye rolle.

Det er bib­liotek­sje­fen som må fylle den nye rollen som debattare­na med innhold. Hva skal debat­teres og diskuteres, hvor­dan appellere til et bredt pub­likum? Spørsmålet om uavhengighet press­er seg raskt på. Hvor fri kan en bib­liotek­sjef være når hun sam­tidig er en kom­munalt ansatt? 

Norske bib­liotek­sje­fer er “tryg­ghet­snarko­mane som er livred­de for å gjøre noe galt”, men­er bib­liotek­sjef Mar­i­ann Schjei­de i Åle­sund. Under­søkelsen tyder på at hun har et poeng, for et stort fler­tall av bib­liotek­sje­fene vil søke ryg­gdekn­ing høyere opp i kom­munen før de går i gang med et arrange­ment. En tred­jedel vil generelt forhånd­sklarere debat­temaer med sin overordnede. 38 pros­ent vil nøye seg med å klarere kon­tro­ver­sielle temaer på forhånd, mens 29 pros­ent ikke vil forhånd­sklarere temavalg. Det opplevde behovet for ryg­gdekn­ing avtar med kommunestørrelsen.

Begren­snin­gene lig­ger i bib­liotek­sje­fens eget hode, men­er Schjeide.

— Jeg vil se den råd­mann eller ord­før­er som nek­ter meg å ta opp noe på bib­lioteket. Så lenge vi har bøk­er i våre hyller fra ytter­ste ven­stre til ytter­ste høyre, med et innhold som ingen leg­ger seg opp i når det gjelder vår innkjøp­spoli­tikk, så er det vel ingen som kan rea­gere på at vi snakker om det som står i de bøkene, sier hun.

Engstelse og terskelhøyde

Har hun rett i at bib­liotek­sje­fene eng­ster seg unødig? Et svar fra råd­mennene indik­er­er det. I under­søkelsen bes de ta still­ing til en tenkt situ­asjon der bib­lioteket plan­leg­ger et arrange­ment som råd­man­nen men­er vil være skadelig for kom­munens inter­ess­er. Hva gjør råd­man­nen? Ingent­ing, sier et fler­tall på 54 pros­ent — arrange­mentet må gå sin gang. 44 pros­ent vil be bib­lioteket endre innhold­et i arrange­mentet, mens bare 3 pros­ent vil stoppe det. Råd­menn i mel­lom­store og store kom­muner er tydeligst på at debat­ten må gå av sta­be­len uansett.

Om under­søkelsen
Dette er en noe omar­bei­det ver­sjon av en artikkel pub­lis­ert i tidsskriftet Bok og Bib­liotek nr. 5, 2013. Spør­re­un­der­søkelsen ble gjen­nom­ført i andre halvdel av sep­tem­ber 2013. Råd­menn og bib­liotek­sje­fer i alle lan­dets kom­muner ble bedt om å fylle ut et net­tbasert spør­reskje­ma. 187 bib­liotek­sje­fer (svarpros­ent: 44) og 124 råd­menn (svarpros­ent: 29) del­tok i under­søkelsen. Last ned kom­plette resultater:

Så lenge bib­lioteket unngår debat­ter som kom­mer i kon­flikt med lov­givn­ing om diskrim­iner­ing og men­neskerettigheter, bør det gå gre­it, men­er råd­mann Tone Larsen i Lødin­gen kom­mune. Hun reg­n­er med at kom­munen lager en ord­ning hvor bib­lioteket forhåndsin­former­er enhet­sled­er eller råd­mann om arbei­d­stit­tel på et arrange­ment. Men slik infor­masjon gir uansett råd­man­nen begrenset styringsmulighet.

— Hva som er tit­te­len i et debat­tfo­rum hvor bib­lioteket er are­na, det er én ting, hva som diskuteres på møtet en helt annen. Vi kan aldri gå inn og styre en debatt på tema ved å god­kjenne en tit­tel i forkant, det går ikke an, sier Larsen.

Råd­mann Har­ald Danielsen i Aren­dal er også led­er for det sen­trale råd­mannsut­val­get, et råd­givende organ for kom­mune­sek­torens organ­isas­jon KS. I Aren­dal kom­mune ville det ikke være aktuelt med en generell forhånd­sklarering av debat­temaer i bib­lioteket, slår han fast. 

— Utgangspunk­tet vil være at bib­liotek­sje­fen kjør­er dette. Hvis han er i tvil, vil jeg gjerne være råd­giv­er. Men jeg ville ikke for­malis­ere noen prosedyr­er. Det har noe med den frie debat­ten å gjøre også, sier Danielsen.

Aren­dal­sråd­man­nen tror de fær­reste bib­liotek­sje­fer vil oppleve noen begren­sninger fra råd­man­nens side. Det eneste som hypotetisk sett kan bli utfor­drende, er forhold­et til bystyret og ord­før­eren. Der­som bib­lioteket lager et debattmøte med en vin­kling som oppleves som et per­son­ret­tet angrep på ord­før­eren, kan det være naturlig at bib­liotek­sje­fen lufter temaet med råd­man­nen på forhånd, framhold­er Danielsen. Men det vil være en veldig høy terskel for å stoppe et arrange­ment som er under­veis, under­strek­er han.

At bib­lioteket som debattare­na er upløyd mark for mange, indik­eres av en høy vet ikke-andel på flere av spørsmå­lene i under­søkelsen. Stilt over­for en pås­tand om at bib­liotek­sje­fens rolle vil ligne rollen sje­fredak­tøren har i medi­ene, var “verken enig eller uenig” det mest val­gte svar­al­ter­na­tivet (38 pros­ent). Geir Ves­theim tror bib­liotek­sje­fene kan lære noe av redak­tørene, men det er en ulikhet man ikke kom­mer for­bi — bib­liotek­sje­fen har et direk­te opp­drag fra et folke­val­gt organ. Sam­funns­borg­erne — vel­gerne — er bib­liotekets ytter­ste kilde til legimitet, og den for­valtes av de val­gte rep­re­sen­tan­tene i kom­munestyret. På det grunn­leggende plan­et er der­for bib­lioteket ikke uavhengig.

— Et offentlig bib­liotek kan aldri bli uavhengig så lenge det er en del av et demokratisk sys­tem, og de som rep­re­sen­ter­er det demokratiske sys­temet har en legit­im rett til å for­vente at bib­lioteket han­dler i samsvar med de poli­tiske ved­tak­ene som er gjort. Men det betyr selvføl­gelig ikke at lokalpoli­tik­erne skal beg­ynne å blande seg inn i detal­jer og gripe inn i bib­liotekenes virk­somhet, sier Vestheim.

Synlighet og mot

Bib­liotek­sje­fen som helst dri­ver det klas­siske, nøy­trale formidlingsar­bei­det i det stille — i den grad hun ennå finnes — går utfor­drende tider i møte. Skal bib­lioteket fylle rollen som debattare­na, må både insti­tusjo­nen og led­eren synes i offent­ligheten, sier kilder både i og uten­for biblioteksektoren.

Har­ald Danielsen i Aren­dal peker på at du blir en offentlig per­son i kraft av det du gjør, ikke som følge av en beslut­ning andre har tatt. Som andre virk­somheter får bib­lioteket den opp­merk­somheten det fort­jen­er, avhengig av hvor utad­vendt det er, men­er han.

Bib­liotekene er en vik­tig pre­missleverandør i lokaldemokrati­et og kunne hatt en mye mer offen­siv og min­dre blod­fat­tig rolle, men­er Mar­i­ann Schjei­de i Åle­sund. Mange sted­er har lit­ter­aturhusene kom­met og fylt tom­rom­met, men det er ingen grunn til at bib­liotekene ikke kan være en like god debattare­na, men­er hun.

Åpen mikrofon på biblioteket?

Åpen mikro­fon på biblioteket?

— Bib­liotek­sje­fer rundt omkring har vært alt­for for­sik­tige, alt­for servile, og på en måte under­gravd sin egen rolle. Da får vi poli­tikere som ikke vil noe med oss. Og de som ikke vil noe med oss, har også mye let­tere for å kutte i bud­sjet­tene. Dette henger nøye sam­men, sier Schjeide.

Ressurs­man­gel nevnes av mange som et hin­der i under­søkelsen, og naturligvis særlig av sje­fer i de små kom­munene: “Vi er et lite bib­liotek, få ansat­te. Kan­skje vi får til samar­beid med organ­isas­jon­er eller andre hvor vi kan gjøre noe sam­men. Alene vil vi ikke dra i gang debat­ter,” skriv­er én bib­liotek­sjef. “Å hente pros­jek­t­mid­del utan­frå ser ut til å vere mest real­is­tisk om vi skal fyl­gje opp lovens inten­sjon,” skriv­er en bib­liotek­sjef i en mel­lom­stor kommune.

Men spørsmålet om man­glende midler kan alt­så snus. En tydeligere offentlig rolle styrk­er også bib­lioteket i kam­p­en om ressursene.

— Hvis man er usyn­lig, blir man ikke lagt merke til, og jeg tror det helt sikkert har betyd­ning for kam­p­en om ressurs­er også. Den siste kul­tu­rutred­nin­gen leg­ger net­topp vekt på at folke­bib­lioteket må få en mer framtre­dende plass. Det han­dler ikke bare om ressurs­er, men vil nok også dreie seg om at bib­liotek­sje­fer går inn i en rolle som er mer syn­lig. De konkur­rerer jo med ledere for andre virk­somheter i en kom­mune. Her har nok mange en del å gå på, sier Geir Vestheim.

Ytringsfrihet på spissen

Enkelt­sak­er som har tøyd ytrings­fri­hetens grenser i sam­fun­net, har også spilt seg ut i bib­liotekene. Myk­le-sak­en er et av de mest kjente eksem­p­lene. I slut­ten av 1956 bestemte folke­bib­lioteket i Kris­tiansand at Agnar Myk­les “San­gen om den røde rubin” var pornografisk og ikke hadde lit­terære kvaliteter som kunne ret­tfer­dig­gjøre innkjøp. Det vak­te også opp­sikt at Bergen Offentlige Bib­liotek ikke tok inn roma­nen, forteller Geir Ves­theim, som har skrevet om Myk­le-sak­en i sin avhan­dling om norsk folke­bib­liotekpoli­tikk. Flere folke­bib­liotek kjøpte inn boka, så bib­liotekar­er hadde ikke noe enhetlig syn på sak­en, framhold­er Vestheim. 

På denne tiden laget fremde­les Statens bib­liotek­til­syn lis­ter over bøk­er som var anbe­falt til folkebibliotekene.

— I 1957 var “San­gen om den røde rubin” ikke med på den lista. Det skapte debatt at det frem­ste råd­givende organet for folke­bib­liotek­sek­toren hadde utøvd en slags sen­sur, sier Vestheim.

Agnar Mykle - nøtt for bibliotekene (foto: Nasjonalbiblioteket/Gyldendal).

Agnar Myk­le — nøtt for bib­liotekene (foto: Nasjonalbiblioteket/Gyldendal).

Det er lett å tenke seg at bib­liotekets prin­sipp­fas­thet på ytrings­fri­hetens veg­ne neste gang vil bli satt på prøve i forbindelse med en debatt eller fore­drag ist­e­den­for av en kon­tro­ver­siell bok. Bib­liotek­sjef Leikny Haga Inder­gaard i Bergen peker på at det er enklere å rep­re­sen­tere hele spek­teret av syn­spunk­ter på en sak gjen­nom innkjøpene av bøk­er. Det er ikke like lett å klare med et enkelt arrange­ment, og det bør heller ikke være noe krav — det må være “lov” å ha et arrange­ment der et kon­tro­ver­sielt bud­skap lanseres.

— Offentlige ytringer som står mel­lom to per­mer er reflek­tert over og gjen­nomgått. Når innhold fra bøk­er pre­sen­teres i en åpen diskusjon, blir det kan­skje mer tru­ende for bib­lioteket. Da må bib­lioteket være mer selvsikkert og kunne tåle at man tar inn til debatt noe som er kon­tro­ver­sielt, sier hun.

Under fjorårets lit­ter­atur­fes­ti­val på Lille­ham­mer ble Mar­i­ann Schjei­de spurt om hvor­dan hun så på en debatt om ideene til Anders Behring Breiviks inspi­rasjon­skilde “Fjord­man”, som kom­mer fra Åle­sund. Svaret er fort­satt at hun ikke ville invitert ham selv, men hun ville sagt ja hvis hun fikk en direk­te henvendelse.

— Jeg har ikke fron­tet hans bøk­er — jeg har ikke aktivt gått ut og laget en utstill­ing om dem. Det hadde jeg kan­skje gjort hvis det var i nabobyen Molde, men jeg gjør det ikke her, for­di her er en fam­i­lie som er så hardt ram­met. Du kan av og til bruke hodet og la noen prin­sip­per bli satt til side, sier hun.

Hva slags arena?

Bib­lioteket som debattare­na er en ny tanke for mange, men ikke for alle. Et fler­tall blant bib­liotek­sje­fene men­er at bib­lioteket allerede i dag fun­ger­er som en uavhengig møteplass og are­na for debatt. Sam­tidig sier 42 pros­ent at deres bib­liotek i løpet av det kom­mende året vil sette i verk nye tiltak for å bli en debattare­na. Igjen er det bib­liotekene i de store kom­munene som er klarest — her vil nesten åtte av ti sette i verk tiltak. Jo min­dre kom­mune, jo større vet ikke-andel.

Hva slags debattare­na skal bib­lioteket så bli? Loven leg­ger ikke føringer på om bib­lioteket skal være en fysisk eller dig­i­tal møteplass, men så godt som alle bib­liotek­sje­fene vil konkre­tis­ere rollen ved hjelp av debattmøter og fore­drag i bib­liotekets lokaler.

“Vi er i ferd med å utvikle en mod­ell for Lit­ter­aturhus­bib­liotek, og er midt oppe i den bevis­st­gjørings- og endring­spros­essen dette innebær­er”, skriv­er bib­liotek­sje­fen i en stor kom­mune i en kom­men­tar til undersøkelsen.

Dig­i­tal debatt avvis­es ikke. Så mange som 27 pros­ent ser også for seg å invitere til debatt i sosiale medi­er, mens 16 pros­ent kan bruke bib­liotekets egne nettsider. 

De aller fleste bib­liotek­sje­fene i under­søkelsen vil søke samar­beid med part­nere i lokalmiljøet når debat­ter skal arran­geres. Lag, foreninger og organ­isas­jon­er er den klart fore­trukne part­neren (98 pros­ent). For poli­tiske parti­er bør det være tankevekkende at bare 41 pros­ent av bib­liotek­sje­fene ser dem som mulige partnere.


I temavalg er bib­liotekene tro mot sin his­to­rie: Så godt som alle vil sette lit­ter­atur og andre kul­tur­spørsmål på dag­sor­de­nen, vis­er under­søkelsen. Innvan­dring og inte­grering (62 pros­ent) er nest mest pop­ulære tema. Det kan tyde på at bib­liotekene likev­el ikke er så redd for å ta i kon­tro­ver­sielle sak­er, men vis­er trolig også at dette er et tema bib­liotekene føler seg kom­fort­able med for­di minoriteter er stor­brukere mange sted­er. Fak­tisk er bib­liotek­sje­fer og råd­menn samkjørte i spørsmålet om temavalg — svarene fordel­er seg nesten helt likt på alternativene.

Forstyrre harmonien?

I Norge dominer­er “det har­moniske imper­a­tiv”, ifølge forsker og skribent Nina Witoszek. Åpen kon­flikt bør helst unngås. Det er lett å tolke noen av bib­liotek­sje­fenes svar i under­søkelsen i den ret­ning. Eksem­pelvis ble bib­liotek­sje­fene spurt om hva de vil gjøre der­som deres overordnede i kom­munen vil stoppe et plan­lagt arrange­ment. 84 pros­ent vil drøfte sak­en og evt. gjøre endringer i pro­gram­met, mens kun 9 pros­ent vil gjen­nom­føre arrange­mentet uansett (7 pros­ent vil avlyse).

Avisredak­tør­er har lang erfar­ing med å for­valte en uavhengig rolle i offent­ligheten, og har trolig høstet erfaringer bib­liotek­sje­fene kan lære av. Gen­er­alsekretær Arne Jensen i Norsk Redak­tør­foren­ing men­er at der­som kom­munene men­er alvor med målset­tin­gen for bib­lioteket, så må bib­liotek­sje­fen få jobbe mest mulig fritt og uavhengig. 

— La bib­liotek­sje­fene få lov til å styre dette på egen kjøl og for egen reg­n­ing og risiko. Da må de stå opp og fronte de val­gene som de gjør, og det kan være en ny opplevelse for enkelte bib­liotek­sje­fer. Du kan ikke få begge del­er — hvis du som bib­liotek­sjef vel­ger å ta opp temaer du vet vil provosere og skape mye debatt, må du være for­beredt på å svare for deg i det offentlige rom, sier Jensen.

TEMA

B

ibliote
k

11 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. Denne idéen om at bib­liotekene skal være ret­tet hele tiden mot hva som sam­ler flest men­nesker til bib­liotekene er å gjøre om bib­lioteket til en insti­tusjon for å unnder­holde folket etter min­ste felles nevner.

    Kant skriv­er i sin «Cri­tique of Pure Rea­son» om den kjente duen som skulle ønske seg av med vin­den for at den kunne slutte å få så mye mot­stand mens den fly­dde. Den tenker da ikke noe videre over at den mot­standen den får i form av vin­den er den nød­vendi­ge følge av at det skal være mulig å fly. På samme måte forestiller i dag ledelsen av bib­liotekene seg at det skal bli flere opplyste hoder i dette land ved å avskaffe alle ‘hin­dre’ for at folk går på bib­liotekene når det er net­topp disse ‘hin­drene’ som pro­duser­er opplyste mennesker.

til toppen