Nyhetsbrev fra Vox Publica: Vern dine data!

Er det håp for personvernet etter NSA-avsløringene? Andre temaer: Nyttårstalene, sosiale medier.

Nye artik­ler
Er det håp for per­son­ver­net i IT-alde­ren?
Det er lett å bli mot­løs på per­son­ver­nets veg­ne i kjøl­van­net av Snow­den-avslø­rin­ge­ne. Men det er håp i han­gan­de snø­re. Av Eirik Newth.

Reto­rikk­blog­gen
«Kjær­lig­he­ten er et sted å fes­te blik­ket, og Grunn­lo­ven er et sted å stå»
Det er nytt­års­ta­le­se­song, og vi reto­ri­ke­re blir gjer­ne bedt om å kom­men­te­re tale­ne. Der­for, noen lett­bein­te ord om dem her på årets førs­te arbeids­dag. Av Tryg­ve Svens­son.

Om «Til saken – etikk og reto­rikk i den offent­li­ge debat­ten»
Det­te er basert på en bok­an­mel­delse for det aka­de­miske tids­skrif­tet Rhe­to­rica Scan­di­na­vica og har føl­ge­lig ikke så sterkt «blogg­preg» som en del av de and­re teks­tene. Jeg tror like­vel den kan være inter­es­sant for fle­re av reto­rikk­blog­gens lese­re. Jeg ender uan­sett opp med å anbe­fale boken — også i år — som jule­gave. Av Tryg­ve Svens­son.

Beta Pub­li­ca
2013: Siv-skri­ket og sosia­le medi­er
Sosia­le medi­ers rol­le og inn­hold er stikk­ord for man­ge av de mest les­te sake­ne i Vox Pub­li­ca i fjor. Av Olav A. Øvre­bø.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­bo­ok.

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen