Nyhetsbrev fra Vox Publica: Over og ut for datalagringsdirektivet

Analyse av EU-domstolens knusende dom over datalagringsdirektivet. Andre temaer: Stort prosjekt om offentlighetens historie; journalistisk nyskaping fra Vox Publica.

Nye artik­ler
Skal skri­ve offent­lig­he­tens his­to­rie
Mil­lion­støt­te fra Fritt Ord til stort bok­pro­sjekt om norsk offent­lig­hets his­to­rie. Av Olav Anders Øvre­bø

Dom­men over data­lag­rings­di­rek­ti­vet
EU-dom­sto­len har talt, og kon­klu­sjo­nen er knu­sen­de: Direk­ti­vet om data­lag­ring er ugyl­dig — og det har ald­ri vært gyl­dig. Av Hal­vard Hauke­land Fred­rik­sen.

Beta Pub­li­ca
Jour­na­lis­tikk med lang hold­bar­het
Leven­de tema­si­der et nytt skritt på vei­en mot en genuin nett­jour­na­lis­tikk. Av Olav Anders Øvre­bø

API for Virk­som­me ord: Pre­sen­ter poli­tis­ke taler på din måte
Vox Pub­lica pub­li­se­rer doku­men­ta­sjo­nen for Virk­somme ords API. Vi benyt­ter API-et i våre nye tema­si­der. Hva kan du bru­ke det til? Av Håvar Skau­gen

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­bo­ok.

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen