Journalistikk med lang holdbarhet

Levende temasider et nytt skritt på veien mot en genuin nettjournalistikk.

Vox Pub­li­ca har over 1400 artik­ler i arki­vet. Vi er over­be­vist om at man­ge av dem inne­hol­der kunn­skap som har lang leve­tid. De kan med and­re ord kom­me til nyt­te for sta­dig nye lese­re.

I en nett­pub­li­ka­sjon er alt som lig­ger i arki­vet i prin­sip­pet akku­rat like til­gjen­ge­lig som de dags­ak­tu­el­le artik­le­ne. I lik­het med alle and­re har vi gjort lite ut av mulig­he­te­ne det­te ska­per. Til nå. For her kom­mer Vox Pub­li­cas nye leven­de tema­si­der, der rele­vant mate­ria­le fra eks­ter­ne data- og inn­hold­s­kil­der knyt­tes auto­ma­tisk til våre egne artik­ler.

Vi har nå over 800 sli­ke tema­si­der — om per­soner, insti­tu­sjo­ner, land, begre­per med mer. Et lite utvalg gode eksemp­ler: ytrings­fri­het, Camil­la Col­lett, Kina.

Temasiden om Kina.

Tema­si­den om Kina.

Kil­de­ne vi bru­ker i dag er: Digi­talt Museum/Norvegiana, Sto­re nors­ke lek­si­kon, Wiki­pe­dia, Virk­som­me ord. Vi ser for oss å utvi­de med fle­re kil­der etter hvert.

Et API må til

Tek­nisk fun­ge­rer løs­nin­gen slik: Inn­hol­det blir hen­tet via pro­gram­me­rings­grense­snit­tet (søke-API) til de respek­ti­ve til­by­der­ne. Nav­net på tema­et for hver side blir brukt som søke­streng, og API-ene retur­ne­rer resul­ta­te­ne i XML- eller JSON-for­mat. De rele­van­te dele­ne av søke­re­sul­ta­tet blir hen­tet ut og for­ma­tert. I de til­fel­le­ne hvor et API ikke retur­ne­rer noen rele­van­te resul­ta­ter, vises ikke noe fra den­ne kil­den.

Vi er alt­så avhen­gig av at inn­hold­s­kil­de­ne til­byr et API (for å bed­re til­gan­gen til Virk­som­me ord, en data­base over poli­tis­ke taler i Nor­ge, har vi nylig selv doku­men­tert basens API).

Selve tema­ene er gans­ke enkelt «tags» eller stikk­ord som vi til­ord­ner hver artik­kel. Her har vi for øvrig en jobb å gjø­re med å «tag­ge» eld­re artik­ler i arki­vet. Pub­li­se­rings­verk­tøy­et Word­Press inn­før­te støt­te for stikk­ord først noen år etter vår lan­se­ring i 2006.

«Pakke inn fisk»-myten for fall

Tema­si­de­ne er vår vari­ant av det som til vår sto­re gle­de er i ferd med å bli en nett­jour­na­lis­tisk trend — for­kla­ren­de jour­na­lis­tikk.

Både jour­na­lis­ter og pub­li­kum er vant til å ten­ke at gårs­da­gens nyhe­ter i bes­te fall er egnet til å pak­ke inn fisk i. 20 år etter nett­jour­na­lis­tik­kens fød­sel er det på høy tid å kvit­te seg med den­ne fore­stil­lin­gen.

Anta­ke­lig har medie­folk all­tid over­vur­dert attrak­ti­vi­te­ten av nyhets­po­en­get og under­vur­dert nyt­ten pub­li­kum har av fak­ta- og kon­tekst­in­for­ma­sjon. Spørs­må­let «Hva drei­er saken seg om?» har hatt små sjan­ser mot «Hva er aller sis­te nytt i saken?». De for­kla­ren­de set­nin­ge­ne som like­vel ofte er nød­ven­di­ge for at man­ge lese­re får mening ut av nyhe­ten, har gjer­ne blitt plas­sert et godt styk­ke ned i teks­ten eller til nød i stikk­ords­pre­ge­de fakta­bok­ser.

Noen redak­sjo­ner har job­bet seriøst med struk­tu­rer­te fak­ta og kon­tekst en stund. I Tysk­land kob­ler Spie­gel egne artik­ler med bl.a. lek­si­kon­data. New York Times prøv­de seg med opp­sum­me­ren­de artik­ler skre­vet spe­si­elt for tema­si­de­ne. Guar­di­an har både laget tema­si­der og åpnet sitt eget arkiv for eks­ter­ne utvik­le­re via et åpent API.

Forklarende journalistikk på moten

I USA har fle­re mye omtal­te nyetab­le­rin­ger i det sis­te sør­get for mer dyna­mikk rundt den for­kla­ren­de jour­na­lis­tik­ken (og sågar påstan­der om en «wonk»-boble). Jour­na­lis­ten Ezra Klein for­lot Wash­ing­ton Post for å star­te Vox, et nett­sted som til­byr vel så mye for­kla­ring som nyhet. Redak­sjo­nen pro­du­se­rer til og med egne kort­fat­te­de fakta­pak­ker i form av «kort­stok­ker» om utvalg­te tema­er (les og lær om El Niño eller Oba­ma­ca­re).

Også FiveT­hir­ty­Eight, star­tet av Nate Sil­ver, leg­ger stor vekt på fak­ta, kon­tekst og ana­ly­se. Sil­ver ble berømt for å ha spådd resul­ta­tet av pre­si­dent­val­get i alle USAs del­sta­ter i 2012. New York Times har kon­tret med sin egen vari­ant Ups­hot.

En måte å se utvik­lin­gen på er å skil­le mel­lom «flow» og «stock», mener Adam Tin­worth. Flow er de løpen­de nyhets­sa­ke­ne, stock er infor­ma­sjon med leng­re hold­bar­het. I for­ma­ter som papir­avi­sen og radio og TV har vekt­leg­gin­gen av fersk­vare­in­for­ma­sjon fram­for infor­ma­sjon med hold­bar­het gitt god mening. På net­tet er det ingen grunn til ikke å omprio­ri­te­re.

Hvem satser i Norge?

Fra nors­ke medie­kol­le­ger har jeg hørt at utvik­ling av fak­ta- og kon­tekst­for­ma­ter har blitt ned­prio­ri­tert for­di man ikke er over­be­vist om at de vil til­fø­re kom­mer­si­ell ver­di. Dess­uten er det all­tid kon­kur­ran­se om de inter­ne res­sur­se­ne.

Vi håper at Vox Pub­li­cas tema­si­der kan være et lite bidrag til norsk ide­ut­vik­ling. Med små res­sur­ser kan vi ikke gjø­re som Vox og FiveT­hir­ty­Eight og set­te en redak­sjon i sving med «hånd­la­get» for­kla­ren­de jour­na­lis­tikk. Der­for har vi sat­set på auto­ma­ti­ser­te løs­nin­ger via kil­der med API — med tro på at også det å slu­se leser­ne mot gode infor­ma­sjons­kil­der til­fø­rer dem nyt­tig infor­ma­sjon og per­spek­ti­ver.

Team­et som har utvik­let tema­si­de­ne er: Håvard Legreid (design), Håvar Skau­gen (pro­gram­me­ring), Olav A. Øvre­bø (pro­sjekt­le­del­se).

TEMA

J

ournali
stikk

130 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen