Nyhetsbrev fra Vox Publica: Våre nyhetsvaner 2014

Mer nett, mer Facebook, mindre papir – våre nyhetsvaner er kartlagt. Andre temaer: Mediefeminismen i Sirene; demokrati i Ungarn; kultur i Russland; Spotify.

Nye artik­ler
Folk finner nyhetene på nett – Face­book er vik­tig nyhetskilde
Som en kon­sekvens av mediebruk­ernes over­gang til dig­i­tale plat­tformer, endres nyhetsvanene våre. Net­tavisene over­tar for papi­ravisene, og sosiale medi­er spiller en stadig større rolle for hvor­dan vi mot­tar nyheter. Av Nina Bjørnstad

Oli­garkpenger skaper pus­terom for rus­sisk kultur
Pri­vate kul­turs­tif­telser er med å holde takhøy­den for kul­turlivet i Rus­s­land oppe. Ikke gjen­nom å være eksplisitt regimekri­tiske, men ved å satse på samtid­skul­tur og europeiske impulser. Av Dina Roll-Hansen

Har ungar­erne endelig skjønt at de lever i et demokrati?
I 25 år har vi lekt demokrati. Det er på tide at vi tar det alvorlig. Av Mari­et­ta Le

Offent­lighetens historie
Med pen­nen som våpen – Sirene og mediefem­i­nis­men på 1970-tallet
Kvin­nebladet Sirene ble lansert 31. august 1973, med et mål om å spille en rolle i den brede offent­ligheten. Fra første stund gav bladet media og det skrevne ord en særlig sam­funnsen­drende kraft. Av Syn­nøve Skars­bø Lindtner

Peil­ing
For godt til å være sant?
Å til­by for­bru­kerne til­gang til all musikk i ver­den for 99 kro­ner i måne­den, er kan­skje ikke det ide­elle for plate­sel­ska­pene. Men er alter­na­ti­vet bedre? Av Sil­je Karo­line Bredby

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­book.

Hilsen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen