Nyhetsbrev fra Vox Publica: Våre nyhetsvaner 2014

Mer nett, mer Facebook, mindre papir – våre nyhetsvaner er kartlagt. Andre temaer: Mediefeminismen i Sirene; demokrati i Ungarn; kultur i Russland; Spotify.

Nye artik­ler
Folk fin­ner nyhe­te­ne på nett – Face­bo­ok er vik­tig nyhets­kil­de
Som en kon­se­kvens av medie­bru­ker­nes over­gang til digi­ta­le platt­for­mer, end­res nyhets­va­ne­ne våre. Nett­avi­se­ne over­tar for papir­avi­se­ne, og sosia­le medi­er spil­ler en sta­dig stør­re rol­le for hvor­dan vi mot­tar nyhe­ter. Av Nina Bjørn­stad

Oli­gark­pen­ger ska­per puste­rom for rus­sisk kul­tur
Pri­va­te kul­tur­stif­tel­ser er med å hol­de tak­høy­den for kul­tur­li­vet i Russ­land oppe. Ikke gjen­nom å være eks­pli­sitt regime­kri­tis­ke, men ved å sat­se på sam­tids­kul­tur og euro­pe­is­ke impul­ser. Av Dina Roll-Han­sen

Har unga­rer­ne ende­lig skjønt at de lever i et demo­kra­ti?
I 25 år har vi lekt demo­kra­ti. Det er på tide at vi tar det alvor­lig. Av Mari­et­ta Le

Offent­lig­he­tens his­to­rie
Med pen­nen som våpen – Sire­ne og medie­fe­mi­nis­men på 1970-tal­let
Kvinne­bla­det Sire­ne ble lan­sert 31. august 1973, med et mål om å spil­le en rol­le i den bre­de offent­lig­he­ten. Fra førs­te stund gav bladet media og det skrev­ne ord en sær­lig sam­funns­end­ren­de kraft. Av Syn­nø­ve Skars­bø Lindt­ner

Pei­ling
For godt til å være sant?
Å til­by for­bru­kerne til­gang til all musikk i ver­den for 99 kro­ner i måne­den, er kan­skje ikke det ide­elle for plate­sel­ska­pene. Men er alter­na­ti­vet bed­re? Av Sil­je Karo­li­ne Bred­by

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­bo­ok.

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen